visca.com | Articles

L'adjectiu termina en -tial o -cial?

Per norma general, direm que el sufix català -cial s'escriu en anglès -tial. Heus aquí alguns dels mots anglesos més importants d'aquest grup:

bestial
celestial
circumstantial
confidential
consequential
credential
essential
existential
exponential
influential
initial
martial
nuptial
partial
potential
preferential
presidential
providential
prudential
residential
reverential
sequential
spatial
substantial

Ara bé, hi ha uns mots anglesos en els quals aquest sufix s'escriu -cial, com en català. Cal aprendre aquestes excepcions:

artificial
beneficial
commercial
crucial
facial
financial
judicial
official
prejudicial
provincial
racial
social
special
superficial

contacte / email


visca.com | Articles