visca.com | Articles

Cal fer servir begin o start?

NOTA: Les xifres representen el nombre de vegades que aquests girs ocorren en la base de dades del Corpus of Contemporary American English.
Davant dels noms d'aquestes columnes es fa servir start gairebé exclusivament; podem dir que els únics noms que no se solen emprar després d'aquest verb són study i task. En canvi, es fa servir tant start com begin davant els noms d'aquestes columnes, encara que hi ha casos en què s'usa un verb molt més que l'altre.
band
  start a 38
bidding
  start the 21
blog
  start a 14
book
  start the 15
business
  start the 23
car
  start the 134
clock
  start the 28
club
  start a 13
collection
  start a 18
company
  start a 89
engine
  start the 94
family
  start a 313
fight
  start a 66
fire
  start a 174
game
  start the 66
garden
  start a 17
group
  start a 23
interview
  start the 10
morning
  start the 24
project
  start a 23
race
  start a 15
revolution
  start a 38
riot
  start a 27
school
  start a 37
season
  start a 27
show
  start the 29
study
begin the 11
task
begin the 25
war
  start the 35
campaign
  start a 31
  begin a 16
career
  start a 46
  begin a 14
conversation
  start a 130
  begin a 27
day
  start the 239
  begin the 55
debate
  begin the 13
  start the 12
discussion
  start the 19
  begin the 16
evening
  begin the 12
  start the 11
healing
  begin the 26
  start the 21
job
  start a 16
  begin a 12
journey
  begin the 28
  start the 11
lesson
  begin the 11
  start the 8
painting
  begin a 14
  start a 13
process
  begin the 342
  start the 190
program
  start a 47
  begin a 13
project
  start the 24
  begin the 9
relationship
  start a 22
  begin a 12
search
  begin a 24
  start a 18
season
  start the 178
  begin the 39
sentence
  begin a 15
  start a 11
series
  begin a 73
  start a 11
story
  start the 21
  begin the 21
week
  start the 26
  begin the 14
work
  begin the 38
  start the 14
year
  start the 46
  begin the 12

contacte / email


visca.com | Anglès per a catalans | Anglès fàcil