visca.com | Articles

find vs find out vs discover

find found fond

El verb find found found se sol traduir en català per trobar quan el sentit és de descobrir una cosa, expressament o per atzar. Cal no confondre aquest verb amb meet met met, que vol dir trobar-se (amb persones) o conèixer per primera vegada (ex. 7). Exemples:

1) I have found a job.
He trobat una feina.

2) We haven't found any mushrooms.
No hem trobat cap bolet.

3) I found the lighter I lost yesterday.
He trobat l'encenador que vaig perdre ahir.

4) I found a euro on the street.
Vaig trobar un euro al carrer.

5) He has found a worthy opponent.
Ha trobat un adversari digne d'ell.

6) They've found mistakes in this text.
Han trobat defectes en aquest escrit.

7) We meet here every Tuesday / We met in Vic (dos sentits).
Ens trobem aquí cada dimarts / Ens vam trobar a Vic / Ens vam conèixer a Vic.

El verb find també es tradueix per trobar quan significa percebre; p.e., We found the work simple = Vam trobar fàcil la feina. Més exemples:

8) I find it difficult/easy/necessary/interesting/impossible.
Ho trobo difícil/fàcil/necessari/interesting/impossible.

9) We found the pool empty / I found the book entertaining.
Hem trobat buit el toll / He trobat entretingut el llibre.

Cal tenir en compte, però, que quan el sentit de trobar és de semblar, l'anglès se sol fer servir verbs com ara think, seem, look, etc. Exemples:

10) I think your idea is good.
Trobo (Em sembla) bona la teva idea.

11) It seemed like a long time to us.
Hem trobat el temps molt llarg (El temps ens ha semblat molt llarg).

12) You look tired.
Et trobo (Em sembles) cansat.

En tots els exemples 1-12, no faríem servir el verb find out.

find out

El verb find out es tradueix en català per trobar(-se) o descobrir. La diferència entre aquest verb compost i find és que el complement de find out és gairebé sempre una subordinada que descriu el resultat d'una investigació o d'un descobriment, casos en què és sinònim de discover (descobrir; pervenir a conèixer allò que era amagat o ignorat). Observem també que la conjunció that sol ser opcional. Exemples (el verb discover és opcional en tots aquests casos):

1) He found out (that) his wife was cheating on him.
Descobrí que la seva dona l'enganyaba.

2) After much research, I found out (that) I had polymyalgia.
Després de molta investigació, vaig descobrir que tenia polimiàlgia.

3) He called and found out (that) they close at eight.
Va trucar i descobrí que tanquen a les vuit.

4) They just found out (that) they're going to have a baby.
Acaben de descobrir que tindran un fill.

5) I found out where they were hiding.
Vaig trobar on s'amagaven.

6) The whisky was locked away, but I found out where they kept the key.
El whisky estava tancat amb clau, però vaig trobar on la guardaven.

7) If Art found out that I had turned him in, he'd come after me.
Si l'Art s'assabentés que l'havia denunciat, em perseguiria.

find i find out davant subordinades

Ara parlarem d'una subtilesa: quan el complement dels verbs find i find out és una subordinada, pot haver-hi un matís: si descobrim una cosa per experiència, en anglès fem servir find; si descobrim una cosa per altres mitjans, fem servir find out. Exemples:

1) When she got there, she found that he was dead (va veure el cadàver).
When she got there, she found out that he was dead (algú li va dir).
Quan va arribar-hi, va descobrir que ell era mort.

2) We found that the shops were closed Monday mornings (en arribar-hi vam veure que les botigues eren tancades).
We found out that the shops were closed Monday mornings (havíem investigat la possibilitat o algú ens ho va dir).
Vam descobrir/trobar que les botigues eren tancades dilluns al mati.

3) They found that the beaches were very clean (experiència).
Van descobrir/trobar que les platges eren molt netes.
They found out that the beaches were man-made (ho van llegir).
Vam descobrir que les platges eren artificials.

4) We found that it's very expensive to install solar panels; it cost more than we were expecting.
Vam descobrir que instal·lar panells solars és molt car; va costar més del que esperàvem.
We found out that it's very expensive to install solar panels, so for now we don't plan to do so.
Vam descobrir que instal·lar panells solars és molt car; per tant, ara per ara no pensem fer-ho.

Exercicis

1) Em vaig trobar que havien ocupat casa meva i que no hi podia entrar.
2) Vaig trobar que fer feina en un institut era molt divertit.
3) Un dia em vaig trobar que no podia sortir de casa, per les riuades de turistes que baixaven Rambla avall.
4) Després de jubilar-me, vaig trobar que encara era massa jove per a fer no res.
5) En arribar al mas de Fontet vaig trobar que la porta era oberta
6) Vaig descobrir que no podia treballar en un cubicle.
7) En mirar el seu rellotge va descobrir que feia tard.
8) Ara es troba que ningú no el vol ajudar.
9) Vaig descobrir que no importava.
10) L'estudi va trobar que els teixons causen tuberculosi en el bestiar.
11) Hem descobert que a Lleida hi ha molt talent.
12) Em vaig trobar que podia escriure qualsevol cosa que volia.
13) Després em vaig trobar que només tenia setze anys.
14) Va trobar que estava en estat.
15) Espero que el meu cap no descobreixi que busco una altra feina.
16) Quan vaig trobar qui havia guanyat l'elecció, pensava seriosament en el suicidi.
17) Acabo de descobrir que no pots fer servir un processador de text per a escriure codi.
18) Trobar-se a la seva edat sense feina és una desgràcia.
19) M'he trobat en un embolic de mil dimonis.
20) Ens hem trobat amb un embús de trànsit.

Traduccions


1) I found that they'd occupied my house and that I couldn't get in.
2) I found (out) that working in a secondary school was a lot of fun.
3) On day I found that I couldn't get out of my flat because of the heavy flow of tourists walking down the Rambles.
4) After retiring, I found that I was still too young to do nothhing.
5) When I got to Fontet's farmhouse I found the door was open.
6) I found that I couldn't work in a cubicle.
7) Looking at his watch, he found that he was running late.
8) Now he finds that that nobody wants to help him.
9) I found (out) that it didn't really matter.
10) The study found that badgers cause tuberculosis in cattle.
11) We found that in Lleida there is a lot of talent.
12) I found (out) that I could write whatever I wanted.
13) I later found out she was only sixteen.
14) She found out she was pregnant.
15) I hope my boss doesn't find out that I'm looking for another job.
16) When I found out who had won the election I seriously considered suicide.
17) I just found out that you can't use a word processor to write code.
18) To find yourself without a job at his age is a disaster.
19) I found myself in a horrible mess.
20) We ran into a traffic jam.

contacte / email


visca.com | Articles