visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 20
Els temps verbals

Versió de la unitat 20 en Microsoft Word 97/2000/XP

Com hem vist en les dinou unitats anteriors, a grans trets hi ha una correspondència bastant clara entre els temps verbals catalans i els anglesos. Ara bé, hi ha algunes excepcions importants; per tant, en aquesta unitat farem un breu resum dels temps catalans i la seva traducció en anglès.

El present d'indicatiu

El present d'indicatiu català es tradueix pel temps anglès de present simple, excepte en els tres casos següents:

Accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'expressen en anglès en temps de present perfect.
Quan el present català indica el futur, l'anglès vol present continuous.
Quan el present català es pot substituir pel «present continu», l'ús del present continuous anglès és obligatori.

Accions i estats actuals que comencen en el passat: present perfect

Les accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'han de traduir en anglès pels temps de present perfect o present perfect continuous. (El present perfect continuous es fa amb la construcció «have/has + been + gerundi».) En aquests casos gairebé sempre anirà inclòs en l'oració un dels mots o locucions següents:

— des de, des que (since)
— des de fa, fa (for)
— recentment, últimament, etc. (lately, recently)

Exemples:

Download MP3
1) Viuen aquí des de l'estiu passat.
They have lived here since last summer.

2) Des que vas venir, treballem (estem treballant) més fort.
Ever since you came, we have been working harder.

3) Som aquí des de les deu.
We have been here since 10 o'clock.

4) Fa anys que tenim aquest cotxe (Tenim aquest cotxe des de fa anys).
We have had this car for years.

5) Fa tres hores que condueixes (que estàs conduint).
You have driven (o You have been driving) for three hours.

6) Recentment em trobo malament.
Lately I've felt (o been feeling) sick.

7) És la primera vegada que sóc aquí ("des que vaig néixer").
It's the first time I've been here.

B) Si el present català indica el futur, l'anglès vol present continuous

Quan el present d'indicatiu català s'usa amb un adverbi o expressió equivalent que fa referència al futur, tal expressió se sol traduir en anglès pel present continuous. Exemples:

Download MP3
1) Demà marxem (marxarem).
We are leaving tomorrow.

2) La setmana que ve organitzem (organitzarem) una festa.
We are having a party next week.

3) Aquest vespre conduïm (conduirem) fins a Berga.
We are driving as far as Berga this evening.

4) Ara vaig (aniré) a casa.
I'm going home now.

Excepcions:
— Decisions espontànies es tradueixen per will + infinitiu. Exemple:

Download MP3
5) Vas al cine? Doncs jo també vinc (vindré).
Are you going to the movies? Then I'll come too.

— Horaris o calendaris, sobretot en la llengua escrita, s'expressen en present simple. Exemple:

Download MP3
6) El vol surt (sortirà) a les vuit.
The flight leaves at eight o'clock.

Si el català té l'opció d'usar el continu, l'anglès en té l'obligació

Quan es pot substituir el present d'indicatiu català per la forma «present continu» sense produir una oració agramatical ni canviar el sentit de la frase, la traducció pel present continuous anglès és obligatòria. Vegem ara uns exemples contrastats:

Download MP3
1) Espero l'autobús. (És igual a Estic esperant l'autobús.)
I'm waiting for the bus.

2) La Ramona sap la resposta. (L'expressió La Ramona està sabent la resposta no és gramatical.)
Ramona knows the answer.

3) Ara miren la televisió. (És igual a Ara estan mirant la televisió.)
They are watching TV now.

4) Cada divendres miren la televisió. (No és substituïble per Cada divendres estan mirant la televisió.)
They watch TV every Friday.

5) Vivim a Manresa. (L'estança és permanent)
We live in Manresa.

6) Aquests dies vivim a Manresa. (L'estança és temporal; és igual a Aquests dies estem vivint a Manresa.)
We're living in Manresa these days.

7) Sempre penso en tu. (És igual a Sempre estic pensant en tu.)
I'm always thinking of you.

8) Sempre penso en tu quan toquen aquesta cançó. (No és substituïble per Sempre estic pensant en tu quan toquen aquesta cançó.)
I always think of you when they play this song.Download MP3
Ull viu!
Encara que una expressió com Treballo a Vic des de l'abril sona bé en continu, en anglès s'ha de traduir pel present perfect o present perfect continuous: I've worked (o I've been working) in Vic since April. I encara que una expressió com Vénen dimarts és impossible en temps continu (Estan venint dimarts), en anglès cal utilitzar el present continuous: They're coming on Tuesday.

El pretèrit perifràstic

El pretèrit perifràstic català es tradueix en anglès sempre pel past simple. No hi ha cap excepció. Exemples:

Download MP3
1) Els autors van lliurar el treball ahir al migdia.
The authors handed in the paper at noon yesterday.

2) Quant et van pagar?
How much did they pay you?

3) Fa dos anys van publicar un llibre sobre telèfons intel⋅ligents.
They published a book about smartphones two years ago.

4) Fa molt temps que vam passar el punt de no retorn.
We passed the point of no return a long time ago.

5) La mare va sortir de comptes el 14 d'octubre.
Mother was due to have her baby on October 14.

El pretèrit indefinit

El pretèrit indefinit català es tradueix en anglès per present perfecthave/has + participi») excepte quan es tracta d'accions concretes acabades avui, en què l'anglès vol past simple. Exemples contrastats:

Download MP3
1) Encara no han començat.
They haven't begun yet.

2) Han començat fa una hora.
They began an hour ago.

3) Hem dinat aquí moltes vegades.
We have had lunch here many times.

4) Hem dinat a les dues.
We had lunch at two.

5) Perdona? Què has dit?
Excuse me? What did you say?

6) T'ha fet mai un petó?
Has she ever kissed you?

7) Ella m'ha fet un petó i després ha marxat.
She kissed me and then left.

8) Ja has vist l'Home dels Nassos?
Have you seen the Nose Man yet?Download MP3
Recordem:
El català no pot fer servir mai el temps de pretèrit perifràstic per a accions acabades avui, a diferència de l'anglès i el castellà, que fan servir els seus temps corresponents sense aquesta restricció. Exemples contrastats:
— anglès: I did it two days ago; I did it an hour ago.
— castellà: «Lo hice hace dos días; lo hice hace una hora.»
— català: Ho vaig fer fa dos dies; ho he fet fa una hora.

El pretèrit plusquamperfet

El pretèrit plusquamperfet, que indica una acció anterior a una altra ja realitzada, es tradueix en anglès sempre pel past perfecthad + participi»). Val a dir que el past perfect també tradueix el pretèrit plusquamperfet de subjuntiu. Exemples:

Download MP3
1) Va dir que encara no havia acabat.
He said that he hadn't finished yet.

2) Es va adonar que havia perdut els bitllets.
He realized that he had lost the tickets.

3) Havies viatjat mai a la Xina abans de l'any passat?
Had you ever traveled to China before last year?

4) No em vas dir que ja havies llegit el meu mail?
Didn't you tell me that you had already read my email?

El pretèrit imperfet

L'anglès no disposa de cap temps que correspongui directament a l'imperfet català, i cal traduir, aquest, segons l'ús que se'n fa. Concretament, l'anglès tradueix l'imperfet català de tres maneres principals: past continuous, past simple i la forma used to (que pot, a vegades, alternar amb la forma would).

A) Quan l'imperfet català equival al gir «imperfet de estar + gerundi», se sol traduir en anglès per past continuouswas/were + gerundi»).

Download MP3
1) Jo mirava (= Estava mirant) la televisió quan ella em va trucar.
I was watching TV when she called me.

2) Què feies (= Què estaves fent) quan ha sonat l'alarma?
What were you doing when the alarm went off?

3) Mentre dormia (= Mentre estava dormint), algú li va robar el rellotge.
While he was sleeping, someone stole his watch.

4) Ens esperaven (= Ens estaven esperant) quan vam baixar de l'avió.
They were waiting for us when we got off the plane.

B) Quan el verb que es fa servir en temps d'imperfet és d'aquests que no admeten una construcció contínua, l'anglès sol traduir-lo en temps de past simple. Exemples:

Download MP3
1) Estava trist perquè la Cristina no hi era.
He was sad because Cristina wasn't there.

2) Volia dir-te una cosa.
I wanted to tell you something.

3) Semblava incapaç de defensar-se.
She seemed incapable of defending herself.

4) Necessitava dues coses fonamentals: temps i diners.
He needed two fundamental things: time and money.

C) El gir «abans + temps imperfet», que s'usa per a parlar d'accions i estats que s'esdevenien o existien en el passat però ara no, es tradueix en anglès per la locució «used to + simple infinitive», locució que també tradueix l'imperfet català quan es fa servir per a parlar d'accions rutinàries en el passat. Per exemple, quan ho feia = solia fer-ho, l'anglès vol I used to do it. Exemples:

Download MP3
1) Abans era prima.
She used to be thin.

2) Abans hi havia camps de blat aquí.
There used to be wheat fields here.

3) Abans no parlava tant.
He didn't use to talk so much.

4) Abans sortia amb la Marta?
Did he use to go out with Marta?

5) Quan era jove nedava (= solia nedar) molt.
When I was young I used to swim a lot.

6) Quan estudiava a Vic dinava (= solia dinar) a les tres.
When I was studying in Vic I used to have lunch at three.

7) Quan era petit plorava (=solia plorar) molt.
When I was little I used to cry a lot.

Finalment, quan es parla d'una sèrie d'accions rutinàries en el passat, l'anglès sol emprar el gir «would + simple infinitive». Exemple:

Download MP3
8) El diumenge en Joan solia llevar-se d'hora. Caminava fins al poble on els seus amics l'esperaven. Esmorzaven plegats al bar i després anava amb moto a la cala, on nedava i prenia el sol fins a l'hora de dinar.
On Sundays Joan used to get up early. He'd walk as far as the town where his friends would be waiting for him. They'd have breakfast together in the bar and then he'd ride his motorbike to the cove, where he would swim and sun-bathe until it was time for lunch.

Els temps subjuntius

El català fa servir el mode subjuntiu en un gran nombre de contextos i la seva traducció en anglès depèn normalment del tipus de subjuntiu de què es tracta. Un estudi complet d'aquest mode cau fora de l'abast d'aquesta obra, però podem oferir algunes observacions generals útils.

A) En un gran nombre de casos, el present subjuntiu català es tradueix pel temps de present simple anglès i l'imperfet subjuntiu es tradueix pel past simple. Exemples:

Download MP3
1) Viatjarem quan tinguem més temps.
We'll travel when we have more time.

2) Si ho sabés, t'ho diria. Encara que ho sabés, no t'ho diria.
If I knew I'd tell you. Even if I knew, I wouldn't tell you.

3) És bo que encara estiguin junts.
It's good that they are still together.

4) M'interessa tot el que tingui a veure amb trens.
I'm interested in everything that has to do with trains.

5) Nega que faci mai faltes.
He denies that he ever makes mistakes.

6) Sempre que guanyi el Barça destaparem una ampolla de cava.
Whenever Barça wins we'll uncork a bottle of cava.

B) El pretèrit perfect subjuntiu (e.g., hagi fet) es tradueix gairebé sempre en anglès per present perfect (e.g., have/has done), i el pretèrit plusquamperfet subjuntiu (e.g., hagués fet) és tradueix gairebé sempre per past perfect (e.g., had done). Exemples:

Download MP3
1) Pots marxar quan hagis emplenat el formulari.
You can leave when you have filled out the form.

2) M'estranyava que haguessin convidat en Joan.
It puzzled me that they had invited Joan.

3) Espero que hagis gaudit de les vacances!
I hope you have enjoyed your vacation!

4) Si haguéssim marcat un gol hauríem guanyat.
If we had scored a goal we would have won.

5) Dubtava molt que haguessin completat el curs.
I really doubted that they had completed the course.

C) Quan es tracta d'expressions de dubte o desconeixença, com també d'expressions d'emoció, l'anglès tradueix el present subjuntiu català per formes del present o del futur, depenent del sentit de la frase. Exemples:

Download MP3
1) Dubto que ara sàpiga la resposta.
I doubt (that) he knows the answer now.

2) No crec que demà tinguin èxit.
I don't believe (that) they will succeed tomorrow.

3) Estic content que tinguis un cotxe nou.
I'm glad (that) you have a new car.

4) Tinc por que descobreixin la veritat.
I'm afraid (that) they (will / are going to) discover the truth.

D) El subjuntiu català es tradueix en anglès per l'infinitiu simple en tres casos: després d'adjectius que expressen importància o allò que és desitjable; després de certs verbs que manifesten demandes, recomanacions, propostes i idees afins, i en l'imperatiu negatiu. Exemples:

Download MP3
1) Insisteixo que siguin alliberats!
I demand that they be freed!

2) És important que siguin puntuals.
It's important that they be on time.

3) Recomano/Suggereixo que vegi aquest espectacle.
I recommend/suggest that he see this show.

4) No m'empipis.
Don't bother me.

E) L'anglès tradueix amb el gir «complement objecte + infinitiu to» el subjuntiu de clàusules subordinades que manifesten la voluntat, el desig, la demanda i conceptes afins. Exemples:

Download MP3
1) Vull que vingui ell.
I want him to come.

2) Necessito que ells m'ajudin.
I need them to help me.

3) No em demanis que sigui el teu heroi.
Don't ask me to be your hero.

4) Al meu marit no li agrada que fumi.
My husband doesn't like me to smoke.

F) Els subjuntius dels girs «fer que + subjuntiu» i «deixar que + subjuntiu» es tradueixen en anglès pel gir «complement objecte + infinitiu simple». Observem que, en aquest context, l'anglès sovint tradueix el verb principal deixar (let let let) per les formes will i would. Exemples:

Download MP3
1) Farem que els brètols paguin els danys.
We'll make the vandals pay for the damage.

2) Vaig fer que un mecànic revisés el meu cotxe.
I had a mechanic service my car.

3) No deixen que parli ningú més (S'hi neguen).
They won't let anyone else speak.

4) No deixaven que parlés ningú més (S'hi negaven).
They wouldn't let anyone else speak.

G) El gir «perquè (de finalitat) + subjuntiu» es tradueix gairebé sempre per les formes will i would. Exemples:

Download MP3
1) Li paguen més perquè (per tal que) treballi més.
They pay him more so that he will work more.

2) Li pagaven més perquè (per tal que) treballés més.
They paid him more so that he would work more.

3) Donen cafè als conductors perquè no s'adormin.
They give the drivers coffee so they won't fall asleep.

4) Donaven cafè als conductors perquè no s'adormissin.
They gave the drivers coffee so they wouldn't fall asleep.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Esperarem fins que els nens dormin [estiguin dormint].
2) Miraven els quadres.
3) En Joan ha caigut al llac fa mitja hora.
4) És important que ell acabi avui.
5) Han començat fa dues hores.
6) Era estrany que no trobéssim cap bolet.
7) Què volies dir?
8) Des que va canviar el temps tinc fred.
9) Estic ajudant la Rosa des que he esmorzat.
10) Aquelles noies sempre xerren.
11) Fa tres anys que aprenc l'anglès.
12) Demà vénen amb en Carles i la Laura [comencem amb el subjecte].
13) He sentit les notícies aquest matí [dit a la tarda].
14) Els nens miren la tele des de les deu.
15) Neguen que hi hagi hagut cap retard.
16) Abans teníem tres gossos.
17) He vist en Ricard a les dues.
18) Penso en (of) un número entre u i deu.
19) Esperem l'Eva des de fa quaranta minuts.
20) Va dir que ho tindria a punt (ready) abans que marxéssim.
21) Ens quedem aquí aquesta nit.
22) Vaig apuntar (write down) la seva adreça [d'ells] perquè no me n'oblidés.
23) No li ho direm [a ell] fins que vinguin els altres.
24) Et sento però no t'escolto.
25) Abans ballava [jo] cada nit.
26) Som aquí des de les set.
27) Ha rentat el cotxe i després ha anat a Calders.
28) És bo que estigueu d'acord amb nosaltres.
29) Marxàvem quan de sobte (suddenly) vam sentir xisclar una noia.
30) He escrit dos llibres en anglès i un en català.
31) Vivim en aquesta casa des de fa tres anys.
32) Faig moltes coses des que sóc aquí.
33) Hem estat a Cadaqués moltes vegades.
34) Hem vingut a Cadaqués aquest matí.
35) Abans no sentia res per ella.
36) Sempre es queixa [ell].
37) Des que va aprendre l'anglès viatja molt [ella].
38) Me'n vaig a casa.
39) Quan escrivia la meva novel⋅la em llevava a les cinc del matí.
40) Em van dir que ell s'havia mort.
41) Què feies abans?
42) Abans jugava per Lleida?
43) No hi anem mai llevat que ens convidin.
44) Encara que corris perdràs el tren.
45) Farem que els exercicis siguin més difícils!

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil