visca.com | Articles

In the middle of

L'expressió anglesa in the middle of es pot traduir en català de maneres diverses, depenent del complement. A saber, quan el complement és un lloc se sol traduir per al mig de i quan és un període, pel gir «a/en ple/plena període». Exemples:

LLOC PERÍODE
in the middle of the roomal mig de la sala
in the middle of the roadal mig del camí
in the middle of the flooral mig del terra
in the middle of the desertal mig del desert
in the middle of the night a/en plena nit
in the middle of the daya/en ple dia
in the middle of winter a/en ple hivern
in the middle of the afternoona/en plena tarda

També es tradueix pel gir català «a mitjan + període», sobretot davant els mesos, els anys i els segles. Exemples:

in the middle of Junea mitjan juny
in the middle of the 1950sa mitjan anys cinquanta
in the middle of the 19th century a mitjan segle XIX

Esmentem també la locució in the middle of nowhere, que es pot traduir en català per on Déu va perdre l'espardenya.

Quan indica situació dins una munió de persones o de coses, o bé un moment que ocorre durant un esdeveniment, in the middle of es pot traduir pel gir enmig de. Exemples:

in the middle of the crowdenmig de la gentada
in the middle of a warenmig d'una guerra
in the middle of the gameenmig del partit
in the middle of a conversationenmig d'una conversa

Finalment, l'anglès fa servir el gir «in the middle of + gerundi» per a parlar d'una activitat que està a mig fer. En aquest cas es pot traduir en català per «al mig de + infinitiu». Exemples:

I was in the middle of making dinner when the phone rang.
Estava al mig de fer el sopar quan va sonar el telèfon.
Jordi and Maria were in the middle of getting a divorce when she vanished.
En Jordi i la Maria estaven al mig de divorciar-se quan ella va desaparèixer.

contacte / email


visca.com | Articles