visca.com | Articles

Els sufixos "-ise" i "-ize"

Els sufixos verbals -ize i -ise es pronuncien /aiz/. Corresponen al sufix català -itzar, del llatí -izare, que significa «convertir en». En l'anglès nord-americà, el sufix sol escriure -ize, mentre que en anglès britànic, alguns —e.g., els de la Universitat d'Oxford— l'escriuen també -ize i altres (e.g., els de la Universitat de Cambridge) l'escriuen -ise.

Mirarem ara una taula d'uns vuitanta verbs que tenen el sufix ize/ise. Es veu que en anglès nord-americà, el sufix -ize s'utilitza molt més que -ise, mentre que, en anglès britànic, la proporció és més ajustada; fins i tot hi ha casos (assenyalats en vermell) en què el sufix -ize s'usa més que -ise.

Les dades d'aquesta taula provenen del Corpus of Contemporary American English (1.0 billion [mil milions], US, 1990-2019) i del British National Corpus (100 million, British, 1980s-1993). Com que la base de dades nord-americana és deu cops més gran que la britànica, a l'hora de fer la comparació hem multiplicat els resultats de la britànica per deu.

CA AM BR
traducció -ize freq. -ise freq. freq. % -ise freq. -ize freq. freq. %
antagonitzar
demanar perdó
autoritzar
batejar
capitalitzar
classificar
centralitzar
caracteritzar
colonitzar
conceptualitzar
criticar
cristal·litzar
descentralitzar
desestabilitzar
dramatitzar
economitzar
empatitzar
emfatitzar
dinamitzar
representar
igualar
familiaritzar-se
fantasiar
fertilitzar
finalitzar
formalitzar
galvanitzar
generalitzar
harmonitzar
fer hipòtesis
idealitzar
immobilitzar
industrialitzar
institucionalitzar
interioritzar
posar en perill
legalitzar
legitimar
liberalitzar
marginar
materialitzar-se
maximitzar
memoritzar
minimitzar
mobilitzar-se
modernitzar
monopolitzar
nacionalitzar
neutralitzar
normalitzar
optimitzar
organitzar
patrocinar
penalitzar
popularitzar
pressuritzar
prioritzar
privatitzar
anunciar
racionalitzar
adonar-se'n
reconèixer
reorganitzar-se
revitalitzar
revolucionar
escrutar
socialitzar
especialitzar-se
estabilitzar
estandarditzar
subvencionar
resumir
simbolitzar
simpatitzar
sincronitzar
sintetitzar
aterroritzar
teoritzar
utilitzar
victimitzar
visualitzar
antagonize
apologize
authorize
baptize
capitalize
categorize
centralize
characterize
colonize
conceptualize
criticize
crystallize
decentralize
destabilize
dramatize
economize
empathize
emphasize
energize
epitomize
equalize
familiarize
fantasize
fertilize
finalize
formalize
galvanize
generalize
harmonize
hypothesize
idealize
immobilize
industrialize
institutionalize
internalize
jeopardize
legalize
legitimize
liberalize
marginalize
materialize
maximize
memorize
minimize
mobilize
modernize
monopolize
nationalize
neutralize
normalize
optimize
organize
patronize
penalize
popularize
pressurize
prioritize
privatize
publicize
rationalize
realize
recognize
reorganize
revitalize
revolutionize
scrutinize
socialize
specialize
stabilize
standardize
subsidize
summarize
symbolize
sympathize
synchronize
synthesize
terrorize
theorize
utilize
victimize
visualize
471
17.572
3.079
537
2.929
1.550
284
5.128
760
826
7.743
342
196
1.158
561
210
1.284
11.506
1.064
304
573
792
994
691
777
315
585
1.643
678
818
223
248
127
478
949
2.435
1.768
1.059
350
721
1.601
6.592
2.112
9.299
2.775
1.365
489
394
1.643
887
2.174
12.267
811
904
289
100
2.122
1.152
1.154
1.585
75.700
50.648
901
1.229
1.139
1.206
1.860
2.627
4.108
699
2.348
2.692
1.667
2.068
625
1.211
774
755
5.594
228
2.718
antagonise
apologise
authorise
baptise
capitalise
categorise
centralise
characterise
colonise
conceptualise
criticise
crystallise
decentralise
destabilise
dramatise
economise
empathise
emphasise
energise
epitomise
equalise
familiarise
fantasise
fertilise
finalise
formalise
galvanise
generalise
harmonise
hypothesise
idealise
immobilise
industrialise
institutionalise
internalise
jeopardise
legalise
legitimise
liberalise
marginalise
materialise
maximise
memorise
minimise
mobilise
modernise
monopolise
nationalise
neutralise
normalise
optimise
organise
patronise
penalise
popularise
pressurise
prioritise
privatise
publicise
rationalise
realise
recognise
reorganise
revitalise
revolutionise
scrutinise
socialise
specialise
stabilise
standardise
subsidise
summarise
symbolise
sympathise
synchronise
synthesise
terrorise
theorise
utilise
victimise
visualise
25
1.084
80
20
81
42
10
148
31
16
359
20
4
27
6
8
70
325
51
5
15
31
20
29
23
7
14
73
21
25
8
9
5
10
29
85
26
30
8
20
48
246
56
300
86
20
9
15
76
22
149
435
36
19
19
10
93
18
47
76
3.735
1.953
10
27
42
26
52
98
112
33
60
124
38
126
29
42
24
28
176
3
73
94%
94%
97%
96%
97%
97%
97%
97%
96%
98%
95%
94%
98%
97%
98%
96%
94%
97%
95%
98%
97%
96%
98%
95%
97%
97%
97%
95%
96%
97%
96%
96%
96%
97%
97%
96%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
97%
96%
96%
98%
98%
96%
95%
97%
93%
96%
95%
97%
93%
90%
95%
98%
96%
95%
95%
96%
98%
97%
96%
97%
97%
96%
97%
95%
97%
95%
97%
94%
95%
96%
96%
96%
96%
98%
97%
antagonise
apologise
authorise
baptise
capitalise
categorise
centralise
characterise
colonise
conceptualise
criticise
crystallise
decentralise
destabilise
dramatise
economise
empathise
emphasise
energise
epitomise
equalise
familiarise
fantasise
fertilise
finalise
formalise
galvanise
generalise
harmonise
hypothesise
idealise
immobilise
industrialise
institutionalise
internalise
jeopardise
legalise
legitimise
liberalise
marginalise
materialise
maximise
memorise
minimise
mobilise
modernise
monopolise
nationalise
neutralise
normalise
optimise
organise
patronise
penalise
popularise
pressurise
prioritise
privatise
publicise
rationalise
realise
recognise
reorganise
revitalise
revolutionise
scrutinise
socialise
specialise
stabilise
standardise
subsidise
summarise
symbolise
sympathise
synchronise
synthesise
terrorise
theorise
utilise
victimise
visualise
500
5.640
2.090
400
1.690
890
440
2.640
400
320
4.300
330
280
500
260
470
350
9.480
210
300
680
820
340
210
1.030
380
320
1.160
800
230
70
200
160
180
140
1.430
240
530
310
120
1.840
4.810
700
5.890
1.040
1.180
420
250
840
310
860
12.380
670
750
280
360
470
1.320
1.830
940
37.590
35.460
940
870
610
800
600
2.970
1.780
710
1.350
2.620
970
1.540
350
660
280
260
2.290
60
1.700
antagonize
apologize
authorize
baptize
capitalize
categorize
centralize
characterize
colonize
conceptualize
criticize
crystallize
decentralize
destabilize
dramatize
economize
empathize
emphasize
energize
epitomize
equalize
familiarize
fantasize
fertilize
finalize
formalize
galvanize
generalize
harmonize
hypothesize
idealize
immobilize
industrialize
institutionalize
internalize
jeopardize
legalize
legitimize
liberalize
marginalize
materialize
maximize
memorize
minimize
mobilize
modernize
monopolize
nationalize
neutralize
normalize
optimize
organize
patronize
penalize
popularize
pressurize
prioritize
privatize
publicize
rationalize
realize
recognize
reorganize
revitalize
revolutionize
scrutinize
socialize
specialize
stabilize
standardize
subsidize
summarize
symbolize
sympathize
synchronize
synthesize
terrorize
theorize
utilize
victimize
visualize
420
2.820
980
180
830
660
200
2.240
190
380
3.000
590
260
480
190
260
190
6.500
180
190
380
370
200
210
310
270
160
1.370
500
260
150
150
160
160
170
810
280
470
320
180
770
2.360
550
3.120
1.440
680
370
190
600
290
380
8.070
340
270
210
170
400
640
650
940
21.230
20.440
600
420
240
490
220
1.560
1.340
480
640
1.980
710
790
150
440
180
190
1.220
160
1.390
54%
66%
68%
68%
67%
57%
68%
54%
67%
45%
58%
35%
51%
51%
57%
64%
64%
59%
53%
61%
64%
68%
62%
50%
76%
58%
66%
45%
61%
46%
31%
57%
50%
52%
45%
63%
46%
53%
49%
40%
70%
67%
56%
65%
41%
63%
53%
56%
58%
51%
69%
60%
66%
73%
57%
67%
54%
67%
73%
50%
63%
63%
61%
67%
71%
62%
73%
65%
57%
59%
67%
56%
57%
66%
70%
60%
60%
57%
65%
27%
55%

visca.com | Articles