visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 15
Complements indirectes; datius possessius; pronoms reflexius i recíprocs; expressions impersonals

Versió de la unitat 15 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta unitat estudiarem la traducció en anglès de diverses expressions catalanes que contenen pronoms. En concret:

Download MP3

— Complements indirectes
Li van enviar la carta.
They sent him/her the letter.
Els portarem el pa.
We'll take them the bread.
— Datius possessius
Em van estripar la camisa.
They tore my shirt.
— Pronoms reflexius i recíprocs
Es critiquen (a ells mateixos).
They criticize themselves.
Es critiquen (l'un a l'altre).
They criticize each other.
— Expressions impersonals
Aquí es parla català.
Catalan is spoken here.

Complements indirectes

En el capítol III vam veure que els pronoms personals anglesos que fan de complement són me, you, him, her, it, us i them. Doncs, aquests mateixos pronoms també fan de complement indirecte, el qual pot ser definit com el destinatari o beneficiari del complement directe del verb. La sintaxi més usual consisteix a col·locar el complement indirecte just darrere el verb i després afegir-hi el complement directe. Exemples:

Download MP3
1) M'han portat els pastissos.
They have brought me the pastries.

2) Us dec dues classes.
I owe you two classes.

3) Li has enviat les imatges?
Have you sent him/her the pictures?

4) Vaig donar un regal a la Maria.
I gave Maria a present.

5) M'està fent un anell.
He's making me a ring.

6) Vaig comprar unes sabates per a les meves germanes.
I bought my sisters some shoes.

7) Em pots deixar el teu cotxe?
Can you lend me your car?


Fixa-t'hi:
Són correctes, però menys usuals, expressions com They have brought the pastries to me, I owe two classes to you, etc.

Ara bé, aquesta construcció s'ha de canviar si el complement directe és it o them:

— ORDRE NORMAL: «compl. indirecte + compl. directe»

— ORDRE EXCEPCIONAL: «compl. directe (it/them) + to/for + compl. indirecte»

Exemples:

Download MP3
1a) Me'ls han portat (els pastissos, a mi).
They have brought them to me (no They have brought me them).

2a) Us les dec (less classes, a vosaltres).
I owe them to you (no I owe you them).

3a) Les hi has enviat (les imatges, a ella)?
Have you sent them to him/her? (no Have you sent him/her them?)

4a) L'hi vaig donar (el regal, a la Maria).
I gave it to her (no I gave her it).

5a) Me l'està fent (l'anell, per a mi).
He's making it for me (no ... He's making me it).

6a) Els les vaig comprar (les sabates, per a les meves germanes).
I bought them for them (no I bought them them).

7a) Me'l pots deixar (el cotxe, a mi)?
Can you lend it to me (no Can you lend me it).

Donarem ara dues llistes de verbs anglesos que accepten complements indirectes. En el cas que la preposició sigui necessària, els de la primera llista volen to (a) i els de la segona, for (per a). Observem que, amb l'excepció dels verbs offer i pay paid paid, tots els verbs de les dues llistes són d'arrel anglosaxona.

Download MP3
Verbs que accepten davant el complement indirecte la preposició to
bring brought brought portar
give gave givendonar
leave left leftdeixar (una herència)
lend lent lent prestar
offeroferir
owedeure
pay paid paidpagar
read read readllegir
send sent sent enviar
show showed shown ensenyar (mostrar)
take took taken portar
teach taught taught ensenyar (instruir)
tell told told dir, explicar
write wrote written escriure

Download MP3
Verbs que accepten davant el complement indirecte la preposició for
bring brought brought portar
buy bought bought comprar
find found found trobar
get get gotten (br. got) obtenir
leave left left deixar
make made made fer, fabricar
play tocar (música)
sing sang sung cantar
take took taken portar

Dit això, hi ha un grup de verbs —tots, tret d'una, d'arrel llatina— que exigeixen sempre la preposició to davant el complement indirecte. És a dir, amb aquests verbs no podem fer servir l'ordre normal, sinó hem d'emprar l'ordre excepcional: «compl. dir + to + compl. indir». Els verbs més importants d'aquest grup són els d'aquest quadre:

Download MP3
Verbs que exigeixen la preposició to davant el complement indirecte
dedicatededicar
describedescriure
donatefer donació
explainexplicar
introducepresentar
recommendrecomanar
returntornar (una cosa)
say said saiddir
suggestsuggerir

Exemples:

Download MP3
8) Ens va descriure el país.
He described the country to us (no: ...described us the country).

9) Els he explicat el procés.
I've explained the process to them (no: ... explained them the process).

10) Em va presentar al seu marit.
She introduced me to her husband (no: ... introduced me her husband).

11) Ens recomanà un restaurant.
He recommended a restaurant to us (no: ... recommended us a restaurant).

12) Què us va dir?
What did he say to you? (no: What did he say you?).

13) Quan ens tornareu les cadires?
When are you going to return the chairs to us? (no ... return us the chairs?).

14) Què els vas suggerir?
What did you suggest to them? (no What did you suggest them?).

Finalment, cal dir, pel que fa a aquests verbs, que encara que no se sol utilitzar l'ordre «to + compl. indir. + compl. dir.» —és a dir, normalment no diem He described to us the country ni I'll explain to you the process—, sí que s'usa aquest ordre quan el complement directe és molt llarg o complex. Exemples:

Download MP3
15) Encara no ens ha explicat l'ús dels complements indirectes amb verbs de règim preposicional (el complement directe és molt llarg).
He hasn't explained to us yet the use of indirect objects with preposicional verbs.

16) Li vam suggerir que marxés d'hora (el complement directe és complex, una subordinada).
We suggested to him that he leave early.

17) M'ha dit: —Ruc! (el complement directe forma part d'un discurs directe).
She said to me, "Ass!"

La traducció en anglès dels verbs dir i explicar

Els verbs catalans dir i explicar es tradueixen en anglès per tres verbs diferents: explain, tell told told i say said said (observem que said es pronuncia /sèd/, no pas /seid/). Estudiarem ara la correspondència entre aquests cinc verbs.

dir

A grans trets, el verb dir es tradueix en anglès per tell told told quan es tracta de la comunicació d'informació o d'instruccions, i es tradueix per say said said quan es volen destacar les paraules mateixes, sobretot en discurs directe. Exemples:

Download MP3
1) Em va dir que les flors s'havien pansit.
She told me (that) the flowers had wilted.

2) Els vaig dir que es quedessin fora.
I told them to stay outside.

3) Ens diuen que tots som iguals.
They tell us (that) we are all equal.

4) Em va dir que vindrien a les vuit.
He/She told me (that) they would come at eight.

5) Em va dir: —Vindrem a les vuit.
He/She said to me, "We'll come at eight."

A més, observem que el verb tell told told gairebé sempre necessita un complement personal i, si no el té, l'ús de say said said és obligatori. Exemples:

Download MP3
6) Van dir moltes coses.
They said many things (no They told many things).

7) Ens van dir moltes coses.
They told us many things (més usual que They said many things to us).


Download MP3
Excepcions: S'ha de fer servir el verb tell told told, tant si hi ha complement indirecte com no, en els casos següents:

tell a liedir una mentida
tell the truthdir la veritat
tell a storyexplicar un conte
tell a jokeexplicar un acudit
tell timedir l'hora (poder interpretar les busques del rellotge)
tell somebody's fortunedir la bonaventura a algú

Més exemples:

Download MP3
8) Què us va dir?
What did he say to you? (Quines paraules us va adreçar?)
What did he tell you? (Quina informació us va donar?)

9) No em va dir res (Va girar el cap; no em va adreçar cap mot).
He didn't say anything to me.

10) No em va dir res de tot això (Em va parlar, però no va dir res sobre tot això).
He didn't tell me anything about all this.

explicar

El verb català explicar només es tradueix en anglès per explain quan vol dir fer aclariments o donar explicacions; en canvi, quan vol dir donar a conèixer un fet —cas en què normalment és substituïble per dir— es tradueix per tell told told quan hi ha un complement indirecte, i per say said said quan no. Exemples:

Download MP3
1) Ens va explicar el problema (ens va oferir aclariments).
He explained the problem to us.

2) Em van explicar (= Em van dir) que havien hagut de dormir en una tenda.
They told me that they had had to sleep in a tent.

3) Ens va explicar per què la lluna sembla més grossa quan és a l'horitzó que quan és sobre el cap (ens va donar explicacions).
He explained to us why the moon seems larger on the horizon than overhead.

4) Explica'm (= Digues-me) què li vas dir.
Tell me what you told him.

5) Els nens han explicat que la nova escola és millor.
The children have said that the new school is better.

Datius possessius

En català, el pronom de la construcció «pronom + verb + compl. dir.» pot fer dos papers diferents: el de complement indirecte, indicant qui és el beneficiari o destinatari del complement directe (cas que acabem d'estudiar), o el de datiu possessiu, indicant a qui pertany el complement directe. L'anglès resol aquests dos casos de maneres ben distintes. Vegem ara un parell d'exemples contrastats:

Download MP3
1) Em van donar el regal.
They gave me the present.
La paraula em fa de complement indirecte; indica qui és la persona que rep l'objecte (el complement directe, el regal).

2) Em van trencar el rellotge.
They broke my watch.
La paraula em fa de datiu possessiu; indica a qui pertany l'objecte (el complement directe, el rellotge).


Fixa-t'hi:
La traducció anglesa de l'exemple 2) equival a l'expressió catalana Van trencar el meu rellotge.

Més exemples:

Download MP3
3) Agafa'm la mà.
Take my hand (o Hold my hand).

4) M'has agafat els llibres?
Have you taken my books?

5) Em sap greu però t'he perdut les claus.
I'm sorry but I've lost your keys.

6) Cada matí us fan el llit.
Every morning they make your bed.

7) El dia és nit si no et veig el rostre.
Day is night if I don't see your face.

8) M'he deixat el barret al cotxe.
I've left my hat in the car.

9) M'han retirat el carnet de conduir.
They've taken away my driver's license.

10) Quan et publicaran el llibre?
When are they going to publish your book?

Observem que construccions amb el verb comprar poden presentar ambigüitats:

Download MP3
6) Em compren quadres.
(els meus quadres) They buy my paintings.
(quadres per a mi) They buy me paintings.

El possessiu "camuflat"

Emprem el terme "possessiu camuflat" per a descriure el cas en què el català fa servir un article i se sobreentén un sentit possessiu. En anglès, aquests articles s'han de traduir per adjectius possessius. Exemples:

Download MP3
1) Els nens estan fent els deures (= Estan fent els seus deures).
The children are doing their homework (no: ... the homework).

2) Perds el temps (= Perds el teu temps).
You're wasting your time (no the time).

3) Ha aixecat la mà. (= Ha aixecat la seva).
She raised her hand (no ... the hand).

4) Aquestes festes han perdut la gràcia (= ... han perdut la seva gràcia).
These festivals have lost their charm (no the charm).

5) La carretera és perillosa perquè els revolts són molt tancats (= ... els seus revolts...).
The highway is dangerous because its curves are very sharp (no ... the curves).

Pronoms reflexius

Quan el complement pronominal d'un verb o d'una preposició representa la mateixa persona que el subjecte, l'anglès, com el català, fa servir un pronom reflexiu. Ara bé, a diferència del català, els pronoms reflexius anglesos tenen una forma especial:

Download MP3
PRONOMS REFLEXIUS
SINGULAR PLURAL
ANGLÈS CATALÀ ANGLÈS CATALÀ
myself me (i vars.); mi mateix -a ourselves ens (i vars.); nosaltres mateixos
yourself te (i vars.); tu mateix -a yourselves us (i vars.); vosaltres mateixos
himself
herself
itself
se (i vars.); ell, si mateix
se (i vars.); ella, si mateixa
se (i vars.); si mateix
themselves se (i vars.); ells mateixos, elles mateixes

Recorda:
Existeix també el pronom reflexiu oneself, que és genèric i indefinit; el seu ús es limita a contextos formals.

Observacions:

— El sufix -self pluralitza en totes les persones del plural; així els pronoms singular i plural de la segona persona, yourself i yourselves, són diferents.

— Els pronoms yourself i yourselves també equivalen a vós mateix -a, vostè mateix -a i vostès mateixos -es.

Exemples:

Download MP3
1) Ens vàrem veure (a nosaltres mateixos) per la televisió.
We saw ourselves on TV (no We saw us...).

2) T'has fet mal (a tu mateix)?
Have you hurt yourself? (no Have you hurt you?).

3) El conill es va alliberar del parany.
The rabbit freed itself (no The rabbit freed it) from the trap.

El pronom reflexiu pot fer també de complement indirecte o de preposició. Exemples:

Download MP3
4) S'ha comprat (per a ell mateix) un rellotge nou.
He's bought himself a new watch.

5) M'escriuré una carta d'amor i faré veure que venia de tu.
I'm going to write myself a love letter and pretend it came from you.

6) Només parla d'ell mateix.
He only talks about himself.

7) Parla per tu mateix, Joan.
Speak for yourself, Joan.

Accions que hom sol fer per a si mateix

L'anglès no utilitza els pronoms reflexius amb verbs que descriuen accions que hom sol fer per a si mateix, com ara wash (rentar-se), dress (vestir-se), shave (afaitar-se), etc., tret del cas extraordinari que la persona no fa tal acció per si mateixa. Per exemple, si un home diu I don't shave (No m'afaito), el més probable és que dugui barba; en canvi, si diu I don't shave myself (No m'afaito jo mateix), ens dóna la impressió que algú altre l'afaita. Exemples contrastats:

Download MP3
1) Només tarda quaranta minuts a dutxar-se i vestir-se.
It only takes her forty minutes to shower and dress.

2) Té el braç enguixat i no pot vestir-se (ell mateix).
His arm is in a cast and he can't dress himself.

Ús emfàtic dels pronoms reflexius

Els pronoms reflexius anglesos s'usen també per a emfatitzar els seus antecedents; si tal antecedent fa de subjecte, es pot col·locar el pronom reflexiu just després d'ell —posició en la qual dóna el màxim d'èmfasi— o al final de la frase —posició d'un parlar més col·loquial—, mentre que, si fa de complement, s'ha de posar immediatament al darrere d'aquest. Exemples:

Download MP3
1) No et preocupis, me n'encarregaré jo mateix.
Don't worry, I'll take care of it myself (o I myself will take...).

2) Hem collit aquests rovellons nosaltres mateixos.
We've picked these lactarius ourselves (o We ourselves have...).

3) El mateix Shakespeare no ho podria haver dit millor.
Shakespeare himself couldn't have said it better.

4) Vaig poder parlar amb els mateixos refugiats.
I was able to speak with the refugees themselves.

Pronoms recíprocs

En anglès, els pronoms recíprocs —que representen persones o coses que realitzen i reben mútuament l'acció del verb— són each other (l'un a l'altre) i one another (els uns als altres). Exemples:

Download MP3
1) En Joan i la Sílvia s'estimen molt (l'un a l'altre).
Joan and Sílvia love each other very much.

2) Fa mesos que no ens veiem.
We haven't seen each other for months.

3) No ens coneixem gaire.
We don't know each other very well.

4) Déu ens ha posat aquí per a estimar-nos (els uns als altres).
God put us here to love one another.

5) Tots els advocats es fien els uns dels altres.
All lawyers trust one another.

Els pronoms recíprocs tenen també una forma de genitiu saxó:

Download MP3
6) S'agafen les mans, els vells amants (l'un de l'altra).
The old lovers hold each other's hands.

7) Els cinc alumnes es llegeixen mútuament els treballs.
The five students read one another's papers.

Finalment, recordem que la preposició a no es tradueix mai en anglès quan va davant d'un complement directe; així on en català hom diu S'ajuden l'un a l'altre, en anglès diem They help each other (no ...to each other). Ara bé, sí que s'han de traduir altres preposicions en aquest context; a més, cal tenir en compte que each other i one another són pronoms compostos integrals i que no se separen mai. Exemples:

Download MP3
8) Aprenem l'un de l'altre.
We learn from each other.

9) Depenen els uns dels altres.
They depend on one other.

10) Estan empipats l'un amb l'altre.
They're annoyed with each other.

11) Després d'un parell de setmanes es cansaran l'un de l'altre.
After a couple of weeks they'll get tired of each other.

Expressions impersonals

Entenem per expressions impersonals oracions formades pel pronom se (i variants) més el verb conjugat en tercera persona; per exemple, Es parla català, No es va començar i Ja s'ha vist. L'anglès no disposa de cap expressió equivalent a aquestes i les resol amb l'ús de la veu passiva: Catalan is spoken (El català és parlat), It wasn't begun (No va ser començat) i It has already been seen (Ja ha estat vist). Més exemples:

Download MP3
1) No es van acceptar els termes del tractat.
The terms of the treaty were not accepted (com si fos Els termes... no van ser acceptats).

2) Ja s'ha enviat la carta.
The letter has already been sent (com si fos La carta ja ha estat enviada).

3) Aquesta construcció es fa servir molt.
This construction is used a lot (com si fos Aquesta construcció és feta servir...).

4) No es podia fer res.
Nothing could be done (com si fos Res no podia ser fet).

5) Això no es fa.
This isn't done (com si fos «Això no és fet»).


Fixa't-hi:
Com veiem en l'exemple 5, aquestes expressions passives angleses poden semblar estranyes, ja que, sobretot en el temps de present, sovint no es poden tornar a traduir al català. Tot i això, són perfectament idiomàtiques.

Finalment, hi ha expressions catalanes d'aquest tipus que tenen un verb intransitiu i, per tant, no es poden convertir en passives. En aquests casos, l'anglès ha de fer servir una perífrasi, sobretot emprant el nom people. Exemples:

Download MP3
6) Aquí es viu bé.
People live well here.

7) Avui dia es viatja molt.
People travel a lot these days.

8) Com s'hi va?
How do you get there?

9) Es corre menys ara que fa tres anys.
People drive slower now than three years ago.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Ahir em van portar el menjar. Qui te'l va portar?
2) Li has deixat el teu cotxe? Sí, l'hi he deixat perquè el necessita.
3) No et mosseguis les ungles!
4) Com s'agafa (hold held held)?
5) S'han talat molts pins i roures.
6) Em compren verdures; me les compren al carrer Saclosa.
7) M'omples el cor d'alegria (with).
8) Us vaig fer un gran àpat. Us el vaig fer dilluns.
9) Fins i tot els mateixos alumnes hi van estar d'acord.
10) Els vaig explicar el procés. Quan els el vas explicar?
11) Li vam descriure el país.
12) Ell s'ha fet mal al genoll.
13) No dius la veritat.
14) El meu pare t'ha trobat una feina.
15) S'han perdonat, l'un a l'altre, i ara són amics.
16) Vas entendre el que (what) et vaig dir?
17) Quant s'ha pagat fins ara?
18) Ens veiem sovint.
19) T'he posat la roba a l'armari.
20) Li van robar el passaport.
21) Perds (waste) el temps.
22) Els meus amics em van netejar el cotxe.
23) S'escriuen moltes cartes.
24) Aquí es venen moltes coses útils [comencem amb el subjecte].
25) Els van perdre l'equipatge.
26) En aquest país es treballa molt.
27) Encara ens deuen un sopar.
28) No s'hi va incloure ["hi" no es tradueix].
29) No vaig sentir què va dir.
30) No em toquis el plat!
31) Normalment es pren amb suc de llimona.
32) Us agradem?
33) Em vaig dir que era el seu problema.
34) Estem orgullosos de nosaltres mateixos.
35) Tu i jo ens necessitem.
36) S'expliquen contes, els uns als altres.
37) Encara no s'ha aprovat.
38) Ara no us la puc cantar [comencem amb el subjecte].
39) S'ha trencat el canell.
40) Ella va tancar els ulls.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil