visca.com | Articles

Cal usar win o gain?

El verb català guanyar es tradueix, en anglès, per quatre verbs principals, dos dels quals són fàcils d'explicar:

— Quan es tracta de guanyar diners, un sou, una comissió, etc., el verb guanyar es tradueix per make made made o, menys sovint, per earn. Exemples:

Guanyen mil cinc-cents euros al mes.
They make fifteen hundred euros a month.
Guanyava un bon sou.
He was making a good salary.

— Quan el verb guanyar vol dir vèncer o superar es tradueix en anglès per beat beat beaten. Exemples:

El Barça ha tornat a guanyar el Real Madrid.
Barça has beaten Real Madrid again.
Ningú no pot guanyar Rafel Nadal.
No one can beat Nadal.

Ara bé, a part d'aquests dos casos, en la gran majoria de contextos el verb guanyar es tradueix, en anglès, per win won won o gain. A grans trets podem dir que el verb win s'utilitza sobretot quan el sentit de guanyar és obtenir una victòria, i s'usa gain quan el sentit és augmentar. Vegem ara una llista, ordenada per freqüència d'ús (les xifres entre parèntesis quantifiquen tal freqüència), en què donarem les definicions d'aquests girs en el cas, només, que tal definició no sigui òbvia.

gain access — (692)
win a|the warguanyar una|la guerra (500)
gain control — (416)
gain weight guanyar pes (393)
win a|the gameguanyar un|el partit (393)
win an|the election — (293)
win a|the championship — (274)
win games — guanyar partits (184)
win the presidency — (171)
win a|the raceguanyar una|la cursa (167)
win the nomination — (164)
win reelection — (140)
gain experience — (134)
win elections — (125)
win approvalguanyar aprovació (124)
  gain approval — (42)
gain support — (122)
  win support — (119)
  win the support — (61)
  gain the support — (50)
win a|the prizeguanyar un|el premi (111)
gain confidence — (110)
gain powerguanyar poder (105)
win a majority — (90)
gain knowledgeguanyar coneixements (89)
gain acceptanceguanyar acceptació (87)
win the heartsguanyar els cors (86)
win the lottery — (84)
win the battle — (84)
gain groundguanyar terreny (84)
gain strengthguanyar força (83)
gain momentum — (77)
win a medal — (76)
gain information — (73)
win the title — (69)
win votes — (67)
win friendsguanyar amics (56)
win the peace guanyar la pau (55)

contacte / email


visca.com | Articles