visca.com | Articles

Els infinitius com a complements verbals

Verbs que accepten com a complement tant l'infinitiu to com la construcció «verb + substantiu + infinitiu to»
Verbs que només accepten com a complement verbal la construcció «verb + substantiu + infinitiu to»
Verbs que accepten com a complement tant l'infinitiu to com la construcció «verb + for + substantiu + infinitiu to»
Verbs que solen acceptar com a complement verbal la construcció «verb + substantiu + infinitiu simple»

Verbs que accepten com a complement tant l'infinitiu to com la construcció «verb + substantiu + infinitiu to»

Quan un infinitiu fa de complement verbal, el subjecte de la frase principal i el de l'infinitiu que fa de complement és el mateix. Per exemple, quan diem Ell vol anar-hi (He wants to go there), la persona que vol és la mateixa que va. En canvi, si una persona altra que el subjecte fa l'acció de l'infinitiu, en català el complement del verb sol ser una clàusula subordinada: Ell vol que hi vagin (ells). En aquest cas l'anglès fa servir una sintaxi completament diferent: el subjecte de la subordinada catalana, en aquest cas ells, es tradueix per un pronom subjectiu (them) i el verb en temps subjuntiu (vagin) es tradueix pel to infinitive: He wants them to go.

Oferirem ara una llista de verbs, amb exemples, que accepten l'infinitiu to com a complement i, a més, utilitzen la construcció «verb + substantiu + infinitiu to», la qual correspon a la clàusula subordinada catalana «que + verb subjuntiu».

askdemanar
We asked to speak to the owner.
Vam demanar de parlar amb el propietari.
We asked him to tell us about his job.
Li vam demanar que ens expliqués la seva feina.

begimplorar, suplicar
They begged to come with us.
Imploraven per venir amb nosaltres.
He begged her to forgive him.
Li va suplicar que el perdonés.

dareatrevir, desafiar
We didn't dare to go any further.
No ens atrevíem a anar més endavant.
I dared him to tell her the truth.
El desafiava que li digués la veritat (també ...a dir-li la veritat).

expectesperar (considerar probable; exigir)
I wasn't expecting to lose.
No esperava perdre.
We expect you to help us.
Esperem que ens ajudin (ho exigim).
Borrowers are expected to return books on time.
S'espera que els qui fan préstec de llibres els retornin puntualment.

intendpensar; tenir la intenció
I intend to tell the police exactly what they have done.
Penso dir a la policia exactament el que han fet.
He intended his painting to be a self-portrait.
Tenia la intenció que el seu quadre fos un autoretrat.

likeestimar una mica, agradar
I don't like to work.
No m'agrada treballar.
I don't like my wife to work.
No m'agrada que la meva dona treballi.
He likes her to sing for him.
A ell li agrada que ella li canti.

mean meant meanttenir la intenció
I mean to keep trying until I succeed.
Tinc la intenció de continuar intentant-ho fins que tingui èxit.
I don't know whether he meant me to see them or not.
No sé si ell tenia la intenció que jo els veiés o no.

neednecessitar
We need to improve our English.
Necessitem millorar el nostre anglès.
I need you to help me.
Necessito que m'ajudis.

preferestimar-se més
He preferred to pay his bills in cash.
Preferia pagar les factures en efectiu.
We prefer our son to get an education.
Ens estimem més que el nostre fill faci els estudis.

wantvoler, caldre
They want to set up their computer.
Volen muntar el seu ordinador.
I don't want the chocolate to melt.
No vull que es fongui la xocolata.

Verbs que només accepten com a complement verbal la construcció «verb + substantiu + infinitiu to»

Hi ha un grup de verbs anglesos que no accepten com a complement directe l'infinitiu to, sinó la combinació «substantiu + infinitiu to». N'és un exemple el verb advise (aconsellar); per exemple: We advised the students to wait = Vam aconsellar els alumnes (que esperessin / d'esperar).

Oferirem ara una llista de verbs, amb exemples, que accepten com a complement la construcció «substantiu + infinitiu to», que correspon a la clàusula subordinada catalana «que + verb subjuntiu» i, a vegades, al gir «preposició+infinitiu».

adviseaconsellar
The doctor advised her husband to live in a dry climate.
El metge va aconsellar al seu marit (que visqués / de viure) en un clima sec.

allowpermetre
I won't allow my children to see this film.
No permetré que els meus fills vegin aquesta pel⋅lícula.

authorizeautoritzar
The Colorado state constitution authorizes its citizens to bear arms.
La constitució de l'estat de Colorado autoritza (que els ciutadans portin / els ciutadans a portar) armes.

causecausar
He fixed a bug that was causing the screen to freeze up.
Va arreglar un defecte que causava que la pantalla es quedés congelada.

encourageencoratjar
We've encouraged them to continue in a positive direction.
Els hem encoratjat (que continuïn / a continuar) en una direcció positiva.

forbid forbade forbiddenprohibir
They forbade him to teach classes.
(Li van prohibir de fer / Van prohibir que fes) classes.

orderordenar (manar)
They ordered him to stop.
Li van ordenar (que s'aturés / d'aturar-se).

permitpermetre
The laws permitted people to rent rooms in their homes.
Les lleis permetien (que la gent pogués / a la gent de) llogar habitacions a casa seva.

remindrecordar, fer pensar
They reminded me to call Marta.
Em van recordar que truqui a la Marta.

requestdemanar
The guides have requested us to keep together.
Els guies ens han demanat (que ens quedem / de quedar-nos) junts.

requireexigir
We require you to send us a written request.
Exigim que ens enviïs una sol⋅licitud per escrit.

tell told tolddir, informar
They told me to leave the tools in the garage.
M'han dit que deixés les eines al garatge.

urgeinstar, recomanar molt
They urged the president to change his mind.
Van instar el president (que canviés / a canviar) d'opinió.

Verbs que accepten com a complement tant l'infinitiu to com la construcció «verb + for + substantiu + infinitiu to»

Ara estudiarem els verbs que accepten com a complement la construcció «for + substantiu + infinitiu to», que es tradueix en català per una expressió subordinada. Per exemple, We agreed for them to water our plants = Vam acordar que ens reguessin les plantes. Ara bé, la mateixa idea es pot expressar amb una subordinada en anglès: We agreed that they (should) water our plants.

affordpermetre's
We couldn't afford for him to take early retirement
No ens podíem permetre que demanés la jubilicació anticipada.

agreeestar d'acord
They agreed (for me to / that I [should]) join the team.
Van estar d'acord que entrés en l'equip.

arrange convenir
We've arranged for you to see the president.
Hem convingut que vegis el president.

can't standno suportar
I couldn't stand for them to think it was my fault.
No suportava que pensessin que jo tenia la culpa.

hateno agradar (gens)
I'd hate for him to know what I do at night.
No m'agradaria gens que sabés què faig a la nit.

likeagradar
I like for you to be still.
M'agrada que estiguis quieta.
Nota: En aquest context la preposició for és opcional.

longanhelar
She longed for the war to end.
Anhelava que s'acabés la guerra.

mean meant meanttenir la intenció
I didn't mean for this to happen.
No (tenia la intenció / era la meva intenció) que això succeís.
Nota: En aquest context la preposició for és opcional.

planproposar-se
He planned for them to spend the rest of their lives together.
Es va proposar que passessin la resta de les seves vides junts.

praypregar
Every day he prayed (for God to / that God [should]) show him what He wanted.
Cada dia pregava a Déu que li ensenyés el que Ell volia.

preferestimar-se més, preferir
I'd prefer (for them to / that they) come on weekends.
Preferia que vinguessin els caps de setmana.

requestdemanar
The embassy has requested (for him to / that he) be released.
L'ambaixada ha demanat que ell fos posat en llibertat.

Verbs que solen acceptar com a complement verbal la construcció «verb + substantiu + infinitiu simple»

Finalment mirarem els verbs en anglès que accepten la construcció «verb + substantiu + infinitiu simple»; ex.: They let me do anything (no: They let me to do anything (Em deixen fer qualsevol cosa).

feel felt feltconsiderar, sentir
I felt her stir beside me.
La sentia bellugar-se al meu costat.
He felt the earth move under his feet.
Sentia bellugar la terra a sota els peus.

guaranteegarantir, assegurar
We guarantee our tuxedos to fit, or they're free.
Garantim que els nostres esmòquings es posaran bé i, si no, seran gratis.

have had hadfer
I'll have my secretary send you a copy tomorrow.
Faré que el meu secretari t'enviï una còpia demà.
They had me repeat my instructions out loud.
Em van fer repetir les meves instruccions en veu alta.

hear heard heardsentir
We heard them come in.
Els vàrem sentir entrar.

helpajudar
We'll help you bring in the furniture from the garden.
T'ajudarem a entrar les cadires del jardí.

let let letdeixar (permetre)
I don't let the little things get me down.
No deixo que les coses poc importants em deprimeixin.
They don't let their children watch violent programs onTV.
No deixen que els seus fills mirin programes violents per la televisió.

make made madefer, obligar, forçar
We'll make him tell the truth.
Li farem dir (L'obligarem a dir) la veritat.
You can't make a horse drink.
No pots obligar un cavall a beure.
They can't make me do what I don't want.
No em forçar a fer el que no vull.

see saw seenveure
We saw them go in.
Els vam veure entrar.

watchmirar, vigilar
We were watching the women work.
Miràvem com treballaven les dones (lit. Mirvàvem treballar les dones).

contacte / email


visca.com | Articles