visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — CAPÍTOL XXIII
Traducció del discurs indirecte (reported speech) del català a l'anglès

Introducció

Considerem que el principal problema de l'estudi del discurs indirecte anglès, l'anomenat reported speech, és el tipus d'exercici que es dóna per a comprovar l'aptitud de l'alumne. Aquests exercicis solen demanar que s'escrigui de nou una frase de discurs directe, cosa que ningú no fa mai en la vida real. Per exemple:

Rewrite the following sentence:

— She said, "I am reading your novel."
She said that _________.

L'alumne que, en la vida real, vol expressar en anglès la proposició Ella va dir que llegia la meva novel·la no pensarà primer en el discurs directe i després en com s'ha de canviar tal discurs per a convertir-lo en indirecte. Per tant, considerem que és molt més útil analitzar com s'expressa el discurs indirecte en català i, després, veure quines són les equivalències en anglès.

Quan parlem de què va dir o preguntà o demanà una altra persona, tant en català com en anglès solem fer servir una subordinada. La construcció de la subordinada depèn del temps verbal de l'oració original, com també de si es tracta d'una afirmació, d'una pregunta o d'una demanda, i així organitzarem aquest capítol segons aquests criteris. A més, per tal d'ajudar els qui han d'aprovar exàmens sobre el reported speech, al final del capítol afegirem un segon apartat que dóna una visió d'aquesta construcció des del punt de vista anglès.


Afirmacions i preguntes

Els canvis de temps que són característics del discurs indirecte són els mateixos per a les afirmacions i les preguntes; l'única diferència és que la conjunció de les afirmacions és que (that) i la de les preguntes és o bé si (if o whether) o bé un mot interrogatiu. Observem que, en anglès, l'ús de la conjunció that és opcional. Exemples:

— Afirmació

directe: —Visc a Ripoll. -> indirecte: Va dir que vivia a Ripoll.
directe: "I live in Ripoll." ->indirecte: He said (that) he lived in Ripoll.

— Preguntes

directe: —Vius a Ripoll? ->indirecte: Em va demanar si jo vivia a Ripoll.
directe: "Do you live in Ripoll?" ->indirecte: He asked me if/whether I lived in Ripoll.
directe: —On vius? ->indirecte: Em va demanar on vivia.
directe: "Where do you live?" ->indirecte: He asked me where I lived.

NOTA: Observem en aquest últim exemple que, després de la paraula interrogativa, la frase continua com si fos una afirmació. És a dir, no invertim el subjecte i l'auxiliar i així no diem He asked me where did I live.

Recordem, a més a més, que quan s'esmenta la persona a qui s'adreça el discurs indirecte, l'anglès gairebé sempre vol el verb tell told told (vegeu capítol XII); ex.: Em va dir que vivia a Ripoll = He told me (that) he lived in Ripoll.


Temps de present

En català, si el discurs directe és en temps de present, el discurs indirecte sol ser en pretèrit imperfet, el qual, com ja hem vist en el capítol XIX, es tradueix en anglès pel past continuous quan es vol remarcar la durada d'una acció, i pel simple past quan no es vol remarcar tal durada o quan el verb és d'aquests que no admeten una construcció contínua. Exemples:

Afirmacions

1) Va dir que esperava (estava esperant) la seva germana.
He said he was waiting for his sister.

2) Em van dir que feien (estaven fent) un curs de programació.
They told me they were taking a programming course.

3) Va dir que no hi eren.
He said they weren't there.

4) Ens van dir que no tenien cotxe.
They told us they didn't have a car.

5a) Va dir que aquest estiu treballava (estava treballant) en una farmàcia (la feina és temporal).
She said that she was working in a pharmacy this summer.
b) Va dir que treballava en una farmàcia (la feina és la seva feina habitual).
She said she worked in a pharmacy.

Preguntes

6) Em va demanar a què em dedicava.
She asked me what I did for a living.

7) Li va demanar (ell a ella) si coneixia la seva germana.
He asked her if she knew his sister.

8) Li vaig demanar si estudiava per les oposicions.
I asked her if she was studying for her civil service test.

9) Ens van demanar per què no dèiem res.
He asked us why we didn't say anything.

Com a nota final, recordem que l'anglès expressa en present perfect accions que comencen en el passat i que duren fins el present. Per tant, el discurs indirecte d'aquests casos s'expressa en temps de past perfect. Exemples:

10) —Fa un any que el conec. -> Va dir que feia un any que el coneixia.
bI have known him for a year." -> He said he had known him for a year.

11) —Som aquí des de les deu. -> Van dir que hi eren des de les deu.
"We have been here since ten. -> They said they had been there since ten.


Temps de futur

De la mateixa manera que el futur català es tradueix en anglès de tres maneres —pel girs «am/are/is going to», per la forma will i pel temps de present continuous», depenent del tipus de futur de què es tracta (vegeu el capítol XVIII), el condicional català, que expressa el discurs indirecte d'oracions de futur, es tradueix pels girs «was/were going to», la forma would, o el temps de past continuous, respectivament. Exemples:

— La forma will esdevé la forma would:
directe: —Demà et pagaré. -> indirecte: Va dir que l'endemà em pagaria.
directe: — I will pay you tomorrow. -> indirecte: He said he would pay me the next day.

— Els girs «am/are/is going to» esdevenen «was/were going to»:
directe: —La Marta tindrà un fill. -> indirecte: Va dir que la Marta tindria un fill.
directe: —Marta is going to have a baby. -> indirecte: He said Marta was going to have a baby.

— El present continuous esdevé past continuous:
directe: —Es casen pel juny. -> indirecte: Va dir que es casarien pel juny.
directe: —They're getting married in June. -> indirecte: He said they were getting married in June.

A més, val a dir que la sintaxi del pensament indirecte és el mateix que el del discurs indirecte i, per això, cal considerar també aquells. Exemples:

directe: —Penso que serà interessant. -> indirecte: Pensava que seria interessant.
directe: "I think it will be interesting." -> indirecte: I thought it would be interesting.

directe: —Penso que plourà. -> indirecte: Pensava que plouria.
directe: "I think it's going to rain." -> indirecte: I thought it was going to rain.

directe: —Penso que vindran dimarts. -> indirecte: Pensava que vindrien dimarts.
directe: "I think they are coming on Tuesday." -> indirecte: I thought they were coming on Tuesday.

Més exemples:

1) M'ha dit que em buscaria una aspirina.
He told me he would get me an aspirin.

2) Ens han dit que si no correguéssim perdríem el tren.
They told us that if we didn't hurry we'd miss the train.

3) Pensava que cauries.
I thought you were going to fall.

4) Va dir que escriuria un llibre.
He said he was going to write a book.

5) Em va dir que aquell dia tornaria a Atlanta amb avió.
He told me he was flying back to Atlanta that day.

6) Li vaig demanar si aniria a la festa.
I asked him if he was going to the party.

7) Els hem preguntat on dormirien.
We asked them where they were going to sleep.

8) Va dir que no vindria fins dimarts.
He said he wasn't coming (o he wasn't going to come o he wouldn't come) until Tuesday.

9) Em va dir que l'endemà jugaria a les sis.
He told me they were playing (o they were going to play o would play) the next day at six.


Temps de passat

Quan el discurs original és en un temps pretèrit —p.e., vaig fer, he fet o feia—, el discurs indirecte se sol expressar en pretèrit plusquamperfet —havia fet—, temps que en anglès correspon al past perfect (I had done). Observem que la forma contínua de plusquamperfet, p.e., havia estat fent, es tradueix per past perfect continuous. Exemples:

— directe: —Vam acabar abans. -> indirecte: Van dir que havien acabat abans.
directe: "We finished early." -> indirecte: The said they had finished early.

— directe: —Hem venut el cotxe. -> indirecte: Van dir que havien venut el cotxe.
directe: "We have sold our car." -> indirecte: The said they had sold their car.

— directe: —Estava decebut. -> indirecte: Va dir que havia estat decebut.
directe: "I was disappointed." -> indirecte: He said he had been disappointed.

— directe: —Menjàvem alls. -> indirecte: Van dir que havien estat menjant alls.
directe: "We were eating garlic." -> indirecte: They said they had been eating garlic.

Més exemples:

1) Van dir que havien tingut un cop de sort.
They said they had had a stroke of luck.

2) Es va desdir del que havia dit.
He took back what he had said.

3) Ens preguntava on havíem amagat els diners.
He asked us where we had hidden the money.

4) Li preguntava si havia dinat bé.
I asked him if he had had a good lunch.

5) M'ha dit que havien estat esperant durant més d'una hora.
He told me that they had been waiting for more than an hour.


Demandes (mode imperatiu)

Quan el discurs indirecte es refereix a una demanda o una ordre expressada en mode imperatiu, el català fa servir el gir «demanar/dir + que + subjuntiu pretèrit imperfet», mentre que l'anglès empra la construcció «ask/tell + compl. personal + infinitiu to». Exemples:

1) Em va demanar que li fes una foto.
He asked me to take his picture.

2) La mare em va dir que portés el menjar a casa de l'avi.
Mother told me to take the food to Grandfather's.

3) Els he demanat que no discutissin més.
I asked them not to argue any more.

4) Els vaig dir que no tornessin sense el contracte firmat.
I told them not to come back without a signed contract.

5) Em va demanar que li enviés els papers.
He asked me to send him the papers.

6) Vam demanar als nens que no fessin tant soroll.
We asked the children not to make so much noise.

7) Li va dir que la deixés en pau.
She told him to leave her alone.


Els auxiliars modals en discurs indirecte

Els auxiliars modals can, may i must es revesteixen d'altres formes en discurs indirecte. Concretament, can esdevé could, may esdevé might i must esdevé o bé had to, quan es tracta d'una obligació, o el gir «must have + participi», quan s'expressa el que sembla molt probable. Exemples:

— directe: —Demà puc venir. -> indirecte: Va dir que l'endemà podia venir.
directe: "I can come tomorrow." -> indirecte: He said he could come the next day.

— directe: —És possible que marxi abans. -> indirecte: Va dir que era possible que marxés abans.
directe: "I may leave early." -> indirecte: He said he might leave early.

— directe: —Has de pagar-me! -> indirecte: Va dir que havia de pagar-lo.
directe: "You must pay me!" -> indirecte: He said that I had to pay him.

— directe: Deu estar cansada. -> indirecte: Va dir que ella devia estar cansada.
directe: "She must be tired." -> indirecte: He said that she must have been tired.

Més exemples:

1) Va dir que no podia veure la diferència.
He said he couldn't see/tell the difference.

2) Els comerciants els van dir que era possible que tinguessin el que buscaven.
The salesmen told them that they might have what they were looking for.

3) El metge em va dir que havia de deixar de fumar.
The doctor told me that I had to quit smoking.

4) Li vaig dir que es devia equivocar.
I told her that she must have been mistaken.

Observem que els auxiliars modals could, should, would i might no canvien en discurs indirecte. Exemples:

— directe: —Podria agafar el tren. -> indirecte: Va dir que podria agafar el tren.
directe: "I could take the train." -> indirecte: He said he could take the train.

— directe: —No podíem veure res. -> indirecte: Van dir que no podien veure res.
directe: "We couldn't see anything." -> indirecte: They said they couldn't see anything.

— directe: —Hauria d'ajudar la meva mare. -> indirecte: Va dir que hauria d'ajudar la seva mare.
directe: "I should help my mother." -> indirecte: He said he should help his mother.

— directe: —Això seria un error. -> indirecte: Va dir que això seria un error.
directe: "That would be a mistake." -> indirecte: He said that would be a mistake.

— directe: —És possible que s'hagin perdut. -> indirecte: Va dir que era possible que s'haguessin perdut.
directe: "They might have gotten lost." -> indirecte: He said they might have gotten lost.


Altres verbs que es fan servir en discurs indirecte

Els verbs say said said i tell told told (dir) i ask (demanar) no són els únics que s'usen en discurs indirecte. D'aquests altres verbs n'hi ha de dos tipus, els que exigeixen un complement personal i els que no en permeten cap. Heus ací un breu resum:

— Verbs que no permeten un complement personal (e.g., say said said). En són exemples admit (admetre), announce (declarar), explain (explicar), reply (contestar) i reveal (revelar). Exemples:

1) He admitted he had stolen the money.
Va admetre que havia robat els diners.

2) He explained that he was only living there temporarily.
Va explicar que només hi vivia temporalment.

3) We replied that we would have to leave early.
Vam contestar que hauríem de marxar d'hora.

— Verbs que exigeixen un complement personal (e.g., tell told told). En són exemples assure (assegurar), remind (recordar) i warn (avisar).

4) They assured us that they would go there the next day.
Ens van assegurar que hi anirien l'endemà.

5) She reminded me that we had seen them last Monday.
Em va recordar que els havíem vist el dilluns passat.

6) Her father warned us that married life could be difficult.
El seu pare ens avisà que la vida matrimonial podria ser difícil.


Conversió dels adverbis

Com és el cas del català, els adverbis que s'usen en discurs directe se solen canviar quan s'expressen en discurs indirecte; també es canvien els adjectius demostratius. Exemples:

— "I'm working tomorrow." -> He said he was working the next day.
Demà treballo. -> Va dir que l'endemà treballava.

— "I saw her yesterday." -> He said he had seen her the day before.
Ahir la vaig veure. -> Va dir que l'havia vist el dia anterior.

— "This book is very interesting." -> He said that book was very interesting.
Aquest llibre és molt interessant. -> Va dir que aquell llibre era molt interessant.

Heus aquí una llista de totes les conversions dels adverbis en temps de present a temps de passat.

Present
now -> then
ara -> aleshores
here -> there
aquí -> allà
today -> that day
avui -> aquell dia
tonight -> that night
aquesta nit -> aquella nit
this week/month/year -> that week/month/year
aquest -a setmana/mes/any ->aquell -a setmana/mes/any

Passat
yesterday -> the day before, the previous day
ahir -> el dia anterior, el dia abans
last week -> the previous week, the week before
la setmana passada -> la setmana anterior, la setmana abans
last Monday -> the previous Monday, the Monday before
el dilluns passat -> el dilluns anterior
two weeks ago -> two weeks previously, two weeks before
fa dues setmanes -> feia dues setmanes

Futur (en el passat)
tomorrow -> the next day, the following day, the day after
demà -> l'endemà
next week -> the next weekthe following week, the week after
la setmana vinent -> la setmana següent
next Monday -> the next Monday, the following Monday
el dilluns vinent -> el dilluns següent, el dilluns després
this, these -> that, those
aquest, aquests -> aquell, aquells


Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Em va dir que estaven ocupats.
2) Van demanar que canviéssim d'habitació.
3) Li vaig demanar per què m'havia seguit.
4) El metge va dir que havia de sortir.
5) Em va demanar si podia amagar els diners a casa meva.
6) Van admetre que havien insultat la víctima.
7) Li vaig recordar que ja havia fet aquesta feina.
8) Em van demanar què volia dir el rètol.
9) Ella em va demanar que hi pensés.
10) Va dir que no els ajudaria.
11) Van demanar al professor si escriuria un llibre sobre aquest tema.
12) Va dir [ella] que seria millor no tornar a La Seu.
13) Els van demanar qui eren i on anaven.
14) Vaig contestar que no sabia on havien anat.
15) Els vaig dir que em feia mal la panxa.
16) Els vam dir que marxessin.
17) Els vaig demanar qui ho havia fet.
18) Em va dir que estava llegint la novel·la.
19) Va dir [ell] que no l'havia vist mai (never).
20) Va dir [ella] que feia set anys que vivia a Nova York.Afirmacions

Pel que fa a les afirmacions, a grans trets s'obtenen les relacions exposades en la següent taula. Per tal d'estalviar espai, en tots els exemples de la taula ometrem la conjunció that.

Ex. Discurs directe Conversió Discurs indirecte
TEMPS DE PRESENT
1 "I work in Vic."
—Treballo a Vic.
simple pres. -> simple past
pres. indic. -> imperfet
He said he worked in Vic.
Va dir que treballava a Vic.
2 "I know the answer."
—Sé la resposta
simple pres. -> simple past
pres. indic. -> imperfet
He said he knew the answer.
Va dir que sabia la resposta.
3 "I am painting the room."
—Estic pintant la sala.
pres. cont. -> past cont.
pres. indic. -> imperfet
He said he was painting the room.
Va dir que pintava (estava pintant) la sala.
4 "I'm leaving tomorrow."
—Demà marxo/marxaré.
pres. cont. -> past cont.
pres./futur -> condicional o imperfet
She said she was leaving the next day.
Ella va dir que l'endemà marxava/marxaria.
TEMPS DE PASSAT
5 "We have finished the job."
—Hem acabat la feina.
pres. perf. -> past perf.
pret. indef. -> plusquamperfet
They said they had finished the job.
Van dir que havien acabat la feina.
6 "I've been studying."
—He estat estudiant.
pres. perf. cont. -> past perf. cont.
pret. indef. -> plusquamperfet cont.
He said he had been studying.
Va dir que havia estat estudiant.
7 "I've had the car for a year."
—Fa un any que tinc el cotxe.
pres. perf. -> past perf.
pres. indic. -> imperfet
He said he had had the car for a year.
Va dir que feia un any que tenia el cotxe.
8 "I told you the truth."
—Et vaig dir la veritat.
simple past -> past perf.
pret. perif. -> plusquamperfet
He said he had told me the truth.
Va dir que m'havia dit la veritat.
9 "I was walking in the woods."
—Caminava pel bosc.
past cont. -> past perf. cont.
imperf. -> plusquamperfet cont.
He said he had been walking in the woods.
Va dir que havia estat caminant pel bosc.
AUXILIARS MODALS
10 "I'll get you an aspirin."
—Et buscaré una aspirina.
will -> would
futur -> condicional
He said he would get me an aspirin.
Va dir que em buscaria una aspirina.
11 "You can take my car."
—Pots agafar el meu cotxe.
can -> could
pres. indic. -> imperfet
He said I could take his car.
Va dir que jo podia agafar-li el cotxe.
12 "I may sell my car."
—És possible que vengui el meu cotxe.
may -> might
pres. subj. -> imperfet subj.
He said he might sell his car.
Va dir que era possible que vengués el seu cotxe.
13 "I must pay the fine."

He de pagar la multa.

must (obligació) -> had to
pres. indic. -> imperfet
He said he had to pay the fine.
Va dir que havia de pagar la multa.
14 "They must be from Madrid."
—Deuen ser de Madrid.
must (probabilitat) -> must have
pres. indic. -> imperfet
He said they must have been from Madrid.
Va dir que devien ser de Madrid.

Observacions:

— Com veiem en els exemples 3 i 4, l'anglès fa servir el temps de present continuous per a expressar tant el que està passant en el present (ex.3) com accions que passaran en el futur (ex. 4). En el primer cas el català té l'opció d'emprar l'imperfet o el "passat continu", mentre que en el segon cas les opcions són el condicional i l'imperfet.
Casos en què no hi ha canvi cap al passat

Observem que, tant en català com en anglès, el canvi al passat no es produeix si el verb principal del discurs indirecte és en temps de present. Per exemple, si en Joan ens truca pel telèfon i ens diu: —Estic malalt (I'm ill), podrem informar a un company: —Joan diu [pres.] que està [pres.] malalt (Joan says [pres.] he is [pres.] ill). A més, en el cas del temps de present, quan l'acció és habitual o l'estat no canvia, hi ha també l'opció de mantenir en temps de present el verb en discurs directe. Exemples:

i) —Canto a la dutxa (cosa habitual). -> Ella va dir que canta/cantava a la dutxa.
"I sing in the shower." -> She said she sings/sang in the shower.

ii) —Em dic Peter (estat que no canvia). -> Va dir que es diu/deia Peter.
"My name is Peter." -> He said his name is/was Peter.

En aquests casos, a gran trets, com més recent és el discurs directe, més probable és l'ús del temps de present en discurs indirecte.

Finalment, observem que els auxiliars modals could, should, would i might no canvien en discurs indirecte. Tampoc no canvia el temps de past perfect (plusquamperfet). Exemples:

Ex. Discurs directe Discurs indirecte
15a "I could take the train."
—Podria agafar el tren.
He said he could take the train.
Va dir que podria agafar el tren.
15b "We couldn't see anything."

No podíem veure res.

They said that they couldn't see anything.
Van dir que no podien veure res.
16 "I should help my mother."
—Hauria d'ajudar la meva mare.
He said he should help his mother.
Va dir que hauria d'ajudar la seva mare.
17 "That would be a mistake."
—Això seria un error.
He said that would be a mistake.
Va dir que això seria un error.
18 "They might have gotten lost."
—És possible que s'hagin perdut.
He said they might have gotten lost.
Va dir que era possible que s'haguessin perdut.
19 "I had never seen her."
— No l'havia vista mai.
He said he had never seen her.
Va dir que no l'havia vista mai.

Preguntes

Pel que fa a les preguntes indirectes, els canvis de temps en anglès generalment són iguals als de les afirmacions, però cal destacar dos tipus de pregunta: les que demanen una resposta sí o no, i les que demanen informació. Exemples:

— Pregunta sí o no
"Do you teach English?" -> He asked me if/whether I taught English.
—Ensenyes anglès? -> Em va demanar si ensenyava anglès.

— Pregunta que demana informació
"Where do you teach English?" -> He asked me where I taught English.
— On ensenyes anglès? -> Em va demanar on ensenyava anglès.

Recordem que, després de la paraula interrogativa, en aquest cas where (on), la frase continua com si fos una afirmació. És a dir, no invertim el subjecte i l'auxiliar, i així no diem He asked me where did I teach English.

Ex. Discurs directe Conversió Discurs indirecte
TEMPS DE PRESENT
1 "Do you know the answer?"
—Saps la resposta?
simple pres. -> simple past
pres. indic. -> imperfet
He asked me if I knew the answer.
Em va demanar si sabia la resposta.
2 "Where do you work?"
—On treballes?
simple pres. -> simple past
pres. indic. -> imperfet
He asked me where I worked.
Em va demanar on treballava.
3 "Are you painting the room?"
—Estàs pintant la sala?
pres. cont. -> past cont.
pres. indic. -> imperfet
He asked me whether I was painting the room.
Em va demanar si pintava (estava pintant) la sala.
4 "Why are you leaving tomorrow?"
—Per què marxes/marxaràs demà?
pres. cont. -> past cont.
pres./futur -> condicional o imperfet
He asked me why I was leaving the next day.
Em va demanar per què l'endemà marxava/marxaria.
TEMPS DE PASSAT
5 "Have you finished the job?"
—Has acabat la feina?
pres. perf. -> past perf.
pret. indef. -> plusquam.
He asked me if I had finished the job.
Em va demanar si havia acabat la feina.
6 "Who have you seen?"
—Qui has vist?
pres. perf. -> past perf.
pret. indef. -> plusquam.
He asked me who I had seen.
Em va demanar qui havia vist.
7 "How long have you had the car?"
—Quant fa que tens el cotxe?
pres. perf. -> past perf.
pres. indic. -> imperfet
He asked me how long I had had the car.
Em va demanar quant feia que tenia el cotxe.
8 "Did you tell me the truth?"
—Em vas dir la veritat?
simple past -> past perf.
pret. perif. -> plusquam.
He asked me whether I had told him the truth.
Em va demanar si li havia dit la veritat.
9 "Why were you crying?"
—Per què ploraves?
past cont. -> past perf.cont.
imperf. -> plusquam. cont.
He asked me why I had been crying.
Em va demanar per què havia estat plorant.
AUXILIARS MODALS
10 "Why won't you help me?"
Per què no m'ajudaràs?
will -> would
futur -> condicional
He asked me why I wouldn't help him.
Em va demanar per què no l'ajudaria.
11 "Can I take your car?"
—Puc agafar el teu cotxe?
can -> could
pres. indic. -> imperfet
He asked me if he could take my car.
Em va demanar si podia agafar el meu cotxe.

Demandes (mode imperatiu)

La sintaxi de les demandes indirectes és ben diferent en anglès que en català. A saber, l'anglès fa servir el gir «ask/tell + compl. personal + infinitiu to», mentre que el català usa el gir «demanar/dir + que + subjuntiu pretèrit imperfet». Vegem ara uns quants exemples:

1) Be still! -> He told/asked me to be still.
Estigues quiet! -> Em va dir/demanar que estigués quiet.

2) Come here! -> He told/asked me to go there.
Vine aquí! -> Em va dir/demanar que hi anés.

3) Don't be late! -> He told/asked me not to be late.
No arribis tard! -> Em va dir/demanar que no arribés tard.

4) Don't worry about us! -> They told/asked us not to worry about them.
No us preocupeu per nosaltres! -> Ens va dir/demanar que no ens preocupéssim per ells.

Més exemples:

5) Em va demanar que li enviés els papers.
He asked me to send him the papers.

6) Vam demanar als nens que no fessin tant soroll.
We asked the children not to make so much noise.

7) Li va dir que la deixés en pau.
She told him to leave her alone.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil