visca.com | Articles

Cal usar little o small?

L'anglès disposa de dos adjectius que tradueixen l'adjectiu català petit, small i little, i l'ús de l'un o l'altre depèn del nom modificat. Per exemple, hom diu a small business (una empresa petita), però my little brother (el meu germà petit). A grans trets, little, quan vol dir petit, es limita a modificar noms personals designant menys edat (little boy = nen, little girl = nena, little kids = nens més joves/petits, etc.). En la majoria d'altres casos, per a indicar dimensions reduïdes, l'anglès generalment fa servir small. (El mot small, quan es refereix a persones, se sol indicar mida; e.g. Jockeys are usually small men Els genets professionals solen ser homes petits.) Finalment, cal tenir en compte que davant un nom no comptable, little vol dir poc.

En les dues llistes que tot seguit oferim, les expressions van ordenades per freqüència d'us. Les xifres entre parèntesis quantifiquen tal freqüència. A més donem la traducció en cas que no sigui òbvia.

little girl
little boy
small town (3176)
   little town (844)
small business
small group
small number
small amount = quantitat petita
small bowl
small part
little brother
little thing
little man
little kid = nen
little sister
small percentage
little guy = paio petit
small talk (col·loq.) = conversa lleugera
small room
little piece = (664)
  small piece = (504)
little house = (622)
  small house = (522)
small child
small sample = mostra petita
small fraction
little baby
small portion
small size = mida petita
small saucepan = olla petita
little secret

little = poc (i variants)
(a) little bit
little attention = poc cas
little money
little room = poc espai
little doubt
little help
little evidence
little interest
little chance = poques possibilitats
little research
little choice = poques opcions


contacte / email


visca.com | Articles