visca.com | Articles

Determinació de noms per altres noms

Seguiu aquest enllaç per veure una llista de les combinacions «nom + nom» més freqüents.

Introducció

Els substantius anglesos sovint s'usen per a modificar altres substantius; d'aquest ús hi ha dues construccions: el genitiu saxó (p.e.: John's house la casa d'en Joan), i la construcció «nom + nom» (p.e.: horse race cursa de cavalls). Encara que el català no té cap construcció que correspongui al genitiu saxó, sí que fa servir de tant en tant el gir «nom + nom»; p.e., gos pigall, hora punta, escola pilot, etc. Observem que el segon nom d'aquestes expressions determina o classifica el primer: Quin tipus de gos? Un gos pigall; Quin tipus d'hora? L'hora punta, etc.

Bé, doncs, en anglès, la construcció «nom + nom» s'usa molt i se sol traduir al català o bé amb el gir «nom + de + nom» —expressió que té també una traducció literal en anglès, «nom + of + nom», que s'anomena «la forma of»— o bé amb un sol mot. Exemples: fire station parc de bombers; mountain climber escalador. Notem que en anglès la relació sintàctica dels noms és la inversa del català: el primer nom determina el segon (Quin tipus d'estació? a fire station; Quin tipus d'escalador? a mountain climber (escalador de muntanyes).

En general, la traducció en català del gir anglès «nom + nom» no presenta gaires dificultats, ja que, amb una mica de pràctica, és força intuïtiva. En canvi, és molt difícil de d'escatir quina de les tres construccions angleses hem de fer servir per a traduir a l'anglès el gir català «nom + de + nom»: genitiu saxó, «nom + nom» o la forma of.

Pel que fa al genitiu saxó, vegeu Anglès fàcil — El genitiu saxó. En aquest article enfocarem l'atenció sobre les diverses categories del gir «nom + nom», destacant els casos per als quals la forma of seria una alternativa viable.


Els noms compostos i els noms determinats per altres noms

La gramàtica anglesa reconeix dos tipus de construcció «nom + nom»: els noms compostos i els noms determinats per altres noms. Els primers són unitats que funcionen gramaticalment i sintàcticament com un sol mot; a vegades, però no sempre, els dos components s'han ajuntat. Els segons són combinacions en què el lligam entre els dos mots no és prou fort perquè es considerin unitats lexicals; sempre consten de dos mots. A grans trets, els noms compostos no són substituïbles per construccions «nom + of + nom», mentre que sí que ho són els noms determinats per altres noms. Per exemple, en el cas dels noms compostos carfare i car wash (preu del bitllet i rentatge de cotxes), no podem dir fare of a car ni «wash of/for a car»; en canvi, dos exemples de noms determinats per noms, car keys i car door (les claus del cotxe i la porta del cotxe) tenen com a construcció alternativa the keys to/of the car i the door of the car.

Ara bé, des del punt de vista del català cal dir que aquesta distinció no és sempre útil, perquè tant els noms compostos com els noms determinats per noms se solen traduir pel gir «nom + de + nom». A més, hi ha moltes excepcions: p.e., straw man (home de palla) és un nom compost, però també es pot dir man of straw; el nom factory en el gir bicycle factory (fàbrica de bicicletes) és un nom determinat pel nom bicycle, però no té una construcció alternativa (factory of bicycles és incorrecte). Per tant, en aquest estudi, en lloc de parlar de la distinció entre els noms compostos i els noms determinats per noms, simplement explicarem si la combinació «nom + nom» és substituïble o no per una construcció alternativa.


Usos dels girs «nom + nom»

L'anglès fa servir la construcció «nom + nom» per a un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom classifica el segon; per exemple, comparem race horse (cavall de curses), un tipus de cavall, i horse race (cursa de cavalls), un tipus de cursa. Observem que aquestes expressions es tradueixen en català per la construcció «nom + de + nom», però que aquest gir català no es pot traduir directament a l'anglès; és a dir, les expressions horse of races i race of horses són incorrectes. Altres exemples que accepten solament la figura «nom + nom» són: a toy factory no a factory of toys (una fàbrica de joguines), a fire engine no an engine of fire (un cotxe de bombers), rice paper no paper of rice (paper d'arròs).

Ara bé, dit això, hi ha molts casos en què s'accepten totes dues construccions; per exemple, an iron rod o a rod of iron (una barra de ferro), a grammar book o a book of/on/about grammar (un llibre de/sobre gramàtica o simplement una gramàtica), my life story o the story of my life (la història de la meva vida), etc. Finalment hi ha expressions que accepten les dues formes si l'objecte és determinat però no si és indeterminat: per exemple, la pota de la taula és un nom determinat i així es pot traduir tant per the table leg com per the leg of the table; en canvi, cal traduir una pota de taula per a table leg, no pas a leg of a table.

Així veiem que, des del punt de vista del català, el problema principal és esbrinar quan és obligatori de traduir la construcció catalana «nom + de + nom» per la construcció anglesa «nom + nom». En la secció Classificacions dels girs «nom + nom» estudiarem detalladament els diversos tipus d'aquesta combinació, indicant si hi ha o no expresions alternatives.

Morfologia i accentuació del gir «nom + nom»

Pel que fa a la morfologia del gir «nom + nom», n'hi ha tres tipus: paraules separades (p.e.: aluminum foil paper d'alumini), paraules amb guionet (p.e.: shirt-sleeves mànigues de camisa) i paraules adjuntades (p.e.: bloodstain taca de sang). En general, com més una combinació de noms s'estableix en el lèxic, més els dos elements tendeixen a formar un sol mot. També cal considerar l'ortografia dels noms: s'escriu soldat el mot policeman (agent de policia) perquè les dues paraules de què consta, police i man, van bé juntes, però no es poden combinar els dos noms del seu sinònim, police officer, perquè la seqüència «eo» de policeofficer sembla estranya; en canvi, s'accepta com a alternativa la construcció amb guionet, police-officer.

Un altre aspecte que cal esmentar és el de l'accentuació. A grans trets, quan dos substantius s'ajunten, o quan tenim la combinació «nom + nom», l'anglès posa l'accent en la primera síl·laba o paraula: an armchair (una butaca [una cadira amb braços]), a dish cloth (un drap de cuina), a horse race (una cursa de cavalls), etc. Malauradament hi ha moltes excepcions a aquesta regla (i.e., a baby girl una noia bebè, a fruit pie un pastís de fruita) i, per tant, en cas de dubte cal consultar el diccionari.

Finalment, observem que els noms que determinen altres noms van gairebé sempre en singular; per exemple, un venedor de cotxes és a car salesman, no pas a cars salesman. Altres exemples: tooth decay (càries dentària), apple pickers (recollidors de pomes), a ten-dollar bill (un bitllet de deu dòlars). Fins i tot alguns noms plurals invariables empren una forma singular: pyjama tops (jaqueta de pijama), scissor case (funda de tisores), troop movements (moviments de tropes) i trouser press (màquina de pantalons). Excepcions: arms control (control d'armes), clothes closet (armari de roba), glasses frames (muntura d'ulleres), pants pockets (butxaques de pantalons).

Classificacions del gir «nom + nom»

En aquest apartat estudiarem els diferents tipus del gir anglès «nom + nom», sobretot els que es tradueixen en català pel gir «nom +de + nom», ja que són els que ocasionen més dubtes; en general no distingirem entre noms compostos i noms determinats per noms, però donarem un ample ventall d'exemples de cada grup, esmentant alhora la traducció en català i les construccions alternatives (si n'hi ha). Vegem ara l'índex d'aquests tipus de gir:

1) Composició (nom 2 és compost de nom 1)
2) Finalitat (nom 2 s'usa per a nom 1)
3) Pertinença (nom 2 pertany a nom 1)
4) Lloc (nom 1 ens diu on es troba nom 2)
5) Contenidors (nom 2 s'usa per a contenir nom 1)
6) Activitats (nom 2 [personal] fa nom 1)
7) Quantitats/mides, etc. (nom 1 destaca la quantitat o mida de nom 2)
8) Producció
  8a) nom 1 és produït o donat per nom 2
  8b) nom 2 és produït o donat per nom 1
9) Derivats de verbs
  9a) nom 1 fa nom 2
  9b) nom 2 fa nom 1
  9c) algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1
  9d) nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1

1) Composició: nom 2 és compost de nom 1: stone bridge (pont de pedra)

Quan en anglès volem descriure de què consta una cosa, generalment emprem la construcció «nom + nom»; observem que en molts casos els dos noms s'han soldat. L'ús de la construcció «nom +of+ nom» normalment se sol reservar per als sentits metafòrics (p.e.: He rules his kingdom with a hand of iron Governa el seu regne amb mà de ferro) o bé quan es vol donar a l'expressió un aire arcaic o poètic, però també hi ha casos en què no seria possible. Per exemple, diem breadcrumb (engruna de pa) i no a crumb of bread. Assenyalarem amb un asterisc els mots que no tenen forma alternativa, tot recordant que la construcció «nom + nom» és el més col·loquial. Exemples:

*breadcrumb engruna de pa
chocolate bar barra de xocolata
*cotton shirt camisa de cotó
*gold bracelet braçalet d'or
metal sheet planxa de metall
raindrop gota de pluja
*sand dune duna de sorra
*silver earrings arracades de plata
snowflake floc de neu
straw hat barret de palla

L'anglès també fa servir la construcció «nom + nom» quan es tracta de coses produïdes a partir de cossos d'animals morts; generalment vol el genitiu saxó per a parlar del que dóna un animal viu (p.e.: goatskin pell de cabra, goat's milk llet de cabra). També s'usa el gir «nom + nom» per a parts del cos que un animal o planta deixa: per exemple, dog hair i cat hair (pèl de gos, pèl de gat) descriuen el que es troba a terra en una casa on viuen aquests animals, mentre que dog's fur i cat's fur (pell de gos, pell de gat) descriuen la pell de l'animal viu. Si es fessin productes de la pell d'aquests animals, s'anomenarien dog fur o cat fur. Altres exemples: chicken feathers plomes de gallina, cow dung tifes de vaca, pine needles agulles de pi. (Vegeu també la secció nom 2 és produït o donat per nom 1.) En aquests casos no és possible l'ús d'una construcció alternativa. Exemples:

calfskin pell de vedell
chamois leather pell d'isard
chicken soup sopa de pollastre
cow hide pell de vaca
fox fur pell de guineu
frog legs potes de granota
kid gloves guants de (pell de) cabrit
lamb chop tall de xai
tortoise shell closca de tortuga

2) Finalitat: nom 2 s'usa per a nom 1: garden tools (eines de jardí)

L'expressió «nom + nom» s'empra quan es parla de l'ús que hom fa d'una cosa; p.e., fem servir un cloth (drap) per a fregar dishes (plats); així l'anomenem dishcloth (drap per a plats o drap de cuina). Notem que, en el cas dels noms animats, si la persona o animal fa servir o posseeix l'objecte, emprem el genitiu saxó: children's clothes (roba de nens), a bird's nest (un niu d'ocells), the horse's tail (la cua del cavall). En canvi, si un tercer fa servir l'objecte —és a dir, si algú usa nom 2 per a nom 1—, fem servir la construcció «nom + nom»: a child allowance (diners destinats al manteniment d'un nen), a birdcage (una gàbia d'ocells), a horsebox (un camió per al transport de cavalls). És interessant de notar que en anglès americà hom diu baby bottle, baby carriage i doll house (biberó, cotxet de nen i casa de nines), mentre que en anglès britànic s'usa el genitiu saxó: baby's bottle, baby's pram, doll's house.

En la majoria d'aquests casos, el sentit de l'expressió és «nom + for + nom» (ashtray: a tray for ashes cendrer; dishcloth: a cloth for dishes, etc.), encara que aquest ús no seria gaire idiomàtic. Finalment notem que aquest grup és afí al del subgrup dels noms derivats de verbs (vegeu 9d: nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1); per exemple, dining room (a room for dining menjador;). Exemples:

address book llibreta d'adreces
ashtray cendrer
bathtub banyera
bookends suports per als llibres
cat food menjar de gats
coffee mill molinet de cafè
fire engine cotxe de bombers
flypaper paper de matar mosques
nail varnish esmalt d'ungles
tearoom saló de te
toilet paper paper de wàter
two-car garage garatge de dos cotxes

3) Pertinença: nom 2 pertany al nom 1: table leg (pota de taula)

Recordem primer que, si el nom 1 és animat, l'anglès sol fer servir el genitiu saxó: the boy's bicycle la bicicleta del noi. A més, cal dir que, en el cas dels noms determinats no animats, les relacions de pertinença s'expressen generalment amb la forma of; per tant, la majoria de les combinacions d'aquest grup tenen aquesta opció. Ara bé, hi ha casos en què només la combinació «nom + nom» és correcta: primer, el dels noms no determinats (a house window no a window of a house una finestra de casa) i, segonament, el d'alguns noms establerts en el lèxic, en què els dos noms sovint s'han soldat (the arrowhead no the head of the arrow la punta de la fletxa).

Casos en què també és possible l'ús de la forma of si el nom 2 és determinat.
the car keys; the keys of the car
les claus del cotxe
some car keys, però no some keys of a car
unes claus de cotxe
the guitar strings; the strings of the guitar
les cordes de la guitarra
some guitar strings, però no some strings of a guitar
unes cordes de guitarra
the barn door; the door of the barn
la porta del graner
a barn door, però no a door of a barn
una porta de graner

Semblantment:

the river bed (the bed of the river); a river bed
llit del riu; un llit de riu
the forest floor (the floor of the forest); a forest floor
el terra del bosc; un terra de bosc
the artichoke heart (the heart of the artichoke); an artichoke heart
el cor de la carxofa; un cor de carxofa

Casos en què no és possible l'ús de la forma of
doorknob pom de porta
arrowhead cap de fletxa
window pane vidre de finestra
computer screen pantalla d'ordinador
trouser/pants pockets butxaques dels pantalons
shoelaces cordons de sabates
cartwheel roda de carro
phone number número de telèfon
sunspots taques solars

Cas especial: noms de posició
Notem que, quan s'usen «noms de posició» per a parlar d'una part d'una cosa —en són exemples top (cim, encapçalament, la part superior), bottom (fons, cul, base, la part inferior), front (part davantera, façana), back (part de darrere, dors), side (costat) i edge (vora, extremitat); beginning (començament), middle (mig, centre) i end (final, acabament, cua); inside (la part interior) i outside (la part exterior)—, l'anglès sol voler una construcció amb la preposició of (exs.: the top of the stairs = la part superior de les escales, the bottom of the hill = la base del turó, the front of the car = la part davantera del cotxe, etc.). No obstant això, hi ha expressions que accepten totes dues formes; heus-ne ací un mostrari:
the mountain/hill top (el cim de la munyanya/ del tossal)
the housetop (la teulada)
the desktop (la superfície de l'escriptori)
the sea/lake/river bottom (el fons del mar/ del llac/ del riu)
the storefront la façana de la botiga
the chair back (el respatller de la cadira)
the roadside (la vora del camí)
the seaside (platja)
mountainside (el vessant de la muntanya)
hillside (el vessant del tossal)
the knife-edge (el tall del ganivet)
the razor-edge (el tall de la navalla)
the water's edge (la vora del mar).

4) Lloc: nom 1 ens diu on es troba nom 2: garden gate (portal del jardí)

Encara que els substantius d'aquest grup no són substituïbles per la forma of, es poden fer servir altres girs preposicionals per a descriure el lloc; p.e., the top drawer o the drawer at the top (el calaix de dalt).

the basement door (the door in the basement o to the basement)
la porta del celler, la porta que dóna entrada al celler
the kitchen counter (the counter in the kitchen)
el taulell de la cuina
the backporch light (the light on the backporch)
el llum del porxo de darrere la casa
bedroom curtains (the curtains in the bedroom)
cortines de sala de dormitori
swamp grass (grass [that grows] in a swamp)
herba d'aiguamoll
a forest fire (a fire in a forest)
un incendi forestal
a corner table (a table in the corner)
una taula al racó
a road sign (a sign on a road)
un rètol de carretera

Semblantment, podem classificar persones segons on duen a terme una activitat determinada (vegeu també Activitats i Derivats de verbs). No és possible en aquests casos l'ús de la forma of. Exemples:

city dweller
habitant de ciutat
factory worker, farm worker, etc.
treballador de fàbrica, treballador de granja
mountain climber
escalador
ranch hand
treballador de finca/ranxo
sea diver
submarinista

Notem també que aquesta construcció s'usa per a parlar dels llocs de diversos mitjans de transport (no hi és possible una perífrasi preposicional):

bus stop parada d'autobusos
taxi stand parada de taxis
train station estació de tren
truck stop parada per a camions

Finalment, els noms d'alguns animals van precedits per un nom que ens diu on es troben. No és possible en aquest cas l'ús d'una perífrasi preposicional:

mountain lion puma
sea otter llúdria marina
sea urchin eriçó de mar
sea lion lleó marí
seahorse cavallet de mar
water rat rata d'aigua
water lily nenúfar
earthworm cuc de terra

5) Contenidors: nom 2 s'usa per a contenir nom 1: coffee cup (tassa de cafè)

Cal distingir la combinació «nom 1 + nom 2», que vol dir "el nom 2 s'usa per a contenir el nom 1", de la forma of, que descriu alhora el contenidor (nom 1) i el seu contingut (nom 2). Per exemple, wine glass vol dir got per a vi, mentre que glass of wine vol dir got de vi, és a dir, el got i el vi conjuntament. Ara bé, en català totes dues proposicions solen expressar got de vi, però cal tenir en compte que en anglès les construccions són distintes. Més exemples:

coffee cup, cup of coffeetassa de cafè
matchbox, box of matchescapsa de llumins
milk bottle, bottle of milkampolla de llet
paint can, a can of paint (en BrE., paint tin i a tin of paint) — llauna de pintura
water bucket, bucket of watergalleda d'aigua

6) Activitats: nom 2 [personal] fa nom 1: English teacher (professor d'anglès)

Aquestes combinacions classifiquen les persones segons l'activitat que fan. En general, la forma of no s'usa.

babysitter mainadera
blood donor donant de sang
football player jugador de futbol
housekeeper mestressa de casa
jazz singer cantant de jazz
sales manager director de vendes

7) Quantitats/mides/distàncies/durades: nom 1 destaca la quantitat, mida, etc. de nom 2: ten-dollar bill (billet de deu dòlars); ten-foot pole (pal de deu metres)

L'anglès sol fer servir la combinació «número + guionet + nom + nom» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular (no ten-dollars bill) i que a vegades es pot suprimir la quantitat one (un)a one-pint mug o a pint mug (un gerro d'una pinta). Per a una llista més completa, vegeu Combinacions «número + guionet + nom + nom».)

Excepció: el mot one normalment s'usa quan es parla de mides: a one-ton pickup no a ton pickup (una camioneta amb la capacitat d'una tona).

Ara bé, cal no confondre la mesura que fa d'adjectiu amb la mesura quan s'usa com a partitiu; comparem a two-kilo fish (un peix de dos quilos) amb two kilos of fish (dos quilos de peix). Exemples:

Quantitats
five-pound note bitllet de cinc lliures
two-gallon jug gerra de dos galons
Mides
forty-foot drop caiguda de quaranta peus
45-caliber automatic pistola automàtica de calibre de 45 mm
Distàncies
three-mile walk caminada de tres quilòmetres
hundred-metre dash esprint de cent metres
Durades
two-hour talk xerrada de dues hores
five-day hike excursió de cinc dies

També: a forty-four-year-old manun home de quaranta-quatre anys

8) Producció

Pel que fa a la producció, destaquem dos casos: nom 1 és produït o donat per nom 2, i nom 2 és produït o donat per nom 1. Notem que en cap dels dos casos no es pot fer servir la forma of.

8a) nom 1 és produït o donat per nom 2: bicycle factory (fàbrica de bicicletes)

bicycle factory fàbrica de bicicletes
dairy farm granja (de productes làctics)
gold mine mina d'or
honey-bee abella (que produeix la mel)
oil well pou de petroli
power plant fàbrica de corrent elèctric
whisky still (alambí de whisky)

8b) nom 2 és produït o donat per nom 1: animal tracks (petges d'animal)

Notem aquí que, en el cas dels animals, emprem el genitiu saxó si l'animal ens dóna una cosa sense que l'hàgim de matar (goat's milk llet de cabra, turkey's eggs ous de gall dindi), però fem servir el gir «nom + nom» si el producte és d'un animal mort (goatskin pell de cabra, turkey soup sopa de gall dindi); vegeu també Composició).

bloodstain taca de sang
cane sugar sucre de canya
food poisoning intoxicació alimentària
hay fever febre del fenc (al·lèrgia de primavera)
sawdust serradures
tortoise-shell closca de tortuga
whalebone os de balena

9) Derivats de verbs

L'anglès utilitza sovint un substantiu derivat d'un verb en una combinació «nom + nom»; n'hi ha dos tipus: «subjecte + verb» i «verb + objecte». En el primer cas, podem dir que o bé «nom 1 fa nom 2» —p.e.: sunrise (the sun rises) sortida del sol; landslide (the land slides) esllavissada de terres— o bé «nom 2 fa nom 1»: glowworm (the worm glows) cuca de llum; firing squad (the squad fires) escamot d'execució.

En el segon cas, el de «verb + objecte», també hi ha dos significats: el primer és que «algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1»; en són exemples bloodtest (someone tests the blood — algú analitza la sang) anàlisi de sang i air-conditioning (someone "conditions" [i.e., cools] the air — algú condiciona [refresca] l'aire) condicionament d'aire. El segon significat és que «el nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1» (en aquest cas, el nom 1 és sovint un gerundi): drinking water (water for drinking) aigua per a beure (aigua potable) i spending money (money for spending) cèntims per a despeses personals.

Donarem ara uns quants exemples d'aquestes quatre construccions; assenyalarem amb un asterisc els casos en què també és possible la forma of:

9a) nom 1 fa nom 2: horserace (cursa de cavalls)

sunrise sortida del sol
headache mal de cap
*bee-sting picada d'abella
*heartbeat batec del cor
earthquake terratrèmol

També: headache, stomach ache, toothache, back ache, earache. Notem que aquestes són malalties comunes; en el cas d'afecció en una altra part del cos, cal fer servir una locució: my eyes hurt (em fan mal els ulls), my knee is sore (em fa mal el genoll), my foot aches (em fa mal el peu), etc. No diem I have... an eye ache, a knee ache, a foot ache.

9b) nom 2 fa nom 1: washing machine (màquina de rentar roba)

dancing girl ballarina
hangman botxí
investigating committee comitè d'investigació
rattlesnake serpent de cascavell
tugboat remolcador
watchdog gos guardià
working party colla per a fer feina

9c) algú fa que l'acció de nom 2 recaigui sobre nom 1: haircut (tallada de cabells)

*book review recensió de llibres
can opener obrellaunes
crime report reportatge sobre el crim
handshake estreta de mans
system administration administració de sistemes
tax cut retallada d'impostos

9d) nom 2 és destinat a l'acció descrita per nom 1: living room (sala d'estar)

assembly line cadena de muntatge
chewing gum xiclet
dining room menjador
frying pan paella
hiding place amagatall
sleeping bag sac de dormir
swimming pool piscina
typing paper paper per a màquina d'escriure

contacte / email


visca.com | Articles