visca.com | Articles

Els sufixos -able i -ible

Amb algunes excepcions, els mots anglesos més comuns terminats en -ible s'escriuen de la mateixa manera en català i tenen el mateix sentit. Vegem-ne ara uns quants exemples amb les corresponents excepcions.

accessible
audible
compatible
comprehensible (comprensible)
convertible
credible (creïble)
deductible (deduïble)
defensible (defensable)
discernible
edible
eligible
feasible (factible)
flexible
gullible (crèdul)
horrible
imperceptible
implausible
impossible
inaccessible
inaudible
incompatible
incomprehensible (incomprensible)
incredible (increïble)
indelible (indeleble)
ineligible (inelegible)
inflexible
intangible
intelligible (intel·ligible)
invincible invencible
invisible
irresistible
irresponsible (irresponsable)
irreversible
legible (llegible)
negligible
perceptible
permissible
plausible
possible
reprehensible
responsible (responsable)
reversible
sensible
susceptible
tangible
terrible
unintelligible (inintel·ligible)
visible

En canvi, els mots anglesos més comuns terminats en -able es tradueixen en català de moltes maneres. Sobretot tingueu en compte els adjectius catalans d'aquest grup terminats en -ible.

adaptableadaptable
adorableadorable
amiableamable
believablecreïble
capablecapaç
changeablecanviable
comfortablecòmode -a
conceivableconcebible
debatablediscutible
desirabledesitjable
durabledurable
excitableexcitable
excusableexcusable
fashionablede moda
impressionableimpressionable
inimitableinimitable
justifiablejustificable
knowledgeableconeixedor -a
laughablerisible
likeablesimpàtic -a
lovableamable
manageablemanejable
measurablemesurable
noticeablenotable
objectionableobjetable
operableoperable
payablepagable
peaceablepacífic -a
pleasurableagradable
preferablepreferible
reliablefiable
serviceableservible
sizeableconsiderable
suitableadequat -da, adient
tolerabletolerable
transferabletransferible

contacte / email


visca.com | Articles