visca.com | Articles

Determinació de noms per altres noms

Seguiu aquest enllaç per veure una llista de les combinacions «nom + nom» més freqüents.

Introducció

Els substantius anglesos sovint s'usen per a modificar altres substantius; d'aquest ús hi ha dues construccions: el genitiu saxó (p.e.: John's house la casa d'en Joan), i la construcció «nom + nom» (p.e.: horse race cursa de cavalls). Encara que el català no té cap construcció que correspongui al genitiu saxó, sí que fa servir de tant en tant el gir «nom + nom»; p.e., gos pigall, hora punta, escola pilot, etc. Observem que el segon nom d'aquestes expressions determina o classifica el primer: Quin tipus de gos? Un gos pigall; Quin tipus d'hora? L'hora punta, etc.

Bé, doncs, en anglès, la construcció «nom + nom» s'usa molt i se sol traduir al català o bé amb el gir «nom + de + nom» —expressió que té també una traducció literal en anglès, «nom + of + nom», que s'anomena «la forma of»— o bé amb un sol mot. Exemples: fire station parc de bombers; mountain climber escalador. Notem que en anglès la relació sintàctica dels noms és la inversa del català: el primer nom determina el segon (Quin tipus d'estació? a fire station; Quin tipus d'escalador? a mountain climber (escalador de muntanyes).

En general, la traducció en català del gir anglès «nom + nom» no presenta gaires dificultats, ja que, amb una mica de pràctica, és força intuïtiva. En canvi, és molt difícil de d'escatir quina de les tres construccions angleses hem de fer servir per a traduir a l'anglès el gir català «nom + de + nom»: genitiu saxó, «nom + nom» o la forma of.

Pel que fa al genitiu saxó, vegeu El genitiu saxó. En aquest article enfocarem l'atenció sobre les diverses categories del gir «nom + nom», destacant els casos per als quals la forma of seria una alternativa viable.


Els noms compostos i els noms determinats per altres noms

La gramàtica anglesa reconeix dos tipus de construcció «nom + nom»: els noms compostos i els noms determinats per altres noms. Els primers són unitats que funcionen gramaticalment i sintàcticament com un sol mot; a vegades, però no sempre, els dos components s'han ajuntat. Els segons són combinacions en què el lligam entre els dos mots no és prou fort perquè es considerin unitats lexicals; sempre consten de dos mots. A grans trets, els noms compostos no són substituïbles per construccions «nom + of + nom», mentre que sí que ho són els noms determinats per altres noms. Per exemple, en el cas dels noms compostos carfare i car wash (preu del bitllet i rentatge de cotxes), no podem dir fare of a car ni «wash of/for a car»; en canvi, dos exemples de noms determinats per noms, car keys i car door (les claus del cotxe i la porta del cotxe) tenen com a construcció alternativa the keys to/of the car i the door of the car.

Ara bé, des del punt de vista del català cal dir que aquesta distinció no és sempre útil, perquè tant els noms compostos com els noms determinats per noms se solen traduir pel gir «nom + de + nom». A més, hi ha moltes excepcions: p.e., straw man (home de palla) és un nom compost, però també es pot dir man of straw; el nom factory en el gir bicycle factory (fàbrica de bicicletes) és un nom determinat pel nom bicycle, però no té una construcció alternativa (factory of bicycles és incorrecte). Per tant, en aquest estudi, en lloc de parlar de la distinció entre els noms compostos i els noms determinats per noms, simplement explicarem si la combinació «nom + nom» és substituïble o no per una construcció alternativa.


Usos dels girs «nom + nom»

L'anglès fa servir la construcció «nom + nom» per a un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom classifica el segon; per exemple, comparem race horse (cavall de curses), un tipus de cavall, i horse race (cursa de cavalls), un tipus de cursa. Observem que aquestes expressions es tradueixen en català per la construcció «nom + de + nom», però que aquest gir català no es pot traduir directament a l'anglès; és a dir, les expressions horse of races i race of horses són incorrectes. Altres exemples que accepten solament la figura «nom + nom» són: a toy factory no a factory of toys (una fàbrica de joguines), a fire engine no an engine of fire (un cotxe de bombers), rice paper no paper of rice (paper d'arròs).

Ara bé, dit això, hi ha molts casos en què s'accepten totes dues construccions; per exemple, an iron rod o a rod of iron (una barra de ferro), a grammar book o a book of/on/about grammar (un llibre de/sobre gramàtica o simplement una gramàtica), my life story o the story of my life (la història de la meva vida), etc. Finalment hi ha expressions que accepten les dues formes si l'objecte és determinat però no si és indeterminat: per exemple, la pota de la taula és un nom determinat i així es pot traduir tant per the table leg com per the leg of the table; en canvi, cal traduir una pota de taula per a table leg, no pas a leg of a table.

Així veiem que, des del punt de vista del català, el problema principal és esbrinar quan és obligatori de traduir la construcció catalana «nom + de + nom» per la construcció anglesa «nom + nom». En la secció Classificacions dels girs «nom + nom» estudiarem detalladament els diversos tipus d'aquesta combinació, indicant si hi ha o no expresions alternatives.

Morfologia i accentuació del gir «nom + nom»

Pel que fa a la morfologia del gir «nom + nom», n'hi ha tres tipus: paraules separades (p.e.: aluminum foil paper d'alumini), paraules amb guionet (p.e.: shirt-sleeves mànigues de camisa) i paraules adjuntades (p.e.: bloodstain taca de sang). En general, com més una combinació de noms s'estableix en el lèxic, més els dos elements tendeixen a formar un sol mot. També cal considerar l'ortografia dels noms: s'escriu soldat el mot policeman (agent de policia) perquè les dues paraules de què consta, police i man, van bé juntes, però no es poden combinar els dos noms del seu sinònim, police officer, perquè la seqüència «eo» de policeofficer sembla estranya; en canvi, s'accepta com a alternativa la construcció amb guionet, police-officer.

Un altre aspecte que cal esmentar és el de l'accentuació. A grans trets, quan dos substantius s'ajunten, o quan tenim la combinació «nom + nom», l'anglès posa l'accent en la primera síl·laba o paraula: an armchair (una butaca [una cadira amb braços]), a dish cloth (un drap de cuina), a horse race (una cursa de cavalls), etc. Malauradament hi ha moltes excepcions a aquesta regla (i.e., a baby girl una noia bebè, a fruit pie un pastís de fruita) i, per tant, en cas de dubte cal consultar el diccionari.

Finalment, observem que els noms que determinen altres noms van gairebé sempre en singular; per exemple, un venedor de cotxes és a car salesman, no pas a cars salesman. Altres exemples: tooth decay (càries dentària), apple pickers (recollidors de pomes), a ten-dollar bill (un bitllet de deu dòlars). Fins i tot alguns noms plurals invariables empren una forma singular: pyjama tops (jaqueta de pijama), scissor case (funda de tisores), troop movements (moviments de tropes) i trouser press (màquina de pantalons). Excepcions: arms control (control d'armes), clothes closet (armari de roba), glasses frames (muntura d'ulleres), pants pockets (butxaques de pantalons).

Classificacions del gir «nom + nom»

En aquest apartat estudiarem els diferents tipus del gir anglès «nom + nom», sobretot els que es tradueixen en català pel gir «nom +de + nom», ja que són els que ocasionen més dubtes; en general no distingirem entre noms compostos i noms determinats per noms, però donarem un ample ventall d'exemples de cada grup, esmentant alhora la traducció en català i les construccions alternatives (si n'hi ha). Vegem ara l'índex d'aquests tipus de gir:

1) Composició (nom 2 és compost de nom 1)
2) Finalitat (nom 2 s'usa per a nom 1)
3) Pertinença (nom 2 pertany a nom 1)
4) Lloc (nom 1 ens diu on es troba nom 2)
5) Contenidors (nom 2 s'usa per a contenir nom 1)
6) Activitats (nom 2 [personal] fa nom 1)
7) Quantitats/mides, etc. (nom 1 destaca la quantitat o mida de nom 2)
8) Producció
  8a) nom 1 és produït o donat per nom 2
  8b) nom 2 és produït o donat per nom 1
9) Derivats de verbs
  9a) nom 1 fa nom 2
  9b) nom 2 fa nom 1
  9c) algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1
  9d) nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1

1) Composició: nom 2 és compost de nom 1: stone bridge (pont de pedra)

Quan en anglès volem descriure de què consta una cosa, generalment emprem la construcció «nom + nom»; observem que en molts casos els dos noms s'han soldat. L'ús de la construcció «nom +of+ nom» normalment se sol reservar per als sentits metafòrics (p.e.: He rules his kingdom with a hand of iron Governa el seu regne amb mà de ferro) o bé quan es vol donar a l'expressió un aire arcaic o poètic, però també hi ha casos en què no seria possible. Per exemple, diem breadcrumb (engruna de pa) i no a crumb of bread. Assenyalarem amb un asterisc els mots que no tenen forma alternativa, tot recordant que la construcció «nom + nom» és el més col·loquial. Exemples:

*breadcrumbengruna de pa
chocolate bar barra de xocolata
*cotton shirtcamisa de cotó
*gold braceletbraçalet d'or
metal sheetplanxa de metall
raindropgota de pluja
*sand duneduna de sorra
*silver earringsarracades de plata
snowflake floc de neu
straw hatbarret de palla

L'anglès també fa servir la construcció «nom + nom» quan es tracta de coses produïdes a partir de cossos d'animals morts; generalment vol el genitiu saxó per a parlar del que dóna un animal viu (p.e.: goatskin pell de cabra, goat's milk llet de cabra). També s'usa el gir «nom + nom» per a parts del cos que un animal o planta deixa: per exemple, dog hair i cat hair (pèl de gos, pèl de gat) descriuen el que es troba a terra en una casa on viuen aquests animals, mentre que dog's fur i cat's fur (pell de gos, pell de gat) descriuen la pell de l'animal viu. Si es fessin productes de la pell d'aquests animals, s'anomenarien dog fur o cat fur. Altres exemples: chicken feathers plomes de gallina, cow dung tifes de vaca, pine needles agulles de pi. (Vegeu també la secció nom 2 és produït o donat per nom 1.) En aquests casos no és possible l'ús d'una construcció alternativa. Exemples:

calfskinpell de vedell
chamois leatherpell d'isard
chicken soupsopa de pollastre
cow hidepell de vaca
fox furpell de guineu
frog legspotes de granota
kid glovesguants de (pell de) cabrit
lamb choptall de xai
tortoise shellclosca de tortuga

2) Finalitat: nom 2 s'usa per a nom 1: garden tools (eines de jardí)

L'expressió «nom + nom» s'empra quan es parla de l'ús que hom fa d'una cosa; p.e., fem servir un cloth (drap) per a fregar dishes (plats); així l'anomenem dishcloth (drap per a plats o drap de cuina). Notem que, en el cas dels noms animats, si la persona o animal fa servir o posseeix l'objecte, emprem el genitiu saxó: children's clothes (roba de nens), a bird's nest (un niu d'ocells), the horse's tail (la cua del cavall). En canvi, si un tercer fa servir l'objecte —és a dir, si algú usa nom 2 per a nom 1—, fem servir la construcció «nom + nom»: a child allowance (diners destinats al manteniment d'un nen), a birdcage (una gàbia d'ocells), a horsebox (un camió per al transport de cavalls). És interessant de notar que en anglès americà hom diu baby bottle, baby carriage i doll house (biberó, cotxet de nen i casa de nines), mentre que en anglès britànic s'usa el genitiu saxó: baby's bottle, baby's pram, doll's house.

En la majoria d'aquests casos, el sentit de l'expressió és «nom + for + nom» (ashtray: a tray for ashes cendrer; dishcloth: a cloth for dishes, etc.), encara que aquest ús no seria gaire idiomàtic. Finalment notem que aquest grup és afí al del subgrup dels noms derivats de verbs (vegeu 9d: nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1); per exemple, dining room (a room for dining menjador;). Exemples:

address bookllibreta d'adreces
ashtraycendrer
bathtubbanyera
bookendssuports per als llibres
cat foodmenjar de gats
coffee millmolinet de cafè
fire enginecotxe de bombers
flypaperpaper de matar mosques
nail varnishesmalt d'ungles
tearoomsaló de te
toilet paperpaper de wàter
two-car garagegaratge de dos cotxes

3) Pertinença: nom 2 pertany al nom 1: table leg (pota de taula)

Recordem primer que, si el nom 1 és animat, l'anglès sol fer servir el genitiu saxó: the boy's bicycle la bicicleta del noi. A més, cal dir que, en el cas dels noms determinats no animats, les relacions de pertinença s'expressen generalment amb la forma of; per tant, la majoria de les combinacions d'aquest grup tenen aquesta opció. Ara bé, hi ha casos en què només la combinació «nom + nom» és correcta: primer, el dels noms no determinats (a house window no a window of a house una finestra de casa) i, segonament, el d'alguns noms establerts en el lèxic, en què els dos noms sovint s'han soldat (the arrowhead no the head of the arrow la punta de la fletxa).

Casos en què també és possible l'ús de la forma of si el nom 2 és determinat.
the car keys; the keys of the car
les claus del cotxe
some car keys, però no some keys of a car
unes claus de cotxe
the guitar strings; the strings of the guitar
les cordes de la guitarra
some guitar strings, però no some strings of a guitar
unes cordes de guitarra
the barn door; the door of the barn
la porta del graner
a barn door, però no a door of a barn
una porta de graner

Semblantment:

the river bed (the bed of the river); a river bed
llit del riu; un llit de riu
the forest floor (the floor of the forest); a forest floor
el terra del bosc; un terra de bosc
the artichoke heart (the heart of the artichoke); an artichoke heart
el cor de la carxofa; un cor de carxofa

— Cas especial: noms de posició

Notem que, quan s’usen «noms de posició» per a parlar d’una part d’una cosa, l’anglès sol voler una construcció amb la preposició of:

Noms de posició: és necessari l'ús la forma «of»
top(cim, encapçalament, la part superior)
bottom(fons, cul, base, la part inferior)
front(part davantera, façana)
back(part de darrere, dors)
side(costat)
edge(vora, extremitat)
beginning(començament)
middle(mig centre)
end(final acabament cua)
inside(la part interior)
outside(la part exterior)

No obstant això, hi ha expressions que accepten totes dues formes; heus-ne ací un mostrari:

Noms de posició: és opcional l'ús la forma «of»
the mountain/hill top (el cim de la munyanya/ del tossal)
the housetop(la teulada)
the desktop(la superfície de l'escriptori)
the sea/lake/river bottom(el fons del mar/ del llac/ del riu)
the storefrontla façana de la botiga
the chair back(el respatller de la cadira)
the roadside(la vora del camí)
the seaside(platja)
mountainside(el vessant de la muntanya)
hillside(el vessant del tossal)
the knife-edge(el tall del ganivet)
the razor-edge(el tall de la navalla)
the water's edge(la vora del mar).

Finalment, esmentem uns casos pels quals no és possible l'ús de la forma «of». Notem que les combinacions de noms d’aquesta classe consten sovint d’una sola paraula.

Casos en què no és possible l'ús la forma «of»
doorknobpom de porta
arrowheadcap de fletxa
window panevidre de finestra
computer screenpantalla d'ordinador
trouser/pants pocketsbutxaques dels pantalons
shoelacescordons de sabates
cartwheelroda de carro
phone numbernúmero de telèfon
sunspotstaques solars

4) Lloc: nom 1 ens diu on es troba nom 2: garden gate (portal del jardí)

Encara que els substantius d'aquest grup no són substituïbles per la forma of, es poden fer servir altres girs preposicionals per a descriure el lloc; p.e., the top drawer o the drawer at the top (el calaix de dalt).

the basement door (the door in the basement o to the basement)
la porta del celler, la porta que dóna entrada al celler
the kitchen counter (the counter in the kitchen)
el taulell de la cuina
the backporch light (the light on the backporch)
el llum del porxo de darrere la casa
bedroom curtains (the curtains in the bedroom)
cortines de sala de dormitori
swamp grass (grass [that grows] in a swamp)
herba d'aiguamoll
a forest fire (a fire in a forest)
un incendi forestal
a corner table (a table in the corner)
una taula al racó
a road sign (a sign on a road)
un rètol de carretera

Semblantment, podem classificar persones segons on duen a terme una activitat determinada (vegeu també Activitats i Derivats de verbs). No és possible en aquests casos l'ús de la forma of. Exemples:

city dwellerhabitant de ciutat
factory workertreballador de fàbrica
farm workertreballador de granja
mountain climberescalador
ranch handtreballador de finca/ranxo
sea diversubmarinista

Notem també que aquesta construcció s'usa per a parlar dels llocs de diversos mitjans de transport (no hi és possible una perífrasi preposicional):

bus stopparada d'autobusos
taxi standparada de taxis
train stationestació de tren
truck stopparada per a camions

Finalment, els noms d'alguns animals van precedits per un nom que ens diu on es troben. No és possible en aquest cas l'ús d'una perífrasi preposicional:

mountain lionpuma
sea otterllúdria marina
sea urchineriçó de mar
sea lionlleó marí
seahorsecavallet de mar
water ratrata d'aigua
water lilynenúfar
earthwormcuc de terra

5) Contenidors: nom 2 s'usa per a contenir nom 1: coffee cup (tassa de cafè)

Cal distingir la combinació «nom 1 + nom 2», que vol dir "el nom 2 s'usa per a contenir el nom 1", de la forma of, que descriu alhora el contenidor (nom 1) i el seu contingut (nom 2). Per exemple, wine glass vol dir got per a vi, mentre que glass of wine vol dir got de vi, és a dir, el got i el vi conjuntament. Ara bé, en català totes dues proposicions solen expressar got de vi, però cal tenir en compte que en anglès les construccions són distintes. Més exemples:

coffee cup, cup of coffeetassa de cafè
matchbox, box of matchescapsa de llumins
milk bottle, bottle of milkampolla de llet
paint can, a can of paint (en BrE., paint tin i a tin of paint) — llauna de pintura
water bucket, bucket of watergalleda d'aigua

6) Activitats: nom 2 [personal] fa nom 1: English teacher (professor d'anglès)

Aquestes combinacions classifiquen les persones segons l'activitat que fan. En general, la forma of no s'usa.

babysittermainadera
blood donordonant de sang
football playerjugador de futbol
housekeepermestressa de casa
jazz singercantant de jazz
sales managerdirector de vendes

7) Quantitats/mides/distàncies/durades: nom 1 destaca la quantitat, mida, etc. de nom 2: ten-dollar bill (billet de deu dòlars); ten-foot pole (pal de deu metres)

L'anglès sol fer servir la combinació «número + guionet + nom + nom» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular (no ten-dollars bill) i que a vegades es pot suprimir la quantitat one (un)a one-pint mug o a pint mug (un gerro d'una pinta). Per a una llista més completa, vegeu Combinacions «número + guionet + nom + nom».)

Excepció: el mot one normalment s'usa quan es parla de mides: a one-ton pickup no a ton pickup (una camioneta amb la capacitat d'una tona).

Ara bé, cal no confondre la mesura que fa d'adjectiu amb la mesura quan s'usa com a partitiu; comparem a two-kilo fish (un peix de dos quilos) amb two kilos of fish (dos quilos de peix). Exemples:

Quantitats
five-pound notebitllet de cinc lliures
two-gallon juggerra de dos galons
Mides
forty-foot dropcaiguda de quaranta peus
45-caliber automaticpistola automàtica de calibre de 45 mm
Distàncies
three-mile walkcaminada de tres quilòmetres
hundred-metre dashesprint de cent metres
Durades
two-hour talkxerrada de dues hores
five-day hikeexcursió de cinc dies

També: a forty-four-year-old manun home de quaranta-quatre anys

8) Producció

Pel que fa a la producció, destaquem dos casos: nom 1 és produït o donat per nom 2, i nom 2 és produït o donat per nom 1. Notem que en cap dels dos casos no es pot fer servir la forma of.

8a) nom 1 és produït o donat per nom 2: bicycle factory (fàbrica de bicicletes)

bicycle factoryfàbrica de bicicletes
dairy farmgranja (de productes làctics)
gold minemina d'or
honey-beeabella (que produeix la mel)
oil wellpou de petroli
power plantfàbrica de corrent elèctric
whisky still(alambí de whisky)

8b) nom 2 és produït o donat per nom 1: animal tracks (petges d'animal)

Notem aquí que, en el cas dels animals, emprem el genitiu saxó si l'animal ens dóna una cosa sense que l'hàgim de matar (goat's milk llet de cabra, turkey's eggs ous de gall dindi), però fem servir el gir «nom + nom» si el producte és d'un animal mort (goatskin pell de cabra, turkey soup sopa de gall dindi); vegeu també Composició).

bloodstaintaca de sang
cane sugarsucre de canya
food poisoningintoxicació alimentària
hay feverfebre del fenc (al·lèrgia de primavera)
sawdustserradures
tortoise-shellclosca de tortuga
whaleboneos de balena

9) Derivats de verbs

L'anglès utilitza sovint un substantiu derivat d'un verb en una combinació «nom + nom»; n'hi ha dos tipus: «subjecte + verb» i «verb + objecte». En el primer cas, podem dir que o bé «nom 1 fa nom 2» —p.e.: sunrise (the sun rises) sortida del sol; landslide (the land slides) esllavissada de terres— o bé «nom 2 fa nom 1»: glowworm (the worm glows) cuca de llum; firing squad (the squad fires) escamot d'execució.

En el segon cas, el de «verb + objecte», també hi ha dos significats: el primer és que «algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1»; en són exemples bloodtest (someone tests the blood — algú analitza la sang) anàlisi de sang i air-conditioning (someone "conditions" [i.e., cools] the air — algú condiciona [refresca] l'aire) condicionament d'aire. El segon significat és que «el nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1» (en aquest cas, el nom 1 és sovint un gerundi): drinking water (water for drinking) aigua per a beure (aigua potable) i spending money (money for spending) cèntims per a despeses personals.

Donarem ara uns quants exemples d'aquestes quatre construccions; assenyalarem amb un asterisc els casos en què també és possible la forma of:

9a) nom 1 fa nom 2: horserace (cursa de cavalls)

sunrisesortida del sol
headachemal de cap
*bee-stingpicada d'abella
*heartbeatbatec del cor
earthquaketerratrèmol

També: stomach ache, toothache, back ache, earache. Notem que aquestes són malalties comunes; en el cas d'afecció en una altra part del cos, cal fer servir una locució: my eyes hurt (em fan mal els ulls), my knee is sore (em fa mal el genoll), my foot aches (em fa mal el peu), etc. No diem I have... an eye ache, a knee ache, a foot ache.

9b) nom 2 fa nom 1: washing machine (màquina de rentar roba)

dancing girlballarina
hangmanbotxí
investigating committeecomitè d'investigació
rattlesnakeserpent de cascavell
tugboatremolcador
watchdoggos guardià
working partycolla per a fer feina

9c) algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1: haircut (tallada de cabells)

*book reviewrecensió de llibres
can openerobrellaunes
crime reportreportatge sobre el crim
handshakeestreta de mans
system administrationadministració de sistemes
tax cutretallada d'impostos

9d) nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1: living room (sala d'estar)

assembly linecadena de muntatge
chewing gumxiclet
dining roommenjador
frying panpaella
hiding placeamagatall
sleeping bagsac de dormir
swimming poolpiscina
typing paperpaper per a màquina d'escriure

contacte / email


visca.com | Articles