visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

La traducció en català del mot whether

whether... or

La conjunció correlativa whether... or es tradueix en català per tant si... com. Exemples:

1) Whether we go by bus or train, it'll take us at least three hours.
Tant si anem amb autobús com si anem amb tren, tardarem com a mínim tres hores.

2) You have to pay the full price whether you leave this evening or stay until morning.
Heu de pagar el preu complet, tant si marxeu aquest vespre com si us quedeu fins al matí.

3) We're getting married whether you like it or not.
Ens casarem tant si us agrada com no.

4) Whether or not he finds a job, he's moving to Oregon.
Tant si troba feina com si no, es traslladarà a Oregon.

whether

La conjunció whether, traduïda en català per si, es fa servir per a introduir oracions que expressen dubte o interrogació. En la majoria d'aquests casos, l'ús de whether o if és opcional, tot i que whether s'usa més en anglès formal. Ara bé, com veurem més avall, hi ha certs contextos en què l'ús de whether és preferible i altres en què aquest ús és obligatori. Donarem primer uns exemples en què if i whether són sinònims:

1) I wonder whether/if she's got any sisters.
Em pregunto si ella té cap germana.

2) I asked her whether/if she'd like to see a film.
Li vaig demanar si li agradaria veure una pel⋅lícula.

3) We'll soon learn whether/if it is true.
Aviat sabrem si és veritat.

4) I really doubt whether/if they told you the whole story.
Dubto molt que t'hagin explicat la història sencera.

—L'ús de whether és preferible quan es donen dues o més alternatives:

5) We haven't decided whether we are going to cut staff or reduce other costs.
No hem decidit si eliminarem llocs de treball o bé reduirem altres despeses.

6) I couldn't tell whether they were sleeping, dozing or just lying there.
No sabia dir si dormien, s'endormiscaven o simplement jeien allà.

—L'ús de whether és obligatori en els casos següents:

—Després del verb discuss (parlar de):
  7) We were discussing whether (no «if») we should buy new drapes.
  Vam parlar de si hauríem de comprar cortines noves.

—Després de preposicions:
  8) It depends on whether (no «if») we can get a loan.
  Depèn de si podem aconseguir un préstec.

  9) They quarreled about whether (no «if») he should have the operation or not.
  Es van discutir sobre si s'hauria d'operar o no.

—Davant d'infinitius:
  10) We didn't know whether (no «if») to laugh or cry.
  No sabíem si riure o plorar.

  11) Have you decided whether (no «if») to call the police?
  Heu decidit si trucar a la policia?

—Quan la subordinada fa de subjecte o de complement:
  12) I'm sure they'll attend the meeting; whether (no «if») they'll support you or not is another question.
  Estic segur que assistiran a la reunió; si et donaran suport o no, és una altra qüestió.

  13) The important thing is whether (no «if») he can be trusted.
  L'important és si hom es pot fiar d'ell.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement