visca.com | Articles

La combinació de «any» amb els noms comptables, no comptables i plurals

Les regles gramaticals anglesos diuen que l'adjectiu any s'utilitza normalment amb noms plurals i no comptables en preguntes, frases negatives i condicionals: en són exemples, Do you have any milk?, We didn't find any mushrooms i If you have any trouble, call me. En el primer d'aquests casos, el català no sol traduir any: Teniu llet? o, si de cas, Teniu una mica de llet?, mentre que, en el segon i tercer exemples, es pot traduir any per cap: No hem trobat cap bolet i Si tens cap problema, truca'm. Cal dir, però, que aquí també és possible d'ometre el mot: No hem trobat bolets i Si teniu problemes, truca'm. Encara que l'ús de any és opcional, s'empra moltíssim, i necessàriament forma part de qualsevol ideolecte anglès.

Pel que fa a les normes, els mestres sempre diem que any no se sol utilitzar davant de noms singulars comptables, però, malauradament, això és no sempre veritat. De fet, any es fa servir més davant de noms comptables singulars que no pas davant de noms plurals ni noms no comptables! A les pàgines web de COCA, vam cercar el gir «infinitiu + any + nom singular» i després, vam destriar els comptables dels no comptables. Llavors, vam cercar el gir «infinitiu + any + nom plural». Els resultats es troben aquí sota.

Ara bé, ens sembla que podem salvar la nostra regla si diem: «any no se sol utilitzar davant de noms singulars comptables materials», ja que gairebé tots els noms comptables singulars en la nostra taula són abstractes: idea, sense, difference, problem, reason, etc.

Construccions «infinitiu del verb + any + noms» => freqüència d'ús
verb + any + nom comptable singular verb + any + nom plural verb+any+nom nocomptable
have any idea => 4461
make any sense => 3223
make any difference 1393
have any problem => 563
see any reason => 525
have any kind => 393
have any choice => 386
have any effect => 383
have any reason => 374
want any part => 305
have any sense => 302
block any user => 294
have any chance => 283
take any action => 280
see any way => 251
have any interest => 226
have any family => 210
have any experience => 203
delete any comment => 195
get any kind => 183
have any way => 177
make any kind => 174
have any sort => 168
be any kind => 164
have any hope => 163
have any contact => 158
have any doubt => 149
have any power => 117
make any noise => 116
see any difference => 115
feel any pain => 113
have any place => 110
see any problem => 109
have any clue => 108
see any sign => 107
be any number => 104
answer any question => 102
have any comment => 98
pay any price => 97
have any connection => 96
have any desire => 94
be any problem => 93
be any doubt => 91
have any indication => 91
have any meaning => 87
see any point => 82
make any effort => 77
have any business => 77
play any role => 76
have any part => 76
have any intention => 72
get any sense => 72
be any reason => 71
have any faith => 70
do any kind => 69
be any way => 69
have any friends => 556
answer any questions => 526
have any problems => 450
take any chances => 364
have any children => 344
have any questions => 309
have any plans => 286
ask any questions => 267
have any kids => 232
have any ideas => 208
have any regrets => 205
make any changes => 187
have any suggestions => 163
get any ideas => 149
have any answers => 148
have any thoughts => 135
draw any conclusions => 120
make any mistakes => 120
make any promises => 119
pay any taxes => 114
have any enemies => 112
make any decisions => 110
have any doubts => 106
see any signs => 101
have any feelings => 99
have any rights => 95
have any concerns => 91
have any issues => 90
have any pictures => 88
have any tips => 88
have any clothes => 86
pull any punches => 86
have any secrets => 85
show any signs => 82
have any brothers => 75
have any weapons => 69
take any risks => 68
have any leads => 67
cause any problems => 62
follow any responses => 62
be any problems => 60
have any complaints => 58
make any friends => 58
get any answers => 55
have any memories => 55
have any pets => 54
have any illusions => 52
break any laws => 51
take any steps => 51
have any words => 50
have any qualms => 49
make any statements => 49
take any questions => 49
make any assumptions => 48
have any relatives => 47
have any suspects => 47
have any money => 1286
pay any attention => 519
need any help => 452
make any money => 426
have any trouble => 400
have any evidence => 391
want any trouble => 342
disclose any information => 325
have any information => 318
remove any information => 297
have any impact => 277
see any evidence => 235
have any proof => 230
find any evidence => 189
have any advice => 174
do any harm => 171
get any sleep => 166
have any fun => 156
do any work => 148
be any trouble => 137
mean any harm => 127
have any food => 120
get any money => 115
have any cash => 111
cause any trouble => 109
make any progress => 106
have any knowledge => 104
lose any sleep => 100
get any help => 98
have any respect => 97
speak any English => 95
spend any money => 93
have any influence => 89
get any information => 85
have any luck => 82
be any fun => 80
have any bearing => 79
take any money => 78
feel any pressure => 75
have any confidence => 73
provide any evidence => 73
do any damage => 72
put any pressure => 68
do any research => 68
get any credit => 68
have any water => 66
provide any information => 65
mean any disrespect => 64
have any health => 60
have any insurance => 60
have any sympathy => 55
have any memory => 55
have any credibility => 55
take any notice => 54
take any responsibility => 54
release any information => 53

visca.com | Articles