visca.com | Articles

El gerundi com a complement verbal

La definició clàssica d'un gerundi en anglès és la forma -ing d'un verb quan aquest fa el paper gramatical d'un nom; per exemple, Swimming is healthy (swimming fa de subjecte) i I did it without thinking (thinking és un complement preposicional). Observem que, en català, el que es vol en aquests casos és l'infinitiu: Nedar és sa i Ho vaig fer sense pensar.

Bé, doncs, el cas que ara ens interessa és aquest en què el gerundi fa de complement verbal. En anglès en són exemples I avoid seeing them (Evito veure'ls) i I don't mind working at night (No m'importa treballar de nit). Veiem una altra vegada que el català fa servir un infinitiu on l'anglès vol el gerundi. Entre els verbs anglesos que regeixen gerundis com a complement verbal n'hi ha que també accepten com a sinònim l'infinitiu to o l'infinitiu simple —és a dir, I like being alone = I like to be alone (M'agrada estar sol)— i altres que també accepten l'infinitiu to però amb un canvi de sentit: We stopped talking (Vam parar de parlar) i We stopped to rest (Vam parar per descansar).

Finalment cal esmentar la construcció «verb + complement + gerundi» —per exemple, I can't stand him/his talking that way about her— que en català se sol expressar amb una subordinada: No suporto que ell parli d'ella d'aquesta manera. Observem que el complement anglès pot ser tant un complement verbal (me, him, etc.) com un adjectiu possessiu (my, his, etc.). (Recordem que quan el gerundi fa de complement verbal està fent el paper d'un nom i, per tant, pot ser modificat per un adjectiu.) A més, en aquest context, tant en català com en anglès, hi ha casos en què l'ús del gerundi o l'infinitiu simple és opcional; per exemple, I saw him working = I saw him work (El vaig veure treballant/treballar).

VERB + GERUNDI

** accepta també l'infinitiu to | * accepta l'infinitiu to amb un canvi de sentit | ?? ús poc freqüent

admitreconèixer, confessar
They admitted breaking the windowpane.
Van admetre que havien trencat el vidre de la finestra.

**affordpermetre's, tenir recursos econòmics
We can no longer afford living (to live) in Sant Cugat.
Ja no ens podem permetre viure a Sant Cugat.

allowpermetre, admetre
They don't allow sleeping on the lawn.
No permeten que es dormi a la gespa.

avoidevitar
She avoids speaking to foreigners.
Ella evita parlar amb els estrangers.
I try to avoid going shopping on Saturdays.
Intento evitar anar a comprar el dissabte.

**begin began beguncomençar
They generally don't begin working (to work) until they've chatted awhile.
No solen començar a treballar fins que hagin xerrat una estona.

**botherprendre's la molèstia
Here are some questions you've probably never bothered thinking (to think) about.
Vet aquí unes preguntes sobre les quals probablement no t'hagis pres mai la molèstia de pensar.

can't helpno poder evitar, no poder estar-se, no poder controlar
Teenagers can't help doing what their friends do.
Els adolescents no es poden estar de fer el que fan els seus amics.
I can't help thinking there has to be a better solution.
No em puc estar de pensar que ha d'haver-hi una solució millor.

can't standno suportar
They can't stand being alone.
No suporten estar sols.
I can't stand traveling for longer than two weeks.
No suporto viatjar durant més de dues setmanes.

considerpensar en
Have you ever considered running for mayor?
Has pensat mai a presentar-te com a candidat a l'alcaldia?

contemplatecontemplar
We didn't contemplate running tests with Windows in French.
No vam contemplar fer proves amb Windows en francès.

**continuecontinuar
They continued driving (to drive) even though it was raining so hard they could barely see.
Continuaven conduint tot i que plovia tant que amb prou feines s'hi veien.

delayendarrerir, retardar
I always delayed going to see a dentist until there was actual pain.
Sempre retardava anar a cal dentista fins que hi hagués dolor de debò.
Hospital officials delayed informing the families of those affected.
Els oficials de l'hospital van endarrerir d'informar les famílies dels afectats.

denynegar
Peter denied knowing Jesus three times.
Pere negà conèixer Jesús tres vegades.
He denies ever saying this.
Nega haver dit mai això.

discussparlar de, discutir (examinar en detall una qüestió)
We discussed having several levels of membership.
Parlàvem de tenir uns quants nivells de socis.

*dreadtenir por, fer basarda
I dread having to meet his parents.
Tinc molta por d'haver de conèixer els seus pares.
   dreadtenir por de, tenir pànic a, horroritzar-se de
I dread to think what might have happened.
M'horroritzo de pensar en el que podia haver passat.

end upacabar
We ended up staying home.
Vam acabar quedant-nos a casa.

enjoygaudir (de)
I enjoy going for walks.
Gaudeixo passejant.

finishacabar
She hasn't finished dressing yet.
Encara no ha acabat de vestir-se.

*forget forgot forgottenoblidar d'haver
How could I ever forget meeting Frank Zappa?
Com podria oblidar mai d'haver conegut Frank Zappa?
She would never forget seeing the Himalayas for the first time.
Mai no oblidaria d'haver vist per primera vegada l'Himàlaia.
   forget forgot forgottenoblidar, descuidar-se de
I forgot to tell you that Rosa called.
M'he oblidat de dir-te que ha trucat la Rosa.
Don't forget to lock the door.
No t'oblidis de tancar amb clau la porta.

**hateno agradar (gens), odiar
I hate driving (to drive) in Barcelona.
No m'agrada gens conduir per Barcelona.

imagineimaginar
I can't imagine living in a big city.
No em puc imaginar viure en una ciutat gran.

??intendtenir la intenció, pensar, proposar-se, voler
A good business plan will tell the person reading it what the business intends doing [millor: intends to do].
Un bon pla d'empresa informarà a la persona que el llegeix què es proposa de fer l'empresa.

justifyjustificar
It's hard to justify spending so much money for something we'll only use once a year.
És difícil justificar gastar tants diners per una cosa que només farem servir un cop a l'any.

keep kept keptcontinuar, fer continuar
Keep trying; you're bound to get it right sooner or later.
Continua provant-ho (No deixis de provar-ho); segurament que tard o d'hora te'n sortiràs.
She kept telling me that I should have loved her.
Ella continuava dient-me que jo hauria d'haver-la estimada.

**likeestimar una mica, agradar
I don't like driving (to drive) at night.
No m'agrada conduir de nit.
Do you really like listening (to listen) to this fellow?
De debò t'agrada escoltar aquest home?
Nota: like listening... es diu ara, en aquest moment; like to listen... es diu si l'acció és habitual.

loveencantar
She loved skiing in the mountains.
A ella li encantava d'esquiar a la muntanya.

*mean meant meantvoler dir, significar
Being a good mom also means taking good care of yourself.
Ser bona mare també vol dir cuidar-te bé d'una mateixa.
Accepting that job would mean having to get up before six a.m.
Acceptar aquella feina voldria dir haver de llevar-te abans de les sis del matí.
   mean meant meanttenir la intenció, pensar, proposar-se
We meant to leave on Thursday but have had to change our plans.
Pensàvem marxar dijous però hem hagut de canviar els plans.
I mean to marry that woman!
Tinc la intenció de casar-me amb aquella dona!

mindimportar-se
Do you mind waiting a bit?
T'importa esperar una mica?

misstrobar a faltar, enyorar
I miss walking through the snow.
Trobo a faltar caminar per la neu.

*needcaldre
The house needs painting.
Cal pintar la casa / A la casa li falta una capa de pintura.
   neednecessitar
We need to know what we can expect from you.
Necessitem saber què podem esperar de tu.

practiceassajar
He wants to practice walking on his hands.
Vol assajar de caminar amb les mans.

**preferestimar-se més, preferir
Do you prefer working (to work) alone or in groups?
T'estimes més treballar sol o en grup?

quit quit quitdeixar (parar)
I must quit smoking!
He de deixar de fumar!

recommendrecomanar
Doctors recommend walking for half an hour every day.
Els metges recomanen caminar cada dia durant mitja hora.

*regretpenedir-se
I regret lending him my car.
Em penedeixo d'haver-li deixat el meu cotxe.
   regretsaber greu
I regret to say that your son has a reputation for corruption.
Em sap greu dir que el teu fill té fama de corrupte.

*rememberrecordar d'haver
I don't remember meeting them.
No recordo d'haver-los conegut.
I remember thinking I was lucky to be there.
Recordo d'haver pensat que tenia sort de ser-hi.
   rememberrecordar
Remember to turn out the lights.
Recorda't de tancar els llums.
They didn't remember to ask him where he'd been.
No es recordaven de demanar-li on havia estat.

resistpoder estar-se, resistir
I couldn't resist taking a second helping.
No em podia estar de repetir (prendre una segona porció de menjar).

riskarriscar-se
I can't risk losing the only woman who has ever really loved me.
No m'arrisco a perdre l'única dona que mai m'ha estimat de debò.

**startcomençar
We started (drinking vodka and making / to drink vodka and make) toasts; after that, I can't remember anything.
Vam començar a beure vodka i brindar; després d'això, no em recordo de res.

*stopparar de
They never stop talking.
No paren mai de parlar.
   stopparar per
When are we going to stop to have breakfast?
Quan pararem per esmorzar?

suggestsuggerir
I'd suggest leaving Bub with your parents.
Suggeria deixar el Bub amb els teus pares.

*tryintentar-ho
Have you tried putting an ad in the paper?
Ho heu intentat posant un anunci al diari?
   tryintentar
Try to remember what you told her.
Intenta recordar què li vas dir.

*wantcaldre
Let's figure out what wants doing now.
Considerem què cal fer ara.
   wantvoler
I want to have breakfast!
Vull esmorzar!

VERB + COMPL. OBJ. + GERUNDI

** accepta també l'infinitiu to |* accepta també l'infinitiu simple| G cas en què l'ús del gerundi és molt més freqüent

can't standno suportar
I couldn't stand them laughing at me.
No suportava que es riguessin de mi.

discussparlar de, discutir (examinar en detall una qüestió)
We discussed my doing a promotional video.
Parlàvem de la possibilitat que jo faci un vídeo promocional.

enjoyagradar
She didn't enjoy him being away so long.
No li agradava que ell estigués tant temps fora.

* feel felt feltsentir
He hugged her and felt her tremble/trembling.
L'abraçava i sentia com tremolava.

forget forgot forgottenoblidar, descuidar-se de
I'll never forget him saying that.
No oblidaré mai que va dir això.

**hateno agradar (gens), odiar
She hates me (criticizing / to criticize) her parents.
A ella no li agrada gens que jo critiqui els seus pares.

*hear heard heardsentir
We heard them (talking on the phone | say they were tired).
Els hem sentit (parlant per telèfon | dir que estaven cansats).

imagineimaginar
I can't imagine anyone saying this to his face!
No em puc imaginar que algú li digui això a la cara!

keep kept keptcontinuar, fer continuar
They kept us working well into the night.
Ens van fer continuar treballant fins a altes hores (de la nit).

**G likeestimar una mica, agradar
Her parents didn't like him/his coming (him to come) around so often.
Als seus pares no els agradava que ell vingués tan sovint.

mindimportar-se
I don't mind him/his talking so much, I just wish he had something original to say.
No m'importa que parli tant, només desitjaria que tingués alguna cosa interessant a dir.

misstrobar a faltar, enyorar
I miss him/his singing in the shower.
Trobo a faltar que canti a la dutxa.

noticenotar, adonar-se, veure
When she noticed the deer grazing by the campsite, she ran for her camera.
Quan veié els cérvols pasturant al costat del càmping, va córrer a buscar la càmera.

rememberrecordar
I remember them coming into class the first day of school.
Els recordo entrant a classe el primer dia del curs.

riskarriscar-se
We didn't want to risk them finding out about it.
No ens volíem arriscar que ho esbrinessin.

*see saw seenveure
I saw her (dancing in the moonlight | dance in the Liceu).
La vaig veure (ballant a la llum de la lluna | ballar al Liceu).

startcomençar
They started me working in the parts department.
Em van fer començar a treballar al magatzem de peces de recanvi.

** wantvoler, caldre
I don't want the neighbors (knowing / to know) everything we do!
No vull que els veïns sàpiguen tot el que fem!

*watchmirar, vigilar
We watched them playing.
Els miràvem com jugaven.

contacte / email


visca.com | Articles