visca.com | Articles

Sufixos anglesos

-able, -ible
-acy
-age
-ance, -ence
-ancy, -ency
-ary, -ery
-ate
-cial, -tial
-cide
-dom
-en
-er, -or
-ful
-ify
-ian
-ic, -ical
-ish
-ive
-ize, -ise
-less
-ment
-ness
-ous
-ship
-sion, -tion
-ty

Introducció

Un sufix és un grup de lletres (a vegades una lletra sola) que s'adjunten al final d'un mot per a formar una nova paraula, generalment alterant la funció gramatical de la paraula original. Per exemple, al verb play (jugar) es pot afegir el sufix -er (-ador, -adora), produint el nom player (jugador), o s'hi pot afegir el sufix -ful (-er, -era), produint l'adjectiu playful (juganer). Entendre el significat dels sufixos comuns ens pot ajudar a deduir el significat de les paraules noves que trobem.

Com es veurà en les llistes següents, la majoria de sufixos anglesos són d'arrel llatina. És més, en molts casos els mots anglesos són idèntics als mots catalans (e.g., possible possible, social social, etc.) o bé se'ls assemblen molt (e.g., democracy democracia, silence silenci, etc.). Recordem que l'anglès és un idioma híbrid, compost tant de paraules llatines com d'anglosaxones, i així els alumnes catalans tenen de bon principi un avantatge important a l'hora d'aprendre l'anglès. Ara bé, dit això cal tenir present que la pronúncia dels mots terminats en aquests sufixos sol ser bastant diferent de la pronúncia catalana. Per tant, per a cada sufix inclourem una breu explicació de la pronunciació.


Les llistes de sufixos

Les llistes d'exemples de mots que contenen els sufixos estan ordenats per freqüència d'ús. Donarem les definicions d'aquests mots en el cas només que tal definició no sigui òbvia. També hi afegirem la pronúncia figurada si es pronuncien excepcionalment (els símbols que fem servir es donen a la pàgina Pronunciació figurada).

Exemples: possible es pronuncia /·sə·bəl/ (la síl·laba tònica va subratllada), private es pronuncia /prai·vət/, social es pronuncia /·ʃəl/, etc.


-able, -ible

El sufixos adjectivals -able i -ible es pornuncien /əbəl/, amb les dues síl·labes àtones, i corresponen als mateixos sufixos en català. Expressen possibilitat, activa o passiva, o bé capacitat de ser l'objecte del verb del qual es deriven (e.g., portable, capaç de ser portat). Com és el cas en català, -able és més comú que -ible.
1) possible
2) available — disponible
3) considerable
4) responsible — responsable
5) impossible
6) variable
7) reasonable
8) suitable — adient
9) capable — capaç
10) terrible
11) comfortable
12) valuable — valuós
13) acceptable
14) remarkable — notable
15) visible
16) sensible
17) inevitable
18) vulnerable
19) flexible
20) reliable — fiable
21) desirable
22) comparable
23) horrible
24) notable
25) payable
26) accessible
27) applicable
28) profitable — rendible
29) uncomfortable — incomòde
30) invisible
31) eligible
32) unacceptable
33) respectable
34) miserable
35) compatible
36) incredible
37) probable
38) fashionable — de moda
39) portable
40) formidable
41) viable
42) unreasonable
43) honorable
44) memorable
45) enjoyable — agradable
46) predictable — previsible
47) incapable — incapaç
48) noticeable — evident
49) feasible — factible
50) understandable — comprehensible
51) plausible
52) invaluable — inestimable
53) preferable — preferible
54) susceptible
55) accountable — responsable
56) charitable — caritatiu
57) tangible
58) incompatible
59) convertible
60) negligible
61) irresistible
62) permissible
63) incomprehensible
64) irresponsible — irresponsable
65) credible — creïble
66) inaccessible
67) audible

-acy

El sufix nominal -acy es pronuncia /əci/, essent totes dues síl·labes àtones. S'afegeix a noms i adjectius indicant que el substantiu té la qualitat de tal nom o adjectiu. A vegades correspon al sufix català -àcia.
1) democracy
2) accuracy — precisió
3) bureaucracy
4) conspiracy — conspiració
5) legacy — llegat
6) privacy — privacitat
7) literacy — capacitat de llegir i escriure
8) intimacy — intimitat
9) inadequacy — insuficiència
10) efficacy — eficàcia
11) aristocracy
12) delicacy — delicadesa
13) legitimacy — legitimitat
14) diplomacy
15) fallacy — fal·làcia
16) autocracy
20) celibacy — celibat
21) piracy — pirateria
22) obstinacy — tossuderia

-age

El sufix nominal -age es pronuncia /éig/ (o /étx/), com la terminació del mot lleig. Indica que el substantiu pertany al nom del qual deriva o hi està relacionat. També pot derivar d'un verb d'acció, e.g., breakage (trencament). En molts casos correspon al sufix català -atge.
1) language
2) village — vila
3) damage — danys
4) image
5) advantage
6) marriage — matrimoni
7) message
8) package — paquet
9) passage
10) storage — emmagatzematge
11) percentage
12) carriage — carruatge
13) coverage — cobertura
14) heritage — patrimoni
15) shortage — mancança
16) disadvantage
17) usage — ús
18) courage
19) drainage
20) voltage
21) patronage
22) hostage
23) sewage — aigües residuals
24) voyage
25) massage /mə·sòj/
26) savage — salvatge
27) vintage — verema, anyada
28) foliage
29) pilgrimage — pelegrinatge
30) baggage — equipatge
31) homage — homenatge
32) postage — tarifa postal
33) suffrage — sufragi
34) luggage — equipatge
35) arbitrage
36) plumage
37) mileage — quilometratge en milles
38) leakage — vessament
39) orphanage — orfenat
40) beverage — beguda
41) acreage — superfície en acres
42) shrinkage — encongiment

-ance, -ence

Els sufixos nominals -ance i -ence es pronuncien /əns/ i designen l'acció o l'efecte expressats pel verb de què deriven. Aquests sufixos corresponen gairebé sempre als catalans -ança i -ença.
1) difference
2) performance — actuació
3) conference
4) importance
5) reference
6) insurance — assegurança
7) confidence
8) existence
9) audience
10) appearance
11) absence
12) consequence
13) sequence
14) significance — significat
15) assistance — ajut
16) resistance
17) intelligence
18) alliance
19) entrance — entrada
20) allowance — subsidi
21) acceptance — acceptació
22) preference
23) independence
24) assurance
25) maintenance — manteniment
26) attendance — assistència
27) residence
28) incidence
29) ambulance
30) relevance
31) guidance — guiatge
32) competence
33) correspondence
34) interference
35) dependence
36) compliance — conformitat
37) negligence
38) inheritance — herència
39) occurrence
40) emergence — sorgiment
41) disturbance — disturbi
42) ignorance
43) utterance — declaració
44) nuisance — nosa
45) prevalence
48) coincidence — causualitat
48) convenience — comoditat

-ancy, -ency

Els sufixos nominals -ancy i -ency es pronuncien /ənsi/ (ambdues síl·labes àtones) i designen l'acció o l'efecte expressats pel verb de què deriven. Aquests sufixos corresponen gairebé sempre als catalans -ància i -ència.
1) emergency — urgència
2) currency — moneda
3) efficiency
4) tendency
5) frequency
6) constituency — electorat
7) pregnancy — embaràs
8) redundancy
9) presidency
10) consistency
11) deficiency
12) dependency
13) urgency
14) consultancy — consultoria
15) tenancy — llogament
16) contingency
17) expectancy — expectació
18) vacancy — buidor
19) discrepancy
20) insolvency
21) inconsistency
22) decency
23) inefficiency
24) occupancy — ocupació
25) transparency
26) delinquency
27) infancy
28) proficiency
29) complacency — complaença
30) residency
31) indecency
32) fluency
33) insurgency
34) insufficiency
35) buoyancy — flotabilitat

-ary, -ery

Els sufixos -ary i -ery poden ser tant nominals i com adjectivals. Es pronuncien /èri/ o /əri/ (ambdues síl·labes àtones) i indiquen que l'adjectiu o substantiu està relacionat amb el mot de què deriva. Corresponen sovint al sufix català -ari, ària.
SUBSTANTIUS
1) library — biblioteca
2) recovery — recuperació
3) boundary — frontera
4) discovery — descobriment
5) machinery — maquinària
6) summary — resum
7) salary
8) diary
9) brewery — fàbrica de cervesa
10) robbery
11) anniversary
12) dictionary
13) scenery — paisatge
14) monastery
15) vocabulary
16) commentary
17) jewellery — joies
18) documentary — documental
19) sanctuary
20) mockery — burla, paròdia
ADJECTIUS
1) necessary
2) military
3) primary
4) ordinary
5) contemporary — contemporani
6) secondary
7) parliamentary
8) voluntary
9) temporary — temporal
10) subsidiary
11) literary
12) extraordinary
13) contrary
14) monetary
15) revolutionary
16) preliminary
17) fiery — ardent

-ate

El sufix -ate pot ser nominal o adjectival, cas en què es pronuncia /ət/, o bé verbal, cas en què es pronuncia /eit/. A més, hi ha molts mots en què el verb i el nom s'escriuen igual (e.g., graduate vol dir graduar i graduat), altres en què el verb i l'adjectiu s'escriuen igual (e.g., separate vol dir separar i separat) i fins i tot hi ha paraules que són verbs, adjectius i noms alhora: per exemple, associate pot significar associar, associat (adjunt) i associat (col·lega).

La majoria dels mots de la llista següent només són verbs; assenyalarem la categoria gramatical dels altres amb les lletres v (verb), n (nom) i a (adjectiu). Com sempre, donarem les definicions d'aquests mots només en el cas que tal definició no sigui òbvia.
1) private — a particular, privat
  n soldat ras
2) indicate
3) operate
4) separate v, a
5) appropriate — v apropiar-se
  a adient
6) candidate /kæn⋅də⋅deit/ n
7) estimate — v calcular
  n càlcul, pressupost
8) associate v, n, a
9) concentrate
10) demonstrate
11) investigate
12) generate
13) illustrate
14) appreciate
15) certificate v, n
16) immediate a
17) dominate
18) incorporate
19) calculate
20) celebrate
21) corporate a
22) participate
23) negotiate
24) communicate
25) graduate v, n
26) adequate a
27) accommodate
28) advocate — v advocar
  n defensor
29) eliminate
30) evaluate
31) magistrate /⋅tjə⋅streit/ n
32) delegate v, n
33) anticipate
34) allocate
35) integrate v, a
36) stimulate
37) accurate a
38) hesitate — dubtar, vacil·lar
39) translate — traduir
40) facilitate
41) desperate a
42) initiate v, n
43) ultimate a
44) regulate
45) compensate
46) contemplate
47) educate
48) elaborate
49) inadequate a
50) isolate — aïllar
51) aggregate — v agregar
  n agregat, conjunt
  a total
52) electorate n
53) decorate
54) formulate
55) situate
56) dictate
57) manipulate
58) moderate v, a
59) delicate a
60) penetrate
61) tolerate
62) activate
63) circulate
64) differentiate
65) legitimate a
66) originate
67) accumulate
68) coordinate v, n
69) deliberate — v reflexionar
  a intencionat
70) intermediate a
71) postgraduate n, a
72) unfortunate a
73) accelerate
74) intimate — v insinuar
  n amic de confiança
  a íntim
75) subordinate v, n
76) terminate
77) undergraduate n, a
78) articulate v, a
79) dedicate
80) motivate
81) congratulate — felicitar
82) consolidate
83) designate
84) fortunate a
85) inappropriate — a no adient
86) nominate
88) underestimate — subestimar
89) discriminate — v discriminar
  a perspicaç
90) donate
91) speculate

-cial, -tial

Els sufixos adjectivals -cial i -tial es pronuncien /ʃəl/ (com la segona síl·laba del mot eixelebrat). Significa que l'adjectiu està relacionat amb el (o caracteritzat pel) nom del qual deriva i normalment correspon al sufix català -cial. Com que no hi manera de saber quan l'anglès vol l'un o l'altre, assenyalarem en negreta els mots amb el sufix -tial.
1) social
2) special
3) official
4) financial — financer
5) potential
6) essential
7) commercial
8) initial
9) substantial
10) crucial
11) residential
12) judicial
13) presidential
14) artificial
15) partial
16) influential
17) provincial
18) beneficial
19) racial
20) differential
21) spatial
22) confidential
23) superficial
24) unofficial
25) facial
26) martial
27) sequential
28) glacial
29) impartial
30) preferential
31) existential
32) consequentialconsegüent
33) torrential
34) prudential
35) celestial
36) circumstantial

-cide

El sufix nominal -cide es pronuncia /said/ i, com és el cas en català, té el sentit de "matar", referit a un mot o partícula.
1) suicide
2) pesticide
3) homicide
4) insecticide
5) genocide
6) herbicide
7) fungicide

-dom

El sufix nominal -dom, pronunciat /dəm/, és d'origen anglosaxó. Designa estat o condició.
1) freedom — llibertat
2) kingdom — regne
3) wisdom — saviesa
4) boredom — avorriment
5) martyrdom — martiri
6) stardom — fama estel·lar
7) officialdom — burocràcia

-en

El sufix verbal -en, pronunciat /ən/, és d'origen anglosaxó. Quan el verb es deriva d'un adjectiu, el sentit és de «fer(-se) mès + adj.»; per exemple, el verb weaken, derivat de l'adjectiu weak (dèbil), vol dir fer més dèbil, és a dir, debilitar. Observem que es poden traduir la majoria d'aquests verbs tant per «fer més + adjectiu» (e.g., These events weakened his influence = Aquests esdeveniments debilitava la seva influència), com per «fer-se més + adjectiu» (e.g., The economy has weakened = L'economia s'ha debilitat). En canvi, quan el verb es deriva d'un nom designa que el verb fa l'acció d'aquell (e.g., threat vol dir amenaça i threaten vol dir amenaçar).
1) threaten — amenaçar
2) strengthen — enfortir
3) tighten — estrènyer, tensar
4) weaken — debilitar
5) widen — ampliar
6) frighten — espantar
7) soften — estovar, suavitzar
8) straighten — adreçar, endreçar
9) broaden — ampliar
10) deepen — aprofundir
11) harden — endurir
12) fasten — lligar
13) flatten — aplanar
14) lessen — minvar
15) loosen — afluixar
16) sharpen — afilar, esmolar
17) hasten — afanyar-se
18) shorten — escurçar

-er, -or

Els sufixos nominals -er i -or, que es pronuncien /ər/, són d'origen anglosaxó. Indiquen que el nom fa l'acció del verb de què deriva.
1) manager — gestor
2) teacher — professor
3) director
4) officer — oficial
5) leader — dirigent
6) worker — treballador
7) player — jugador
8) speaker — parlant
9) user — usuari
10) customer — client
11) driver — conductor
12) reader — lector
13) consumer
14) writer — escriptor
15) professor — professor d'universitat
16) employer — cap, patró
17) farmer — pagès
18) visitor — visitant
19) solicitor — advocat
20) editor
21) winner — guanyador
22) engineer
23) holder — posseïdor
24) buyer — comprador
25) councillor — conseller
26) inspector
27) lawyer — advocat
28) manufacturer — fabricant
29) governor
30) actor
31) producer
32) dealer — comerciant, traficant
33) supporter — seguidor
34) walker — caminador
35) designer
36) adviser — assessor
37) observer
38) researcher — investigador
39) lover — amant
40) supplier — proveïdor
41) operator
42) publisher — editor
43) commander — comandant
44) seller — venedor
45) volunteer — voluntari
46) investor — inversor
47) purchaser — comprador
48) printer — impressor, impressora
49) processor — processador
50) server
51) receiver — receptor
52) singer — cantant
53) maker — fabricant
54) traveler — viatjant
55) killer — matador, assassí
56) carrier — portador
57) painter — pintor
58) defender — defensor
59) reporter — periodista
60) founder — fundador
61) collector — col·lecionista
62) keeper — guardià, cuidador
63) striker — vaguista, davanter
64) competitor
65) trainer — entrenador físic
66) creditor
67) dancer — ballarí
68) photographer — fotògraf
69) indicator
70) builder — constructor
71) rider — genet
72) fighter — lluitador
73) developer — desenvolupador
74) voter — votant
75) miner
76) baker — forner
77) pensioner — pensionista
78) composer
79) miller — moliner
80) runner — corredor
81) ruler — sobirà
82) trader — comerciant
83) taxpayer — contribuent
84) banker — banquer
85) organiser
86) administrator
87) cleaner — netejador
88) hunter — caçador
89) gardener — jardiner
90) murderer — assassí
91) debtor — deutor

-ful

El sufix adjectival -ful, pronunciat /fəl/, és d'origen anglosaxó. Designa que l'adjectiu té la característica del nom del qual deriva. El sufix és a vegades nominal, indicant la quantitat continguda pel nom de què deriva (e.g., handful = grapat, la porció d'alguna cosa que cap dins el puny o la mà closa).
1) successful — reeixit, exitós
2) useful — útil
3) beautiful — bonic
4) powerful — poderós
5) careful — cautelós
6) wonderful — meravellós
7) helpful — útil, servicial
8) awful — terrible
9) handful — grapat
10) grateful — agraït
11) painful — dolorós
12) peaceful — pacífic
13) dreadful — horrorós
14) doubtful — dubtós
15) cheerful — alegre
16) delightful — encantador
17) meaningful — significatiu
18) faithful — fidel
19) unsuccessful — sense èxit
20) mouthful — glopada
21) unlawful — il·legal
22) hopeful — esperançador
23) harmful — nociu
24) fearful — temorós
25) thoughtful — pensarós
26) youthful — jove
27) skillful — hàbil
28) lawful — legal
29) graceful — elegant
30) thankful — agraït
31) fruitful — fructuós
32) plentiful — abundant
33) forceful — enèrgic
34) spoonful — cullerada
35) disgraceful — vergonyós
36) unhelpful — poc servicial
37) stressful — estressant
38) rightful — legítim
39) wasteful — malgastador
40) purposeful — resolut
41) watchful — observador
42) resentful — ressentit
43) respectful — respectuós
44) playful — juganer

-ify

El sufix verbal -ify, una variant de -fy, es pronuncia /əfai/ (ambdues síl·labes són àtones). Expressa accions o processos relacionats amb el nom de què deriva, corresponent així al sufix verbal català -ificar.
1) identify
2) justify
3) specify
4) satisfy — satisfer
5) qualify
6) modify
7) clarify
8) classify
9) notify
10) signify
11) simplify
12) intensify
13) verify
14) testify
15) exemplify
16) ratify
17) quantify
18) rectify
19) terrify — aterrir
20) diversify
21) unify
22) disqualify
23) amplify
24) purify

-ian

El sufix nominal -ian sona /ʃən/ quan va precedida de c o t; en tot altre cas sona /iən/ (ambdues síl·labes són àtones). Designa una persona que està relacionada amb el nom del qual deriva. Alguns d'aquests substantius també s'usen com a adjectius i els asenyalem amb la lletra a.
1) politician — polític
2) guardian
3) historian — historiador
4) musician — músic
5) civilian — a civil
6) librarian — bibliotecari
7) vegetarian a
8) lesbian a
9) physician — metge
10) pedestrian — n vianant
  a vulgar, no elevat
11) technician — tècnic
12) electrician — electricista
13) comedian — còmic
14) authoritarian a
15) magician — mag
16) barbarian— a bàrbar
17) humanitarian a
18) custodian — guardià
19) mathematician —matemàtic
20) theologian /θi·ə··tjən/ —teòleg
21) totalitarian a
22) presbyterian a
23) clinician — clínic (metge)
24) sectarian a
25) statistician — estadístic
26) bohemian a
27) optician — òptic
28) utopian — a utòpic
29) grammarian — a gramàtic

-ic, -ical

El sufix adjectival -ic (pronunciat /éc/) i el seu variant -ical (pronunciat /ékəl/) indiquen que l'adjectiu en qüestió té la qualitat del nom del qual deriva. Corresponen en gairebé tots els casos al sufix català -ic, -ica. Alguns d'aquests adjectius que també fan de noms són assenyalats amb la lletra n.
1) political
2) economic
3) basic
4) specific
5) physical
6) medical
7) characteristic n
8) practical
9) chemical n
10) domestic
11) technical
12) academic n
13) democratic
14) scientific
15) critical
16) historical
17) pacific
18) catholic n
19) radical n
20) classic n
21) typical
22) electric
23) dramatic
24) electronic
25) classical
26) musical — a musical
  n comèdia musical
27) strategic
28) clinical
29) artistic
30) theoretical
31) psychological
32) automatic — a automàtic
  n pistola automàtica
33) linguistic
34) historic
35) logical
36) electrical
37) identical
38) romantic n
39) statistical
40) organic
41) mechanical
42) biological
43) vertical
44) diplomatic
45) realistic
46) tropical
47) genetic
48) chronic
49) ideological
50) dynamic n
51) systematic
52) technological
53) geographical
54) magnetic
55) empirical
56) sympathetic
57) enthusiastic
58) symbolic
59) mathematical
60) semantic
61) philosophical
62) fantastic
63) aesthetic n
64) lexical
65) ethical
66) geological
67) grammatical
68) magical
69) optical
70) archaeological
71) clerical
72) cynical
73) biblical
74) surgical

-ish

El sufix adjectival -ish, pronunciat /éʃ/, és d'origen anglosaxó. Designa que l'adjectiu té la característica del nom del qual deriva.
1) foolish — ximple
2) selfish — egoista
3) stylish — a la moda
4) childish — pueril
5) sluggish — lent
6) feverish — febril
7) boyish — juvenil (de nen)
8) reddish — rogenc
9) outlandish — extravagant
10) longish — bastant llarg
11) devilish — diabòlic
12) nightmarish — esgarrifós
13) pinkish — rosadenc
14) purplish — purpurí
15) sheepish — avergonyit
16) fiendish — diabòlic
17) ghoulish — macabre
18) girlish — juvenil (de nena)
19) greyish — grisenc
20) smallish — més aviat petit
21) snobbish — amb maneres d'esnob
22) hellish — infernal
23) squeamish — fàcilment fastiguejat
24) brutish — brutal, irracional
25) amateurish — d'aficionat
26) whitish — blanquinós
27) brownish — marronós

-ive

El sufix nominal i adjectival -ive, pronunciat /év/, sol correspondre al sufix -iu, -iva català. Indica que l'adjectiu o nom té la característica del verb del qual deriven. La majoria d'aquests mots són adjectius i noms; assenyalem els que només són adjectius amb la lletre a.
1) executive
2) alternative
3) objective
4) representative
5) conservative
6) effective a
7) initiative
8) positive
9) relative
10) active a
11) perspective
12) expensive acar
13) attractive a
14) negative
15) detective
16) massive a
17) extensive a
18) directive
19) competitive a
20) comprehensive a
21) sensitive asensible
22) incentive
23) administrative a
24) motive
25) impressive aimpressionant
26) collective
27) narrative
28) creative a
29) primitive
30) distinctive a
31) adjective
32) exclusive
33) offensive
34) aggressive a
35) legislative a
36) intensive a
37) progressive
38) excessive a
39) passive
40) infinitive
41) comparative
42) subjective
43) productive a
44) defensive
45) explosive
46) prospective
47) protective
48) selective a

-ize, -ise

Els sufixos verbals -ize i -ise es pronuncien /aiz/. Indiquen que el verb o bé fa l'acció de l'adjectiu de què deriva (e.g., fertilize — fertilitzar) o bé que posa en acció el nom de què deriva (e.g., organize — organitzar).

En l'anglès nord-americà, el sufix s'escriu sempre -ize, mentre que en anglès britànic alguns —e.g., els de la Universitat d'Oxford— l'escriuen -ize i altres (e.g., els de la Universitat de Cambridge) l'escriuen -ise. (Per a més detalls, vegeu: http://en.wikipedia.org/wiki/American_and_British_English_spelling_differences.)

Observem que la terminació ise no és un sufix en mots com ara surprise i comprise (sorprendre i comprendre, respectivament), advise i supervise (advertir i supervisar, respectivament), exercise (exercir), etc., ja que aquests no deriven de noms ni d'adjectius.
1) realize
2) recognize — reconèixer
3) organize
4) emphasize
5) criticize — criticar
6) advertize — anunciar
7) apologize — demanar desculpes
8) minimize
9) specialize
10) summarize — resumir
11) authorize
12) maximize
13) utilize
14) publicize — publicar
15) visualize
16) finalize
17) privatize
18) capitalize
19) subsidize — subvencionar
20) materialize
21) symbolize
22) penalize
23) mobilize
24) modernize
25) sympathize
26) equalize
27) scrutinize — escrutar
28) jeopardize — posar en perill
29) categorize
30) standardize
31) harmonize
32) patronize
33) generalize
34) revitalize
35) revolutionize
36) optimize
37) socialize
38) neutralize
39) rationalize
40) legitimize
41) colonize
42) familiarize
43) epitomize — personificar
44) memorize
45) merchandize — comprar i vendre béns

-less

El sufix adjectival -less, pronunciar /ləs/, és d'origen anglosaxó. Al contrari del sufix -ful (vegeu més amunt) indica que l'adjectiu no té la qualitat expressada pel nom (o, en el cas de reckless, pel verb) de què deriva.
1) endless — interminable
2) regardless (of) — indiferent (a)
3) useless — inútil
4) homeless — sense casa/llar
5) wireless — sense fil
6) doubtless — sens dubte
7) hopeless — desesperat
8) helpless — sense recursos
9) meaningless — sense sentit
10) harmless — inocu, inofensiu
11) restless — inquiet
12) countless — innombrable
13) ruthless — despietat
14) needless — innecessari
15) pointless — inútil
16) careless — descurós
17) reckless — temerari
18) powerless — impotent
19) breathless — sense alè
20) worthless — sense valor
21) motionless — immòbil
22) relentless — implacable
23) jobless — desocupat
24) timeless — etern
25) stainless (steel) — inoxidable
26) lifeless — sense vida
27) classless (society) — sense distinció social
28) fearless — sense por
29) limitless — sense límit
30) landless — sense terres
31) childless — sense fills
32) speechless — bocabadat
33) priceless — inestimable
34) nameless — sense nom, anònim
35) effortless — fàcil
36) senseless — insensat
37) fruitless — infructuós
38) sleepless — sense dormir
39) expressionless — inexpressiu
40) cordless — sense fil
41) mindless — estúpid, insensat
42) tactless — sense tacte
43) tasteless — insípid; de mal gust
44) remorseless — implacable
45) spotless — immaculat

-ment

El sufix nominal -ment (pronunciat /mənt/) designa l'acció o l'efecte expressats pel verb del qual deriva. Observem que aquest sufix és molt més productiu en anglès que en català.
1) government — govern
2) development — desenvolupament
3) management — direcció
4) department
5) movement
6) agreement — acord
7) environment — medi ambient
8) treatment
9) statement — declaració
10) investment — inversió
11) employment — ocupació
12) argument — disputa, argument
13) parliament
14) equipment
15) payment — pagament
16) judgment — judici, opinió
17) assessment — avaluació
18) commitment — compromís
19) requirement — requisit
20) arrangement
21) improvement — millora
22) appointment — cita, col·locació
23) settlement — assentament, acord
24) establishment
25) involvement — participació
26) achievement — assoliment
27) retirement — jubilació
28) unemployment — atur
29) replacement — substitut
30) excitement — excitació
31) announcement — anunci
32) punishment — càstig
33) measurement — mesura
34) amendment — esmena
35) supplement
36) entertainment — entreteniment
37) tournament — torneig
38) adjustment — ajust, modificació
39) advertisement — anunci
40) disappointment — disgust
41) recruitment — reclutament
42) pavement — am. paviment
  br. vorera
43) apartment
44) encouragement — encoratjament
45) assignment — tasca, assignació
46) imprisonment — empresonament
47) engagement — prometatge
48) embarrassment — vergonyia
49) enforcement — aplicació de llei
50) testament — testament
51) complement
52) amusement — entreteniment
53) resentment
54) enjoyment — divertiment
55) disagreement — desacord

-ness

El sufix nominal -ness, pronunciat /nəs/, és d'origen anglosaxó. Indica que el substantiu té la qualitat o característica de l'adjectiu —o, menys sovint, del nom o del verb— del qual deriva.
1) business — negoci, assumpte
2) witness — testimoni
3) awareness — consciència
4) illness — malaltia
5) darkness — foscor
6) consciousness — consciència
7) weakness — debilitat
8) happiness — felicitat
9) fitness — idoneïtat; bona salut
10) sickness — malaltia
11) effectiveness — efectivitat
12) madness — bogeria
13) sadness — tristesa
14) goodness — bondat
15) thickness — espessor, gruix
16) bitterness — amargor
17) kindness — bondat, amabilitat
18) wilderness — àrea salvatge
19) loneliness — solitud
20) readiness — disponibilitat
21) willingness — disponibilitat
22) brightness — brillantor
23) forgiveness — perdó
24) reasonableness — sensatesa
25) richness — riquesa
26) stillness — quietud
27) fairness — imparcialitat
28) blindness — ceguesa
29) closeness — proximitat, intimitat
30) competitiveness — competitivitat
31) emptiness — buidor
32) hardness — duresa
33) highness — altesa
34) likeness — similaritat
35) nervousness — nerviosisme
36) seriousness — serietat
37) softness — suavitat
38) sweetness — dolçor
39) openness — franquesa
40) sharpness — agudesa
41) usefulness — utilitat
42) blackness — negror
43) eagerness — entusiasme, ànsia
44) fondness — afecte
45) holiness — santedast
46) lightness — claredat; lleugeresa
47) selfishness — egoisme
48) slowness — lentitud
49) stiffness — rigidesa
50) tenderness — tendresa
51) weariness — cansament
52) wickedness — malícia
53) attractiveness — atractivitat
54) cleanliness — netedat
55) greatness — grandesa
56) homelessness — situació de ser sense casa
57) tiredness — cansament

-ous

El sufix adjectival -ous, pronunciat /əs/, és d'origen anglosaxó. Indica que l'adjectiu té la característica del nom o del verb dels quals deriva. Observem que els següents adjectius terminats en -ous no són mots derivats: serious, curious (encuriosit), gorgeous (molt bonic), simultaneous, unanimous i courteous (cortès).

Val a dir que els sufixos -cious, -tious i -xious es pronuncien /ʃəs/ (e.g., conscious /kòn⋅ʃəs/, ambitious /æm⋅⋅ʃəs/, anxious /èŋ⋅ʃəs/).
1) various — divers
2) previous — previ
3) obvious — obvi
4) religious
5) famous
6) dangerous — perillós
7) enormous — enorme
8) numerous
9) anxious — neguitós
10) conscious — conscient
11) nervous
12) continuous — continu
13) generous
14) tremendous — enorme
15) ridiculous — ridícul
16) marvellous
17) precious
18) ambitious
19) suspicious — recelós, malfiat
20) unconscious — inconscient
21) furious — enrabiat
22) mysterious
23) anonymous — anònim
24) autonomous — autònom
25) cautious — cautelós
26) delicious
27) disastrous
28) glorious
29) indigenous — indígena
30) jealous
31) spontaneous — espontani
32) vigorous
33) notorious — infame
34) vicious
35) ambiguous — ambigu
36) conspicuous — conspicu
37) dubious
38) fabulous
39) hazardous — perillós
40) prestigious
41) prosperous — pròsper
42) rigorous
43) spacious — espaiós
44) glamorous — atractiu, faxcinador
45) outrageous — escandalós
46) adventurous — aventurat
47) analogous — anàleg
48) contentious
49) homogeneous — homogeni
50) infectious
51) luxurious — luxós
52) tedious
53) advantageous
54) courageous — valent, coratjós
55) gracious
56) hideous — repugnant
57) humorous — jocós, divertit
58) ingenious — enginyós
59) intravenous
60) ludicrous — ridícul
61) oblivious — inconscient
62) ominous
63) pious — devot, piadós
64) poisonous — verinós
65) precarious — precari
66) synonymous — sinònim
67) treacherous — traïdor
68) ubiquitous — omnipresent
69) anomalous — anòmal
70) conscientious
71) contiguous — contigu
72) devious — (persona) retorçat
73) ferocious — feroç
74) grievous — dolorós
75) harmonious
76) heterogeneous — heterogeni
77) hilarious — molt divertit
78) horrendous — horrorós
79) infamous — infame
80) luminous
81) malicious
82) meticulous
83) miraculous
84) mischievous — entremaliat
85) momentous — transcendental
86) monstrous
87) pompous
88) spurious — espuri
89) strenuous — vigorós, esgotador
90) subconscious — subconscient

-ship

El sufix nominal -ship, pronunciat /ʃép/, és d'origen anglosaxó. Indica que el substantiu té la qualitat del nom (o, menys sovint, de l'adjectiu) del qual deriva.
1) relationship — relació
2) membership — qualitat de membre o soci
3) leadership — lideratge
4) championship — campionat
5) partnership — associació
6) ownership — qualitat de propietari
7) friendship — amistat
8) sponsorship — patrocini
9) scholarship — erudició; beca
10) citizenship — ciutadania
11) fellowship — companyonatge
12) hardship — destret
13) kinship — parentiu
14) apprenticeship — aprenentatge (procés d'adquerir coneixements)
15) dictatorship — dictadura

-sion, -tion

Dividim en dos grups els mots amb el suffix nominal -ion, els que terminen en -sion i els que terminen en -tion.

En tot cas, com el sufix català -ió, indica que el nom té la qualitat del verb del qual deriva.
-sion
1) decision
2) commission
3) provision
4) division
5) television
6) discussion
7) version
8) expression
9) occasion
10) conclusion
11) impression
12) vision
13) recession
14) extension
15) tension
16) expansion
17) profession
18) possession
19) permission — permís
20) mission
21) confusion
22) admission
23) passion
24) depression
25) dimension
26) conversion
27) invasion
28) explosion
29) succession
30) supervision
31) exclusion
32) transmission
33) suspension
34) emission
35) submission
36) aggression
37) revision
38) concession
39) erosion
40) precision
41) fusion
42) inclusion
43) illusion — il·lusió (error dels sentits)
44) procession
45) progression
46) omission
47) confession
48) mansion — casa gran
49) obsession
50) repression
51) oppression
52) regression
53) collision
54) diversion
55) excursion
56) compassion
57) compression
58) persuasion
59) lesion
60) apprehension
61) accession
62) intrusion

-tion
1) information
2) question — pregunta
3) education
4) position
5) action
6) section
7) situation
8) condition
9) production
10) population
11) attention
12) application
13) operation
14) election
15) association
16) station
17) function
18) organization
19) direction
20) competition
21) opposition
22) collection
23) mention
24) relation
25) institution
26) solution
27) protection
28) communication
29) suggestion
30) option
31) proportion
32) legislation
33) contribution
34) administration
35) introduction
36) consideration
37) reaction
38) construction
39) distribution
40) nation
41) selection
42) exhibition
43) conversation
44) generation
45) investigation
46) tradition
47) description
48) recognition
49) explanation
50) definition
51) examination
52) intention
53) reduction
54) motion

-ty

El sufix nominal -ty (pronunciat /ti/) i els dos variants -ity i -ety (pronunciats /əti/, ambdues síl·labes àtones), designa que el nom té la qualitat del nom o de l'adjectiu de què deriva. Correspon sovint al sufix català -itat (i les variants -dat, -edat, -etat i -tat).
1) society
2) community
3) authority
4) university
5) quality
6) activity
7) security
8) property
9) opportunity
10) responsibility
11) majority — majoria
12) ability
13) difficulty
14) variety
15) safety — seguretat
16) possibility
17) reality
18) capacity
19) facility
20) priority
21) liability — exigibilitat
22) identity
23) charity
24) minority — minoria
25) electricity
26) quantity
27) personality
28) penalty — sanció
29) anxiety
30) unity
31) uncertainty — incertesa
32) mortality
33) stability
34) flexibility
35) productivity
36) complexity
37) necessity
38) availability — desponibilitat
39) loyalty — lleialtat, fidelitat
40) density
41) probability
42) intensity
43) liberty
44) sensitivity — sensibilitat
45) equality
46) hostility
47) entity
48) faculty
49) integrity
50) mobility
51) certainty — certesa
52) maturity
53) diversity
54) sexuality
55) capability — capacitat
56) continuity
57) dignity
58) utility
59) morality
60) publicity
61) similarity
62) accountability — responsabilitat
63) casualty — víctima
64) commodity — article de consum
65) curiosity
66) gravity
67) clarity
68) inability — incapacitat
69) majesty
70) prosperity
71) solidarity

Pel que fa als sufixos -ward i -wise, siguiu aquest enllaç a Els sufixos -ward(s) i -wise.

contacte / email


visca.com | Articles