visca.com | Articles

La traducció en català dels mots as i so

Els mots as i so s'empren principalment com a conjuncions, però tenen també altres valors gramaticals. Estudiarem ara els seus usos principals.

as

Conjunció causal (ja que, com que) [sinònim de since]
1) She found the work easy, as/since her memory for numbers was excellent.
Ella va trobar fàcil la feina, ja que la seva memòria per als números era excel·lent.
2) As/Since Jane never showed up, we weren't able to finish the translation.
Com que la Jane no es va presentar, no vam poder acabar la traducció.

Formant part de la conjunció comparativa as... as (tan[t]... com)
3) We can try as many dishes as we please.
Podem tastar tants plats que desitgem.
4) They don't make as much noise as our neighbors.
No fan tant soroll com els nostres veïns.
5) He's as tall as you are.
És tan alt com tu.
6) As soon as you finish, call me.
Tan aviat com acabis, truca'm.

Notem que, en expressions tradicionals, s'elideix el primer mot as (tan); exemple:

7) Hot as fire, black as night.
Calent com el foc, negre com la nit.

Conjunció modal (com)
8) He died as he had lived: peacefully.
Es va morir com havia viscut: pacíficament.
9) He acted as a mediator in their dispute.
Va actuar com a mediador en la disputa.
10) We don't live as (o like) the rich do, but we live well nonetheless.
No vivim com els rics, però, tanmateix, vivim bé.

Temporal (mentre)
Per a la diferència entre as i while, vegeu mentre.
11) As I was out walking on Palomar Street, I met a young woman named Flora.
Mentre passejava pel carrer Palomar vaig trobar una senyoreta que es deia Flora.
12) As I passed through one door, another fellow was already going out the other.
Mentre jo passava per una porta, un altre tipus ja sortia per l'altra.

Observem també que el gir as long as es tradueix de tres maneres en català:

AS LONG AS
mentre (amb valor condicional)
13) As long as this is the case, you can count on us.
Mentre això sigui així, pots comptar amb nosaltres.
tant temps com o tan llarg com (amb valor comparatiu)
14) Try to hold your breath as long as you can.
Intenta d'aguantar la respiració tant temps com puguis.
15) The essay can be as long as you like.
La redacció pot ser tan llarga com vulguis.
com que (amb valor causal)
16) As long as you're here, you might as well help me.
Com que ets aquí, més val que m'ajudis.

Finalment, notem aquí que la locució anglesa as well as tradueix tres locucions conjuntives catalanes:

AS WELL AS
tan bé com (conjunció de subordinació comparativa)
17) Cholesterol-lowering drugs may work as well as heart surgery.
Pot ser que les medecines que fan baixar el colesterol funcionin tan bé com la cirurgia del cor.
tan(t)... que (conjunció de subordinació additiva)
18) They repainted the doors as well as the windows.
Van repintar tant les portes com les finestres.
19) The challenge is interesting as well as important.
El repte és tan interessant com important.
com també (conjunció de coordinació continuativa)
20) We specialize in educational tours, as well as in adventure trips.
Ens especialitzem en girs educacionals, com també en excursions d'aventura.
21) They bought a roasted chicked and french fries, as well as a bottle of champagne.
Van comprar un pollastre rostit i patates rosses, com també una ampolla de xampany.

so

Conjunció de coordinació il·lativa (per tant o doncs)
1) I've washed the dishes so you don't have to.
Jo he rentat els plats; per tant, tu no has de fer-ho.
2) I wasn't wearing a watch so I couldn't tell her what time it was.
No duia rellotge, doncs no li podia dir quina hora era.

Conjunció de coordinació final (perquè, per tal que, a fi que, etc.)
3) They pay me more so (that) I will work more.
Em paguen més perquè treballi més.
4) In December and January, schools close earlier so (that) children can get home before dark.
Pel desembre i pel gener, les escoles tanquen més d'hora a fi que els nens puguin arribar a casa abans que es faci fosc.

Adverbi de manera (així o d'aquesta manera)
5) He hadn't sat so, in a cinema, for years.
No havia estat així, en una cinema, des de feia anys.

Formant part de la conjunció de coordinació consecutiva so... that (tan[t]... que)
6) It was so hot (that) we burned our feet on the sand.
Feia tanta calor que ens hem cremat els peus a la sorra.
7) He talks so much (that) no one pays any attention to him.
Parla tant que ningú no li'n fa cas.

En substitució d'una oració subordinada, traduït en català per ho
8) "I hope he remembers (about it)." "Yes, I hope so too".
Espero que se'n recordi. —Jo també ho espero.

Observem que el mot so tradueix el pronom hi quan aquest representa el complement predicatiu:

9) The wine's not sour, but it's becoming so.
El vi no és agre, però s'hi torna.

Recordem també el gir «so + auxiliar + nom», que correspon a la locució catalana «pronom + també + hi + verb»:

10) He is dressed in black and so is she.
Ell va vestit de negre i ella també hi va.

contacte / email


visca.com | Articles