visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — CAPÍTOL XI
Adverbis II

Versió del capítol XI en Microsoft Word 97/2000/XP

Seguiu l'enllaç següent per l'antic capítol XI, Comparació dels temps verbals.

En aquest capítol continuarem el nostre estudi dels adverbis anglesos examinant els quatre grups d'adverbis que ens queden, oferint una lista alfabètica dels mots més importants de cada grup:

— adverbis de manera (well bé, slowly lentament, etc.)
— adverbis de lloc (here aquí, above sobre, etc.)
— adverbis d'afirmació i de dubte (probably probablement, maybe potser, etc.)
— adverbis conjuntius (however tanmateix, so per tant, etc.)


Adverbis de manera

De la mateixa manera que, per a formar un adverbi, el català afegeix a la forma femenina de l'adjectiu el sufix -ment, l'anglès hi afegeix el sufix -ly. Exemples:

Download MP3
bad badly (mal → malament)
certain certainly (cert certament)
full fully (ple plenament)
highhighly (alt → altament)
quickquickly (ràpid → ràpidament)
recent recently (recent recentment)
slow slowly (lent → lentament)
total totally (total totalment)

Normes morfològiques d'adverbis derivats d'adjectius

— La -e muda final de mot no se suprimeix, excepte en el cas d'adjectius terminats en «consonant + le», cas en què -le es reemplaça per -ly:

Download MP3
bravebravely (intrèpidament)
completecompletely (completament)
safesafely (amb seguretat)
vaguevaguely (vagament)
ableably (hàbilment)
simplesimply (senzillament)

Excepcions:

Download MP3
dueduly (degudament)
truetruly (veritablement)
wholewholly (completament)

— S'afegeix el sufix -ally als adjectius terminats en -ic:

Download MP3
basicbasically (bàsicament)
democratic democratically (democràticament)
dramaticdramatically (dramàticament)
economiceconomically (econòmicament)

Excepció:

Download MP3
publicpublicly (públicament)

— Si l'adjectiu termina en «consonant + y», generalment se substitueix y per i (i després s'hi afegeix -ly):

Download MP3
angryangrily (furiosament)
easyeasily (fàcilment)
heavyheavily (pesadament)
luckyluckily (afortunadament)
necessarynecessarily (necessàriament)
primaryprimarily (en primer lloc)
readyreadily (aviat; de bon grat)
steadysteadily (contínuament)

Excepcions:

Download MP3
dryly (secament)
shyly (tímidament)
slyly (múrriament)
wryly (irònicament)

Download MP3
Fixa-t'hi

— El mot fast es fa servir ja sigui com adverbi ja sigui com a adjectiu; exemple:
És ràpid = He's fast; Corre ràpidament = He runs fast (no ... fastly).

— El mot hard (dur), després de verbs que destaquen un esforç, s'usa com a adverbi per a voler dir fort, amb afany. Exemples:

  — He worked/played/fought/pulled/pushed hard.
   Va treballar/jugar/lluitar/tibar/empènyer fort.
  — He tried/thought hard.
   Va intentar/pensar amb afany.

— Els adverbis de temps cronològic són daily (diàriament), weekly (setmanalment), monthly (mensualment) i yearly (anualment).
— Esmentem també la locució in a timely manner, que es tradueix al català per d'una manera oportuna.


Download MP3
Ull viu!
L'anglès compta amb un gran nombre d'adjectius terminats en -ly —com ara friendly (amable), healthy (sa) i lively (viu, enèrgic, animat)— que no es poden convertir en adverbis afegint-hi el sufix -ly. En aquests casos se sol utilitzar la perífrasi «in a + adj. + manner/way». Exemples:
Em va somriure, però no amablement. He smiled at me, but not in a friendly way/manner.
— Llegia el conte animadament. She was reading the story in a lively way/manner.

Col·locació dels adverbis de manera derivats d'adjectius

Els adverbis de manera derivats d'adjectius es poden col·locar tant en posició final com en posició central. A grans trets, quan el verb va seguit d'algun tipus de complement és més probable que l'adverbi aparegui en posició central i, quan no en té, la posició final és la més usual. Tanmateix, totes dues posicions són correctes. Exemples:

Download MP3
POSICIÓ FINAL POSICIÓ CENTRAL
He moved quickly.
Es va moure ràpidament.
He quickly moved the knight.
Va moure ràpidament el cavall.
We listened carefully.
Escoltàvem atentament.
We carefully examined the box.
Vam examinar curosament la capsa.
She was singing softly.
Cantava suaument.
She was softly singing a song.
Cantava suaument una cançó.

Els adverbis de manera almost, just, only i well

almostgairebé, quasi

L'adverbi almost es col·loca en posició central, excepte quan modifica altres elements gramaticals, cas en què es col·loca al davant d'aquests (ex. 4). Exemples:

Download MP3
1) Gairebé va perdre el control del cotxe.
He almost lost control of the car.

2) Gairebé he acabat.
I have almost finished.

3) Gairebé hi som.
We are almost there.

4) Vam ballar gairebé cada nit.
We danced almost every night.

justen aquest mateix moment

Per a descriure accions i estats que acaben de passar, l'anglès col·loca l'adverbi just després de l'auxiliar en temps de present perfect, o bé, sobretot en anglès nord-americà, davant del verb en temps de past simple. Observem que la construcció catalana que hi correspon és en el temps de present: «acabar de + infinitiu». Exemples:

Download MP3
1) Acaba d'anar-se'n.
He has just left (o bé, He just left).

2) Acabo de sentir un soroll.
I've just heard (o bé, I just heard) a noise.

3) Acabem de llevar-nos.
We have just gotten up (o bé, We just got up).

4) Acabo de fer-ho.
I've just done it (o bé, I just did it).


Fixa-t'hi:
Quan l'adverbi just vol dir solament, sols o només, és sinònim de l'adverbi only.

onlysolament, sols, tan sols, només, únicament

L'adverbi only es col·loca en posició central excepte quan modifica un nom, cas en què va davant seu (ex. 4). Exemples:

Download MP3
1) Només l'he vista dos cops.
I have only seen her twice.

2) Només faig classes a la tarda.
I only teach classes in the afternoon.

3) Només he pres tres plàtans.
I've only taken three bananas.

4) Només vénen en Ron i la Cathy. Tenia només una opció.
Only Ron and Cathy are coming. He had only one option.

well, ben

Notem que well es col·loca sempre en posició final i, quan modifica un adjectiu participial, ambdós mots van units amb guionet (ex. 4). Exemples:

Download MP3
1) Cus bé, per ser un home.
He sews well, for a man.

2) Aquesta nit el Barça ha jugat bé.
Barcelona has played well tonight.

3) Em van dir que la feina anava bé.
They told me that the work was going well.

4) Totes aquestes cases noves són ben construïdes.
All these new houses are well-built.


Download MP3
Ull viu!
Quan l'adverbi s'usa després del verb estar amb el sentit de còmode o satisfet, no es tradueix en anglès per well, sinó per fine, good, OK o all right. Exemple:

4) —Estàs bé?Sí, ho estic.
"Are you (all right / good / OK)?" (però no "Are you fine?").
"Yes, I'm (fine / good / OK / all right)."

Adverbis de lloc

Els adverbis de lloc i de direcció solen respondre a les preguntes "on?" o "Cap a on?". En anglès, la majoria es combinen amb verbs de moviment o de desplaçament formant verbs adverbials —els anomenats phrasal verbs—, que estudiem detalladament en el manual Phrasal verbs, pas a pas. En aquest apartat ens limitarem a estudiar els tres adverbis here (aquí), there (allà) i home (a casa).

hereaquí

L'adverbi here va generalment en posició final, encara que es pot trobar també després d'una preposició (ex. 3). Exemples:

Download MP3
1) Els he vist aquí moltes vegades.
I have seen them here many times.

2) Fa dos anys vam viure aquí.
We lived here two years ago.

3) Londres és només a cinquanta milles d'aquí.
London is only 50 miles from here.


Download MP3
Ull viu!
Parlant per telèfon, l'adverbi there tradueix aquí quan aquest indica el lloc pròxim a qui escolta la conversa. Exemple:

4) Hola, sóc en Charles. ¿És aquí, la Lucy?
Hello, this is Charles calling. Is Lucy there?


Download MP3
Fixa-t'hi: La locució «d'aquí a + termini de temps» se sol traduir en anglès per «in + termini de temps» o «termini de temps + from now». Exemple:

5) Les classes comencen d'aquí a tres dies.
Classes begin in three days (o Classes begin three days from now).

Les locucions presentadores here's i here come(s) s'usen col·loquialment per a indicar l'existència d'una persona o cosa aquí, sobretot quan hom vol cridar l'atenció. Exemples:

Download MP3
6) Aquí tenim l'autobús.
Here's the bus.

7) Aquí tens una carta per a tu.
Here's a letter for you.

8) Ara ve la policia!
Here come the police!

9) Ara ve el sol!
Here comes the sun!

thereallà

L'adverbi there va generalment en posició final, encara que tambè es pot trobar després d'una preposició (ex. 4). Exemples:

Download MP3
1) Vàrem viure allà durant tres anys.
We lived there for three years.

2) Volem quedar-nos-hi tres dies.
We want to stay there for three days.

3) Com s'hi va?
How do you get there?

4) Des d'allà podem veure el riu.
From there we can see the river.

Les locucions presentadores there's i there go(es) s'usen col·loquialment per a indicar l'existència d'una persona o cosa allà, sobretot quan hom vol cridar l'atenció. En aquest cas, en català o bé no es tradueix o bé es tradueix per ja en el sentit de ara mateix. Exemples:

Download MP3
4) Mira! És la Mònica!
Look! There's Mònica!
5) L'autobús ja se'n va.
There goes the bus.

there behaver-hi

El mot there també forma part de la locució verbal there be, que es tradueix en català pel verb presentador haver-hi. Cal tenir en compte que l'anglès no considera el mot there com a subjecte pròpiament dit, sinó com a partícula anticipatòria del subjecte amb el qual el verb be ha de concordar. Exemples:

Download MP3
1) Hi ha un bolígraf a la taula; hi ha (o hi han) dos bolígrafs a la taula.
There is one pen on the table; there are two pens on the table.

2) Va haver-hi un problema; va haver-hi molts problemes.
There was a problem; there were many problems.

3) Hi ha hagut tres missatges en l'última hora.
There have been three messages in the last hour.


Download MP3
Ull viu!
A diferència del català, l'anglès no pot fer servir noms personals com a complement de la locució there be; exemple:

—Qui hi ha a la cuina? —Hi ha la teva mare.
"Who is in the kitchen?" "Your mother is there" no "There is your mother".

homea casa

El mot home (casa o llar) es fa servir també com a adverbi, acompanyant un verb de desplaçament o els verbs be, call, stay i write sense la presència de cap preposició. És a dir, un gir català com Vaig a casa es tradueix per I go home, no I go to (my) home. Es col·loca en posició final. Exemples:

Download MP3
1) Va anar/venir/tornar a casa.
He went/came/returned home.

2) Va portar a casa els llibres. Va trucar a casa.
He brought/took the books home. He called home.

3) Vam tornar a casa caminant/corrent/conduint.
We walked/ran/drove back home.

4) —Estareu a casa? —Sí, pensem quedar-nos a casa tot el dia.
"Will you be home?" "Yes, we're planning to stay home all day."

Adverbis d'afirmació, de dubte i de negació

Els adverbis d'afirmació són also, too i as well (també), even (fins i tot), for sure (segur), really (de debò) i yes (sí); els adverbis de dubte són maybe i perhaps (potser), i els adverbis de negació són no (no) i not even (ni [tan sols]).

also, too, as welltambé

L'adverbi also va generalment en posició central, mentre que too i as well solen anar en posició final. Si es considera que podria haver-hi confusions, also es fa servir conjuntament amb el verb i too amb el nom (ex. 4). Finalment, l'adverbi too pot aparèixer com a incís després d'un substantiu (ex. 5). Exemples:

Download MP3
1) Parla el català i també sap escriure'l.
He speaks Catalan and also knows how to write it.
o He speaks Catalan and knows how to write it (too / as well).

2) Els nens també necessiten roba nova.
The children also need some new clothes.
o The children need some new clothes (too / as well).

3) Vaig netejar la casa i també vaig fer el dinar.
I cleaned the house and also made lunch.
o I cleaned the house and made lunch (too / as well).

4) L'odio però també l'estimo. Tu l'estimes i jo també l'estimo.
I hate her but I also love her. You love her and I love her too (as well).

5) Jo també vull fer una queixa!
I, too, wish to make a complaint!

even; not evenfins i tot; ni (tan sols)

Quan modifiquen verbs, els adverbis even i not even van en posició central, i quan modifiquen substantius o altres elements gramaticals van davant d'aquests. Exemples:

Download MP3
1) Tenia tanta por que fins i tot va canviar el pany de la porta.
He was so frightened he even changed the lock on the door.

2) Ni (tan sols) m'ha saludat.
He didn't even say hello to me.

3) Fins i tot un nen podria solucionar aquest trencaclosques.
Even a child could solve this puzzle.

4) Treballa fins i tot el diumenge.
He works even on Sundays.

for sure (col·loq.) — de segur, sens dubte

La locució adverbial for sure és col·loquial i normalment no s'empra en anglès escrit; tanmateix és una expressió molt popular. Va generalment en posició final. Exemples:

Download MP3
1) Hi ha tres coses que sens dubte sé sobre l'ensenyament de l'anglès.
There are three things I know for sure about teaching English.

2) Saps de segur a quina hora vindran?
Do you know for sure what time they're coming?

maybe, perhapspotser

Els adverbis sinònims maybe i perhaps van generalment en posició inicial. Exemples:

Download MP3
1) Potser s'han perdut.
Maybe/Perhaps they've gotten lost.
2) Potser va canviar d'opinió.
Maybe/Perhaps she changed her mind.

nono

L'adverbi no va en posició inicial; sol anar seguit de coma. Exemples:

Download MP3
1) —Hi vas estar d'acord? —No.
"Did you agree?" "No, I didn't."
2) — Teniu alguna cosa per a beure? —No.
"Do you have anything to drink?" "No, we don't."

reallyen realitat, de debò

L'adverbi really va normalment en posició central. Ara bé, la interjecció Really? s'usa en anglès col·loquial per a expressar una mica de sorpresa pel que acaba de dir l'altre; es tradueix en català per Sí? o De debò? Exemples:

Download MP3
1) En realitat, el govern era dirigit des de Londres.
The government was really directed from London.

2) De debò són amics teus?
Are they really friends of yours?

3) —Els meus pares m'han deixat el cotxe aquest cap de setmana. —Sí?
"My parents have given me the car for the weekend." "Really?"

yes

L'adverbi yes va en posició inicial; sol anar seguit de coma. Exemples:

Download MP3
1) —Ja has vist aquesta pel·lícula? —Sí (que l'he vista).
"Have you seen this film?" "Yes, I have."

2) —Esteu ocupats? —Sí (que ho estem).
"Are you busy?" "Yes, we are."

3) — M'estimes? —Sí (que t'estimo).
"Do you love me?" "Yes, I do."

Adverbis conjuntius

Els adverbis conjuntius en anglès són anyway (de tota manera, malgrat això), at any rate (de tota manera), however (tanmateix), on the other hand (per altra banda), so (per tant) i then (doncs).

anywayde tota manera; malgrat això

L'adverbi conjuncional anyway es col·loca en posició inicial, separat amb coma, quan vol dir de tota manera. En canvi, va en posició final quan significa malgrat això. Exemples:

Download MP3
1) No sé si l'anell va ser perdut o robat; de tota manera, no és aquí.
I don't know if the ring was lost or stolen; (anyway / at any rate), it's not here.

2) Plovia, però, malgrat això, van jugar el partit.
It was raining but they played the game anyway.

at any ratede tota manera

El gir adverbial conjuncional at any rate es col·loca en posició inicial, separada amb coma. Exemples:

Download MP3
De tota manera, és massa tard ara per a fer res.
At any rate, it's too late now to do anything.

howevertanmateix, amb tot, no obstant això

L'adverbi conjuncional adversatiu however es col·loca o bé en posició inicial, generalment seguit de coma, o bé en posició central separat per comes. Exemples:

Download MP3
1) No som a l'hivern; tanmateix, fa gairebé el mateix fred que a l'hivern.
This isn't winter; however, it is almost as cold.
This isn't winter; it is, however, almost as cold.

2) Tanmateix som ben conscients que no tothom està d'acord amb nosaltres.
However, we are well aware that not everybody agrees with us.
We are, however, well aware that not everybody agrees with us.

on the other hand per altra banda; però

La locució adverbial on the other hand sol col·locar-se en posició inicial, generalment seguida d'una coma. També pot aparèixer com a incís (ex. 2), cas en què es tradueix per però. Exemples:

Download MP3
1) El cotxe és petit. Per altra banda, és molt econòmic.
The car is small. On the other hand, it's very economical.

2) L'hotel és una mica rònec, però, per altra banda, és acollidor.
The hotel is a little run down, but on the other hand, it's cozy.

soper tant

L'adverbi so es col·loca en posició inicial. Exemples:

Download MP3
1) Estava avorrit; per tant, vaig marxar.
I was bored, so I left.

2) La ciutat era molt bonica; per tant, vam decidir passar-hi la nit.
The city was lovely, so we decided to spend the night there.

thendoncs, aleshores

L'adverbi conjuntiu then sol col·locar-se en posició inicial. Exemples:

Download MP3
1) Plou? Doncs no surtis.
Is it raining? Then don't go out.

2) — Fa dies que no el veiem. —Deu estar malalt, doncs."
We haven't seen him for days." "Then he must be ill."

3) Si A és igual a B, i B és igual a C, aleshores A és igual a C.
If A equals B and B equals C, then A equals C.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Gairebé hem acabat.
2) Fins i tot ens van acompanyar (drive drove driven) a l'estació de tren.
3) Me'n vaig a casa [present continu].
4) Es comporten (behave) malament.
5) En Toni també hi va anar.
6) Només són les quatre.
7) Acabem de veure el vostre informe (report).
8) Ho va dir públicament.
9) El pollastre no m'agrada; tanmateix, aquest plat (dish) és molt bo.
10) Aquest home és fort. Aquelles dones treballen fort.
11) Acaben d'escombrar el terra.
12) Va menjar lentament l'arròs.
13) Només els veiem de tant en tant (from time to time).
14) Què feu quan esteu a casa?
15) Han treballat tot el dia (all day) i per això estan cansats.
16) La meva feina és molt dura, però, per altra banda, la paguen bé.
17) Ni vam parlar.
18) El van mirar molt fredament.
19) Vam ballar gairebé cada nit.
20) A part de (Besides) diners, també necessitem temps.
21) Es troba bé perquè ha dormit bé.
22) En Joan sempre treballa de valent.
23) Només tres persones saben la resposta.
24) Només anem a comprar (go shopping) a Berga.
25) Per què no vas a casa?
26) D'aquí a tres dies comença el torneig (tournament).
27) Acaben de guanyar el partit.
28) Va fer una llista i després va anar a comprar.
29) Ahir van arribar (come came come) les factures.
30) Necessitàvem diners, per tant, vam vendre el cotxe.
31) Hi són ara.
32) De tota manera, no volen assistir (attend) a la reunió.
33) Gairebé vaig perdre un ull.
34) Tanmateix, jo estava content d'haver (to have) descobert la veritat.
35) Acabo de veure el teu sogre.
36) Estic plenament convençut que sóc Napoleó.
37) Tiba fort!
38) D'aquí a una hora surt el tren.
39) Quanta gent hi havia?
40) A vegades fins i tot tenien poders màgics.
41) De fet, no vam necessitar el cotxe.
42) Va fer bé la feina.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil