visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 12
Auxiliars modals; el futur i el condicional

Versió de la unitat 12 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta unitat presentarem primer els nou auxiliars modals amb una breu explicació de les seves característiques. Després estudiarem com es fan servir dos d'aquests auxiliars per a traduir en anglès els temps del futur i del condicional catalans. Pel que fa al futur, vegeu també Exemples i explicacions de l'ús del futur.

Auxiliars modals

Els auxiliars modals — will, would (/wʊd/); can, could (/kʊd/); shall (/ʃæl/), should (/ʃʊd/); may, might i must— es caracteritzen per quatre trets fonamentals; a saber:

A més, cal no oblidar que són auxiliars. Així, funcionen com a tals en les situacions següents:

Organitzarem l'estudi dels auxiliars modals segons l'ús que se'n fa. Concretament, en aquesta unitat estudiarem l'ús de will (o shall) i would per a traduir el futur i condicional català, respectivament. En la unitat 13 veurem en quins casos els auxiliars can i could tradueixen el verb català poder i, a més, presentarem els auxiliars may, might i must, que expressen diversos graus de probabilitat. Finalment, en la unitat 14 estudiarem en quins casos must i should expressen obligació i farem esment de l'únic cas en què l'ús de shall és necessari.

El futur i el condicional

En rigor, l'anglès no disposa de cap temps verbal corresponent als temps simples catalans de futur i de condicional i, a grans trets, fa servir els auxiliars modals will i would. Tot seguit veurem uns quants exemples senzills que mostren aquesta correspondència.

Download MP3
FUTUR
seré = I will be
no seré = I will not be
seré? = will I be?
no seré? = won't I be?
tindràs = you will have
no tindràs = you will not have
tindràs? = will you have?
no tindràs? = won't you have?
menjarà = he will eat
no menjarà = he will not eat
menjarà? = will he eat?
no menjarà? = won't he eat?

Download MP3
CONDICIONAL
seria = I would be
no seria = I would not be
seria? = would I be?
no seria? = wouldn't I be?
tindries = you would have
no tindries = you would not have
tindries? = would you have?
no tindries? = wouldn't you have?
menjaria = he would eat
no menjaria = he would not eat
menjaria? = would he eat?
no menjaria? = wouldn't he eat?

Les contraccions, que s'utilitzen quasi sempre en anglès oral, són les que detallem aquí:

Download MP3
Contraccions dels pronoms amb els auxiliars modals
I will = I'll; I would = I'd
you will = you'll; you would =you'd
he will = he'll; he would =he'd
she will = she'll; she would =she'd
it will = it'll (/étəl/); it would = it'd (/étəd/)
we will = we'll; we would = we'd
they will = they'll; they would = they'd

Download MP3
Contraccions de will i would amb not
will not = won't (es pronuncia /wóunt/) would not = wouldn't

Download MP3
Exemples de «will + infinitiu» traduint el futur català
1) Penso que guanyarem.
I think (that) we'll win.

2) Si fa bo soparem a fora?
If it's nice will we eat outside?

3) Demà al matí et trobaràs millor.
You'll feel better tomorrow morning.

4) Potser no els agradarà.
Maybe they won't like him/her/it.

5) El seu fill naixerà pel març.
Her baby will be born in March.

6) Si portes les postres, portaré la beguda.
If you bring the dessert, I'll bring the drinks.

7) No et guardarà el secret.
He won't keep your secret.

8) No ho sabrem fins demà.
We won't know until tomorrow.


Download MP3
Fixa-t'hi:
L'anglès sol traduir en present simple el subjuntiu del gir «futur + conjunció de temps + subjuntiu». Exemples:

9) Li ho direm quan vingui.
We'll tell him when he comes.

10) No destaparem el cava fins que arribin.
We won't open the cava until they get here.


Download MP3
Exemples de «would + infinitiu» traduint el condicional català
11) Què voldries fer?
What would you like to do?

12) Jo no faria això, si fos de tu.
I wouldn't do that if I were you.

13) Això seria una llàstima.
This would be a shame.

14) Pensàvem que no plouria.
We thought that it wouldn't rain.

15) Què diries si et digués que t'estimo?
What would you say if I told you I love you?

16) Sempre sabia que es faria famós.
He always knew he would become famous.

17) Quins ciutadans tindrien dret de votar?
Which citizens would have the right to vote?

18) Si sabés la resposta, m'aixecaria la mà.
If I knew the answer, I would raise my hand.


Download MP3
Fixa-t'hi:
L'anglès sol traduir en past simple el subjuntiu del gir «si + subjuntiu imperfet + condicional». Vegeu també el condicional 2. Exemples:

19) Si tingués més diners compraria un cotxe nou.
If I had more money I would buy a new car.

20) Si el coneguessis com jo no sortiries amb ell.
If you knew him like I do you wouldn't go out with him.

Ara bé, hi ha dos punts a tenir en compte. Primer, encara que es tradueix gairebé sempre la combinació «will + infinitiu» pel temps de futur en català, al revés no és sempre el cas, ja que, com veurem en l'apartat següent, el futur català es tradueix també pel gir «be going to» i pel temps de present continuous. El cas de l'auxiliar would és el contrari: el temps de condicional català es tradueix gairebé sempre per la construcció «would + infinitiu», però aquest gir anglès també es fa servir per a parlar d'accions rutinàries en el passat (vegeu l'apartat sobre Accions rutinàries en el passat).

A continuació estudiarem primer la traducció en anglès del futur simple català, la qual presenta dificultats importants, i després analitzarem els quatre tipus d'expressions condicionals, on veurem que hi ha una correspondència bastant fàcil de copsar entre el català i l'anglès.

Per acabar esmentem sis temps compostos del futur i del condicional en anglès:

Els més importants són el future continuous, que estudiarem més endavant, i el conditional perfect, que veurem en l'apartat del condicional 3.

Traducció a l'anglès del futur simple català

Els dos girs més importants que tradueixen el futur simple català a l'anglès són «will + simple infinitive» i «be going to + simple infinitive». (En alguns dialectes d'anglès britànic es pot substituir will per shall en les primeres persones.) Heus ací tres exemples de cada (les contraccions, que es fan servir gairebé sempre en anglès oral, es donen entre parèntesis):

Download MP3

1) Seu aquí i et portaré una cosa per a menjar.
Sit here and I will (I'll) bring you something to eat.

2) Encara que aprovin la nova llei, no t'afectarà.
Even if the new law is passed, it will not (won't) affect you.

3) Viatjarem quan tinguem més temps.
We will (We'll) travel when we have more time.

4) Comprarem un sofà nou.
We are (We're) going to buy a new sofa.

5) No serà fàcil solucionar aquests problemes.
It is not (It's not o It isn't) going to be easy to solve these problems.

6) Si va robar les joies, se'n penedirà!
If she stole the jewels, she is (she's) going to regret it!

Pel que fa a la distribució de les formes be going to i will, a vegades l'ús de l'una o l'altra és l'única opció possible, mentre que, en altres casos, l'ús de l'una o altra pot ser indiferent o bé implicar un matís. Estudiarem ara aquests dos girs destacant els matisos que hi pot haver.

Usos del gir «will + simple infinitive»

Els dos usos més importants del gir «will + simple infinitive» són en condicionals o concessives (secció A) i en decisions espontànies (secció B). També es fa servir la forma will per a prediccions que no es basen en res concret (secció C) i quan expressem promeses i sol·licituds (secció D). A més, tant la forma will i com el gir be going to tradueixen el subjuntiu català en casos de dubte, de desconeixença i d'expressions d'emoció (secció E), com també en casos de subjuntius que acompanyen conjuncions de temps (secció F).

A) Condicionals i concessives

Quan parlem de condicionals, ens convé tenir en compte que moltes expressions condicionals no utilitzen el temps condicional. Per exemple, les oracions condicionals Si m'ajudes et pagaré i Llevat que m'ajudis, no et pagaré no fan servir el temps condicional i es tradueixen en anglès per If you help me I will pay you i Unless you help me I will not (won't) pay you. Exemples:

Download MP3
1) Arribarem massa d'hora si marxem ara.
We'll get there too early if we leave now.

2) Si plou ens quedarem a casa.
If it rains we'll stay home.

3) Si no escrius a la teva mare, estarà molt decebuda.
If you don't write to your mother, she'll be very disappointed.

4) Ella no vindrà a no ser que vingui també el seu germà.
She won't come unless her brother comes too.

5) Encara que estudïi tota la nit, no aprovarà l'examen.
Even if he studies all night, he won't pass the test.

6) Encara que sigui veritat, no els ho explicarem.
Even if it's true we won't tell them about it.

7) Encara que no tinguis diners, et deixaran participar-hi.
Even if you don't have any money, they will let you take part.

Per a més exemples de l'ús de la forma will en expressions condicionals, vegeu la secció sobre el condicional 1.

B) Decisions espontànies

Quan s'utilitza el futur català per a expressar una decisió que es pren espontàniament, en anglès s'usa sempre la forma will. Observem que aquestes decisions sovint es prenen com a reacció al que diu un altre; són casos en què hom s'ofereix a fer una cosa o col·laborar-hi, i, per tant, s'hi sol poder anteposar expressions com d'acord o doncs. Exemples:

Download MP3
1) —Tinc mal de cap. —Doncs, et buscaré una aspirina.
"I have a headache." "OK, I'll get you an aspirin."

2) —M'agradaria veure unes sabates vermelles. —D'acord, veniu amb mi i us ensenyaré el que tenim.
"I'd like to see some red shoes, please." "All right, come with me and I'll show you what we have."

3) —Sona el telèfon. —D'acord, l'agafaré jo.
"The phone's ringing." "OK, I'll get it."

4) —Tinc gana! —Doncs, faré un parell d'entrepans.
"I'm hungry!" "All right, I'll make a couple of sandwiches."

5) —No tinc temps d'anar a comprar. —Això rai, hi aniré jo.
"I don't have time to go shopping." "No problem, I'll go."

6) — El seu avió arriba a les 12:20. —D'acord, hi aniré a recollir-la.
"Her plane gets in at 12:20." "OK, I'll go pick her up."

7) Espera't, t'ajudaré.
Wait, I'll help you.

C) Prediccions (no basades en res concret)

L'anglès fa servir la forma will per a predir o opinar sobre què passarà en el futur, llevat que hom consideri molt probable que el fet es produeixi, cas en què s'empra el gir «be going to». Naturalment hi haurà casos en què totes dues formes poden ser correctes, segons el matís que es vol donar (segiu aquest enllaç per veure'n uns exemples). Tot seguit donarem exemples en què se sol fer servir la forma will:

Download MP3
1) Algun dia el món viurà en pau.
Someday the world will live in peace.

2) Alumnes nous participaran en un curs d'orientació.
New students will participate in an orientation course.

3) Penso que serà el pròxim president.
I think he will be the next president.

4) Potser s'enfadarà.
Maybe he'll get angry.

5) Pel novembre pensem viatjar a Seattle; penses que plourà?
In November we plan to travel to Seattle; do you think it will rain?

6) És clar, aquest any continuaran parlant de la recuperació econòmica.
Of course, this year they will continue to talk about the economic recovery.

7) Diran qualsevol cosa per aconseguir el vostre suport.
They will say anything to get your support.

8) Tindràs temps per a sopar?
Will you have time to have dinner?

9) Escolta'm i potser aprendràs alguna cosa!
Listen to me and maybe you will learn something!

D) Promeses i sol·licituds

Quan en català es fa servir el futur per a expressar una promesa o bé una sol·licitud, en anglès s'empra la forma will. Exemples:

Download MP3
1) Faré qualsevol cosa que em diguis.
I'll do whatever you tell me.

2) No et preocupis, aniré amb compte.
Don't worry, I'll be careful.

3) Adéu. Et trucaré quan arribi.
Good-bye. I'll phone you when I get there.

4) M'ajudaràs a canviar de lloc el sofà?
Will you help me move the sofa?

5) Em diràs què li vas dir?
Will you tell me what you told him?


E) Dubte, desconeixença, expressions d'emoció

Quan es refereixen al futur, les expressions catalanes de dubte, de desconeixença i d'emoció es tradueixen en anglès tant per la forma will (en el cas que el futur sembli incert) com pel gir be going to (si el futur sembla més probable). Exemples:

Download MP3
1) Dubto que demà tinguin èxit.
I doubt (that) they (will / are going to) succeed tomorrow.

2) No crec que es casin.
I don't think (that) they (will / are going to) get married.

3) Estem contents que estigueu amb nosaltres.
We are happy (that) you (will / are going to) be with us.

4) Tinc por que descobreixin la veritat.
I'm afraid (that) they (will / are going to) discover the truth.

5) No creuen que el govern subvencioni famílies monoparentals.
They don't believe (that) the government (will / is going to) subsidize single-parent families.

6) Esperem que sigueu molt feliços.
We hope you'll be very happy (el gir be going to no sol acompanyar el verb hope).

F) Acompanyant conjuncions de temps

Com és el cas de l'apartat anterior, l'anglès utilitza tant la forma will com el gir be going to per a traduir el futur català quan aquest acompanya una conjunció de temps. Exemples:

Download MP3
1) Soparem quan s'acabi aquest programa.
(We'll o We're going to) have dinner when this program is over.

2) Treballaré fins que soni l'alarma.
(I'll o I'm going to) work until the alarm goes off.

3) Donarem el premi a la persona que solucioni el trencaclosques.
(We'll o We're going to) give the prize to the person who solves the puzzle.

Finalment, observem que normalment s'expressa amb la forma will el futur de les perífrasis have to (vegeu El futur de have to) i be able to (vegeu El futur de be able to), encara que el gir be going to no seria incorrecte. Exemples:

Download MP3
4) Es fa tard; haurem d'acabar-ho demà.
It's getting late; we'll have to finish it tomorrow.

5) No podrem travessar les muntanyes fins que es fongui la neu.
We won't be able to cross the mountains until the snow melts.

Usos del gir «be going to + simple infinitive»

A) Intencions

L'ús més important del gir «be going to + simple infinitive» és quan es vol expressar la intenció del qui parla o, semblantment, quan es demana a algú les seves intencions. En aquests casos, la forma will no se sol emprar, encara que, com veurem més endavant, hi ha dues excepcions importants. Vegem ara oracions en què se sol fer servir el gir be going to:

Download MP3
1) Demanaré un augment de sou al meu cap.
I'm going to ask my boss for a raise.

2) Aquest mes, només beuré aigua.
I'm only going to drink water this month.

3) A quina hora donaràs el menjar al gos?
What time are you going to feed the dog?

4) Conrearem patates, pastanagues, bledes i enciam.
We're going to grow potatoes, carrots, Swiss chard and lettuce.

5) Seré metge, quan sigui gran.
I'm going to be a doctor when I grow up.

6) M'amagaré a l'armari.
I'm going to hide in the closet.

7) He comprat una guitarra i ara aprendré a tocar-la.
I've bought a guitar and now I'm going to learn to play it.

8) Quan deixaràs de fumar?
When are you going to quit smoking?

9) Demà descansaré.
I'm going to relax tomorrow.

10) Quin nom posaràs al teu fill?
What are you going to name your baby?

Excepció 1: Quan es tracta d'intencions que acompanyen condicions, conjuncions de temps (p.e., quan, després que, etc.) o també subordinades, el temps de futur català sovint es tradueix per la forma will, ja que es tracta d'una intenció condicional (vegeu, a la pàgines anteriors, els apartats A, E i F). Exemples:

Download MP3
11) Vendrem el cotxe si puja el preu de la gasolina.
We'll sell our car if the price of gas goes up.

12) Li ho direm (quan / després que) vingui (si és el cas que ve).
We'll tell him when/after he comes.

13) Donaré vint euros a la persona que trobi el meu gos (si és el cas que algú el troba).
I'll give twenty euros to the person who finds my dog.

Mirem ara dos casos contrastats:

Download MP3
13) La princesa es casarà amb l'home que mati el drac (si és el cas que algú el mata).
The princess will marry the man who kills the dragon.

14) La princesa es casarà amb l'home que guanyi el torneig (de segur que algú guanyarà el torneig).
The princess is going to marry the man who wins the tournament.

Excepció 2: Quan es tracta d'una intenció que és el resultat d'una decisió espontània, l'anglès fa servir sempre la forma will. Exemple (per a més exemples, vegeu l'apartat Decisions espontànies, ):

Download MP3
declaracció resposta
—Tinc fred ("I'm cold"). —Engegaré la calefacció ("I'll turn on the heat").

B) Prediccions

El gir «be going to» també es fa servir quan pensem que hi ha indicis en el present que fan preveure què passarà en el futur. En canvi, quan la predicció no es basa en res concret, sobretot en el cas que sigui condicional, hipotètica o precedida del mot potser, el més probable és que s'utilitzi la forma will. En tots els exemples que ara oferim, l'ús de la forma will seria incorrecta o poc usual.

Download MP3
1) Tindrà un fill.
She's going to have a baby (no She will have a baby).

2) El cotxe no s'engega; arribarem tard.
The car won't start; we're going to be late (no we will be late).

3) Mira quins núvols més negres! Em sembla que nevarà.
Look at those black clouds! I think it's going to snow (no I think it will snow).

4) Quina veu! Aquesta noia tindrà molt èxit.
What a voice! This girl is going to be a hit (més usual que This girl will be a hit).

5) [infermera al pacient] Estigueu quiet; això us farà una mica de mal.
Hold still; this is going to hurt a little (més usual que this will hurt a little).

6) Són molt exigents; et demanaran moltes coses.
They are very demanding; they're going to ask you a lot of questions (més usual que they will ask you...).

7) Són les vuit; perdràs el tren!
It's 8 o'clock; you're going to miss the train! (més usual que you will miss...).

8) Hi haurà una investigació sobre aquest afer.
There's going to be an investigation of this affair (més usual que There will be...).

Ara bé, dit tot això, hi ha molts casos de predicció en què l'únic matís que hi ha entre la forma will i el gir be going to és que aquest implica més certesa per part del qui parla. Exemples:

Download MP3
9) L'home del temps diu que demà plourà.
The weatherman says (it's going to / it will) rain tomorrow.

10) Penso que el seu concert tindrà molt èxit.
I think their concert (is going to / will) be very successful.

11) Suposo que trigaran molt a acabar-ho.
I guess (it's going to / it will) take a long time to finish.

12) Aviat arribarà l'autobús.
The bus (is going to / will) be here soon.

13) Qui penses que guanyarà?
Who do you think (is going to / will) win?

14) Creus que farà el que diu?
Do you believe he (is going to / will) do what he says?

15) Faltarà molt coratge i iniciativa per part dels nostres polítics.
It (is going to / will) take a lot of courage and leadership from our politicians.

16) Demà començarem la nostra cerca.
We (are going to / will) begin our search tomorrow.

C) Emocions fortes

Quan certes oracions en el temps de futur van carregades d'emoció (e.g., desig, ràbia o enuig, amor, etc.), cal usar el gir be going to. Exemples:

Download MP3
1) (parla un culer a la tardor) El Barça guanyarà la lliga!
Barcelona is going to win the championship!

2) Si tornes a dir això, et clavaré un mastegot!
If you say that again I'm going to smack you!

3) Et trobaré a faltar, estimada!
I'm going to miss you, sweetheart!

Quan el present continuous expressa el futur

Quan l'anglès es refereix a una decisió presa en el passat, la qual encara ha de succeir, hom es decanta sovint pel temps de present continuous. Observem que aquesta explicació també podria servir per a descriure els casos en què el català fa servir el present per a expressar el futur. Així podem dir que, si el futur català equival al present, en anglès tindrem l'opció de fer servir el present continuous, encara que la forma be going to no seria mai incorrecta. L'única diferència és que el present continuous indica més certitud, per part del qui parla, que l'acció en qüestió passarà; la forma be going to pot admetre una mica de dubte. Exemples:

Download MP3
1) Ens trobarem (= Ens trobem) a les vuit.
We're meeting at eight (o We're going to meet...).

2) No vindrà (= No ve) amb nosaltres?
Isn't he coming with us (o Isn't he going to come...)?

3) Es casaran (= Es casen) pel juny.
They're getting married in June (o They're going to get married...).

4) Demà tancaran (= Demà tanquen) la carretera de Vic.
They're closing the Vic highway tomorrow (o They're going to close...).

5) Ens quedarem (= Ens quedem) aquí, aquesta nit.
We're staying here tonight (o We're going to stay...).

6) Demà sortiràs (= Demà surts) amb la Neus?
Are you going out with Neus tomorrow (o Are you going to go out...)?

Excepció: Quan es tracta d'un horari en un escrit o d'un calendari, encara que el present i el futur en català són equivalents, l'anglès fa servir el present simple. Exemples:

Download MP3
7) El tren sortirà (= El tren surt) a les 10 (segons l'horari).
The train leaves at 10.

8) Dissabte el Barça juga (el Barça jugarà) a Bilbao (segons el calendari).
Barça plays in Bilbao Saturday.

Traducció en català del future continuous anglès

Dels tres temps compostos del futur esmentats al principi d'aquest capítol, el més important és el future continuous, que es construeix de dues maneres: «will be + gerundi» o «be going to be + gerundi». El primer és més usual.

L'ús més important del future continuous és el de referir-se a una acció futura que passarà com és costum, és a dir, com sempre; no es tracta d'una intenció ni d'una decisió, sinó d'una acció futura que el qui parla està convençut que s'esdevindrà. Aquest sentit és semblant al del present continuous, que s'usa per a decisions preses en el passat que encara han de succeir, però, amb el future continuous, la convicció que aquest futur es produirà no és el resultat de cap decisió en concret. Exemples:

Download MP3
1) (pilot to passengers): "We'll be flying at an altitude of thirty thousand feet."
(el pilot als passatgers): —Volarem a una alçada de deu mil metres.
[com és costum; sempre volem a aquesta alçada].

2) (moderator on TV): "Tonight we'll be talking with Henry Kissinger."
(moderador a la televisió): Aquesta nit parlarem amb Henry Kissinger.
[com és costum; en aquest programa sempre es fan entrevistes].

El future continuous també es fa servir per a destacar accions continuades d'altres accions de més poca durada. Es poden traduir oracions d'aquest tipus pel gir català «futur de estar + gerundi». Exemples:

Download MP3
3) I'll be waiting for you when your bus gets in.
T'estaré esperant quan arribi l'autobús.

A més, l'anglès utilitza el future continuous per a parlar d'accions que estaran passant en el futur, o en un temps concret, o bé simultàniament amb altres accions. Exemples:

Download MP3
4) At six I'll be taking a nap.
A les sis estaré fent una becaina.

5) Good luck on your test tomorrow; we'll be thinking of you.
Bona sort amb l'examen demà; estarem pensant en tu.

Traducció en anglès d'expressions condicionals catalans

Recordem primer que el temps condicional simple català es tradueix gairebé sempre pel gir «would + simple infinitive» (ex.: Ho faria = I would do it). Les excepcions més importants són que el condicional del verb poder normalment es tradueix per could (per a més detalls, vegeu Els auxiliars modals can i could) i que el gir «hauria de + infinitiu» es tradueix sovint per «should + simple infinitive» (per a més detalls, vegeu El condicional del gir «haver de + infinitiu»).

Pel que fa a les expressions condicionals, tradicionalment en anglès se n'esmenten quatre tipus, que s'anomenen els condicionals 0, 1, 2 i 3. En les taules que tot seguit oferim es veuràn clarament les correspondències que hi ha en aquest sentit entre el català i l'anglès.

Download MP3
CONDICIONAL 0
hipòtesi en temps de present resultat en temps de present
Si (Quan) fa bo...
If (When) it is nice out...
... dinem a fora.
... we have lunch outside.

Fixa-t'hi:
En el cas del condicional 0 es podria substituir la conjunció si (if) per quan (when) sense alterar el significat de l'oració.

Més exemples:

Download MP3
1) Si (Quan) em llevo tard, la meva mare m'acompanya a l'escola.
If (When) I get up late, my mother drives me to school.

2) Si (Quan) a ella li agraden unes sabates, les compra.
If (When) she likes a pair of shoes, she buys them.


Download MP3
CONDICIONAL 1
hipòtesi en temps de present resultat en temps de futur
Si m'ajudes...
If you help me...
Llevat que m'ajudis...
Unless you help me...
... et pagaré.
... I will pay you.
... no et pagaré.
... I won't pay you.

Fixa-t'hi: Ja hem vist en l'apartat de la forma will que l'anglès sol fer servir aquesta forma en expressions condicionals d'aquest tipus.

Més exemples:

Download MP3
1) Si agafeu aquesta carretera hi arribareu abans.
If you take this highway you'll get there sooner.

2) Si guardem els préssecs a la nevera no es faran malbé.
If we keep the peaches in the fridge they won't go bad.

3) Si els veiem, els donarem records de part teva.
If we see them we'll say hi to them for you.

4) Llevat que lliuris els deures, no aprovaràs el curs.
Unless you hand in your homework, you won't pass the course.

Observem també que sovint s'usa una forma imperativa com a resultat:

Download MP3
5) Si trobes les meves ulleres, fes-m'ho saber.
If you find my glasses, let me know.

6) Si no vols ajudar-nos, vés-te'n!
If you don't want to help us, go away!


Download MP3
CONDICIONAL 2
hipòtesi en temps de passat resultat en temps de condicional
Si tingués prou diners...
If I had enough money...
... compraria un cotxe nou.
... I would buy a new car.

Fixa-t'hi:
On el català fa servir el temps del pretèrit imperfet (tingués) en l'hipòtesi, l'anglès fa servir el simple past (had). De fet, la forma del past subjunctive anglès és la mateixa que la del simple past, excepte en el cas del verb be, on se sol ser were (vegeu ex. 2).

Més exemples:

Download MP3
1) Si visqués a Cadaqués passaria cada dia a la platja.
If I lived in Cadaqués I would spend every day on the beach.

2) Si fos de tu, conduiria més a poc a poc.
If I were you I would drive more slowly.

3) Si es morís demà, tots seríem rics.
If he died tomorrow we'd all be rich.


Download MP3

Recorda:
En anglès formal es tradueix el subjuntiu del pretèrit imperfet dels verbs ser (fos, fossis, etc.) i estar (estigués, estiguessis, etc.) per were, tot i que no concorda amb el subjecte. Exemples:

— Si fos un home ric... = If I were a rich man... (o, en anglès menys formal: If I was a rich man...).
Si ell estigués malalt... = If he were ill... (o, en anglès menys formal: If he was ill...).

Observem que en oracions concessives s'obté la mateixa correspondència entre el pretèrit imperfet i el past simple:

Download MP3
4) Encara que correguessis perdries el tren.
Even if you ran you would miss the train.

5) Però penso que seria feliç encara que no fos amb tu.
But I think I would be happy even if it weren't/wasn't with you.

6) Encara que estiguéssim d'acord amb les seves demandes, no ens deixaria mai en pau.
Even if we agreed to his demands, he would never leave us in peace.


Download MP3
CONDICIONAL 3
hipòtesi en temps de
pretèrit plusquamperfet català;
past perfect anglès
resultat en temps de
condicional compost català;
conditional perfect anglès
Si haguessis marxat més d'hora...
If you had left earlier...
... hauries arribat puntualment.
... you would have arrived on time.

La hipòtesi del condicional 3 en català es forma amb el temps de pretèrit plusquamperfet: «subjuntiu imperfet de haver + participi» —i en anglès amb el past perfect: «past simple de have + participi». La segona part d'una oració condicional en català es forma amb el temps de condicional compost —«condicional d'haver + participi»—, i en anglès amb el conditional perfect: «would have + participi». Exemples:

Download MP3
  subjuntiu imperf. = simple past participi compl. condicional participi
català Si jo hagués sabut això, hauria vingut.
anglès If I had known this, I would have come.
català Si haguessis ajudat la Mar, jo m'hauria quedat.
anglès If you had helped Mar, I would have stayed.

Més exemples:

Download MP3
1) Si haguessin vingut, els hauríem vist.
If they had come we would have seen them.

2) Si haguéssim portat un paraigua, no ens hauríem mullat.
If we had brought an umbrella we wouldn't have gotten wet.

3) Si m'haguessis dit la veritat no hi hauria hagut aquest malentès.
If you had told me the truth there wouldn't have been this misunderstanding.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) El resultat serà bo.
2) Si haguessis llegit les instruccions, no hauries trencat el mirall.
3) L'estiu vinent anirem a França [comencem amb el subjecte].
4) Si continues així, acabaràs (end up) a la presó.
5) Si funcionés, estaríem molt (very) contents.
6) Ens casarem tan aviat com (as soon as) trobem una casa.
7) Caminarem de Portbou a Navarra. On dormireu?
8) Si guanya en Joan, farem (have) una festa.
9) Si m'estimessis, no diries això.
10) Celebrarem l'aniversari durant tota la setmana [future continuous, durant no es tradueix].
11) Divendres vinent farem una gran festa [comencem amb el subjecte].
12) Suposo (guess) que la situació es quedarà així (like this).
13) Si ell hagués tingut més temps, s'hauria quedat fins al final (end).
14) Serà difícil.
15) Et trobaré a faltar [expressat amb passió].
16) Potser no vindran.
17) Et trobaràs millor si prens (take) aquesta medecina.
18) Si ella necessités diners, treballaria.
19) Necessitaràs ajut?
20) Al cap (after/in) d'un mes tindrem la resposta [comencem amb el subjecte].
21) Hi haurà vi per a tothom.
22) Tot (Everything) millorarà si fem un esforç.
23) Estic molt cansat; em sembla (think) que aniré a dormir (go to bed).
24) No marxaré fins d'aquí a (for) una hora.
25) Si em quedés aquí, buscaria feina.
26) Mai no penses que et passarà.
27) [amb to d'ira] Si el servei no millora, em queixaré!
28) Què portaràs [posat]?
29) Demà, què faràs?
30) Si marxes ara, no te'n penediràs mai.
31) Si el que esperes (expect) és un hotel de primera categoria, quedaràs (be) decebuda (disappointed).
32) Si apugen els interessos (interest rates), vendrem la casa.
33) Compraré un televisor nou.
34) Penso que acceptaran la nostra proposta (proposal).
35) Si haguessis pagat la factura (bill), no ens haurien tallat (cut off) la llum (electricity).
36) Espera't un moment; buscaré un bolígraf.
37) Potser pensaran que sóc peres?2s.
38) Si intentéssim marxar sense pagar, trucarien la policia.
39) El govern no rebaixarà (lower) els impostos.
40) Treballaré en (on) això fins al dia que em mori [future continuous].
41) Això voldria dir passar-se (spending) tot el dia conduint.
42) Jo hauria jurat que eres tu!
43) Si no l'ajudes [a ell] no acabarà mai.
44) No ho sabrem fins la setmana vinent.
45) Si haguéssim tingut més temps podríem haver jugat amb els vostres fills.
46) Farem aquest viatge quan tinguem més diners.
47) No seria més fàcil sense (without a) motxilla?
48) Si tinc fred em poso (put on), un jersei.
49) Si ho dic a la meva mare, s'amoïnarà (get worried).
50) Si t'emborratxessis (get drunk) al casament, [jo] no t'ho perdonaria mai!

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil