visca.com | Articles

Casos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada 

 

Hi ha verbs catalans que accepten una subordinada com a complement —p.e., el verb saber: Saps que t'estimo— i tal complement es pot substituir pel pronom feble ho: Sí, ho sé. Observem que la presència del pronom és obligatòria; no podem dir mai «Jo sé». Doncs, bé, hi ha un grup de verbs anglesos en què el pronom ho no se sol traduir; es pot fer servir el verb sense complement i dir, per exemple, I know. A més, un subgrup d'aquests verbs, que en la llista que tot seguit oferim assenyalarem amb asterisc, converteixen el complement indirecte en complement directe. Per exemple, si hom diu Ensenya-m'ho, referint-se a allò, en anglès es diu Show me, oració que fins i tot es pot expressar en la veu passiva: I was shown. (Per a més informació sobre aquestes construccions, vegeu el nostre article El complement indirecte com a subjecte.)

 

 

forget forgot forgottenoblidar 

*guaranteegarantir 

guessendevinar 

hear heard heardsentir 

imagineimaginar 

know knew knownsaber 

noticenotar 

*promiseprometre 

rememberrecordar 

say said saiddir 

*show showed shownensenyar (mostrar) 

supposesuposar 

*teach taught taughtensenyar (instruir) 

*tell told tolddir 

understand understood understoodentendre 

wonderpreguntar-se 

 

 

"You've forgotten what we spoke about, haven't you?" "No, I haven't forgotten!"

—Has oblidat d'allò de què vam parlar, oi? —No ho he oblidat pas!

 

You’ll fall in love with her, I guarantee you! 

T'enamoraràs d'ella, t'ho garanteixo. 

 

“How did you know she had done it?” “I guessed.” 

—Com sabies que ho havia fet? —Ho vaig endevinar. 

 

Have you heard that prices are going up?” “Yes, we’ve heard.” 

—Heu sentit que s’apujaran els preus? —Sí, ho hem sentit. 

 

Where on earth can they have gone?” “I can’t imagine!” 

—On dimonis poden haver anat? —No ho puc imaginar! 

 

“It’s getting late.” “I know.” 

—Es fa tard. —Ja ho sé. 

 

“Did you notice he was getting excited?” “Yes, I noticed.” 

Has notat que s’emocionava? —Sí que ho he notat. 

 

What do you mean we’re not going to the beach? But you promised us! 

Què vols dir, que no anem a la platja? Però ens ho vas prometre! 

 

“Do you remember that the party has been called off?” “Yes, I remember.” 

—Recordes que s’ha anul⋅lat la festa? —Sí, ho recordo. 

 

What did they want?” “They didn’t say.” 

—Què volien? —No ho han dit. 

 

“Can someone show me how this thing works?” “I’ll show you.” 

—Algú em pot ensenyar com funciona aquesta cosa? —T’ho ensenyaré jo. 

 

Do we have enough money?” “I suppose.” 

Tenim prou diners? —Ho suposo o bé, —Suposo que sí. 

 

Remember who has taught you. 

Recorda qui t'ho ha ensenyat. 

 

Didn’t you know? She’s married!” “I wish you’d told me!” 

—Que no ho sabies? És casada!Tant de bo que m’ho haguessis dit! 

 

I don’t understand how they did it; I don’t understand. 

No entenc com ho van fer; no ho entenc. 

 

Why did I fall in love? I still wonder. 

Per què em vaig enamorar? Encara m'ho pregunto. 

 

I per acabar, una cita del filòsof Benjamin Franklin:

 

"Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn."
Digues-m'ho i ho oblido, ensenya-m'ho i ho recordo, involucra-m'hi i ho aprenc.

 

contacte / email


visca.com | Articles