visca.com | Articles

Pujades i baixades

pujar

— Quan el verb pujar vol dir anar o venir d'un lloc a un altre més amunt es tradueix en anglès per climb o (go, come, run, walk, etc.) up. Exemples:

1) Vam pujar dalt d'una muntanyaWe climbed (to the top of) a mountain.
2) Han pujat (caminant, corrent, amb pressa) al terratThey (walked, ran, rushed) up to the terrace.
3) Quan un gat té por puja a dalt d'un arbreWhen a cat is frightened it climbs up a tree.
4) No pugis a la cadiraDon't climb up on the chair.
5) Han pujat al podiThey stepped up to the podium.
6) Puja!Come/Go up!

— Quan vol dir arribar a un nivell més alt, el verb pujar se sol traduir en anglès per rise rose risen o, a vegades, go up. A més, popularment, es diu que una factura, un deute, un pressupost, etc. puja a tal preu, cas en què l'anglès fa servir el verb compost come to. Exemples:

1) La temperatura ha pujatThe temperature has (risen / gone up).
2) Li ha pujat la febreHis fever has (risen / gone up).
3) Els preus dels bitllets han pujatAirline fares have (risen / gone up)
4) Últimament l'euro pujaLately the euro has been (rising / going up).
5) La massa, quan fermenta, pujaWhen dough ferments, it rises.
6) Quan plou molt, el nivell del riu pujaWhen it rains a lot, the river rises.
7) La marea pujaThe tide is (rising / coming in).
8) El carrer puja; el sender pujaThe street rises/climbs; the trail climbs.
9) La factura puja a setanta eurosThe bill comes to seventy euros.

Recordem també: el sol surt = the sun (rises / comes up)

— Si es tracta d'entrar en un vehicle, pujar es tradueix de dues maneres: si es pot caminar dintre el vehicle, hom diu get on (bus, train, ship, plane, etc.); si no s'hi pot caminar diem get in (small boat o car). El verb get on també tradueix pujar quan aquest significa pujar eixancarradament (p.e., a una moto o a un cavall). Exemples:

1) El tren s'atura i la gent baixa i pujaThe train stops and the people get on and off.
2) Pugeu (al cotxe) i us acompanyaré a l'estacióGet in and I'll drive you to the station.
3) Té por de pujar al cavallHe's afraid to get on the horse.

— Quan significa portar alguna cosa de baix a dalt, el verb pujar es tradueix en anglès per carry/take/bring up. Exemples:

1) Han pujat els mobles a les golfesThey've carried/taken the furniture up to the attic.
2) Van pujar els gegants a QueraltThey carried the giants up to Queralt.

— Quan vol dir recórrer un lloc que fa pujada el verb pujar se sol traduir per (go, come, run, walk, etc.) up» o bé climb. Exemples:

1a) Ella pujava (l'escala / la muntanya)She went/came/walked up (o bé, climbed) the stairs/mountain.
  b) Ella pujava (l'escala / la muntanya) (caminant/corrent)She (walked/ran/rushed up) the stairs/mountain.
2) Vam pujar el (carrer/camí/sender) (caminant/corrent)We (walked/ran/rushed) up the (street/road/trail).
3) Ella pujava l'escala (aparell)She climbed the ladder.

NOTA: pujar el riu (anar riu amunt) = go/come/head upriver

— El verb pujar es tradueix en anglès per raise quan vol dir fer esdevenir més alt o alta (p.e., una paret, un so musical, un preu, etc.). Semblantment, quan vol dir fer créixer es tradueix per bring up o també, en el cas dels fills, raise. Exemples:

1) Heu de pujar un pam la paretYou have to raise the wall another 10 inches.
2) La corda sol està baixa; puja-laYour G string is flat, raise it.
3) Espero que no pugin els impostosI hope they don't raise taxes.
4) Ha pujat tota sola els quatre fillsShe has (brought up / raised) four children all alone.

apujar

— Quan el verb transitiu apujar vol dir fer augmentar (p.e., un preu, un sou, etc.) se sol traduir en anglès per raise o increase. Exemples:

1) Li han apujat el souThey've raised his wages.
2) Espero que no apugin el lloguerI hope they don't raise the rent.

— També es tradueix per raise quan vol dir alçar, fer anar una cosa de baix a dalt. Exemples:

1) Podem apujar la persiana del llit estantWe can raise the window blinds from bed.
2) Van apujar el nivell d'alerta per terrorismeThey raised the terrorism warning level.

— Quan apujar significa incrementar la intensitat d'un llum o el volum d'un aparell es tradueix en anglès per turn up. Exemples:

1) No apugis tant el volum!Don't turn the volume up so loud!
2) Apuja el foc fins que bulli l'aiguaTurn up the burner until the water boils.

— En el cas de la roba, quan es tracta d'apujar les mànigues, els pantalons, el coll de l'abric o l'ala del barret, l'anglès fa servir els verbs compostos roll up i turn up. Exemples:

1) Apuja't (Arremanga't) les mànigues i renta els platsRoll up your sleeves and wash the dishes.
2) Apugem-nos els pantalons i caminem per l'aiguaLet's roll up our pant legs and wade in the water.
3) Es va apujar (el coll de l'abric / l'ala del barret)He turned up the collar of his coat / the brim of his hat).

Locucions i frases fetes

1) poder pujar-hi de peusone can be sure
2) pujar com una carbasseragrow like a weed
3) pujar al cap — [envanir-se; produir efecte ebriac] go to one's head (ex.: Aquests honors li han pujat al cap; el vi li ha pujat al cap = These honors have gone to his head; the wine has gone to his head)
4) pujar de to — 1 [fer més intens] intensify, heat up 2 [tenir fums] speak condescendingly
5) pujar dretbring up strictly, making children toe the line
6) pujar els colorsblush, turn red/crimson
7) pujar els fums al capget a swelled head; be puffed up, self-satisfied, full of oneself
8) pujar la sang al caplose one's temper (ex.: Li ha pujat la sang al cap = He lost his temper)
9) pujar la mosca al nastake offense, get/put one's nose out of joint (ex.: Escoltar aquesta dona sempre li fa pujar la mosca al nas = Listening to this woman always puts his nose out of joint).

baixar

— Quan el verb baixar vol dir anar o venir d'un lloc a un altre més avall es tradueix en anglès per (go, come, run, walk, etc.) down o, menys sovint, per descend. Exemples:

1) Van baixar al cellerThey went down to the basement/cellar.
2) Demà baixarem a la minaTomorrow we'll go down into the mine.
3) Han baixat (caminant, corrent, amb pressa) del terratThey (walked, ran, rushed) down from the terrace.
4) Un estol de cigonyes baixaven del celA flock of storks flew down from the sky.
5) Jaumet! Baixa d'aquest arbre!Jaumet! Come down from that tree!

— Quan vol dir arribar a un nivell més baix, el verb baixar es tradueix en anglès per fall fell fallen, drop o go/come down. Exemples:

1) La temperatura ha baixatThe temperature has (dropped / fallen).
2) Li ha baixat la febreHis fever has (gone down / dropped).
3) Últimament l'euro baixaLately the euro has been (falling / going down).
4) Els preus dels bitllets han baixatAirline fares have (fallen / dropped).
5) La producció de cotxes ha baixatCar production has (fallen / dropped).
6) L'atur ha baixat un 0,4%Unemployment has (dropped / come down) 0.4%.
7) Quan plou poc, el riu baixaWhen it doesn't rain much, the river falls.
8) La marea baixaThe tide is going out.
9) El carrer baixa a la via del trenThe street slopes down to the train tracks.
10) El sender baixaThe trail descends.

Recordem també: el sol es pon = the sun (sets / goes down)

— Si es tracta de baixar d'un vehicle, el verb baixar es tradueix de dues maneres: si es pot sortir del vehicle caminant, hom diu get off (bus, train, ship, plane, etc.); si no, diem get out of (small boat o car). El verb get off també tradueix baixar quan aquest significa baixar des d'una postura eixancarrada (p.e., d'una moto o d'un cavall). Exemples:

1) Ningú no ha baixat del trenNo one has gotten off the train.
2) Pot ser que ens esperin demà quan baixem de l'avióThey may be waiting for us when we get off the plane tomorrow.
3) Baixa de la bicicleta i vine aquíGet off your bike and come over here.

— Quan significa portar alguna cosa de dalt a baix, el verb baixar es tradueix en anglès per carry/take/bring down. Exemples:

1) Va baixar la roba eixuta del terratHe brought down the dry clothes from the terrace.
2) Em pots baixar les maletes?Can you carry/take down the suitcases for me?

— Quan vol dir recórrer un lloc que fa baixada el verb baixar es tradueix per (go, come, run, walk, etc.) down» o bé descend. Exemples:

1a) Ella baixava (l'escala / la muntanya)She went/came/walked down (o bé, descended) the stairs/mountain.
  b) Ella baixava (l'escala / la muntanya) (caminant/corrent)She (walked/ran/rushed down) the stairs.
2) Vam baixar el (carrer/camí/sender) (caminant/corrent)We (walked/ran/rushed) down the (street/road/trail).
3) Ella baixava l'escala (aparell)She climbed down (o bé, descended) the ladder.

NOTA: baixar el riu (anar riu avall) = go/come/head downriver

— El verb baixar es tradueix en anglès per lower quan vol dir fer esdevenir més baix o baixa (p.e., una paret, un so musical, un preu, etc.). Exemples:

1) Heu de baixar un pam la paretYou have to lower the wall another 10 inches.
2) La corda sol està baixa; puja-laYour G string is sharp, lower it.
3) Espero que baixin els impostosI hope they lower taxes.

abaixar

— Quan el verb transitiu abaixar vol dir fer disminuir un preu, un nivell, etc. se sol traduir en anglès per lower o decrease. Exemples:

1) Li han abaixat el souThey've lowered his wages.
2) Pot ser que ens abaixin el lloguerThey may lower/decrease our rent.
3) Tenim consells per a abaixar el colesterolWe have some advice for lowering cholesterol.

— Quan vol dir fer descendir a un nivell més baix o dirigir cap avall, el verb abaixar es tradueix en anglès per lower.

1) Van abaixar el telóThey lowered the curtain.
2) No abaixem mai la persianaWe never lower the window blinds.
3) Abaixa el cap, i podràs passarLower your head, and you'll be able to pass through.

— Si el verb abaixar significa disminuir l'alçaria, també es tradueix per lower. Exemple:

1) Cal abaixar la tàpiaIt's necessary to lower the wall.
2) Com abaixes el seient?How do you lower the seat?

Locucions i frases fetes

1) abaixar el cap — 1 [resignar-se] knuckle under, give in 2 [sentir vergonya] hang one's head, feel ashamed
2) abaixar el llistólower the bar
3) abaixar la crestalose courage
4) abaixar la guàrdialower (one's) guard
5) abaixar velessurrender, bow out, give up the ship; [empresa] go out of business, go belly up
6) abaixar-se els pantalonsgive in, admit defeat, buckle under, cry uncle
7) baixar a l'arenaenter the fray
8) baixar de l'hortbe in the dark, be out of touch
9) baixar del burrobe willing to compromise, to come to an agreement, to adapt
10) baixar per l'altra banda — [menjar] go down the wrong way
11) fer abaixar els fums a algútake someone down a notch/peg

contacte / email


visca.com | Articles