visca.com | Articles

Cal usar wide o broad?

L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català ample, wide i broad, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat. Per exemple, hom diu a wide margin (un ample marge), però a broad consensus (un ample consens). En altres casos, encara que tots dos puguin ser correctes, se sol fer servir més l'un que l'altre. Per tant, oferim ací sota una llista, ordenada per freqüència d'ús (les xifres entre parèntesis quantifiquen tal freqüència), dels noms que wide i broad més sovint modifiquen.


wide range = gran extensió (4252)
  broad range (1160)
wide variety = gran diversitat (2561)
  broad variety (54)
wide receiver = receptor (futbol americà) (1635)
wide array = gran diversitat (543)
  broad array (217)
broad daylight = ple dia (432)
broad spectrum = gran diversitat (396)
  wide spectrum (239)
broad shoulders = espatlles amples (391)
  wide shoulders (88)
wide world = món sencer (311)
broad categories = categories variades (228)
broad smile = gran somriure (196)
  wide smile (175)
wide eyes = ulls ben oberts (195)
broad support = ample suport (177)
  wide support (66)
wide margin = ample marge (173)
wide area = àrea extensa (171)
  broad areas (104)
  broad area (58)
  wide areas (32)
wide berth (col·loq.) = una bona distància (160)
wide angle = gran angle (150)
wide selection = selecció àmplia (146)
broad consensus = ample consens (138)
wide mouth = boca ampla (129)
wide audience = públic divers (127)
  broad audience (68)
broad sense = sentit ampli (126)
broad strokes (col·loq.) = a gran trets (122)
broad base = àmplia base (119)
broad coalition = coalició àmplia (114)
wide field = camp extens (114)
wide grin = gran somriure (113)
   broad grin (68)
(cut a) wide swath (col·loq.) = ostentar (113)
  (cut a) broad swath (56)
broad back = esquena ampla (111)
wide circle = ample cercle (111)
broad brush (col·loq.) = sense detalls (102)
wide use = ús extens (101)
broad appeal = àmplia popularitat (97)
  wide appeal (51)
broad outlines = esbós general (96)
broad definition = definició àmplia (95)
wide variation = gran diversitat (95)
broad face = cara ampla (94)
broad view = opinió liberal (93)
broad agreement = acord general (91)
wide assortment = gran varietat (89)
wide latitude = gran llibertat (88)
broad terms = termes generals (87)
wide net = xarxa ampla (87)
wide gap = gran buit (73)
broad chest = pit ample (71)
wide expanse = gran extensió (70)
  broad expanse (64)
wide acceptance = acceptació àmplia (63)
broad powers = poders importants (62)
broad band = banda ampla (57)

contacte / email


visca.com | Articles