visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 6
Adjectius: qualificatius, possessius i demostratius

Versió del Unitat 6 en Microsoft Word 97/2000/XP

A diferència dels adjectius catalans, els adjectius anglesos no solen variar pel que fa al gènere ni al nombre i generalment van davant el substantiu. Exemples:

Download MP3
a tall boy (un noi alt)
two tall boys (dos nois alts)
a tall girl (una noia alta)
two tall girls (dues noies altes)
a white horse (un cavall blanc)
a good book (un bon llibre)
some happy men (uns homes feliços)
the ugly duckling (l'aneguet lleig)
the report is important (l'informe és important)
the reports are important (els informes són importants)

Ull viu!
Quan l'adjectiu anglès va després del verb be, és d'arrel llatina i modifica un mot plural, hi ha una tendència de voler pluralitzar-lo, cosa que no s'ha de fer mai. Per exemple:
Els concerts eren molt populars = The concerts were very popular.
— (no The concerts were very populars).

Adjectius qualificatius

Presentem ara quatre llistes d'adjectius qualificatius anglesos: la primera, d'adjectius d'arrel anglosaxona; la segona, d'adjectius d'arrel llatina; la tercera, dels noms de colors i, l'última, d'adjectius que denoten mides.

Download MP3
ADJECTIUS QUALIFICATIUS D'ARREL ANGLOSAXONA
angryenfadat
bad dolent
beautiful /biu·tə·fəl/ — maca
biggros, gran
brightbrillant
busy /bé·zi/ — ocupat
cheapbarat
cleannet
coldfred
coolfresc
darkfosc
dirtybrut
drysec
dullavorrit, apagat
easyfàcil
fairjust, ros, bell
fastràpid
fatgras
flatpla
freelliure
funnydivertit, estrany
good /gʊd/ — bo
happy content, feliç
harddur, difícil
hot — calent
kind /kaind/ — benvolent
newnou
niceamable
oldvell
poorpobre
pretty /pré·ti/ — bonic
quickràpid, llest
sadtrist
safesegur
sickmalalt
sillytanoca
slowlent
smallpetit
strongfort
tiredcansat
warmcalentet
weakdèbil
wetmoll
wildsalvatge

Pel que fa als adjectius d'arrel llatina, la dificultat principal és l'accentuació, ja que el significat és gairebé sempre evident. Notarem que hi ha un percentatge molt més alt de mots en què l'accent d'intensitat no cau a la primera síl·laba. A més, donem ara una taula amb la pronunciació en anglès d'uns sufixos d'arrel llatina:

Download MP3
SUFIX SO EXEMPLES
-ous /əs/ jealous /tjèl·əs/, curious /kiʊ·ri·əs/
-cious
-xious
/ʃəs/ spacious /spei·ʃəs/ espaiós,
noxious /nòk·ʃəs/ nociu
-cial /ʃəl/ social /sóu·ʃəl/, special /spè·ʃəl/

Download MP3
ADJECTIUS QUALIFICATIUS D'ARREL LLATINA
(L'accent cau a la primera síl·laba exceptuant els casos en què la síl·laba tònica va subratllada.)
activeactiu
anxious /èng·ʃəs/— ansiós
attractiveatractiu
commoncomú
complexcomplex
curiouscuriós
differentdiferent
difficultdifícil
familiarfamiliar
famousfamós
finemenut, fi, bo
importantimportant
interesting /én·trə·stinc/ — interessant
nervousnerviós
obviousobvi, evident
popular — /pò·piu·lər/ popular
richric
seriousseriós
simplesenzill, ximple
specialespecial
strangeestrany
stupidestúpid
terribleterrible
usefulútil
violentviolent

Download MP3
ELS COLORS
beige /beij/ — beix
blacknegre
blueblau
brownmarró
creamde color crema
gold(en) — de color or
greenverd
grey (gray) — gris
mauvede color malva
orangede color taronja
pinkde color rosa
purplede color porpra
redvermell
scarletescarlata
silverde color argent
tanmarró clar
violetde color violeta
whiteblanc
yellowgroc

Download MP3
ADJECTIUS QUE DENOTEN MIDES
broadample
deepprofund
heavypesat (de pes)
highalt
lightlleuger
longllarg
lowbaix
narrowestret
shallowpoc fondo
shortbaixet, curt
tallalt
thickespès, gruixut
thinprim, lleuger, clar
wideample

Fixa-t'hi:
La diferència entre els adjectius tall i high és que el primer es fa servir per a éssers vius i per a coses que tenen molta més alçada que amplada; p.e., tall men, homes alts; tall towers, torres altes. En canvi, high s'empra per a coses amb una base més ampla (p.e., high mountains, muntanyes altes).

Els adjectius i pronoms possessius

Heus ací una taula amb els adjectius i pronoms possessius anglesos flanquejats amb les equivalències en català:

Download MP3
ADJECTIUS I PRONOMS POSSESSIUS
ANGLÈS CATALÀ
ADJECTIU PRONOM
my
your
our
your
mine
yours
ours
yours
(el) meu, (la) meva, (els) meus, (les) meves
(el) teu, (la) teva, (els) teus, (les) teves
(el) nostre, (la) nostra, (els, les) nostres
(el) vostre, (la) vostra, (els, les) vostres
his (d'ell)
her (d'ella)
its (d'una cosa)
their (d'ells)
his (d'ell)
hers (d'ella)
its (d'una cosa)
theirs (d'ells)
(el) seu, (la) seva, (els) seus, (les) seves

Observacions:

— Els articles no s'usen mai conjuntament amb els adjectius possessius anglesos. Exemples:

Download MP3
1) El meu gos té puces.
My dog has fleas.

2) Ahir vaig conèixer el teu oncle.
I met your uncle yesterday.

3) El nostre professor de física és suís.
Our physics teacher is Swiss.

— Pel que fa a la tercera persona, l'adjectiu o pronom possessiu que s'usa en anglès és determinat pel posseïdor, mentre que en català és determinat per la cosa posseïda (vegeu, més avall, Falta de concordança en la tercera persona). Exemples:

Download MP3
4) La Carla i els seus germans són aquí.
Carla and her brothers are here.

5) En Carles és bon jardiner. Ven les seves flors al mercat.
Carles is a good gardner. He sells his flowers in the market.

— El possessiu català de tercera persona serveix també per al tractament de vostè, i aleshores correspon als possessius anglesos de segona persona. Exemple:

Download MP3
6) Hem rebut la teva carta. Hem rebut la vostra carta. Hem rebut la seva (de vostè o de vostès) carta.
We've received your letter.

— Quan l'article definit català té sentit possessiu es tradueix en anglès per l'adjectiu possessiu (per a més detalls, vegeu El possessiu camuflat). Exemples:

Download MP3
7) Els nens estan fent els deures (és a dir, fan els seus deures)..
The children are doing their homework.

8) Perds el temps.
You are wasting your time.

9) Hem perdut el camí.
We have lost our way.

— L'ús dels adjectius i pronoms possessius

Els adjectius possessius anglesos només poden aparèixer en posició atributiva, és a dir, davant el nom. Per a expressar la possessió amb l'adjectiu en posició predicativa, és a dir, després del verb be, l'anglès recorre a l'ús dels pronoms possessius que, malgrat el seu nom, en aquest context fan el paper d'adjectius. Vegem ara una taula que mostra aquesta relació:

Download MP3
RELACIÓ ENTRE ELS ADJECTIUS I PRONOMS POSSESSIUS
my dog
el meu gos
the dog is mine
el gos és meu
our dog
el nostre gos
the dog is ours
el gos és nostre
your dog
el teu gos
the dog is yours
el gos és teu
your dog
el vostre gos
the dog is yours
el gos és vostre
his dog
her dog
el seu gos
the dog is his
the dog is hers
el gos és seu
their dog
el seu gos
the dog is theirs
el gos és seu

Els pronoms possessius anglesos també es fan servir per a evitar la repetició d'un nom, quan se sobreentén de què es parla. Els pronoms que s'utilitzen així en anglès s'anomenen «independent possessives». Exemples:

Download MP3
1) La meva habitació és petita i la teva és gran.
My room is small and yours is large.

2) La seva (d'ell) jaqueta és blava però la d'ella és groga.
His jacket is blue but hers is yellow.

3) Les nostres classes són al matí i les vostres són a la tarda.
Our classes are in the morning and yours are in the afternoon.


Recordem: Les oracions el seu és bo, la seva és bona, els seus són bons i les seves són bones es tradueixen totes per his is/are good si es parla d'un home, per hers is/are good si es parla d'una dona i theirs is/are good si es parla de més d'una persona.

Falta de concordança en la tercera persona

Com ja hem dit, la traducció a l'anglès dels adjectius possessius catalans seu, seva, seus i seves depèn de la persona a qui ens referim (a la taula següent mostrem aquesta relació). Per exemple, si ens referim a en Jordi i volem dir el seu pare, la seva mare, els seus germans i les seves germanes, en català l'adjectiu possessiu canvia segons el gènere del familiar. En anglès, l'adjectiu queda igual; com que ens referim a un noi diem sempre his: his father, his mother, his brothers i his sisters. En el cas de la Maria, com que ens referim a una noia hem de dir her: her father, her mother, her brothers i her sisters. I si ens referim a dos germans, en Jordi i la Maria, les expressions angleses són: their father, their mother, their brothers i their sisters.

Download MP3
Si en català diem ... i ens referim a ... en anglès diem
el seu pare
la seva mare
els seus germans
les seves germanes
en Jordi his father
his mother
his brothers
his sisters
la Maria her father
her mother
her brothers
her sisters
en Jordi i la Maria their father
their mother
their brothers
their sisters

Els adjectius demostratius

Els adjectius demostratius anglesos són els següents:

Download MP3
SINGULAR PLURAL
thisaquest -a
thataquell -a
theseaquests -es
thoseaquells -es

Un dels problemes més importants amb l'ús dels adjectius demostratius és el de la pronunciació del mot this i de la seva forma plural, these. Tots dos comencen amb el so ð (la 'd' de cada), però el mot this es pronunica /ðés/, amb una e tancada i la s sorda, mentre que these es pronuncia /ðiiz/, amb una i de durada doble (com en el gir «si hi», pronunciat com una paraula) i la s sonora. Per tant, this fa rima, si fa no fa, amb el mot català més, i these amb el mot anglès please (o, si es vol, amb les lletres subratllades en el mot pisa, però donant doble valor a la vocal i). Exemples:

Download MP3
1) Aquesta terra pertany al meu oncle.
This land belongs to my uncle.

2) Aquella serra és rovellada.
That saw is rusted.

3) Aquestes sabates són noves.
These shoes are new.

4) La Marta va cosir aquells pantalons divendres passat.
Marta sewed those pants last Friday.

Ordre dels adjectius

Quan dos o més adjectius es col·loquen davant un substantiu, l'ordre ve determinat per les seves característiques semàntiques. A grans trets es pot dir que adjectius que expressen qualitats essencials del substantiu hi van més a prop, ben bé davant seu, mentre que adjectius generals —els que es poden fer servir amb un gran nombre de noms— es col·loquen més lluny del nom, al principi de la locució nominal. Vegem ara una taula que mostra aquesta relació:

determinants qualificatius participis colors gentilicis material nom
the
a, an
some
this, that, etc.
my, your, etc.
Tom's
new
good
big
old
high
different
interesting
used
lost
designed
developed
painted
carved
black
white
red
blue
yellow
Catalan
French
Asian
leather
stone
metal
straw
(Per a més detalls
vegeu La construcció «nom + nom».)

Download MP3
Exemples de l'ús de l'ordre d'adjectius:

a tall gray metal tower (una torre de ferro alta i grisa)

the same absurd military strategy (la mateixa absurda estratègia militar)

threatening black storm clouds (núvols de tempesta negres i amenaçadors)

this excellent French table wine (aquest excel·lent vi de taula francès)

many small carved Chinese jade idols (molts petits ídols xinesos de jade)

Miscel·lània

Download MP3
Dinou verbs regulars
achieveaconseguir
allow /ə⋅lau/permetre
arguediscutir
avoidevitar
carryportar
continuecontinuar
developdesenvolupar
dreamsomiar
hateodiar
hurryafanyar-se
improve /ém⋅pruuv/ — millorar
increaseaugmentar
miss — (1) trobar a faltar, (2) perdre(s) [oportunitat o transport públic] (3) no encertar
own /óun/ — ser proprietari de
provideproveir, proporcionar
saveestalviar, salvar
rememberrecordar(-se)
turngirar
worrypreocupar-se [patint]

Download MP3
UNITATS DE TEMPS PERÍODES DEL DIA ADVERBIS DE TEMPS
second /sè·cənd/ — segon
minute /mé·nət/ — minut
hour — /aur/ hora
daydia
weeksetmana
month /mʌnθ/ — mes
yearany
dawnalba
morningmatí
noonles 12'00
middaymigdia
afternoontarda
eveningvespre
nightnit
midnightmitjanit
now /nau/ — ara
thenaleshores
todayavui
tonightaquesta nit
yesterdayahir
tomorrowdemà
weekendcap de setmana

Download MP3
Temps meteorològic
fa fred — it is cold
fa calor — it is hot
fa solit is sunny
fa boirait is foggy
fa ventit is windy
fa boit is nice (out)
plou/nevait rains/snows
està plovent/nevantit is raining/snowing
va ploure/nevarit rained/snowed
ha plogut/nevatit has rained/snowed
Quin temps fa?What's the weather like?

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Tradueix a l'anglès les frases següents:

1) Dijous em va trucar [ell].
2) Va comprar un cotxe alemany [ella].
3) La Txell està ajudant la seva mare.
4) Van fer servir el meu cotxe.
5) Estem rentant la roba bruta.
6) El teu cor batega (beat beat beaten) bé.
7) Aquest gos ha mossegat (bite bit bitten) el meu cosí.
8) Ha portat [ell] la seva germana.
9) Han construït (build /béld/ built /bélt/ built /bélt/) un pis nou.
10) Els carrers són molt (very) estrets.
11) Aquest pont no és segur.
12) Ella somia en (of) dos nois especials.
13) Les muntanyes són molt altes.
14) Aquell avió és el nostre.
15) La Marta i els seus germans troben a faltar els seus pares.
16) Aquestes capses són nostres i aquelles són seves [de vostès].
17) Aquest mes ha plogut molt (a lot) [comencem amb el subjecte].
18) Aquí (Here) fa vent i allà (there) fa sol [comencem amb el subjecte].
19) Els deures són fàcils.
20) Els seus cabells [d'ella] són bonics.
21) Aquests fets (facts) són importants.
22) La tanca (fence) és alta. En Joan és alt.
23) Les seves ungles [d'ell] estan brutes.
24) Aquell got és el teu i el meu és aquí.
25) Plou i fa sol.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil