visca.com | Articles

Traducció en anglès de les subordinades de complementació catalanes

En aquesta obra estudiarem com es tradueixen en anglès els verbs catalans en temps subjuntiu que apareixen en subordinades de complementació, és a dir, subordinades encapçalades per la conjunció que. En són exemples les frases següents:

Sembla que vulgui entrar (It seems he wants to come in).
Dubto que demà vingui (I doubt that he is coming tomorrow).
Vam suggerir que marxés (We suggested that he leave).
Vull que m'ajudis (I want you to help me).
Va treballar molt perquè els seus fills tinguessin bones oportunitats.
(He worked hard so that his children would have good opportunities).
Evitarà que guanyin els altres (It will keep the others from winning).
Faré que te les doni (I'll have him give them to you).

Com es veu en aquests exemples, els verbs de les subordinades catalanes es tradueixen de maneres diverses en anglès. Per tant, organitzarem en vuit grups els verbs catalans que accepten subordinades de complementació segons la manera en què es tradueixen en anglès els verbs de les subordinades.

Heus aquí les vuit classificacions que farem servir en aquest estudi:

El verb de la subordinada es tradueix en anglès:
A) pels temps de simple present/simple past,
  per present continuous/passat continuous
  i per les formes be going to, will o would
B) pel subjuntiu anglès, és a dir, pel simple infinitive
C) pel gir complement + to infinitive
D) pel gir complement + from + gerundi
E) pel gir complement + simple infinitive
F) pel gir for + complement + to infinitive
G) pel gerundi
H) pel gir complement + gerundi

Els verbs
aconsellar (C)
agradar (C)
autoritzar (C)
causar (C)
creure's (A)
deixar (E)
delir (F)
demanar (B)
demanar (B1)
demanar (C)
demanar (C1)
desitjar (B)
dir (C)
dissuadir (D)
dubtar (A)
esperar (A)
esperar (A1)
esperar (C)
estar d'acord (B)
estar d'acord (F)
evitar (A)
evitar (D)
exigir (B)
exigir (B1)
exigir (C)
fer (E)
fer (E1)
fer (F)
impedir (D)
implicar (A)
importar (A)
importar (H)
insistir (B)
instar (B)
instar (C)
lamentar (A)
necessitar (C)
negar (A)
negar (G)
no agradar gens (H)
no imaginar-se (A)
no saber (A)
no suportar (H)
ordenar (B)
ordenar (C)
permetre (C)
permetre (G)
preferir (B)
preferir (C)
prohibir (B)
prohibir (C)
prohibir (D)
proposar (B)
provocar (C)
recomanar (B)
resar (B)
resar (F)
saber greu
semblar (A)
suggerir (B)
suplicar (C)
tenir la intenció (C)
tenir por (A)
voler (C)

A) Es tradueix pels temps de simple present/simple past,
per present continuous/passat continuous,
i per les formes be going to, will o would

dubtardoubt
Dubto que ara hi siguin.
I doubt they are there now.
Dubto que demà hi siguin.
I doubt they are going to be (will be) there tomorrow.
Dubtava que aleshores hi fossin.
I doubted they were there then.
Dubtava que l'endemà hi fossin.
I doubted they were going to be (would be) there the next day.

esperarhope
Esperem que avui no plogui.
We hope that it doesn't rain today.
Esperem que demà no plogui.
We hope that it won't rain tomorrow.
esperarexpect (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
Espero que en el futur arribin puntualment.
I expect that they will get here on time in the future.

no imaginar-senot be able to imgaine
No m'imagino que ella ho sàpiga tot.
I can't imagine that she knows everything.

implicarimply
Això implica que els homes es tractin com a unitats de producció.
This implies that men are treated as units of production.
Això implicava/implicaria que fins l'endemà no es fes res.
This (implied / would imply) that nothing would be done until the next day.

importarmind (vegeu també l'exemple de l'apartat H)
No m'importa que la persona no sigui catalanoparlant.
I don't mind that the person doesn't speak Catalan.
No m'importava (que no em fessin cas / que l'endemà marxessin).
I didn't mind (that they ignored me / that they would leave the next day).

lamentarregret
Lamentem/Lamentàrem que CiU encara no ens hagi/hagués consultat.
We regret/regretted that the CiU hasn't/hadn't consulted us yet.

negardeny (vegeu també l'exemple de l'apartat G)
Neguen que siguin membres de cap grup terrorista.
They deny that they are members of a terrorist group.
Negaven que intentessin (que estiguessin intentant) a imposar el projecte als altres alumnes.
They denied that they were trying to impose their project on the other students.

no creure'snot (be able to) believe
No em creia que un energumen com ell fos policia.
I couldn't believe a madman like him was a policeman.
No crec que existeixi res de semblant.
I don't believe anything like it exists.

no poder evitarcan't/couldn't help it (vegeu també l'exemple de l'apartat D)
No podem evitar que sigui així.
We can't help it that he is like this.
No podia evitar que els ulls se'm possessin humits.
I couldn't help it that my eyes got wet/misty.

no sabernot know (limitat als temps pretèrits)
No sabia que fos escriptora.
I didn't know she was a writer.
No sabíem que tinguessis tants enemics.
We didn't know you had so many enemies.

saber greube sorry, regret
Ens sap greu que tingui tan poca consideració per a vosaltres.
We're sorry that he has so little consideration for you.

semblarseem
Sembla que no hi hagi cap paraula en castellà que vulgui dir "esplai".
It seems there is no word in Spanish that means "esplai".

tenir porbe afraid, fear
Tinc por que ara/demà begui massa.
I'm afraid he (is drinking too much now / will drink too much tomorrow).

témerbe afraid, fear
Em temo/temia que l'afer no acabi/acabés bé.
(I'm / I was) the affair won't/wouldn't end well.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


B) Es tradueixen pel subjuntiu anglès, és a dir, pel simple infinitive

demanarask (vegeu també l'exemple de l'apartat C, que és més usual)
(Demano / Vaig demanar) que li donin/donessin atenció medica.
I (am asking / asked) that he be given some medical attention.
demanarrequest (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
Li van demanar que s'aturés un moment.
They requested that he stop for a moment.

desitjardesire
Desitja/Desitjava que la informació es publiqui/publiqués.
He desires/desired that the information be published.

estar d'acordagree
Estic d'acord que es faci en anglès.
I agree that it be done in English.
Estic d'acord que agafi el trenta per cent.
I agree that he take thirty percent.

exigirdemand
Les ONG exigeixen que es respecti la població civil.
The NGOs demand that the civilians be respected.
Exigim que digui la veritat.
We demand that he tell the truth.
exigirrequire (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
L'ajuntament va exigir que tingués una revisió mèdica.
The city government required that he have a medical checkup.

insistirinsist
(Insisteixen / Van insistir) que (siguin/fossin) alliberats els presoners.
They insist/insisted that the prisoners be freed.

instarurge (vegeu també l'exemple de l'apartat C, que és més usual)
Vam instar que tractés el tema al més aviat possible.
We urged that he deal with the issue as soon as possible.

ordenarorder (vegeu també l'exemple de l'apartat C, que és més usual)
Van ordenar que els soldats avancessin.
They ordered that the soldiers advance.

preferirprefer (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
Prefereix/Preferiria que no torni/tornés.
She (prefers / would prefer) that he not come back.

prohibirforbid (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
Les lleis nipones prohibeixen que una dona sigui nomenada emperadriu.
Japanese law forbids that a woman be named empress.

proposarpropose
El president va proposar que es formés una comissió.
The president proposed that a commission be formed.
Proposem que els professors tinguin més en compte les necessitats dels alumnes.
We propose that the teachers take greater account of the students' needs.

proposar-seintend
Em proposo que la tecnologia no sigui complicada.
I intend that the technology not be complicated.

recomanarrecommend
Recomanem/Recomàrem que llegeixis/llegís els nostres manuals.
We recommend/recommended that you read our manuals.

resarpray (vegeu també l'exemple de l'apartat F, que és més usual)
Vam resar que el PP no tornés al poder.
We prayed that the PP not be reelected.

suggerirsuggest
Suggereixo que no badi.
I suggest that he stay alert (... that he not be careless).

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


C) Es tradueix pel gir complement + to infinitive.

aconsellaradvise
(M'aconsellen / Em van aconsellar) que mengi/mengés menys sucre.
They advise/advised me to eat less sugar.

agradarlike
M'agrada que em faci massatges.
I like him to give me massages.

authorizeauthorize
La humitat va causar que els claus rovellessin.
The humidity caused the nails to rust.

causarcause
El Govern autoritza que l'ONCE vengui els seus cupons per internet.
The government authorizes the ONCE to sell their cupons on the Internet.

demanarask (Vegeu també l'exemple de l'apartat B)
Vaig demanar que em traguessin les manilles.
I asked them to remove my handcuffs.
demanarrequest (vegeu també l'exemple de l'apartat B)
Em van demanar que m'aturés un moment.
They requested me to stop for a moment.

dirtell
Em va dir que esperés al cotxe.
They told me to wait in the car.

esperarexpect (vegeu també l'exemple de l'apartat A)
Esperem que hi hagi un sistema de seguretat.
We expect there to be a security system.

exigirrequire (vegeu també l'exemple de l'apartat B)
La seva condició de diabètic va exigir que fes servir insulina.
His diabetic condition required him to use insulin.

instarurge (vegeu també l'exemple de l'apartat B, encara que no és tan usual)
T'instem que la perdonis! Li vam instar que hi anés.
We urge you to forgive her! We urged him to go.

necessitarneed
Necessito que m'ajudis.
I need you to help me.

ordenarorder (vegeu també l'exemple de l'apartat B, encara que no és tan usual)
Van ordenar que no fessin més fotografies.
They ordered him not to take any more photographs.

permetrepermit, allow (vegeu també l'exemple de l'apartat G)
L'ús del submarí va permetre que Alemanya dominés tot Europa.
The use of the submarine permitted/allowed Germany to dominate all of Europe.

preferirprefer (vegeu també l'exemple de l'apartat B)
Preferiria que visqués una vida normal.
I would prefer him to live a normal life.

prohibirforbid (vegeu també l'exemple de l'apartat B)
Prohibeixo que vingui.
I forbid him to come.

provocarcause
Això va provocar que l'alcalde hagués de dimitir.
This caused the mayor to have to resign.

suplicarbeg
Va suplicar als lladres que la deixessin viure.
She begged the thieves to let her live.

tenir la intenciómean meant meant, intend
L'artista tenia la intenció que fos un autoretrat.
The artist meant/intended it to be a self-portrait.

volerwant
Vull/Volia que vinguis/vinguessis.
I want/wanted you to come.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


D) Es tradueix pel gir complement + from + gerundi

dissuadirdiscourage
És/Era una manera efectiva de dissuadir que la gent hi vagi/anés.
It is/was an effective way to discourage people from going there.

evitarkeep, prevent, stop (vegeu també l'exemple de l'apartat A)
Evitarem que s'obri un nou carrer en aquest punt.
We will keep/prevent/stop them from opening a new street at this point.
Vam evitar s'obrís un nou carrer en aquest punt.
We kept/prevented/stopped them from opening a new street at this point.

impedirkeep/prevent
La seva malaltia va impedir que rebés el premi en persona.
His sickness kept/prevented him from receiving the prize in person.

no poder evitarcan't/couldn't keep/prevent/stop (vegeu també l'exemple de l'apartat A)
No podem/podíem evitar que la gent en parli/parlés.
We can't/couldn't keep/prevent/stop people from talking about it.

prevenirprevent
Van poder prevenir que la manifestació passés per aquest barri.
They were able to prevent the demonstration from passing through this neighborhood.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


E) Es tradueix pel gir complement + simple infinitive

deixarlet
Va deixar que el guiés pel bosc.
He let her guide him through the woods.

fermake
(Farem / Vam fer) que els brètols paguin/paguessin els danys.
We (will make / made) the vandals pay for the damage.
ferhave
Faré que el meu ajudant us porti els papers aquesta tarda.
I'll have my helper bring you these papers this afternoon.
La mestra va fer que els alumnes escrivissin una redacció.
The teacher had her students write an essay.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


F) Es tradueix pel gir for + complement + to infinitive

delirlong
Delia que el país fos lliure.
He longed for the country to be free.

estar d'acordagree
Van acordar que ell de tant en tant passés per allà.
They agreed for him to stop by from time to time.

ferarrange
Hem fet que la cuina tingui molta llum.
We've arranged for the kitchen to have a lot of light.

resarpray (vegeu també l'exemple de l'apartat B)
Vam resar que (perquè) es posés bé.
We prayed for him to get better.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


G) Es tradueix pel gerundi

negardeny (vegeu també l'exemple de l'apartat A)
Neguen que siguin membres de cap grup terrorista.
They deny being members of a terrorist group.
Negaven que intentessin d'imposar el projecte als altres alumnes.
They denied trying to impose their project on the other students.

permetreallow (vegeu també l'exemple de l'apartat C)
No permeten que es dormi a la gespa.
They don't allow sleeping on the lawn.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi


H) Es tradueix pel gir complement + gerundi

no agradar genshate
No t'agrada gens que et digui el que no vols sentir.
You hate me telling you what you don't want to hear.

no suportarcan't stand
El gos no suporta que el respallin.
The dog can't stand them brushing him.

importarmind (vegeu també l'exemple de l'apartat A)
No m'importa que sigui aquí.
I don't mind him being here.

Els verbs | Les 8 classificacions | Principi

contacte / email


visca.com | Articles