visca.com | Articles

Cal fer servir get o become davant d'adjectiu?

Hi ha un grup de verbs pronominals catalans que descriuen un canvi d'estat o de condició i que solen traduir-se pels girs «get got gotten + adjectiu» o «become became become + adjectiu». El problema que es presenta és que l'ús de l'un o l'altre verb depèn generalment del complement adjectival. Per exemple, hom sol dir get sick, però become ill (emmalaltir-se); get lost (perdre's), però become aware (adonar-se), get tired (cansar-se), però become apparent (fer-se evident), etc. A grans trets podem dir que become es fa servir més amb adjectius d'arrel llatina i get amb adjectius anglosaxons, però hi ha moltes excepcions.

Vegem ara una llista, ordenada per freqüència d'ús (les xifres entre parèntesis quantifiquen tal freqüència), d'expressions en què els girs «get + adjectiu» i «become + adjectiu» es tradueixen, en la majoria dels casos, per verbs pronominals catalans.

get bettermillorar (3753)
get readypreparar-se (2558)
get used (to) — acostumar-se (2462)
get involvedinvolucrar-se (2433)
  become involved (1140)
get sickposar-se malalt, tenir nàusees (2007)
become clear quedar clar (2000)
get lostperdre's (1811)
become awareadonar-se (1700)
get worseempitjorar (1662)
get olderenvellir-se, fer-se gran (1630)
get tiredcansar-se (1358)
get pregnantquedar en estat (1345)
  become pregnant (731)
become apparent fer-se evident (1252)
get hurtfer-se mal (1200)
get madenfadar-se (1101)
get stuckencallar-se (1080)
become availablequedar disponible (1000)
get angryenfadar-se (1000)
get biggerfer-se més gran (900)
get richfer-se ric (763)
get drunkemborratxar-se (700)
get killedser matat (640)
get marriedcasar-se (626)
get luckytenir sort (604)
become interestedinteressar-se (527)
  get interested — (301)
become popularpopularitzar-se (508)
get excitedemocionar-se, esverar-se (503)
get seriousposar-se seriós (502)
become famousfer-se famós (500)
become familiarfamiliaritzar-se (481)
get freealliberar-se (480)
become convincedquedar convençut (454)
get scaredespantar-se (440)
get highdrogar-se (424)
get upsetatabalar-se (408)
get divorceddivorciar-se (400)
get boredavorrir-se (395)
become accustomedacostumar-se (373)
get toughendurir-se (370)
become obviousquedar evident (339)
get closeacostar-se (337)
get nervousposar-se nerviós (336)
become illposar-se malalt (311)
get comfortableposar-se còmode (299)
become evidentquedar evident (294)
become activeactivar-se (272)
get wetmullar-se (261)
become commonesdevenir comú (237)
get busycomençar a treballar (226)
get strongerenfortir-se (284)
  become stronger — (216)
get frustratedfrustrar-se (222)
become importantesdevenir important (217)
get hot escalfar-se (210)
become commonplaceesdevenir freqüent (210)
become concerned preocupar-se (ocupar-se amb un interès especial) (194)
get coldrefredar-se (192)
become infectedinfectar-se (191)
become extinctextingir-se (fer cessar de viure) (179)

contacte / email


visca.com | Articles