visca.com | Articles

Cal usar speak spoke spoken o talk?

Els verbs speak spoke spoken i talk se solen traduir en català per parlar. En general, la diferència més important entre els dos és que talk implica conversa; per tant, equival al verb català enraonar. A més, speak és més formal que talk; per exemple, quan es pot substituir parlar per xerrar, l'anglès vol talk (o chat). Vet aquí uns quants exemples que esperem que ajudin a treure'n l'aigua clara:

1) Aquesta nit el president parlarà a TV3 (no ... enraonarà a TV3).
The president will speak on TV3 tonight.

2) Quin idioma parleu, el francès o el català? (no Quin idioma enraoneu, el francès...).
Which language do you speak, French or Catalan?

3) [per telèfon] Puc parlar amb el senyor Serra? (no Puc enraonar amb...)
May/Can I speak with Mr Serra, please?

4) Vull parlar amb tu.
[Parlaré jo i tu m'escoltaràs!] I want to speak to you.
[Vull conversar amb tu] I want to talk with you.

5) Els joves parlaven de les vacances que havien fet (enraonaven, xerraven).
The young people were talking about the vacations they had gone on.

6) Després de dues copes de vi parlava pels descosits (enraonava, xerrava).
After two glasses of wine she was talking a blue streak.

7) En les tertúlies, tothom parla a l'hora (enraonen, xerren).
In the televised discussion groups, everyone talks at once.

contacte / email


visca.com | Articles