visca.com | Articles

Cal usar finish o end?

Els mots finish i end tenen significats similars i són sovint intercanviables. Tot i així hi ha algunes diferències, que de tot seguit detallarem:

— Quan es tracta de completar una activitat, generalment s'empra finish:—

1) Mai no em deixa acabar una frase.
She never lets me finish a sentence.

2) A veure si acabaràs el que has començat.
Let's see if you'll finish what you've started.

3) Encara no he acabat de corregir els exàmens.
I haven't finished correcting the exams yet.

— Quan es tracta de posar a terme a una cosa o de finalitzar-la, generalment fem servir end:

4) Haurem d'acabar el nostre afer.
We're going to have to end our affair.

5) Sembla que aquesta guerra no s'acabarà mai.
It seems this war will never end.

6) No em puc decidir com acabar aquest capítol.
I can't decide how to end this chapter.

— Quan vol dir arribar, alguna cosa, a la seva fi, acabar se sol traduir per end:

7) El ball ha acabat mot d'hora.
The dance ended very early.

8) Aquesta carretera s'acaba a Tavertet.
This highway ends in Tavertet.

Esmentem també els girs be done, be through i be over; els primers dos s'usen per a indicar que una persona ha acabat una acció —We're done/through! (Hem fet!)—i el segon per a indicar que una activitat ha tingut fi: It is over (S'ha acabat). Més exemples:

9) Hauríem d'acabar d'aquí a una hora.
We should be done/through in about an hour.

10) Has acabat amb aquest diccionari?
Are you done/through with this dictionary?

11) S'ha acabat el partit?
Is the game over?

12) La reunió ha acabat fa una hora.
The meeting was over an hour ago o The meeting has been over for an hour.

Exemples de l'ús de finish i end
finished the article
finished the beer
finished the book
finished the bourbon
ended the call
finished the cigarette
finished the coffee
ended the conversation
finished/ended the day
finished the drink/food
finished the game
ended the interview
finished the job
finished the joke
ended the lesson
finished/ended the letter
finished the marathon
finished the meal
ended the meeting
finished the race
ended the relationship
finished/ended the season
finished the sentence
finished the soda
finished the song
finished the story
finished the tournament
ended the war
finished/ended the week
finished/ended the year

Perífrasis verbals

acabar de + infinitiu [fa poc] = have just+participi

Acabem de sopar.
We've just had dinner.
Acabava de penjar quan has trucat.
I had just hung up when you called.

no acabar de + infinitiu [no arribar a] = not quite + verb

No acabo d'entendre't.
I cannot quite understand you.
No acabava de funcionar.
It didn't quite work.

(no) acabar de + infinitiu [terminatiu] = finish + gerundi

Marxarem quan hagi acabat de parlar.
We'll leave when he has finished speaking.
Encara no ha acabat de vestir-se.
She hasn't finished dressing yet.

acabar( per ) + gerundi = end up + gerundi

Acabaran fent el ruc, com sempre.
They'll end up playing the fool, as always.
Vam acabar quedant-nos a casa.
We ended up staying home.
Va acabar (acceptant / per acceptar) que no tenia raó.
He ended up admitting that he was wrong.

Locucions i frases fetes

acabar la corda
run out of steam

per a acabar_ho d'adobar to top it off; to make matters worse; what's more; and as if that weren't enough
per acabar in conclusion

acabat de dir, acabat d'oferir
go in one ear and out the other

conte acabat
end of story

s'ha acabat el bròquil!
that's it!, enough!, end of story!, it's over with!, that's all she wrote!

contacte / email


visca.com | Articles