visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

Anglès fàcil — Suplement de la unitat 20
Temps de present, perifràstic i indefinit

Introducció

Fins ara hem vist que, a grans trets, hi ha una correspondència directa entre l'ús dels temps catalans i els temps anglesos. Malauradament, aquest no és sempre el cas i en el present capítol estudiarem quatre casos importants en què el temps català s'ha de traduir en anglès per un temps al qual no correspon. Farem ara un breu resum i després en parlarem amb més detall.

A) Quan es tracta d'una acció que comença en el passat i que dura fins ara, el present d'indicatiu es tradueix en anglès per present perfect.

B) Quan es refereix al futur, el present d'indicatiu es tradueix en anglès per present continuous.

C) Quan es tracta de certs tipus d'accions, el present d'indicatiu català s'ha de traduir obligatòriament pel present continuous anglès.

D) Quan es refereix a accions acabades avui denotant un determinat temps o període, el pretèrit indefinit català es tradueix en anglès per past simple.

Dit això, cal saber també que el temps català pretèrit perifràstic sempre es tradueix per temps de past simple; no hi ha excepcions. Exemples:

Ho vaig fer. Els vam veure. No van venir. Quant va costar?
I did it. We saw them. They didn't come. How much did it cost?


A) Present d'indicatiu es tradueix per present perfect

Les accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'han de traduir en anglès pels temps de present perfect o present perfect continuous. (El present perfect continuous es fa amb la construcció «have/has + been + gerundi».) En aquests casos gairebé sempre s'inclouran en l'oració un dels mots o locucions següents:

des de, des que (since)
des de fa, fa (for)
recentment, últimament, etc. (lately, recently)

Observacions:

— El mot since també pot significar com que; per tant, per a evitar confusions, quan since inicia l'oració se sol anteposar-hi l'adverbi ever (vegeu els exemples 2 i 6).

— Pel que fa a la diferència entre present perfect i present perfect continuous, vegeu, més avall, La diferència entre present perfect i present perfect continuous.

— Quan la forma verbal fa denota la durada d'una acció que comença i acaba en el passat, es tradueix pel mot ago (vegeu, més avall, La traducció en anglès de fa).

Exemples:

1) Viuen aquí des de l'estiu passat.
They have lived here since last summer.

2) Des que vas venir, treballem (estem treballant) més fort.
Ever since you came, we have been working harder.

3) Som aquí des de les deu.
We have been here since 10 o'clock.

4) Tenim aquest cotxe des de fa anys.
We have had this car for years.

5) Recentment em trobo malament.
Lately I've felt (o been feeling) sick.

6) Des que ens deuen diners ens eviten.
Ever since they've owed us money they have avoided us (o ... they have been avoiding us).


B) — Present d'indicatiu es tradueix per present continuous

Quan el present d'indicatiu català s'usa amb un adverbi o expressió equivalent que fa referència al futur, tal expressió se sol traduir en anglès pel present continuous. Exemples:

1) Demà marxem (marxarem).
We are leaving tomorrow.

2) La setmana que ve organitzem (organitzarem) una festa.
We are having a party next week.

3) Aquest vespre conduïm (conduirem) fins a Berga.
We are driving as far as Berga this evening.

4) Ara vaig (aniré) a casa.
I'm going home now.

Hi ha dues excepcions:

— Decisions espontànies es tradueixen per will + infinitiu; exemple:

5) Vas al cine? Doncs jo també vinc (vindré).
Are you going to the movies? Then I'll come too.

— Horaris o calendaris, sobretot en la llengua escrita, s'expressen en present simple. Exemple:

6) El vol surt (sortirà) a les vuit.
The flight leaves at eight o'clock.


C) — Present d'indicatiu es tradueix per present continuous

Quan es pot substituir el present d'indicatiu català per la forma «present continu» sense produir una oració agramatical ni canviar el sentit de la frase, la traducció pel present continuous anglès és obligatòria. Exemples:

1) La Ramona sap la resposta. (L'expressió «La Ramona està sabent la resposta» és agramatical.)
Ramona knows the answer.

2a) Ara miren la televisió. (És igual a Ara estan mirant la televisió.)
They are watching TV now.
b) Cada divendres miren la televisió. (No és substituïble per «Cada divendres estan mirant la televisió», ja que aquesta expressió és estranya al català.)
They watch TV every Friday.

3a) Vivim a Manresa. (No és ben bé igual a Estem vivint a Manresa, ja que aquesta implica que l'estança a Manresa és temporal.)
We live in Manresa.
b) Aquests dies vivim a Manresa. (És igual a Aquests dies estem vivint a Manresa.)
We're living in Manresa these days.

4a) Sempre penso en tu, estimada. (És igual a Sempre estic pensant en tu, estimada.)
I'm always thinking of you, honey.
b) Sempre penso en tu quan toquen aquesta cançó. (No és substituïble per Sempre estic pensant en tu quan toquen aquesta cançó.)
I always think of you when they play this song.


D) Pretèrit indefinit es tradueix per past simple

Observem primer que, amb una excepció important de la qual parlarem tot seguit, ni el pretèrit indefinit català ni el present perfect anglès solen anar acompanyats d'expressions que denoten un determinat temps o període. És a dir, tant en català com en anglès no diem Ho he fet fa dos dies ni L'hem vista el desembre passatI have done it two days ago i We have seen her last December—, sinó que utilitzem altres temps, com ara el pretèrit perifràstic i el past simple: Ho vaig fer fa dos dies i La vam veure el desembre passat (I did it two days ago i We saw her last December).

L'excepció és que, si es tracta d'una acció acabada avui, el català fa servir el pretèrit indefinit, tant si es denota un determinat temps com si no (exs.: L'he vista; L'he vista a la una). En canvi, l'anglès no distingeix accions acabades avui d'accions acabades abans d'avui; sí que es tradueix l'oració L'he vista per I have seen her perquè no s'esmenta quan, però de la mateixa manera que no podem dir I have seen her yesterday, destacant un determinat temps, tampoc no podem dir I have seen her at one, sinó cal dir I saw her at one. Vegem ara uns quants exemples:

1a) Hem dinat a les dues (acció acabada avui; temps determinat).
We had lunch at two (no We have had lunch at two).
b) Hem dinat i ja no tenim gana (acció acabada avui; temps indeterminat).
We have had lunch and we are no longer hungry.

2) M'han trucat fa una hora (acció acabada avui; temps determinat).
They called me an hour ago (no They have called me an hour ago).
b) M'han trucat i per això sé què volen (acció acabada avui; temps indeterminat).
They've called me and so I know what they want.

3) Hem pres dues cerveses abans de sopar (acció acabada avui; temps determinat).
We had two beers before dinner (no We have had two beers before dinner).

4) Ella m'ha fet un petó i després ha marxat (accions acabades avui).
She kissed me and then left (no She has kissed me and then she has left).


La traducció en anglès de fa

Quan significa haver transcorregut temps, el mot català fa es tradueix en anglès per dos mots, for o ago, que sovint es confonen. A saber, fa es tradueix sempre per for quan equival a des de fa; a més, el verb català, que sol ser en temps de present, s'expressa en anglès en temps de present perfect o present perfect continuous. Exemples:

1) Fa una hora que som aquí (=Som aquí des de fa una hora).
We have been here for an hour (no: We are here...).

2) Fa temps que treballo (que estic treballant) en aquest article (=Estic treballant en aquest article des de fa temps).
I have been working on this article for a long time (no: I am working on this article...).

Per altra banda, el mot fa se sol traduir en anglès per ago quan el verb principal és en un temps passat. Exemples:

3) Fa tres anys que vam viure aquí (=Vam viure aquí fa tres anys).
We lived here three years ago.

4) Fa tres hores que han arribat (= Han arribat fa tres hores).
They got here three hours ago.

En resum podem dir que, quan es tracta de «fa temps que + present», fa es tradueix per for i quan es tracta de «fa temps que + passat» es tradueix per ago. Exemples contrastats:

5a) (present) Fa dues setmanes que el conec.
I have known him for two weeks.
b) (passat) Fa dues setmanes que el vaig conèixer.
I met him two weeks ago.

Finalment, cal tenir en compte que, si es tracta d'una acció acabada avui, el català farà servir el temps de pretèrit indefinit (ex.: Fa una hora que ha vingut), mentre que l'anglès vol el past simple (He came an hour ago), no pas el present perfect (no: He has come an hour ago).


La diferència entre present perfect i present perfect continuous

Quan es tracta d'accions que comencen en el passat i que duren fins ara, l'anglès fa servir el present perfect continuous per a destacar la continuïtat de l'acció i per a enfocar l'atenció al temps transcorregut. En canvi, fa servir el present perfect per a destacar el resultat, el moment en què som. A grans trets podem dir que, si en català sona bé una construcció contínua, l'anglès es decantarà pel present perfect continuous; si no, doncs farem servir el present perfect. Exemples:

1) Fa mitja hora que t'espero (... que t'estic esperant).
I have been waiting for you for half an hour.

2) Fa vuit anys que és el president.
He has been president for eight years.

3) Ven accions de Telefònica (Està venent accions...) des que la borsa ha obert.
He has been selling Telefònica shares since the market opened.

4) Sortim des de l'any passat i ara es vol casar.
We have gone out together since last year and now he wants to get married.

5) Bufa el vent (Està bufant el vent) des de l'alba.
The wind has been blowing since dawn.

Acabarem amb un breu comentari sobre l'ús del present perfect continuous. Aquesta construcció és equivalent a la construcció catalana corresponent quan es tracta d'un cas d'evidència que tenim en el present per a una acció que acaba de passar. Exemple:

6) Has estat menjant all, oi? (s'ensuma l'olor d'all)
You've been eating garlic, haven't you?

En canvi, en altres contextos, en anglès aquesta construcció pot indicar que l'acció està passant ara —per això s'hi poden afegir elements com since (des de, des que) i for (des de fa)—, i en aquests casos el català farà servir un temps de present. Exemples:

7) Fa tres hores que estem pintant la cuina (no Fa tres hores que hem estat pintant...).
We've been painting the kitchen for three hours.


Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Ahir van cantar a l'església.

2) En Joan ha caigut al llac fa mitja hora.

3) Conduïm fins a Berga aquesta nit.

4) Han començat fa dues hores.

5) En Jordi va trencar el got fa sis dies.

6) Des que va canviar el temps tinc fred.

7) Estic ajudant la Rosa des que he esmorzat.

8) Aquelles noies sempre xerren.

9) Fa tres anys que aprenc l'anglès.

10) Demà vénen amb en Carles i la Laura.

11) Ara són les tres; he sentit les notícies aquest matí.

12) Els nens miren la tele des de les deu.

13) He vist en Ricard a les dues.

14) Penso en (of) un número entre u i deu.

15) Esperem l'Eva des de fa quaranta minuts.

16) Ens quedem aquí aquesta nit.

17) T'agrado.

18) A en Jaume no li agraden les pastanagues.

19) En Carles i la seva dona estan d'acord.

20) Et sento però no t'escolto.

21) Som aquí des de les set.

22) Ell ha rentat el cotxe i després ha anat a Calders.

23) He escrit dos llibres en anglès i un en català.

24) Vivim en aquesta casa des de fa tres anys.

25) Faig moltes coses des que sóc aquí.

26) Treballem aquí des de divendres.

27) Hem mirat la tele durant (for) una hora i després hem vingut aquí.

28) Hem estat a Cadaqués moltes vegades.

29) Hem vingut a Cadaqués aquest matí.

30) Sempre es queixa, ell.

31) Des que ella va aprendre l'anglès viatja molt.

32) Marxem dimarts.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement