visca.com | Articles

Adverbis i preposicions amb sentits similars

Un aspecte de l'estudi dels adverbis i preposicions anglesos que sovint causa confusions és el fet que dos o més adverbis o preposicions poden tenir sentits afins; en certs contextos són plenament sinònims, però en d'altres només es pot utilitzar l'un o l'altre. En aquest apartat estudiarem aquests parells o grups per tal de reconèixer les diferències.


about i aroundal voltant de, per

Quan volen dir al voltant de, els adverbis/preposicions around i about es diferencien pel fet que around emfatitza més la circularitat d'un moviment. Per exemple, normalment es diu The Earth revolves around the Sun (La Terra gira al voltant del Sol), destacant així la circularitat del moviment i la posició central del Sol. En canvi, referint-se a astres que tenen òrbites més radicals, seria més encertat usar about: The comets move about the sun (Els cometes giren al voltant del Sol), destacant així la irregularitat de les seves òrbites. Més exemples:

1) They were sitting around the fire (formant un cercle).
Seien al voltant del foc.
2) They were moving about the room.
Es movien per la sala.

about, of i onde i sobre

De les tres preposicions angleses que denoten assumpte, about és la més genèrica i la que s'usa més. La preposició of s'usa en contextos formals amb verbs de comunicació (exs: speak, tell, read, write, etc.), com també amb verbs de pensament (exs.: think, dream, learn, know, etc.). L'ús de la preposició on sol limitar-se a dos casos: després del verb speak o bé després dels verbs read i write quan aquests van seguits de complements que es refereixen a publicacions. Notem que la diferència entre speak about i speak on és semblant a la que hi ha entre parlar de i parlar sobre: about i de s'empren en contextos més genèrics i neutres, mentre que on i sobre s'utilitzen en contextos més específics i marcats.

Exemples de about:
1) The girls were talking about their boyfriends.
Les noies parlaven dels seus xicots.
2) Tell us about the problems you've been having.
Informa'ns dels problemes que heu tingut.
3) I don't know anything about computers.
No sé res dels ordinadors.
Exemples de of i on
Notem que, en tots aquests exemples, l'ús de about seria també correcte.
4) The Japanese novelist Endo wrote of faith.
El novel·lista japonès Endo escriví sobre la fe.
5) Bank officials didn't learn of the robbery until Monday morning.
Oficials del banc no s'assabentaren de l'atracament fins dilluns al matì.
6) Professor Casafont spoke on the early Romans.
El professor Casafont va parlar sobre els primers romans.
7) He wrote a book on scientific vocabulary.
Va escriure un llibre sobre el lèxic científic.

above, on, on top of i over sobre, damunt de

La preposició above denota un lloc més alt que un altre i implica que no hi ha punt de contacte; de les preposicions que considerem aquí és la més genèrica i no té cap altre matís. En canvi, la preposició over, que també denota un lloc més alt que un altre, implica una relació vertical; generalment no implica contacte, però hi ha excepcions (vegeu, més avall, exs. 9-12). Exemples:

1) The waterfall is two miles above (no over) the town.
La cascada és dues milles damunt/sobre el poble.
2) These mountains are more than two miles above (no over) sea level.
Aquestes muntanyes estan més de dues milles sobre el nivell de mar.
3) The church cast its shadow over (no above) the town.
L'església projectava l'ombra damunt/sobre el poble.
4) The sky is above us.
El cel és sobre nosaltres.
5) The ballon was right over our heads.
El globus era just a sobre dels nostres caps.
6) The helicopter hovered over the town.
L'helicòpter estava immòbil i suspès en l'aire sobre el poble.

Les preposicions on i on top of (recordem que at the top of es tradueix en català per dalt [de]) s'usen quan els elements tenen un punt comú; a més, on top of destaca que aquest punt en comú és a la part més alta d'una cosa. Exemples:

7) There was a man sitting on the table.
Hi havia un home assegut (sobre/damunt de) la taula.
8) It's implanted underneath the skin and on top of the muscle.
S'implanta sota la pell i damunt del muscle.

En certs contextos, la preposició over pot indicar que hi ha contacte entre el que és més alt i el que és més baix, mentre que l'ús de above en aquests casos seria incorrecte. Exemples:

quan over vol dir estendre una cosa sobre una altra
9) She threw the blanket over her shoulders.
Ella es va tirar la manta a les espatlles.
10) They painted one coat of paint over the other.
Pintaven una capa de pintura per damunt de l'altra.

Excepció: Quan es parla de les capes atmosfèriques o geològiques, en anglès es fa servir above i no over per a indicar que una capa està per damunt d'una altra; exemple: Above the Sun's photosphere there lies another layer called the chromosphere = Per damunt de la fotosfera del Sol s'estén un altra capa anomenada cromosfera; Just above the paleosol lies a sandy flood deposit = Just damunt del paleosòl s'estén un jaciment diluvià de sorra.

quan over vol dir arribar més alt (o amunt) que
11) The water is over my head.
L'aigua arriba més alt (o amunt) que el meu cap.
quan over vol dir sobre totes les parts d'una superfície;
en aquest sentit se sol traduir per escampar o un verb amb un sentit afí
12) Letters were scattered over her desk.
Hi havia cartes escampades per sobre el seu escriptori.

Una altra diferència entre above i over és que aquest pot implicar moviment d'un costat a l'altre. Exemples contrastats:

13a) The plane was flying above the mountains (al llarg de la cadena).
L'avió volava per damunt de les muntanyes.
b) The plane flew over the mountains (de l'un costat a l'altre)
L'avió va travessar (volant) les muntanyes.
(Notem que, en aquest cas, l'expressió The plane flew across the mountains vol dir la mateixa cosa.)

Pel que fa als sentits figurats, també s'hi aplica la idea de verticalitat; exemples:

14) The rank of general is above (no over) that of colonel.
La categoria de general està per sobre de la de coronel.
15) An English general is not over a Spanish colonel; he is only over his own subordinates.
Un general anglès no està per sobre d'un coronel espanyol; només està per sobre dels seus subordinats.
16) My performance was above average.
La meva actuació estava per sobre de la mitjana.

after i behinddarrere de

El mot after s'usa generalment com a preposició de temps, traduït en català per després de. No obstant això hi ha contextos en què fa la funció de preposició de moviment i en aquests casos és sinònim de behind (darrere de). La diferència entre els dos mots és que after sovint té el sentit de perseguir, mentre que behind només indica posició. Exemples:

1) Elena ran/chased/hurried after her children.
Elena corria darrere dels (perseguia corrent els) seus fills.
2) We soon fell/dropped/got behind the others.
Aviat ens vam quedar darrere dels altres.

ahead i forward — endavant

L'adverbi ahead implica posició davant de i separada d'una altra; així en l'expressió Joan has gone ahead to look for water (En Joan ha anat endavant per buscar aigua), la implicació és que en Joan ha deixat enrere algú. Per altra banda, forward implica moviment d'un cos sencer; ex.: The troops moved forward when they heard the battle begin (Les tropes anaren endavant quan sentíren començar la batalla).

among i betweenentre

El mot between pot descriure la relació entre dos objectes o persones (exs. 1 i 2) o bé la relació entre molts, considerats un per un (ex. 3). En canvi, la preposició among s'aplica sempre a més de dos objectes o persones, sense destacar-los individualment (exs. 4 i 5). Exemples:

1) Andorra lies between Spain and France.
Andorra es troba entre Espanya i França.
2) I sit between Mar and Doris.
Sec entre la Mar i la Doris.
3) Between music, the Internet and giving classes, I have no time for romance.
Entre la música, Internet i donar classes, no tinc temps per a amors.
4) There were no men among the survivors.
No hi havia cap home entre els supervivents.
5) He's among the best in his profession.
És entre els millors en la seva professió.

at, in i ona i altres preposicions

— Les preposicions at, in i on descriuen el lloc d'una acció; quan hom vol referir-se a la interioritat de tal lloc, usa in (ex. 1); quan la referència és merament a un punt local, s'usa més aviat at (ex. 2) o, si destaca la direcció, es decanta per on (ex. 3). Exemples:

1) I'll look for the book in the library.
Buscaré el llibre a la biblioteca.
2) We're meeting them at the library.
Hem quedat (de trobar-nos) a la biblioteca.
3) She sits on my right.
Ella seu a la meva dreta.

Les preposicions in i on solen anar davant llocs concrets; in implica una àrea tancada, i on una àrea oberta. Exemples:

4) The children are in the house.
Els nens són dins la casa.
5) The cows are in the field.
Les vaques són al camp.
6) She put the kittens in the box.
Ella va posar els gatets a la capsa.
7) Buffalo lived on the prairie.
Els búfals vivien a la prada.
8) We walked on the beach.
Caminàvem per la platja.

Observem també que in va davant de topònims (exs. 9 i 10) i que at es fa servir davant de noms d'institucions o d'establiments comercials (exs. 11 i 12). També s'usa at quan es parla d'una àrea indefinida; per exemple, at the beach destaca l'àrea general de la platja (com en l'expressió Ens vam conèixer a la platja, We met at the beach), mentre que on the beach vol dir literalment al costat del mar (p.e., estirar-se a la platja to lie on the beach). Exemples:

9) I live in Manresa.
Visc a Manresa.
10) They met in London.
Es van conèixer a Londres.
11) She got her degree at the University of Kansas.
Ella es va llicenciar a la Universitat de Kansas.
12) We saw Guillem at the baker's.
Vam veure en Guillem a cal forner.

— Pel que fa a l'ús de les preposicions at, in i on per a indicar l'hora o el temps en què té lloc un esdeveniment, oferim les observacions següents:

— Quan es fa referència a temps de rellotge s'utilitza at; exs.: at two o'clock, at three minutes to six (a les dues, tres minuts abans de les sis).

— Quan es destaca el període en el curs del qual ha transcorregut l'acció, s'usa in; exs.: in the afternoon, in May (a la tarda, pel maig). Excepció: at night (de nit, a la nit). (El gir in the night vol dir durant la nit o al llarg de la nit.)

— Quan la referència és a un dia en concret, s'empra on; exs.: on Thursday, on the day we met (el dijous, el dia que ens vam conèixer).

away i off — locucions

Els adverbis away i off es combinen amb verbs de moviment afegint-hi el sentit de cap a un altre lloc; p.e. walk away/off (anar-se'n caminant), run away/off (anar-se'n corrent, fugir), frighten away/off (espantar i fer fugir), send away/off (fer marxar), etc. Ara bé, hi ha casos en què el sentit de la combinació verb-adverbi canvia, segons quin adverbi s'usa. Heus ací quatre exemples:

bring away emportar-se'n, bring off tenir èxit
come away anar-se'n, come off desenganxar-se
get away escapar-se, get off baixar d'un vehicle públic, d'un cavall, etc.
move away anar-se'n a viure en un altre lloc, move off anar-se'n

back i backwardendarrere

Quan volen dir endarrere, la diferència més important entre back i backward és que tots dos mots denoten moviment o direcció, però només back pot descriure posició. Exemples:

1) He looked backward/back and saw the dogs were gaining on him.
Va mirar cap enrere i veié que els gossos se li acostaven.
2) He moved backward/back till he was against the wall.
Es desplaçà cap enrere fins que estigué contra la paret.
3) We left them quite a ways back.
Els hem deixats bastant endarrere.

Ara bé, cal tenir en compte que, amb verbs de moviment, back sol voler dir a un lloc o a una posició original i backward denota al revés; exemples:

4) He walked/ran/drove back.
Va tornar caminant / corrent / amb cotxe.
5) He walked/ran/drove backward.
Va caminar/córrer/conduir al revés.

Finalment, notem que no es pot fer servir back amb verbs adverbials; exemple:

6) He fell over backwards (no He fell over back).
Va caure endarrere.

back i behinddarrere (de)

La diferència entre back i behind és que back s'usa sempre com a adverbi (darrere), mentre que behind sol fer de preposició (darrere [de]). A més, en el cas que behind s'empri com a adverbi, s'hi sobreentén un complement. Exemples:

1) I pulled him back so he wouldn't fall in the pool.
El vaig tirar endarrere (és a dir, enretirar) perquè no caigués a la piscina.
2) He was hiding behind the fence.
S'amagava darrere (de) la tanca.
3) When we came to the old oak I pulled her behind (it).
En arribar al vell roure vaig endur-me-la-hi a darrere.

below, beneath, under i underneatha sota, davall (de)

El mot below s'aplica a qualsevol cosa que ocupi una posició més baixa que una altra, mentre que under implica que una cosa està sota una altra en una línia més o menys vertical; a més, l'ús de under pot implicar que hi ha contacte, mentre que below sempre denota que no hi ha cap punt en comú. Exemples:

1a) Below the town there flowed a lovely river.
Sota el poble corria un bonic riu.
b) Under (o Underneath) the streets of the town, the sewer system gradually degraded.
Sota els carrers del poble, les clavegueres es degradaven gradualment.
2) From the balloon they could see the entire landscape below.
Del globus estant veien tot el paisatge a sota.
3) In a lightning storm, don't stand under a tree.
En una tempesta elèctrica, no et posis davall d'un arbre.
4) What do you have under your tongue?
Què tens a sota de la llengua?

El mot beneath es pot usar com a sinònim tant de below com de under; el mot underneath, que també implica verticalitat, s'empra sobretot quan es vol al·ludir a encobriment; exemple:

5) A petticoat is worn underneath/beneath a dress.
Els enagos es duen a sota de la faldilla.

Els sentits figurats de below i under són paral·lels als de above i over; exemple:

6) A sergeant may be below a lieutenant in rank but not under his command.
Un sergent pot estar per sota d'un tinent pel que fa a categoria, però no sota el seu comandament.

El sentit figurat de beneath implica una inferioritat social o moral i el de underneath implica una cosa amagada. Exemples:

7) Such behavior is beneath you.
Tal comportament no és digne de tu.
8) Underneath his flattering manner he was planning their destruction.
A sota de la seva aparença afalagadora planificava la destrucció d'ells.

Finalment, pel que fa al sentit d'inferioritat, below és més general, under més específic; exemples:

9) My performance was below average.
La meva actuació estava per sota de la mitjana.
10) You can't buy beer if you're under twenty-one.
No pots comprar cervesa si tens menys de vint-i-un anys.

beside i by — al costat de

Quan volen dir al costat de, l'única diferència entre les preposicions beside i by és que la primera pot emfatitzar una mica més la proximitat i la segona s'usa més amb sentits figurats. A més, quan es vol destacar proximitat física, hom es decanta per beside perquè aquest és l'únic sentit que té, mentre que la preposició by expressa moltes idees diferents. Exemples:

1) The car was parked beside/by the house.
El cotxe estava aparcat al costat de la casa.
2) Shall we go sit beside/by the river?
Anem a seure al costat del riu?
3) He was standing right beside me (emfatitza la seva proximitat).
Estava just al meu costat.
4) He has stood by us in our time of need (sentit figuratiu).
Ens ha fet costat quan el necessitàvem.

by i through — per

La confusió entre by i through rau en el fet que tots dos a vegades es tradueixen en català per la partícula per. La diferència és que by es fa servir després de verbs en la veu passiva per a denotar l'agent de l'acció, mentre que through s'empra per a indicar mitjans o causa, cas en què es pot traduir també per mitjançant. Exemples:

1) He was hit by a car.
Va ser atropellat per un cotxe.
2) The house was destroyed by fire.
La casa va ser destrossada pel foc.
3) How can someone sin through ignorance?
Com pot algú pecar per ignorància?
4) He got the job through his mother.
Va aconseguir la feina mitjançant la seva mare.

except, except for, aside from i apart fromllevat (de), tret (de), excepte

L'ús en anglès de la preposició except sol ser restringit a casos en què es tracta d'una excepció de termes generals i inclusius, com ara els que s'expressen amb els pronoms indefinits —exs.: everybody, nothing, anywhere, etc.— i amb els adjectius all, any, every, no i whole; les preposicions compostes except for, aside from i apart from no tenen aquesta restricció. A més, quan es tracta d'aquestes excepcions generals i inclusives, l'ús de except o except for és el més corrent. Exemples:

Excepcions de termes generals i inclusius
1) Everybody came except (o except for, aside from, apart from) Agnes.
Tothom va venir exceptuant l'Agnes.
2) None of her children are living with her except (o except for, aside from, apart from) the youngest.
Cap dels seus fills no viu amb ella llevat del més jove.
Excepcions específiques
3) The highway was deserted except for (o aside from, apart from, però no except) a few cars.
La carretera era deserta, tret d'uns quants cotxes.
4) Our car is in good shape except for (o aside from, apart from, però no except) the engine.
El nostre cotxe està en bon estat, llevat del motor.

El gir aside from s'usa més en l'anglès nord-americà i apart from és més corrent en l'anglès britànic. Notem que aquest últim també vol dir allunyat de o separat de; exemple:

5) A stunning view of the Montserrat mountains is what sets Manresa apart from other Catalan cities.
Una vista impressionant de Montserrat és el que diferencia Manresa d'altres ciutats catalanes.

in i inside; out i outsideaquí (a casa), dins; allà, fora (de casa)

Amb el verb be, els adverbis inside i outside destaquen presència dins o a fora d'un edifici, respectivament, mentre que in i out indica la mera presència. Per exemple, si algú demana Is he in? (És aquí? / És a casa?) hom pot respondre afirmativament encara que la persona sigui al jardí o al pati. En canvi, si es demana Is he inside?, el qui demana vol saber si la persona en qüestió és dins l'edifici. De la mateixa manera, la pregunta Has he gone out? vol dir Ha sortit? o No és aquí?, mentre que Has he gone outside? vol dir Ha sortit aquí fora?, és a dir, ... fora de l'edifici?

Amb certs verbs de moviment, sobretot go i come (anar i venir), els parells de mots in i inside, i out i outside poden ser sinònims quan volen dir aquí (a casa) o fora (de casa). Exemples:

1a)They came in/inside when it started to rain.
Van entrar (aquí, a casa,) quan començà a ploure.
b) They went out/outside when the sun came out.
Van sortir (de casa) quan sortia el sol.
2a) Children! Bring your toys in/inside.
Nens! Entreu (Porteu cap a dins) les joguines.
b) Please take this rubbish out/outside.
Si et plau, porta a fora aquestes escombraries.

Ara bé, només inside i outside poden fer d'adverbi amb verbs que no són de moviment. Exemples:

3) I'll be waiting for you inside/outside (no ... waiting for you in/out).
T'estaré esperant a dins / a fora.
4) She stood/sat inside/outside and watched the snow come down (no She stood/sat in/out...).
Estava (dreta)/Seia a casa / a fora i mirava com queia la neu.
5) The light inside/outside (no The light in/out) is too dull to read by.
El llum dins/fora la casa és massa feble perquè es pugui llegir.

Finalment, notem que, quan s'usen com a preposicions, in i inside poden ser sinònims si es destaca la interioritat; exemple:

6) We put the potatoes in/inside the green box.
Vam posar les patates dins la capsa verda.

En canvi, les preposicions outside (of) i out of (la forma preposicional de l'adverbi out) generalment no són sinònims, ja que outside (of) destaca lloc i out of, moviment. Exemples:

7) He stood outside (no out of) the door.
Estava a l'altra banda de la porta.
8) The worms wriggled out of (no outside) the box.
(They wriggled outside the box descriu el lloc on eren quan anguilejaven.)

in i into; on i onto — traduccions diverses

A grans trets, in i on indiquen posició i into i onto indiquen moviment; fem servir in i on per a destacar el lloc on és una persona o cosa i into i onto per a destacar el moviment que fa per arribar-hi; into i onto no s'usen gairebé mai per a denotar lloc. Exemples:

1a) We live in town.
Vivim a la vila.
b) We went into town.
Vam entrar al poble.

2a) The cat is in the box.
El gat és a la capsa.
b) We put the cat into (o in) the box.
Hem posat el gat a la capsa.

3a) Put your coat on the bed.
Posa't l'abric al llit.
b) The child jumped onto the bed.
El nen va saltar al llit.

4a) The television repairman was walking on the roof.
El reparador de televisors caminava per la teulada.
b) The television repairman climbed onto (o on) the roof.
El reparador de televisors va pujar a la teulada.

Observem que, en els exemples 2b i 4b, l'ús de in o on amb un verb de moviment també seria correcte. De fet, en molts casos, tant in i into com on i onto són sinònims quan es fan servir amb verbs de moviment; si hi ha un matís, és que in i on destaquen més el lloc i into i onto emfatitzen més el moviment. Exemples:

5) Joan fell in/into the lake half an hour ago.
En Joan ha caigut al llac fa mitja hora.
6) She threw her clothes in/into the fire.
Ella va llançar la seva roba al foc.
7) He fell on/onto the road.
Va caure al camí.

Ara bé, si el moviment es pot dur a terme dins el lloc en qüestió, in i on descriuen el lloc on passa l'acció i into i onto el moviment cap a tal lloc. Notem que en aquest cas in es tradueix en català per la partícula per. Exemples:

8a)They walked in the forest.
Caminaven pel bosc.
b) They walked into the forest.
Van entrar al bosc (caminant).

9a) The teachers didn't care if students ran in the hallways.
Als mestres no els importava si els alumnes corrien pels passadissos.
b) When class was over, the children ran into the hallway.
Quan la classe acabà, els alumnes van entrar al passadís corrent.

10a) They spent three months traveling in Pakistan.
Van passar tres mesos viatjant pel Paquistan.
b) Tomorrow we'll be traveling into Pakistan.
Demà entrarem al Paquistan.

11a) We drove on a side road.
Conduíem per un camí perifèric.
b) We drove onto a side road.
Vam sortir a un camí perifèric.

12a) The children were jumping on the bed.
Els nens saltaven al llit.
b) The children jumped onto the bed.
Els nens van saltar al llit.

Finalment, amb els verbs come (venir) i go (anar), cal usar into davant de noms geogràfics; exemples:

13) He came into (no in) Lleida around three in the morning.
Va arribar a Lleida als voltants de les tres de la matinada.
14) Will you be going into (no in) the desert?
Anireu (o Entrareu) al desert?

in i withindins

La preposició within té un sentit més limitat que in; vol dir dins i no fora dels límits d'un lloc o d'un període de temps. Es fa servir within quan es vol destacar la idea d'un límit o una frontera. Exemples:

1) The children stood within the circle.
Els nens estaven dins (els límits) del cercle.
2) The king had no power within these regions.
El rei no tenia poder dins aquestes regions.
3) Russian wooden dolls-within-dolls are called matryoshka.
Les nines de fusta russes tipus "nines-dins-nines" s'anomenen matryoshka.
4) No sound escapes from within these walls.
Cap so no s'escapa des de dins aquestes parets.
5a) You must pay within two weeks.
Has de pagar dins un límit de dues setmanes.
b) You must pay in two weeks.
Has de pagar d'aquí a dues setmanes.

contacte / email


visca.com | Articles