visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 10
Adverbis I

Versió de la Unitat 10 en Microsoft Word 97/2000/XP

Els adverbis anglesos es poden dividir en sis grups principals, segons la funció que fan. Ja hem estudiat els adverbis interrogatius en la Unitat 9 (recordem que són where, why, when i how) i ara presentarem els altres cinc grups:

— adverbis de temps (now ara, early d'hora, etc.)
— adverbis de manera (well bé, slowly lentament, etc.)
— adverbis de lloc (here aquí, above sobre, etc.)
— adverbis d'afirmació i de dubte (probably probablement, maybe potser, etc.)
— adverbis conjuntius (however tanmateix, so per tant)

En aquesta unitat estudiarem primer la posició dels adverbis i després els adverbis de temps —que és el grup més nombrós— i en la unitat 11 mirarem els altres tipus d'adverbis.


Posició dels adverbis

A grans trets, quan modifiquen verbs, els adverbis anglesos es poden col·locar en tres posicions: posició inicial, posició final o posició central. Vegem-ne ara la distribució.

A) Posició inicial

Els adverbis que es col·loquen en posició inicial van davant el subjecte d'una frase o clàusula; a vegades van seguits de coma. Exemples:

Download MP3
1) Potser necessiten més temps.
Maybe they need more time.

2) De fet, l'altra ruta és més directa.
Actually, the other way is more direct.

3) De tota manera, el cotxe no va.
Anyway, the car doesn't run.

4) A vegades parem per prendre un cafè.
Sometimes we stop to have a cup of coffee.

5) Fins ara no han solucionat el problema.
So far they haven't solved the problem.

6) Al final ens vam reunir.
Eventually we got back together.

7) Penso, per tant existeixo.
I think therefore I am.

8) Per altra banda, a vegades s'enfada per no res.
On the other hand, he sometimes gets angry over nothing.

B) Posició final

Els adverbis que es col·loquen en posició final van després del verb o del seu complement, si és que en té. Exemples:

Download MP3
1) La Rosa condueix a poc a poc.
Rosa drives slowly.

2) Parla l'anglès.
He speaks English well (no He speaks well English).

3) Ahir els vaig veure.
I saw them yesterday (millor que Yesterday I saw them).

4) Ja heu sopat? No, encara no hem sopat.
Have you had dinner yet? No, we haven't had dinner yet.

5) Vam començar tard.
We started late.

6) Ja no em necessiten.
They don't need me any more.

7) També hi ha altres canvis.
There are other changes as well.

C) Posició central

El lloc dels adverbis que es col·loquen en posició central depèn del temps del verb principal de l'oració: si el temps del verb és simple (present simple i past simple), els adverbis van davant del verb, amb l'excepció del verb be, respecte del qual sempre van darrere; si el temps del verb és compost (en anglès, tot altre temps verbal), els adverbis solen anar després del primer auxiliar. Exemples:

Download MP3
Davant un verb simple
1) En Gerard sempre ve a les vuit.
Gerard always → comes at eight o'clock.

2) Probablement van agafar l'autobús.
They probably → took the bus.

Després del primer auxiliar d'un verb compost (o del verb be)
3) Generalment ens han ajudat quan els necessitàvem.
They have usually helped us when we needed them.

4) Sempre parla (està parlant) de les seves possessions.
He is always talking about his possessions.

5) Sovint la Sandra està nerviosa.
Sandra is often nervous.

Observem que la raó d'aquesta norma és que l'anglès contrau sovint el subjecte i l'auxiliar —p.e., They've usually helped..., He's always talking..., etc.— i, si es col·loqués un adverbi entre aquests dos elements, la contracció no seria possible.

En el cas de les negacions i de les interrogacions, l'ordre de la frase sol ser:

Negacions: SUBJ.+AUXILIAR+NOT+ADV.+VERB

Interrogacions: [MOT INTERROGATIU +] AUXILIAR+SUBJ.+ADV.+VERB

Download MP3
Exemples de negacions i interrogacions
6) No sempre estan d'acord en això. No han estat sempre d'acord en això.
They do not (don't) always agree. They have not (haven't) always agreed.

7) No teníem ni diners per a l'autobús. Ni hem dinat.
We did not (didn't) even have bus money. We have not (haven't) even had lunch.

8) De fet no són professors. No era precisament el que volia.
They are not (aren't) actually teachers. It was not (wasn't) exactly what I wanted.

9) Has estat mai a Londres? Què acabes de dir?
Have you ever been in London? What did you just say?

10) Encara volies més whisky? De debò pensaves que érem germans?
Did you still want more whisky? Did you really think we were brothers?

11) No paren mai de parlar? Ni vau informar la policia?
Don't they ever stop talking? Didn't you even inform the police?


Download MP3
Ull viu!
Alguns adverbis van davant una contracció negativa. Exemple:

Encara no l'ha vista (Continua sense veure-la).
He still hasn't seen her.

Sense contracció, la frase es construeix de la manera següent:
He has still not seen her.

Adverbis de temps

Per conveniència podem destacar tres tipus d'adverbis de temps: els que indiquen un temps definit i concret (ex.: today, avui); els que assenyalen la freqüència (ex.: always, sempre), i els que denoten temps relatiu (ex.: early, d'hora). En la taula que tot seguit oferim veurem les posicions dels adverbis de temps més importants, tot observant com alguns poden anar en més d'una posició. A més, després de la taula farem una llista alfabètica de tots els adverbis amb la traducció en català, amb exemples del seu ús i amb alguns comentaris pertinents.

posició inicial central final
temps definit then   now
then
today
tomorrow
tonight
yesterday
temps freqüentatiu occasionally
sometimes
usually*
always 
ever 
never 
no longer 
occasionally 
often
rarely/seldom
sometimes
usually*
any more
often
temps relatiu eventually
next
so far
until now
already
eventually
finally
just
next
soon
still
early 
in time 
late 
next 
often 
on time
so far
soon
until now
yet
* També s'inclouen aquí els sinònims normally i generally.

already — ja

L'adverbi already vol dir ja en el sentit de des d'abans i sol anar en posició central. Normalment el seu ús es limita a afirmacions (exs. 1-5), però a vegades es fa servir en interrogacions quan el qui parla no demana una resposta, sinó que expressa la seva sorpresa que alguna cosa hagi passat sense esperar-ho i, en aquest cas, pot anar tant en posició central com final (exs. 6 i 7). (Vegeu també La traducció en anglès de ja i encara,.) Exemples:

Download MP3
—Per què no fas els deures? —Ja els he fet!
"Why aren't you doing your homework?" "I've already done it!"

2) Em van regalar un CD que ja tenia.I've already done it!
They gave me a CD (that) I already had.

3) Ja he conegut la teva dona.
I've already met your wife.

4) Quan hi vam arribar, la reunió ja havia començat.
When we got there, the meeting had already begun.

5) Ja han estat a Alemanya, al Japó i a Mèxic.
They have already been to Germany, Japan, and Mexico.

6) Ja ets aquí? (amb to de sorpresa, equivalent a Has arribat molt aviat!).
Are you already here? o Are you here already?

7) Ja has esmorzat? (amb to de sorpresa, equivalent a Per què no m'has esperat?)
Have you already had breakfast? o Have you had breakfast already?

always — sempre

L'adverbi always sol col·locar-se en posició central. Exemples:

Download MP3
1) Sempre sopem a les nou.
We always have dinner at nine.

2) Sempre penso en tu, estimada.
I'm always thinking of you, dear.

3) Sempre han tingut molts diners.
They have always had a lot of money.

4) El diumenge sempre som a casa.
We are always home on Sunday.

any more/longer; no longerja no

Les locucions adverbials any more (o anymore) i any longer es col·loquen en posició final i la locució no longer va en posició central. Totes tres expressions són plenament col·loquials i el seu ús és generalment facultatiu; ara bé, en cas que el verb tingui un complement llarg o complex ens decantem per l'ús de no longer, ja que pot resultar desorientador si l'adverbi queda lluny del verb que modifica (ex. 1b). A més, el gir no longer no es fa servir normalment en preguntes negatives (ex. 3). (Vegeu també La traducció de ja i encara,.) Exemples:

Download MP3
1a) Ja no bec cervesa.
I don't drink beer (any more / any longer).
I no longer drink beer.
b) (compl. llarg/complex) Ja no bec aquella cervesa que abans t'agradava tant.
I no longer drink that beer you used to like so much.

2) Ja no vol viure a Granollers.
He doesn't want to live in Granollers (any more / any longer).
He no longer wants to live in Granollers.

3) Ja no treballen aquí?
Don't they work here (any more / any longer)?

early — d'hora, abans d'hora

L'adverbi early sol col·locar-se en posició final (exs. 1-2). Ara bé, pot també formar part de locucions introductòries amb el sentit de al començament, cas en què va en posició inicial (ex. 3). Exemples:

Download MP3
1) Normalment dinem d'hora.
We usually have lunch early.

2) Has arribat vint minuts abans d'hora (massa d'hora).
You're twenty minutes early.

3) Al començament del segle disset, el preu de les tulipes va pujar molt.
Early in the seventeenth century, the price of tulips increased greatly.


Ull viu!
Quan l'adverbi aviat vol dir d'hora o abans d'hora es tradueix també per early. (Es tradueix per soon quan vol dir d'aquí a poc temps.) Exemple:

4) Es lleva molt aviat (molt d'hora).
He gets up really early.

eventually — al final (després de molt temps); amb el temps

Es pot col·locar l'adverbi eventually en posició inicial o central. Exemples:

Download MP3
1) Al final va admetre que jo tenia raó.
He eventually admitted I was right.

2) Hi havia molts retards, però al final hi vam arribar.
There were many delays, but eventually we got there.

3) Amb el temps, els treballadors van acceptar la decisió del comitè.
The workers eventually accepted the committee's decision.


Ull viu!
L'adverbi eventually és un "fals amic", ja que no vol dir mai eventualment.

ever; nevermai (alguna vegada); mai no

Els adverbis ever i never solen col·locar-se en posició central. El primer tradueix l'adverbi català mai en frases comparatives, interrogatives i condicionals, és a dir, quan l'oració no és negativa.
En el cas d'expressions negatives, de les dues possibilitats, never i not ever, la primera s'empra més sovint en declaracions negatives —ex.: I've never seen her és més col·loquial que I haven't ever seen her (No l'he vist mai)— i la segona s'usa més en interrogacions negatives—ex.: Hasn't he ever swum here? és més col·loquial que Has he never swum here? (No ha nedat mai aquí?)—. Exemples:

Download MP3
1) Has estat mai a Boston?
Have you ever been to Boston?

2) Si mai vols res, truca'm.
If you ever want anything, call me.

3) No he tingut mai xarampió.
I've never had the measles.

4) Mai no em fas cas.
You never pay attention to me.

5) No has agafat mai un nadó?
Haven't you ever held a baby?

Finalment esmentem el gir «never ... again», que es tradueix en català per mai més. Exemple:

Download MP3
6) El menjar era horrible; no hi anirem mai més!
The food was terrible; we'll never go there again!

finally — al final (després de molt temps); per fi (després d'un temps excessiu)

Quan l'adverbi finally es col·loca en posició inicial és sinònim de la locució in the end i significa després de molt temps. En canvi, quan va en posició central pot implicar que ha passat un període de temps excessiu. Exemples:

Download MP3
1) Al final ens vam adonar que tenia por.
(Finally / In the end) we realized that he was afraid.

2) Al final (Per fi) van admetre que no tenien raó.
They finally admitted that they were wrong.

3) Per fi ha parat de ploure!
It's finally stopped raining!

in time — a temps, amb temps

La locució adverbial in time sol anar en posició final (després del verb). Exemples:

Download MP3
1) Arribes just a temps per dinar.
You're just in time for lunch.
2) Va tornar a temps per ajudar-nos.
He came back in time to help us.

late — tard

L'adverbi late sol col·locar-se en posició final (exs. 1-3). Ara bé, pot també formar part de locucions introductòries amb el sentit de cap al final, cas en què va en posició inicial (ex. 4). Exemples:

Download MP3
1) Arribes tard.
You're late.

2) El tren de Lleida va arribar tard.
The train from Lleida was late.

3) M'agrada dormir fins tard.
I like to sleep late.

4) Vaig tornar de Milà a finals de setembre.
I got back from Milan late in September.

next — després, llavors

A grans trets, l'adverbi next es col·loca en posició inicial en afirmacions i en posició final en preguntes. Tot i això, hi ha casos menys usuals en què es posa en posició central. Exemples:

Download MP3
1) Després hi afegirem els ous i el sucre.
Next we'll add the eggs and sugar.

2) Què vau fer després?
What did you do next?

3) Després van parlar amb les víctimes.
They next spoke with the victims.

never — (no) mai

(Vegeu, més amunt, l'entrada de ever)

no longer — ja no

(Vegeu, més amunt, l'entrada de any more)

now — ara

L'adverbi now sol anar en posició final, però pot aparèixer en posició inicial. Exemples:

Download MP3
1) Ara estem sopant.
We are having dinner now o Now we are having dinner.

2) Ara hi són, els nostres amics.
Our friends are there now.

3) Ara sí que hem begut oli.
Now we are really in a jam.

occasionally — de tant en tant

L'adverbi occasionally sol col·locar-se en posició central, però també pot aparèixer en posició inicial. Hi ha dues locucions sinònimes, from time to time i (every) now and then, que se solen col·locar en posició final. Exemples:

Download MP3
1) De tant en tant rebem cartes postals de l'Alba.
We occasionally get (o Occasionally we get) postcards from Alba.

2) De tant en tant van a comprar junts.
They occasionally go shopping together.

3) De tant en tant tots ens equivoquem.
We all make mistakes from time to time.

often — sovint

L'adverbi often sol col·locar-se en posició central; també s'usa opcionalment en posició final. Exemples:

Download MP3
1) Sovint hi anem.
We often go there i We go there often.

2) Sovint he sentit a parlar d'ella.
I've often heard about her i I've heard about her often.

on time — puntualment, a l'hora

La locució adverbial on time sol anar en posició final. Exemples:

Download MP3
1) Mai no arriben puntualment.
They never arrive on time (o They are never on time).

2) Van començar puntualment?
Did they begin on time?

rarely; seldom — rarament, poques vegades

Dels adverbis sinònims rarely i seldom, el primer és el més usual. Tots dos se solen col·locar en posició central. Exemples:

Download MP3
1) Rarament miren els partits de futbol.
They rarely/seldom watch football matches.

2) Ella rarament sortia amb el seu marit.
She seldom went out with her husband.

so far, until nowfins ara

Les locucions adverbials so far i until now van tant en posició inicial com en posició final. Encara que totes dues es tradueixen per fins ara, so far es fa servir quan la situació continua igual, mentre que until now implica que la situació ha canviat o està a punt de canviar (vegeu exemple 1). Exemples:

Download MP3
1a) Fins ara no hem tingut problemes (i la situació continua igual).
We haven't had any problems so far.
b) Fins ara no havíem tingut problemes (però ara sí).
We hadn't had any problems until now.

2) Això és tot el que he fet fins ara.
This is all I've done so far.

3) Fins ara no havia mostrat cap interès en ella (però ara sí).
He hadn't shown any interest in her until now.

sometimes — a vegades

Generalment es posa l'adverbi sometimes en posició inicial o, menys sovint, en posició central (ex. 3). Exemples:

Download MP3
1) A vegades es barallaven.
Sometimes they quarreled.

2) A vegades visc al camp, a vegades visc a la ciutat.
Sometimes I live in the country, sometimes I live in the city.

3) A vegades m'he preguntat què passa després de la vida.
I've sometimes wondered what comes after life.

4) A vegades canvien els plans a l'últim moment.
Sometimes they change their plans at the last minute.

soon — aviat (d'aquí a poc temps; després de poc temps)

L'adverbi soon se sol posar en posició central o final. Recordem que els mots will i would, indicant el futur i el condicional, respectivament, compten com a auxiliars. Exemples:

Download MP3
1) Aviat serà aquí.
He will soon be here o He will be here soon.

2) Aviat tornaran a Escòcia.
They will soon move back to Scotland.

3) Aviat estarà a punt el sopar.
Dinner will soon be ready.

4) Sabíem que aviat es cansaria d'ella.
We knew he would soon get tired of her o ... get tired of her soon.

still — encara

L'adverbi de temps still indica sempre acció continuada; es col·loca en posició central però va davant d'una contracció negativa (ex. 4). (Vegeu també La traducció en anglès de ja i encara,.) Exemples:

Download MP3
1) Encara vol venir amb nosaltres.
He still wants to come with us.

2) Encara dormen.
They're still sleeping.

3) Encara treballes al Port del Comte?
Do you still work at the Port del Comte?

4) Encara no ho entenc.
I still don't understand.

then — 1 després, llavors 2 en aquest temps

Quan significa després, l'adverbi then se sol col·locar en posició inicial, encara que en preguntes pot aparèixer en posició final. També pot significar en aquest temps, cas en què va en posició final. Exemples:

Download MP3
1) Primer va perdre els estreps, després va començar a cridar.
First he lost his temper, then he started to yell.

2) Ella va rentar el cotxe i després va anar (amb cotxe) a Calders.
She washed the car and then drove to Calders.

3) En aquest temps els preus eren més alts.
Prices were higher then.

today — avui

L'adverbi today sol anar en posició final, però pot anar en posició inicial. També pot fer de subjecte d'una oració (ex. 2). Exemples:

Download MP3
1) Avui el cap és a Alacant.
The boss is in Alacant today o, menys sovint, Today the boss...

2) Avui és dissabte, però de tota manera vull treballar.
Today is Saturday, but I want to work anyway.

tomorrow — demà

L'adverbi tomorrow sol anar en posició final, però pot anar en posició inicial. També pot fer de subjecte d'una oració (ex. 2). Exemples:

Download MP3
1) Demà necessito el cotxe.
I need the car tomorrow o, menys sovint, Tomorrow I need the car.

2) Demà és el meu aniversari.
Tomorrow's my birthday.


Esmentem també l'expressió the day after tomorrow (l'endemà, demà passat).


Download MP3
Demà passat nevarà.
It's going to snow the day after tomorrow.

tonight — aquesta nit

L'adverbi tonight sol anar en posició final, però pot anar en posició inicial. També pot fer de subjecte d'una oració (ex. 2). Exemples:

Download MP3
1) Aquesta nit ens n'anem a la costa.
We're leaving for the coast tonight (o Tonight we're leaving...).

2) Aquesta nit és especial.
Tonight is special.

3) Què feu, aquesta nit?
What are you doing tonight?


Recorda:
En anglès diem this morning (aquest matí), this afternoon (aquesta tarda) i this evening (aquest vespre), però no se sol dir this night, sinó, tonight.

until now — fins ara

(Vegeu, més amunt, l'entrada de so far)

Download MP3
Fins ara no me n'havia adonat.
I hadn't noticed it until now.

usually, generally, normallynormalment, generalment, usualment

(Ordenem aquests adverbis segons la seva freqüència d'ús; és a dir, dels tres adverbis, usually s'usa més en anglès i normalment s'usa més en català.)

Aquests adverbis solen col·locar-se en posició central, però també poden aparèixer en posició inicial. Observem que s'usen per a traduir el temps de present del verb acostumar i la locució «soler+infinitiu» (exs. 3 i 4). Exemples:

Download MP3
1) Normalment escoltem la ràdio.
We usually listen to the radio.

2) Generalment no ha tingut la voluntat de participar.
She hasn't generally been willing to participate.

3) Acostumo a llevar-me d'hora.
I usually get up early.

4) Solen beure te.
They usually drink tea.

yesterday — ahir

L'adverbi yesterday sol anar en posició final, però pot anar en posició inicial. També pot fer de subjecte d'una oració (ex. 2). Esmentem, encara, la locució the day before yesterday (abans-d'ahir). Exemples:

Download MP3
1) Ahir en Joan no va venir a classe.
Joan didn't come to class yesterday (o Yesterday, Joan didn't...).

2) Ahir feia sol.
Yesterday was sunny.

3) Ahir tots els meus problemes semblaven ben lluny.
Yesterday, all my troubles seemed so far away.

4) No acabo de caure del niu.
I wasn't born yesterday.

5) La vaig veure abans-d'ahir.
I saw her the day before yesterday.


Esmentem també la locució the day before yesterday (abans-d'ahir).

yet — ja (interrogatiu), encara no

L'adverbi yet sol tenir el sentit de fins aquest punt en el temps i es tradueix en català per encara no en expressions negatives (exs. 1-2) o bé per ja en interrogacions que demanen una resposta sí o no (ex. 3-4); se sol col·locar en posició final. (Vegeu també La traducció de ja i encara,.) Exemples:

Download MP3
1) Encara no m'han pagat.
They haven't paid me yet.

2) Encara no t'han donat les gràcies?
Haven't they thanked you yet?

3) Ja han acabat de pintar el vostre lavabo?
Have they finished painting your bathroom yet?

4) Ja són les nou?
Is it nine o'clock yet?

5) Ja tens fets els deures? No, encara no.
Do you have your homework done yet? No, not yet.

Cas especial: l'ús de last, next i this amb adverbis o períodes definits

És important recordar que, quan els noms dels mesos o dels dies de la setmana —o bé els períodes week (setmana), month (mes) o year (any)— signifiquen l'immediatament passat, l'anglès empra l'adjectiu last; no s'hi utilitza article. Semblantment, quan es refereixen a l'immediatament vinent, l'anglès usa l'adjectiu next, també sense article. Exemples:

Download MP3
1) Els vam conèixer el març passat.
We met them last March.

2) Dimarts vinent aniran dos dies a Tamariu.
Next Tuesday they're going to Tamariu for two days.

3) L'any passat vaig perdre tres quilos.
I lost three kilos last year.

4) La setmana vinent comencem.
We are beginning next week.

La traducció en anglès de ja i encara

Comencem la nostra explicació de la traducció en anglès dels adverbis ja i encara amb una taula que mostra la seva distribució. Els blocs de color vermell indiquen casos en què pot haver-hi dues possibilitats, de les quals parlarem més endavant.

  encara ja
AFIRMACIÓ still already
PREGUNTA still yet (a vegades already)
NEGACIÓ yet (a vegades still) any more/longer; no longer

En resum, i sense considerar de moment les excepcions, l'adverbi de temps encara es tradueix per still i el gir encara no es tradueix per (not) yet. A més, l'adverbi de temps ja es tradueix en afirmacions per already, en preguntes per yet i en negacions per any more, any longer o no longer. Exemples:

Download MP3
ENCARA
1) Encara tenen el meu cotxe.
They still have my car.

2) Encara estan dormint?
Are they still sleeping?

3) Encara no han vingut.
They haven't come yet.

JA
4) Ja he llegit aquest llibre.
I have already read this book.

5) Ja heu visitat la catedral?
Have you visited the cathedral yet?

6) Ja no bec cervesa.
I don't drink beer any more/longer o I no longer drink beer.

Observem que el problema més important d'aquesta distribució és que l'anglès fa servir yet tant per a traduir encara no com per a traduir ja?

Ara considerem les excepcions:

— Pel que fa a encara no, quan el qui parla considera que una acció que encara no té lloc continua sense tenir lloc, fa servir l'adverbi still. Dit altrament, quan diem encara no per la segona vegada, en anglès s'usa still. Exemples:

Download MP3
7) primera vegada: Encara no m'han pagat.
They haven't paid me yet.

Un mes després: Encara no m'han pagat = Continuen sense pagar-me.
They still haven't paid me.

8) primera vegada: —Ja ha vingut la Mar? No, encara no ha vingut.
"Has Mar come yet?" "No, she hasn't come yet."

Una hora més tard: —I la Mar, què? —Encara no ha vingut = Continua sense venir.
"What about Mar?" "She still hasn't come."

— Quan es fa servir l'adverbi ja en una pregunta que no espera resposta, és a dir, quan es pronuncia amb to de veu d'estranyesa com a expressió de sorpresa, l'anglès el tradueix per already, que, per norma general, es col·loca en posició final. Exemples:

Download MP3
9) Ja ets aquí? (Òbviament el qui demana no espera resposta.)
Are you here already?

10) Ja són les nou? (expressió de sorpresa, mirant el rellotge)
Is it nine o'clock already?

11) Ja has acabat? (expressió de sorpresa igual a Si que treballes ràpidament!).
Are you through (Have you finished) already?

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) A vegades canten amb nosaltres.
2) Sempre dinem a les tres.
3) Vam mirar la pel⋅lícula i després anàrem a dormir (go to bed).
4) La setmana passada no vaig treballar.
5) Amb el temps van decidir de quedar-se a València.
6) Encara hi són.
7) Et lleves (get up) d'hora? Em desperto (wake woke woken / up) d'hora però no em llevo.
8) La meva mare ja no porta cotxe.
9) Ara què vols fer?
10) Fins ara no havíem (had) vist aquest espectacle (show).
11) Vas arribar puntualment a l'aeroport?
12) Encara no he llegit el diari.
13) Fins ara no m'han perdonat.
14) El gestor (manager) sovint envia missatges als [seus] clients.
15) Ja he vist aquesta pel⋅lícula.
16) Has pensat mai en la mort?
17) Si mai reps notícies d'en Toni, vull saber-ho.
18) La carn encara és una mica (a little) crua.
19) Rarament els veiem.
20) Al cap de poc temps van trobar el tresor.
21) Sempre hem cosit (sew sewed sewn) així les camises.
22) Van marxar d'hora de la festa [el mot "de" no es tradueix].
23) Sovint arriben tard.
24) Li truca sovint [ell a ella].
25) Rarament anem als parcs.
26) Va fer la llista i després va anar a comprar.
27) Per fi va parar de parlar (talking)! (després d'un temps excessiu)
28) No he perdut mai el tren fins ara [posició final].
29) Ara hi són.
30) Aquesta nit hi ha un concert a Vic.
31) Ja no ho creuen.
32) El dissabte normalment juguem a golf.
33) Encara no han arribat.
34) Normalment fumo un cigarret després de dinar.
35) On voleu anar avui?
36) De tant en tant (occasionally) faig servir la (my) bicicleta per a anar a la botiga.
37) I què vau fer després?
38) Per fi van entendre què volia dir! (després d'un temps excessiu)
39) Al final van fer amics.
40) Encara et deu diners?
41) Som a temps per a la pel⋅lícula?
42) Rarament surten del país.
43) A vegades es queden durant molts dies.
44) Quantes persones han vingut fins ara [posició final]?
45) Sovint eren al teatre [posició central].
46) No m'han ofert mai res.
47) Has menjat mai formigues?
48) Ella treballa com a cangur (babysitter) de tant en tant (from time to time).
49) Sempre estan buscant idees noves [buscar = look for].
50) No arriben mai a l'hora.
51) Encara no heu començat?
52) Ja he llegit el llibre.
53) Ja no vénen aquí els turistes.
54) No han arribat a temps per sopar [en anglès, past simple].
55) Aviat marxaran [present continuous; posició final].
56) Encara no sé com es diu [ella].

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil