visca.com | Articles

Casos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada


Hi ha un grup de verbs anglesos per als quals el pronom neutre it no sol representar una subordinada. En canvi, no es poden emprar sense complement els verbs catalans que corresponen a aquests verbs; la presència del pronom neutre ho és obligatòria. Per exemple, el verb català saber demana un comple-ment directe —no podem dir simplement «Jo sé», ans cal dir Jo ho—, però es pot fer servir el verb que hi correspon en anglès, know, sense complement: I know. A més, un subgup d'aquests verbs, que en la llista que tot seguit oferim assenyalarem amb asterisc, converteixen el complement indirecte a complement directe. Per exemple, si hom diu Ensenya-m'ho, referint-se a un nou vestit, en anglès es diu Show me, oració que fins i tot es pot expressar en la veu passiva: I was shown. (Per a més informació sobre aquestes construccions, vegeu el nostre article El complement indirecte com a subjecte.)

forget forgot forgottenoblidar
*guaranteegarantir
guessendevinar
hear heard heardsentir
imagineimaginar
know knew knownsaber
noticenotar
*promiseprometre
rememberrecordar
say said saiddir
*show showed shownensenyar (mostrar)
supposesuposar
*teach taught taughtensenyar (instruir)
*tell told tolddir
understand understood understoodentendre
wonderpreguntar-se

"Why didn't you phone?" "I forgot."
—Per què no has trucat? —Ho he oblidat.

You'll fall in love with her, I guarantee you!
T'enamoraràs d'ella, t'ho garanteixo.

"How did you know she had done it?" "I guessed."
—Com sabies que ho havia fet? —Ho vaig endevinar.

"Have you heard that prices are going up?" "Yes, we've heard."
—Heu sentit que s'apujaran els preus? —Sí, ho hem sentit.

"Where on earth can they have gone?" "I can't imagine!"
—On dimonis poden haver anat? —No ho puc imaginar!

"It's getting late." "I know."
—Es fa tard. —Ja ho sé.

"Did you notice he was getting excited?" "Yes, I noticed."
Has notat que s'emocionava? —Sí que ho he notat.

What do you mean we're not going to the beach? But you promised us!
Què vols dir, que no anem a la platja? Però ens ho vas prometre!

"Do you remember that the party has been called off?" "Yes, I remember."
—Recordes que s'ha anul·lat la festa? —Sí, ho recordo.

"What did they want?" "They didn't say."
—Què volien? —No ho han dit.

"Can someone show me how this thing works?" "I'll show you."
—Algú em pot ensenyar com funciona aquesta cosa? —T'ho ensenyaré jo.

"Do we have enough money?" "I suppose."
Tenim prou diners? —Ho suposo o —Suposo que sí.

You speak French like a native. Who taught you?
Parles francès com un nadiu. Qui t'ho va ensenyar?

"Didn't you know? She's married!" "I wish you'd told me!"
—Que no ho sabies? És casada!Tant de bo que m'ho haguessis dit!

I don't understand how they did it; I don't understand.
No entenc com ho van fer; no ho entenc.

Why did I fall in love? I still wonder.
Per què em vaig enamorar? Encara m'ho pregunto.

visca.com | Articles