visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 13
Can, could, be able to; may, might i must; had better i would rather

Versió de la unitat 13 en Microsoft Word 97/2000/XP

Seguiu l'enllaç següent per l'antic «capítol XIII», Verbs pronominals.

En aquesta unitat estudiarem cinc auxiliars modals: can, could, may, might i must (ja hem estudiat els dos auxiliars modals will i would en la unitat anterior i estudiarem shall i should en la unitat següent). A més, al final d'aquesta unitat mirarem dos modismes: had better i would rather. Ara bé, abans de començar ens cal dir que el modal must expressa dues idees ben distintes: el que ens sembla molt probable, gairebé segur, cas en què es tradueix per deure (ex.: Deuen assajar molt = They must rehearse a lot), i, per l'altra banda, l'obligació, cas en què es tradueix per la perífrasi haver de. En aquesta unitat n'estudiarem el primer sentit i en la següent, el segon.

Els auxiliars modals can i could i la perífrasi be able to


Els auxiliars modals can i could es tradueixen sempre en català per formes del verb poder. Ara bé, la traducció en anglès del verb poder pot causar dubtes, ja que a vegades fem servir can i could i a vegades la perífrasi be able to. L'ús dels uns o de l'altra depèn del temps del verb; a saber:

— traduïm sempre per can les formes del present (puc, pots, pot, etc.).
— traduïm gairebé sempre per could tant el condicional (podria, podries, etc.) com l'imperfet (podia, podies, etc.).
— solem traduir per be able to tot altre temps de poder, com també les formes d'infinitiu, de gerundi i de participi.

Observem també que la negació del modal can se sol escriure cannot, no pas can not; per exemple, normalment escrivim I cannot go o I can't go, no pas I can not go (No puc anar-hi).

Vegem ara una taula que mostra exemples de la traducció de poder en sis temps verbals:

Download MP3
TEMPS CATALÀ ANGLÈS
Present puc fer-ho I can do it
Futur podré fer-ho I will be able to do it
Condicional podria fer-ho I could do it o I would be able to do it
Pret. perifràstic vaig poder fer-ho I was able to do it
Pret. indefinit he pogut fer-ho I have been able to do it
Imperfet podia fer-ho I could do it

Observacions:
— Si en català és indiferent l'ús del present o del futur del verb poder, en anglès se sol fer servir can; altrament cal usar will be able to. Exemples:

Download MP3
1) Et podré pagar demà (oració equivalent a Et puc pagar demà).
I can pay you tomorrow.

2) Aviat podràs gaudir del nostre nou CD (no Aviat pots gaudir...).
You'll soon be able to enjoy our new CD.


— Afirmacions amb poder en temps de pretèrit perifràstic s'han de traduir pel gir «was/were able to»; en canvi, negacions en el mateix temps tenen l'opció de traduir-se per couldn't. Exemples contrastats:

Download MP3
3) El conductor va poder salvar-se.
The driver was able to (no: The driver could) save himself.

4) El conductor no va poder salvar-se.
The driver couldn't (o també ... wasn't able to) save himself.

— El gir català «condicional de poder + haver + participi» es tradueix sempre en anglès per «could have + participi». Observem que aquests girs se solen aparèixer com el resultat d'una expressió de condicional 3 (vegeu pàg. 155).

Download MP3
5) Si haguessin llegit l'avís, podrien haver evitat l'accident.
If they had read the warning, they could have avoided the accident.

6) Si no ens haguéssim perdut, podríem haver arribat a l'hora.
If we hadn't gotten lost, we could have arrived on time.

— El gir català «saber + infinitiu» es pot traduir a vegades per «can + infinitiu»

Download MP3
7) Saps cosir? No sabem nedar.
Can you sew? We can't swim.

— Casos en què traduïm poder per can o could:

Download MP3
8) [present i futur] Ara què podem fer? Demà què podem/podrem fer?
What can we do now? What can we do tomorrow?

9) [imperfet] No podia moure's. M'ha demanat on podia comprar un diari.
He couldn't move. He asked me where he could buy a newspaper.

10) [condicional] En Carles m'ha demanat si ens podries ajudar.
Carles asked me if you could help us.

11) [condicional compost] Et podries haver fet mal.
You could have hurt yourself / You could have gotten hurt.

12) [petició] Podem plegar d'hora demà? (Vegeu també L'ús de can i may per a expressar permís.)
Can we get off (work) early tomorrow?


— Casos en què hem de traduir poder per be able to:

Download MP3
13) [futur] Mai no podràs aprendre-ho tot.
You'll never be able to learn it all.

14) [pretèrit perifràstic] Ens va costar, però per fi vam poder obrir el bagul.
It was really hard/difficult, but we were finally able to open the trunk.

15) [pretèrit indefinit] Encara no he pogut acabar.
I haven't been able to finish yet.

16) [infinitiu] Necessito poder parlar l'anglès.
I need to be able to speak English.


Per acabar, observem que expressions que inclouen els girs pot ser que i podria ser que se solen traduir en anglès pels auxiliars modals may i might, dels quals parlem tot seguit.

Els auxiliars modals may i might

Hi ha una tendència natural de traduir en anglès el gir és possible que... per it is possible that...; p.e., És possible que demà vinguin = It is possible that they will come tomorrow. Encara que aquesta expressió anglesa és perfectament correcta, en aquest cas és més usual fer servir els auxiliars modals may i mightThey may/might come tomorrow—, els quals també tradueixen de la mateixa manera les expressions de probabilitat catalanes «pot ser que» i «podria ser que». Exemples:

Download MP3
1) És possible que la cançó sigui original.
The song may/might be original.

2) Pot ser que sigui la nostra última oportunitat.
It may/might be our last chance.

3) Podria ser que no volguessin casar-se.
They may/might not want to get married.

4) Pot ser que no ho sàpiga.
He may/might not know it.

5) És possible que hagin canviat d'opinió.
They may/might have changed their minds.

6) Podria ser que haguessin marxat.
They may/might have left.


Download MP3
Ull viu!
En expressions catalanes que poden referir-se tant al present com al futur —p.e., Pot ser que ens esperin ara o Pot ser que ens esperin demà—, l'anglès ha de fer servir un temps continu: They may/might be waiting for us now i They may/might be waiting for us tomorrow.

Per acabar contrastem una oració condicional del tipus Podrien haver perdut el tren si no haguessin corregut, en què sabem que no van perdre el tren, amb Pot ser que hagin perdut el tren (o Podria ser que haguessin perdut el tren), en què no sabem si han perdut o no el tren. En el primer cas, l'anglès pot fer servir els modals could o might: They could/might have missed the train if they hadn't run. En canvi, com veurem tot seguit, l'anglès tradueix el segon cas de tres maneres diferents, depenent de la probabilitat relativa:

Download MP3
Pot ser que ho hagi fet [ell]. (és possible) He may have done it.
(més dubtós) He might have done it.
(molt dubtós) He could have done it

Més exemples:

Download MP3
1) Pot ser que plogui avui.
It may/might/could rain today.

2) Si hagués tingut la clau, podria haver agafat el cotxe.
If I had had the key, I could/might (no may) have taken the car.

3) Podria ser que ja tinguessin prou diners.
They may/might/could already have enough money.

4) Ens hi podríem haver quedat més temps si no hagués plogut.
We could/might (no may) have stayed there longer if it hadn't rained.

L'ús de can i may per a expressar permís

L'anglès té dues maneres de demanar permís: es fa servir may en casos més formals —o sigui quan tractaríem l'altre de vostè— i s'empra can en contextos més familiars, tractant l'altre de tu. Exemples:

Download MP3
1) El puc ajudar (a vostè)?
May I help you?
2) Et puc ajudar?
Can I help you?

L'auxiliar modal must

L'auxiliar modal must es fa servir per a expressar el que sembla molt probable, una conclusió lògica basada en indicis clars, exactament com el verb català deure. (També pot expressar l'obligació i la prohibició, i parlarem d'això en la unitat següent.) Val a dir que, en aquest context, no se solen contraure must i not, ja que la contracció mustn't sol destacar la prohibició. Exemples:

Download MP3
1) L'he vist entrar; deu viure allà.
I saw him go in; he must live there.

2) Mira quines joies! Ella deu tenir molts diners.
Look at those jewels! She must have a lot of money.

3) No deus tenir gaire bona opinió d'ella.
You must not have a very good opinion of her.

4) No deuen saber que ja sou aquí.
They must not know that you are already here.


Observem que el català té dues maneres d'expressar accions probables en el passat: si es parla d'avui, hom diu, per exemple, Deu haver passat avui i, si es refereix a un temps més remot, diu, per exemple, Devia passar ahir. En anglès, totes dues expressions es tradueixen calcant la primera: It must have happened today i It must have happened yesterday. Això és lògic si recordem que l'anglès no distingeix accions acabades avui d'accions acabades abans d'avui (per a més detalls, vegeu el pretèrit indefinit). Més exemples:

Download MP3
5) Deuen haver plegat d'hora.
They must have gotten off work early.

6) No em deus haver sentit bé.
You must not have heard me well.

7) Es devien perdre.
They must have gotten lost.

8) No devien tenir prou espai per a muntar totes les tendes.
They must not have had enough space to set up all the tents.


Download MP3
Ull viu!

L'anglès britànic no sol fer servir l'auxiliar modal must en negacions per a parlar del que és poc probable. Per exemple, l'oració No deuen ser amics es traduiria per It is very unlikely that they are friends (o They cannot be friends). Semblantment, l'oració No deuen haver fet els deures es traduiria per It is very unlikely that they have done their homework (o They cannot have done their homework).

Les expressions modals had better i would rather

Per a expressar consells d'una certa intensitat o el que sembla desitjable, el català fa servir la construcció «val més que + subjuntiu» —p.e., Val més que te'n vagis aviat—, que l'anglès tradueix pel gir «had better + simple infinitive». Observem que, excepte quan el subjecte és it, l'element had se sol contraure amb el subjecte, esdevenint 'd; així diem: You'd better leave soon. Les negacions s'expressen col·locant l'adverbi not després del mot better; p.e., Val més que no en parlis = You'd better not talk about it. Més exemples:

Download MP3
1) Val més que estalviïs els diners.
You'd better save your money.

2) Val més que sigui aquesta nit.
It had better be tonight.

3) Val més que no arribem tard.
We'd better not be late.

4) Val més que no torni a venir.
He'd better not come back here.


Per a expressar preferències, el català fa servir els girs «estimar-se més + infinitiu» i «preferir + infinitiu». En anglès també hi ha dues maneres d'expressar aquest concepte: els girs «would rather + simple infinitive» i «prefer + to infinitive»; dels dos, el primer és més usual i és el que ara estudiarem. Com en el cas de had better, l'element would se sol contraure amb el subjecte, esdevenint 'd, i les negacions s'expressen col·locant l'adverbi not davant l'infinitiu. Exemples:

Download MP3
5) M'estimo més quedar-me al cotxe que entrar.
I'd rather stay in the car than go in.

6) Prefereixo sopar amb els nens.
I'd rather have dinner with the children.

7) S'estima més no estar-se dret.
He'd rather not stand.

8) S'estimen més no cantar fins al vespre.
They'd rather not sing until the evening.

Finalment, quan hom s'estima més que un altre faci tal cosa, l'anglès sol emprar el gir «would rather + nom + past simple». Exemples:

Download MP3
9) M'estimo més que ho facis tu.
I'd rather you did it.
10) S'estima més (ella) que no li digueu res (a ell).
She'd rather you didn't say anything to him.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Ell podia conduir quan tenia divuit anys.
2) Val més que ho fem ràpidament.
3) Pot ser que ara mirin la televisió.
4) Devia ser un error.
5) Aviat podran tornar a la feina [comencem amb el subjecte].
6) Ja has pogut parlar amb en Joan?
7) Pot ser que demà mirin la televisió.
8) Val més que no em casi.
9) Et puc deixar els diners demà.
10) Pot ser que nedi molt [ell].
11) Sempre ha pogut aprendre fàcilment [ella].
12) Val més que puguis ballar.
13) S'estimen més saltar-se (skip) aquesta part.
14) No podies fer res (anything)?
15) Van dir que podien parlar l'anglès.
16) Prefereixo no venir.
17) Podria ser que l'Anna no sabés la resposta.
18) Ella no et deu estimar gens.
19) Li vaig demanar [a ell] si podia seure al seu costat.
20) Et podries haver fet mal.
21) Val més que en comprem un de nou (a new one).
22) Vam poder convèncer-los que teníem raó (we were right).
23) Si jo hagués sabut això, podria haver guanyat el premi.
24) El podries haver vist dissabte passat.
25) No vaig poder entrar a (get in) la casa perquè havia (had) oblidat la clau.
26) Pot ser que t'hagis fet mal jugant a futbol.
27) Li vaig dir [a ell] que podia marxar quan hagués (had) escrit la carta.
28) La seva vista [d'ell] no deu ser gaire bona.
29) Si haguéssim tingut més temps podríem haver jugat amb els vostres fills.
30) Això és tot el que he pogut fer fins ara.
31) Sempre podíem marxar d'hora, el dijous.
32) Encara (yet) no he pogut anar al banc aquest matí.
33) L'Oriol m'ha dit que podia fer servir les seves eines.
34) Podríem haver fet servir els diners per a reparar la teulada (roof).
35) Ella vol poder parlar anglès abans de viatjar als Estats Units.
36) L'avió no va poder aterrar (land).
37) Aquest avió deu ser nostre.
38) M'estimo més que ens paguin demà.
39) Val més que t'afanyis.
40) És possible que estiguin dormint.
41) Els podem ajudar?
42) M'estimo més que vingueu després de les onze.
43) No van poder superar (overcome overcame overcome) l'oposició del poble.
44) Mai no ens podrem permetre (afford) viure a Barcelona.
45) Com (As) ja deveu saber, estem canviant la nostra política de privacitat (privacy policy).
46) Si hagués pogut hauria agafat un taxi.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil