visca.com | Articles

Cal usar finish o end? 

 

Els mots finish i end tenen significats similars i són sovint intercanviables. Tot i així hi ha algunes diferències, que de tot seguit detallarem: 

 

—  Quan es tracta de completar una activitat, generalment s’empra finish

1)  Mai no em deixa acabar una frase. 

  She never lets me finish a sentence. 

2)  A veure si acabaràs el que has començat. 

  Let’s see if you’ll finish what you’ve started. 

3)  Encara no he acabat de corregir els exàmens. 

  I haven’t finished correcting the exams yet. 

 

—  Quan es tracta de posar terme a una cosa o de finalitzar-la, generalment fem servir end

4)  Haurem d’acabar el nostre afer. 

  We’re going to have to end our affair. 

5)  Sembla que aquesta guerra no s’acabarà mai. 

  It seems this war will never end. 

6)  No em puc decidir com acabar aquest capítol. 

  I can’t decide how to end this chapter. 

 

—  Quan vol dir arribar, alguna cosa, a la seva fi, acabar se sol traduir per end

7)  El ball ha acabat mot d’hora. 

  The dance ended very early. 

8)  Aquesta carretera s'acaba a Tavertet. 

  This highway ends in Tavertet. 

 

Esmentem també els girs be done, be through i be over; els primers dos s'usen per a indicar que una persona ha acabat una acció —We’re done/through! (Hem fet!)—i el segon per a indicar que una activitat ha tingut fi: It is over (S'ha acabat). Més exemples: 


9)  Hauríem d'acabar d'aquí a una hora. 

  We should be done/through in about an hour. 

10)  Has acabat amb aquest diccionari? 

  Are you done/through with this dictionary? 

11)  S'ha acabat el partit? 

  Is the game over? 

12)  La reunió ha acabat fa una hora. 

  The meeting was over an hour ago o The meeting has been over for an hour. 

 

Exemples de l’ús de finish i end

finished the article 

finished the beer 

finished the book 

finished the bourbon 

ended the call 

finished the cigarette 

finished the coffee 

ended the conversation 

finished/ended the day 

finished the drink/food 

finished the game 

ended the interview 

finished the job 

finished the joke 

ended the lesson 

finished/ended the letter 

finished the marathon 

finished the meal 

ended the meeting 

finished the race 

ended the relationship 

finished/ended the season 

finished the sentence 

finished the soda 

finished the song 

finished the story 

finished the tournament 

ended the war 

finished/ended the week 

finished/ended the year 

El verb acabar en altres contextos

Perífrasis verbals 

 

acabar de + infinitiu [fa poc] = have just + participi 

Acabem de sopar. 

We’ve just had dinner. 

Acabava de penjar quan has trucat. 

I had just hung up when you called. 

 

no acabar de + infinitiu [no arribar a] = not quite + verb 

No acabo d'entendre't. 

I cannot quite understand you. 

No acabava de funcionar. 

It didn’t quite work. 

 

(no) acabar de + infinitiu [terminatiu] = finish + gerundi 

Marxarem quan hagi acabat de parlar.

We’ll leave when he has finished speaking.

Encara no ha acabat de vestir-se.

She hasn’t finished dressing yet.

 

acabar( per ) + gerundi = end up + gerundi 

Acabaran fent el ruc, com sempre. 

They’ll end up playing the fool, as always. 

Vam acabar quedant-nos a casa.

We ended up staying home.

Va acabar (acceptant / per acceptar) que no tenia raó.

He ended up admitting that he was wrong.

 

Altres exemples:

És un text que pretén que s'acabi la polèmica.
It's a text that claims to put an end to the controversy.
Que s'acabi el consum d'heroïna és una utopia.
Eliminating the use of heroin is utopic.
Vam fer molt perquè s'acabés la violència.
We've done a great deal to end/eliminate violence.
Volem que s'acabi el regne de les 400 famílies.
We want to put an end to the regime of the 400 families.

Locucions i frases fetes 

 

acabar la corda run out of steam  

per a acabar-ho d'adobar to top it off; to make matters worse; what's more; and as if that weren't enough  

per acabar in conclusion  

 

acabat de dir, acabat d'oferir go in one ear and out the other  

conte acabat end of story  

s'ha acabat el bròquil! that's it!, enough!, end of story!, it's over with!, that's all she wrote!  


contacte / email

visca.com | Articles