visca.com | Articles

Cal usar do o make?

Introducció

L'anglès disposa de dos verbs que solen traduir el verb català fer, do i make, i l'ús de l'un o l'altre depèn dels seus complements. Per exemple, hom diu make a mistake (fer un error), però do business (fer negocis). Tot seguit oferim algunes generalitzacions sobre la distribució de make i do i, després, unes taules, ordenades segons criteris diferents, que pensem que poden ser útils.


A) Quan fer es tradueix per do

— Primer de tot, el verb fer es tradueix per do quan equival a un verb que hom no vol repetir. Exemples:

1) —He llençat les fotos.— Per què ho has fet?
"I've thrown out the photos." "Why have you done that?"
2) Ella ja no compra mai en aquesta botiga, i jo acabaré fent el mateix.
She never shops in that shop any more, and I'll end up doing the same.
3) Què fas?: Arribes o te'n vas?
What are you doing? Getting here or leaving?

— A més, fer es tradueix per do quan vol dir «realitzar una acció»:

4) Fem moltes coses des que som aquí.
We've done many things since we've been here.
5) Què vols fer?
What do you want to do?
6) No vam fer res sinó jeure a la platja.
We didn't do anything but lie on the beach.

B) Quan fer es tradueix per make

A grans trets, el verb fer es tradueix per make quan vol dir:

— Crear, donar existència a alguna cosa; construir, fabricar.

1) Déu féu la llum.
God made the light.
2) Esteu fent un bon foc.
You're making a good fire.
3) La meva àvia m'està fent un jersei.
My grandmother is making me a sweater/jumper.

— Formar o formar-se alguna cosa

4) Farem melmelada d'aquestes taronges.
We're going to make jam from these oranges.
5) Del seu adversari n'ha fet un amic.
He's made a friend of his opponent.
6) Tres i quatre fan set.
Three and four make seven.

— Preparar menjar

7) Què fem per sopar?
What shall we make for dinner?

— Ocasionar

10) Li ho he fet menjar tot.
I made him eat it all.
11) No el facis plorar.
Don't make him cry.

— Causar

12) Viatjar la fa feliç.
Traveling makes her happy.


ÍNDEX DE TAULES

Taula ordenada segons la freqüència d'ús
Taula ordenada en català
Taula ordenada en anglès
Quan fer forma part de locucions verbals

NOTA: Les xifres entre parèntesis indiquen la freqüència d'ús de cada expressió en anglès segons el Corpus Of Contemporary American English.

Taula ordenada segons la freqüència d'ús
make sense = tenir sentit (5034)
do things = fer coses (3894)
make money = guanyar diners (2816)
do business = fer negocis (1837)
make a mistake = fer un error (1672)
make love = fer l'amor (1237)
make room = fer espai (1023)
make a decision = prendre una decisió (702)
make changes = fer canvis (663)
make peace = fer les paus (627)
make a point (of) = comprometre's (a) (593)
make friends = fer amics (552)
make contact = fer contacte (493)
make choices = triar (443)
make a face = fer una ganyota (369)
make progress = progressar (362)
make time = fer temps (349)
make music = fer música (317)
make a deal = fer un tracte (314)
do drugs = drogar-se (302)
make recommendations = fer una recomanació (287)
make an effort = fer un esforç (273)
make plans = fer plans (266)
make a commitment = comprometre's (264)
make history = fer història (261)
make a name = fer-se un nom (254)
make connections = fer connexions (238)
make a career = fer carrera (238)
make adjustments = fer modificacions (228)
make movies = fer pel·lícules (227)
make arrangements = fer plans (219)
make war = fer guerra (216)
make a sound = fer un so (204)
make a statement = fer una declaració (199)
make a fortune = fer fortuna (196)
make sacrifices = fer un sacrifici (195)
make a promise = fer una promesa (194)
make an appointment = fer una cita (180)
make concessions = fer concessions (178)
make art = fer art (173)
make light of = treure importància de (167)
make copies = fer còpies (166)
make a speech = fer un discurs (164)
make noise = fer soroll (161)
make excuses = fer excuses (160)
make trouble = causar problemes (157)
make dinner = fer el sopar (157)
do homework = fer deures (154)
make a transition = fer una transició (153)
do the job = fer la feina/tasca (150)
make a move = fer un moviment (149)
make change = descanviar (149)
make jokes = fer bromes (148)
make a list = fer una llista (145)
make a reservation = fer una reserva (142)
make comparisons = fer comparacions (139)
make an announcement = fer un anunci, proclamar (139)
make suggestions = fer suggeriments (139)
make a note = prendre nota (138)
do a study = fer recerca/un estudi (135)
make a prediction = fer una predicció (135)
do stuff = fer coses (133)
do work = fer feina (132)
do harm = fer mal (131)
make improvements = fer millores (127)
make a show = fer un espectacle (123)
make a joke = fer un acudit (123)
make a pact = pactar (122)
make a movie = fer una pel·lícula (121)
do wonders = fer meravelles (121)
make a mess = fer un nyap (120)
make payments = fer pagaments (117)
make a living = guanyar la vida (117)
make an offer = fer una oferta (116)
make conversation = fer conversa (116)
make a gesture = fer un gest (111)
make an impression = fer impressió (110)
do a story = fer un reportatge (107)
make a noise = fer un soroll (106)
do the work = fer la feina (104)
make loans = fer préstecs (101)
make a comment = fer un comentari (95)
make reference = fer referència (95)
make an appearance = aparèixer, presentar-se (94)
do the laundry = fer bugada (93)
make it = tenir èxit (92)
make films = fer pel·lícules (92)
make an impact = fer impacte (89)
do a show = fer un espectacle (89)
make the team = aconseguir lloc a l'equip (88)
make a fool of oneself = fer el ximplet (86)
make an error = fer un error, equivocar-se (84)
make a trip = fer un viatge (80)
make an attempt = intentar (78)
make breakfast = fer l'esmorzar (77)
do an interview = fer una entrevista (76)
make a pass = tirar floretes (71)
do a survey = fer una enquesta (70)
make a call = fer una trucada (70)
make a comeback = reestablir-se (68)
make a profit = treure benefici (68)
make the news = sortir per les notícies (65)
make a vow = fer un vot (65)
make a mockery of = fer burla de (64)
make a phone call = fer una trucada (61)
make an exception = fer una excepció (59)
make a connection = fer una connexió (49)
make the bed = fer el llit (48)
do the dishes = fregar/rentar plats (36)
do a job = fer una feina (34)
make lunch = fer el dinar (33)
do the honors = fer els honors (28)
do a report = fer un reportatge (21)

Taula ordenada en català
aconseguir lloc a l'equip = make the team (88)
aparèixer, presentar-se = make an appearance (94)
causar problemes = make trouble (157)
comprometre's = make a commitment (264)
comprometre's (a) (593) = make a point (593)
descanviar = make change (149)
drogar-se = do drugs (302)
fer amics = make friends (552)
fer art = make art (173)
fer bromes = make jokes (148)
fer burla de = make a mockery of (64)
fer canvis = make changes (663)
fer carrera = make a career (238)
fer comparacions = make comparisons (139)
fer concessions = make concessions (178)
fer connexions = make connections (238)
fer contacte = make contact (493)
fer conversa = make conversation (116)
fer coses = do stuff (133)
fer coses = do things (3894)
fer còpies = make copies (166)
fer deures = do homework (154)
fer el dinar = make lunch (33)
fer el llit = make the bed (48)
fer el sopar = make dinner (157)
fer el ximplet = make a fool of oneself (86)
fer els honors = do the honors (28)
fer espai = make room (1023)
fer excuses = make excuses (160)
fer feina = do work (132)
fer fortuna = make a fortune (196)
fer guerra = make war (216)
fer història = make history (261)
fer impacte = make an impact (89)
fer impressió = make an impression (110)
fer l'amor = make love (1237)
fer bugada = do the laundry (93)
fer la feina = do the work (104)
fer la feina/tasca = do the job (150)
fer les paus = make peace (627)
fer l'esmorzar = make breakfast (77)
fer mal = do harm (131)
fer meravelles = do wonders (121)
fer millores = make improvements (127)
fer modificacions = make adjustments (228)
fer música = make music (317)
fer negocis = do business (1837)
fer pagaments = make payments (117)
fer pel·lícules = make films (92)
fer pel·lícules = make movies (227)
fer plans = make plans (266)
fer plans = make arrangements (219)
fer préstecs = make loans (101)
fer recerca/un estudi = do a study (135)
fer referència = make reference (95)
fer soroll = make noise (161)
fer suggeriments = make suggestions (139)
fer temps = make time (349)
fer un acudit = make a joke (123)
fer un anunci, proclamar = make an announcement (139)
fer un comentari = make a comment (95)
fer un discurs = make a speech (164)
fer un error = make a mistake (1672)
fer un error, equivocar-se = make an error (84)
fer un esforç = make an effort (273)
fer un espectacle = make a show (123)
fer un espectacle = do a show (89)
fer un gest = make a gesture (111)
fer un moviment = make a move (149)
fer un nyap = make a mess (120)
fer un reportatge = do a story (107)
fer un reportatge = do a report (21)
fer un sacrifici = make sacrifices (195)
fer un so = make a sound (204)
fer un soroll = make a noise (106)
fer un tracte = make a deal (314)
fer un viatge = make a trip (80)
fer un vot = make a vow (65)
fer una cita = make an appointment (180)
fer una connexió = make a connection (49)
fer una declaració = make a statement (199)
fer una enquesta = do a survey (70)
fer una entrevista = do an interview (76)
fer una excepció = make an exception (59)
fer una feina = do a job (34)
fer una ganyota = make a face (369)
fer una llista = make a list (145)
fer una oferta = make an offer (116)
fer una pel·lícula = make a movie (121)
fer una predicció = make a prediction (135)
fer una promesa = make a promise (194)
fer una recomanació = make recommendations (287)
fer una reserva = make a reservation (142)
fer una transició = make a transition (153)
fer una trucada = make a call (70)
fer una trucada = make a phone call (61)
fer-se un nom = make a name (254)
fregar/rentar plats = do the dishes (36)
guanyar diners = make money (2816)
guanyar la vida = make a living (117)
intentar = make an attempt (78)
pactar = make a pact (122)
prendre nota = make a note (138)
prendre una decisió = make a decision (702)
progressar = make progress (362)
reestablir-se = make a comeback (68)
sortir per les notícies = make the news (65)
tenir sentit = make sense (5034)
tenir èxit = make it (92)
tirar floretes = make a pass (71)
treure benefici = make a profit (68)
treure importància de = make light of (167)
triar = make choices (443)

Taula ordenada en anglès
do a job = fer una feina (34)
do a report = fer un reportatge (21)
do a show = fer un espectacle (89)
do a story = fer un reportatge (107)
do a study = fer recerca/un estudi (135)
do a survey = fer una enquesta (70)
do an interview = fer una entrevista (76)
do business = fer negocis (1837)
do drugs = drogar-se (302)
do harm = fer mal (131)
do homework = fer deures (154)
do the laundry = fer bugada (93)
do stuff = fer coses (133)
do the dishes = fregar/rentar plats (36)
do the honors = fer els honors (28)
do the job = fer la feina/tasca (150)
do the work = fer la feina (104)
do things = fer coses (3894)
do wonders = fer meravelles (121)
do work = fer feina (132)
make a call = fer una trucada (70)
make a career = fer carrera (238)
make a comeback = reestablir-se (68)
make a comment = fer un comentari (95)
make a commitment = comprometre's (264)
make a connection = fer una connexió (49)
make a deal = fer un tracte (314)
make a decision = prendre una decisió (702)
make a face = fer una ganyota (369)
make a fool of oneself = fer el ximplet (86)
make a fortune = fer fortuna (196)
make a gesture = fer un gest (111)
make a joke = fer un acudit (123)
make a list = fer una llista (145)
make a living = guanyar la vida (117)
make a mess = fer un nyap (120)
make a mistake = fer un error (1672)
make a mockery of = fer burla de (64)
make a move = fer un moviment (149)
make a movie = fer una pel·lícula (121)
make a name = fer-se un nom (254)
make a noise = fer un soroll (106)
make a note = prendre nota (138)
make a pact = pactar (122)
make a pass = tirar floretes (71)
make a phone call = fer una trucada (61)
make a point = comprometre's (a) (593)
make a prediction = fer una predicció (135)
make a profit = treure benefici (68)
make a promise = fer una promesa (194)
make a reservation = fer una reserva (142)
make a show = fer un espectacle (123)
make a sound = fer un so (204)
make a speech = fer un discurs (164)
make a statement = fer una declaració (199)
make a transition = fer una transició (153)
make a trip = fer un viatge (80)
make a vow = fer un vot (65)
make adjustments = fer modificacions (228)
make an announcement = fer un anunci, proclamar (139)
make an appearance = aparèixer, presentar-se (94)
make an appointment = fer una cita (180)
make an attempt = intentar (78)
make an effort = fer un esforç (273)
make an error = fer un error, equivocar-se (84)
make an exception = fer una excepció (59)
make an impact = fer impacte (89)
make an impression = fer impressió (110)
make an offer = fer una oferta (116)
make arrangements = fer plans (219)
make art = fer art (173)
make breakfast = fer l'esmorzar (77)
make change = descanviar (149)
make changes = fer canvis (663)
make choices = triar (443)
make comparisons = fer comparacions (139)
make concessions = fer concessions (178)
make connections = fer connexions (238)
make contact = fer contacte (493)
make conversation = fer conversa (116)
make copies = fer còpies (166)
make dinner = fer el sopar (157)
make excuses = fer excuses (160)
make films = fer pel·lícules (92)
make friends = fer amics (552)
make history = fer història (261)
make improvements = fer millores (127)
make it = tenir èxit (92)
make jokes = fer bromes (148)
make light of = treure importància de (167)
make loans = fer préstecs (101)
make love = fer l'amor (1237)
make lunch = fer el dinar (33)
make money = guanyar diners (2816)
make movies = fer pel·lícules (227)
make music = fer música (317)
make noise = fer soroll (161)
make payments = fer pagaments (117)
make peace = fer les paus (627)
make plans = fer plans (266)
make progress = progressar (362)
make recommendations = fer una recomanació (287)
make reference = fer referència (95)
make room = fer espai (1023)
make sacrifices = fer un sacrifici (195)
make sense = tenir sentit (5034)
make suggestions = fer suggeriments (139)
make the cut = fer un (132)
make the news = sortir per les notícies (65)
make the team = aconseguir lloc a l'equip (88)
make time = fer temps (349)
make trouble = causar problemes (157)
make war = fer guerra (216)


Quan fer forma part de locucions verbals
fer anar = to run
fer anys = to have a birthday
fer bona cara = to look healthy/good
fer bondat = to be good
fer campana = to play truant, play hookey
fer cara de = to look like
fer cas (de) = to pay attention (to)
fer costat (a) = to support
fer cua = to (am) stand in line, (br) queue
fer de (excercir un ofici) = to work as
fer dissabte = to clean up the house
fer drecera = to take a shortcut
fer el llit = to make the bed
fer el ridícul = to make a fool of oneself
fer els anys = to have a birthday
fer els ulls grossos = to tolerate, put up with
fer festa = to take a day off
fer figa = to fail
fer fora = to put out, kick out
fer ganyotes = to make faces
fer goig = to look good
fer la guitza (a) = to bother
fer l'amor = to make love
fer l'efecte = to seem
fer les paus = to make up, reconcile
fer llàstima = to be pitiful
fer l'orni = to pretend not to understand, play dumb
fer mal (a) = to hurt, to harm
fer mala cara a = to frown (at)
fer mala cara (tenir mal aspecte) = to look bad
fer malbé = to spoil
fer mans i mànigues (per) = to move heaven and earth
fer morros = to pout
fer nit = to spend the night
fer pessigolles (a) = to tickle
fer pont = to take Monday/Friday off
fer por = to frighten, scare
fer riure = to be absurd
fer saber (a algú) = to let (someone) know
fer-se fonedís = to get away
fer tard = to be late, run late
fer trampa = to cheat
fer un ou = to lay an egg
fer un badall = to yawn
fer un crit = to yell
fer un esternut = to sneeze
fer un favor = to do a favor
fer un sanglot = to hiccough (hiccup)
fer un sospir = to sigh
fer un ull de velut (a algú) = to give (someone) a black eye
fer un xiscle = to scream
fer un xiulet = to whistle
fer una becaina = to nap, to nod
fer una cara nova (a algú) = to beat (someone) up
fer una pausa = to take a break
fer una reverència = to bow
fer veure = to pretend
fer volar coloms = to make a big deal (out of something)

visca.com | Articles