visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 16
El genitiu saxó

Versió de la unitat 16 en Microsoft Word 97/2000/XP

El genitiu saxó (Saxon genitive) s'usa en anglès principalment per a destacar la possessió i per a parlar de relacions —de parentiu, d'amistat, laborals o profes-sionals, etc.— entre les persones. Com mostra la taula que tot seguit presentarem, hi ha una relació directa entre els adjectius i pronoms possessius (vegeu la unitat 6, L'ús dels adjectius i pronoms possessius) i el genitiu saxó. Recordem que els pronoms possessius anglesos —i, com veiem ara, el genitiu saxó— es fan servir per a evitar la repetició d'un nom, quan se sobreentén de què es parla, i aquest ús s'anomena «independent possessive».

Download MP3
ús adjectiu o pronom personal genitiu saxó (nom propi) genitiu saxó (nom comú)
adjectiu atributiu my bag
la meva bossa
Joan's bag
la bossa d'en Joan
the doctor's bag
la bossa del metge
adjectiu predicatiu the bag is mine
la bossa és meva
the bag is Joan's
la bossa és d'en Joan
the bag is the doctor's
la bossa és del metge
«independent possessive» mine is here
la meva és aquí
Joan's is here
la d'en Joan és aquí
the doctor's is here
la del metge és aquí

Dividirem en tres apartats aquesta unitat sobre el genitiu saxó:

Morfologia i pronunciació
Sintaxi
Usos


Morfologia i pronunciació del genitiu saxó

Pel que fa a la morfologia i pronunciació del genitiu saxó és important distingir entre noms propis i noms comuns. Estudiarem primer aquells.

Noms propis

El genitiu saxó generalment es forma afegint el sufix 's («apòstrof + s») al nom propi, encara que, en el cas que el nom propi termini en s, es pot escriure el sufix amb l'apòstrof sol. El sufix es pronuncia de tres maneres:

Download MP3
Pronunciació del genitiu saxó ('s)
/əz/ (/éz/ en anglès britànic), afegint-hi una síl·laba, si el nom termina en un so sibilant:
George's /tjór·tjəz/ (d'en George); Neus's (Neus') /néu·səz/ (de la Neus)
/z/ si el nom termina en so sonor no sibilant:
Fred's /frèdz/ (d'en Fred); Carme's /car·məz/ (de la Carme);
/s/ si el nom termina en so sord no sibilant:
Robert's /rò·bərts/ (d'en Robert); Roc's /ròks/ (d'en Roc)

Ull viu!
Quan el sufix d'un nom propi terminat en s s'escriu amb l'apòstrof sol, és molt important recordar que cal pronunicar la síl·laba addicional.

Noms comuns

El genitiu saxó dels noms comuns es forma amb l'addició de la flexió «apòstrof + s» al substantiu singular (p.e.: the boy's mother la mare del noi) i de l'apòstrof simple als substantius plurals terminats en -s (p.e.: the boys' mothers les mares dels nois). Hi ha dos punts importants que cal tenir en compte:

— El genitiu saxó d'un nom comú plural terminat en -s es pronuncia exactament igual que el de la forma singular; és a dir, boy's (del noi) i boys' (dels nois) es pronuncien igual: /boiz/. Observem que això és el contrari del que passa amb els noms propis terminats en -s, en els quals la pronúncia del genitiu saxó es distingeix de la del nom (p.e.:, James /tjeimz/ i James's (James') /tjeim·zəz/).

— L'article que precedeix un nom comú determinat no se suprimeix quan es forma el genitiu saxó. És a dir, de la mateixa manera que la bibliotecària es tradueix en anglès per the librarian —com que es tracta d'una bibliotecària determinada, l'article la es tradueix per the—, el cotxe de la bibliotecària es tradueix per the librarian's car.

Exemples:

Download MP3
1) Tots els col·legues de la meva mare hi estan d'acord.
All my mother's co-workers (br. workmates) agree.

2) On són els llibres dels teus amics?
Where are your friends' books?

3) El cotxe del meu cap és aparcat aquí fora.
My boss's car is parked outside.

4) La filla del carnisser es diu Louisa.
The butcher's daughter is named Louisa.

En el cas dels noms comuns que no formen el plural amb -s, el genitiu saxó es forma amb l'addició de la flexió «apòstrof + s». Els noms més importants d'aquesta categoria són men, women i children. Exemples:

Download MP3
5) La roba dels homes és a l'habitació 270.
The men's clothes are in room 270.

6) Suècia va al capdavant pel que fa als drets de la dona.
Sweden leads the way in women's rights.

7) Hi ha massa violència en els programes de televisió per a infants.
There's too much violence in children's TV shows.

Quant als noms compostos, la desinència «apòstrof + s» s'afegeix al final:

Download MP3
8) Demà és l'aniversari de la meva sogra.
My mother-in-law's birthday is tomorrow.

Sintaxi del genitiu saxó

A grans trets, el genitiu saxó es fa servir com a adjectiu atributiu o predicatiu, o bé com a «independent possessive». Exemples:

Download MP3
Exemples de la sintaxi del genitiu saxó
Ús com a adjectiu atributiu
1) El cotxe de l'Èric és blau.
Eric's car is blue.

2) La bossa del metge és sota la taula.
The doctor's bag is under the table.

Ús com a adjectiu predicatiu
3) El cotxe blau és de l'Èric.
The blue car is Eric's.

4) La bossa sota la taula és del metge.
The bag under the table is the doctor's.

Ús com a «independent possessive»
5) El cotxe de la Mònica és vermell i el de l'Èric és blau.
Monica's car is red and Eric's is blue.

6) El cotxe del metge és vermell i el del dentista és blau.
The doctor's car is red and the dentist's is blue.


Recorda:
Com es veurà en la taula següent, l'anglès tradueix de la mateixa manera la construcció catalana «article + de + persona» —referint-se a un nom quan se sobreentén de què es parla—, sense tenir en compte el gènere ni el nombre de l'article.

el de la Maria
la de la Maria
els de la Maria
les de la Maria
Maria's el de la meva mare
la de la meva mare
els de la meva mare
les de la meva mare
my mother's

Exemples:

Download MP3
7) La teva casa està bé, però m'estimo més quedar-me a la de la Maria.
Your house is nice, but I'd rather stay at Maria's.

8) Les maneres de fer del metge no són tan refinades com les de la infermera.
The doctor's manners are not as refined as the nurse's.

9) Les meves mans són com les d'en Joan.
My hands are like Joan's.

Un ús especial del genitiu saxó com a independent possessive és quan parlem de la casa d'algú o bé d'un establiment comercial o professional. Notem que en alguns casos el genitiu saxó equival a les contraccions catalanes can i cal. Exemples:

Download MP3
10) Ens n'anem a casa d'en Ricky.
We're going to Ricky's.

11) En Lluís va convidar l'Elena a sopar a (can Pierre / casa de la seva mare).
Lluís invited Elena to dinner (at Pierre's / at his mother's).

12) La Meritxell és a cal dentista.
Meritxell is at the dentist's.

Finalment, si dues persones tenen una cosa en comú, la desinència 's s'afegeix sols al nom de la segona; en canvi, si cadascuna té el seu propi objecte (o la seva pròpia relació), s'afegeix 's a cada un dels dos noms. Exemples:

Download MP3
13) Ens n'anem a casa de l'Eduard i la Irene. (viuen junts).
We're going to Eduard and Irene's

14) Les dones d'en Tom i d'en Jerry fan classes de ioga.
Tom's and Jerry's wives take yoga classes.

Combinacions del genitiu saxó

L'anglès pot fer servir el genitiu saxó «en cadena», és a dir, un modificant-ne un altre. Com es veurà en la taula següent, en aquests casos l'ordre de la construcció anglesa és precisament l'invers de l'ordre català. Observem sobretot la correspon-dència entre la preposició de i la combinació «apòstrof + s», ambdues subratllades.

Download MP3
CATALÀ ANGLÈS
la Pilar
de la Pilar
el germà de la Pilar
del germà de la Pilar
la dona del germà de la Pilar
de la dona del germà de la Pilar
Pilar
Pilar's
Pilar's brother
Pilar's brother's
Pilar's brother's wife
Pilar's brother's wife's
la meva mare
de la meva mare
el germà de la meva mare
del germà de la meva mare
la dona del germà de la meva mare
de la dona del germà de la meva mare
my mother
my mother's
my mother's brother
my mother's brother's
my mother's brother's wife
my mother's brother's wife's

Vegem ara uns quants exemples:

Download MP3
1) La xicota del germà de la Pilar coneix els nostres veïns.
Pilar's brother's girlfriend knows our neighbors.

2) El fill del veí de la meva mare és de Blanes.
My mother's neighbor's son is from Blanes.

3) La Carme és la filla del germà del meu pare.
Carme is my father's brother's daughter.

4) És la bessona de la cosina de la Rosa.
She's Rosa's cousin's twin sister.


Download MP3
Fixa-t'hi:
Aquestes combinacions de genitiu saxó s'usen també com a possessius independents; exemple:
Whose car is that? It's my mother's neighbor's son's.
De qui és aquell cotxe? És del fill del veí de la meva mare.

El «genitiu doble»

L'anglès sovint fa servir una construcció que s'anomena «genitiu doble» per a traduir expressions catalanes del tipus «determinant indefinit + substantiu + possessiu», sobretot quan el substantiu en qüestió és amic (friend) i variants.

El «genitiu doble» es forma amb la construcció «determinant indefinit + substantiu + of + pronom possessiu / genitiu saxó». Exemples:

Download MP3
un amic meu; un amic de la Mary; un amic de la meva mare
a friend of mine; a friend of Mary's; a friend of my mother's

uns amics nostres; uns amics de la Neus; uns amics del seu oncle
some friends of ours; some friends of Neus's; some friends of his uncle's

També es fa servir aquesta construcció per a traduir a l'anglès expressions del tipus «adjectiu demostratiu + substantiu + possessiu». Exemples:

Download MP3
1) Aquest cor meu t'estimarà per sempre més.
This heart of mine (no This my heart) will love you forever.

2) Vull veure aquell quadre de Miró.
I want to see that painting of Miró's (no ...that Miró's painting).

Finalment observem que el genitiu doble és a vegades necessari per a resoldre ambigüitats; per exemple, a picture of the king's vol dir un quadre que pertany al rei, mentre que a picture of the king és un retrat seu.

L'ús del genitiu saxó

A grans trets podem dir que el genitiu saxó es fa servir per a persones i éssers animats, i que en altres casos s'utilitzen les construccions «nom + nom» o «la forma of». Tot i això hi ha excepcions importants i, per tant, és oportú de definir exactament quan l'ús del genitiu saxó és obligatori, quan és opcional i quan no seria correcte. Vegem ara un breu resum sobre aquest tema:

A) Casos en què l'ús del genitiu saxó és obligatori

Download MP3
— Quan es destaca la possessió o les relacions entre persones:
Roger's book, no the book of Roger (el llibre d'en Roger)
the nurse's watch, no the watch of the nurse (el rellotge de polsera de la infermera);
Maria's friends, no the friends of Maria (els amics de la Maria)
her husband's aunt, no the aunt of her husband (la tieta del seu marit)

Excepció: Quan un nom comú va modificat per una clàusula subordinada; exemples:
la bicicleta del noi que viu davant de casa nostra
the bicycle of the boy who lives across the street from us
els pares dels nens que van a aquesta escola
the parents of the children who go to this school

— En expressions que signifiquen temps cronològic:
yesterday's weather, today's newspaper, tomorrow's problems, a month's wages, a day's journey, last week's lecture, a moment's thought (no the weather of yesterday, the newspaper of today, etc.).
el temps d'ahir, el diari d'avui, els problemes de demà, el sou d'un mes, un viatge d'un dia, el discurs de la setmana passada, el pensament d'un moment.

B) Casos en què l'ús del genitiu saxó és opcional

Download MP3
— Genitius que no són ni possessius ni de relació:
my parents' permission o the permission of my parents
el permís dels meus pares
Abraham Lincoln's assassin o the assassin of Abraham Lincoln
l'assassí d'Abraham Lincoln
— Animals:
the lion's roar o the roar of the lion
el rugit del lleó
a deer's grace o the grace of a deer
l'elegància d'un cérvol
— Plantes:
the tree's leaves o the leaves of the tree
les fulles de l'arbre
a flower's fragrance o the fragrance of a flower
el perfum d'una flor
— Fenòmens naturals:
the stars' light o the light of the stars
la llum dels estels
the sea's surface o the surface of the sea
la superfície del mar
— Entitats polítiques, geogràfiques o institucionals:
the city's air pollution o the air pollution of the city
la contaminació de l'aire de la ciutat
the river's current o the current of the river
el corrent del riu
their school's reputation o the reputation of their school
la reputació de la seva escola
— Noms col·lectius:
the public's confidence o the confidence of the public
la confiança del públic
the government's decision o the decision of the government
la decisió del govern
— Noms d'interès especial per a l'activitat humana:
the brain's weight o the weight of the brain
el pes del cervell
the game's history o the history of the game
la història del joc

C) Casos en què l'ús del genitiu saxó seria incorrecte

Amb l'excepció dels casos esmentats més amunt, l'anglès no sol fer servir el genitiu saxó per a substantius no animats, sobretot en el cas de noms abstractes. Així, doncs, en aquests casos el gir català «nom + de + nom» se sol traduir literalment, «nom + of + nom», o bé pel gir «nom + nom». Exemples:

Download MP3
— Noms concrets
a piece of cake, no a cake's piece (una llesca de pastís)
the side of the building, no the building's side (el costat de l'edifici)
the table leg o the leg of the table, no the table's leg (la pota de la taula)
— Noms abstractes
the consequences of their inactivity, no their inactivity's consequences
les conseqüències de la seva inactivitat
the value of his ideas, no his ideas' value
el valor de les seves idees
some aspects of the problem, no some of the problem's aspects
alguns aspectes del problema

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) De qui són aquestes taronges? Són de la Neus.
2) Per a qui has comprat aquells mitjons? Són per al cosí del meu oncle.
3) Té el diari de dimarts, vostè? No, tinc el d'avui i el de dimecres passat.
4) Ahir vam anar a casa d'en Dan i l'Iris.
5) Ella va comprar els pantalons del seu fill als Estats Units.
6) De qui és el gos que li va mossegar el turmell? És meu.
7) On són els papers i els llapis de les noies?
8) El meu gos té una cua com la d'una mona.
9) Ella m'ha deixat les claus perquè no sé on són les meves.
10) No toquis aquests diners. Són d'en Joan.
11) La Carme se n'ha anat a cal metge.
12) Aquest llibre de Montserrat Roig m'ha canviat la vida.
13) El cotxe d'en Pau i la Maria és vermell.
14) Els cotxes d'en Pau i de la Maria són vermells.
15) De qui és aquest jersei? És del meu cunyat.
16) Ell no és amic meu.
17) Demà vénen uns amics nostres per sopar [present continu].
18) La germana del meu veí m'ha deixat el cotxe.
19) Els concerts del dijous al passeig (on the Passeig) van ser molt populars.
20) Ens trobem demà a casa d'en Toni [present continu].
21) La dona del meu cap acaba d'entrar.
22) M'agraden més les cançons de Lluís Llach que les de Serrat.
23) Quins efectes té sobre (on) les vides de les dones?
24) Vull enviar aquesta carta de la Mònica abans de dinar.
25) De qui és aquesta bossa? És del metge.
26) Ahir vaig conèixer un amic de la teva dona.
27) El fill del veí del meu pare és de Blanes.
28) És meu o és teu?
29) On és la d'en Pau?
30) On són els del teu fill?
31) Els pares dels nens han d'esperar aquí.
32) Els vaig conèixer a casa d'en Pau i la Maria.
33) Aquells dos germans teus guanyaran tots els premis.
34) Començarem una hora abans (early) la classe de demà.
35) No sabrem els resultats de l'enquesta (survey) fins la setmana vinent.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil