visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

Anglès fàcil — Suplement de la unitat 20
Traducció en anglès de l'imperfet català; traducció en català de used to, be used to i get used to


Introducció

L'anglès no disposa de cap temps que correspongui directament a l'imperfet català, i cal traduir, aquest, segons l'ús que se'n fa. Concretament, l'anglès tradueix l'imperfet català de tres maneres principals: past continuous, simple past i la forma used to (que pot, a vegades, alternar amb la forma would). En aquest capítol dedicarem un apartat a cadascuna d'aquestes possibilitats. A més, a causa de la coincidència de formes, hi ha sovint confusions entre la forma used to i les locucions be used to i get used to. Per tant, en l'últim apartat estudiarem la traducció en català d'aquestes tres expressions.


L'imperfet traduït per past continuous

Quan hi ha la possibilitat de remarcar la durada d'una acció expressada en l'imperfet amb el gir «imperfet de estar + gerundi», se sol traduir en anglès per past continuouswas/were + gerundi»), encara que tal durada no sigui particularment destacada. Exemples:

1) Jo mirava (pot equivaler a Estava mirant) la televisió quan ella em va trucar.
I was watching TV when she called me.

2) Què feies (pot equivaler a Què estaves fent) quan ha sonat l'alarma?
What were you doing when the alarm went off?

3) Mentre dormia (pot equivaler a Mentre estava dormint), algú li va robar el rellotge.
While he was sleeping, someone stole his watch.

4) Els meus cosins ens esperaven (pot equivaler a ens estaven esperant) quan vam baixar de l'avió.
My cousins were waiting for us when we got off the plane.

5) A les tres de la tarda encara conduíem (pot equivaler a estàvem conduint).
At three in the afternoon we were still driving.

6) Ahir a aquestes hores estudiava (pot equivaler a estava estudiant) a la biblioteca.
Yesterday at this time I was studying in the library.

7) Mentre ella feia (pot equivaler a estava fent) el sopar, jo tallava (pot equivaler a estava tallant) llenya.
While she was making dinner, I was chopping firewood.

8) Què pensaves (pot equivaler a Què estaves pensant) mentre esperaves (pot equivaler a estaves esperant)?
What were you thinking while you were waiting?

9) Tothom es queixava (pot equivaler a s'estava queixant) del mal servei.
Everybody was complaining about the bad service.

10) Sempre feia (pot equivaler a Sempre estava fent) entremaliadures.
She was always playing pranks.

Observem que l'anglès també a vegades utilitza construccions passives en el past continuous; exemple:

11) My father was being treated at a private clinic.
Tractaven el meu pare en una clínica privada (literalment: «El meu pare estava essent tractat...»).


L'imperfet traduït per simple past

Quan el verb que es fa servir en temps d'imperfet és d'aquests que no admeten una construcció contínua, l'anglès sol traduir-lo en temps de simple past. Per exemple, per la naturalesa del verb tenir, l'oració Tenia dos gossos no es pot expressar per Estava tenint dos gossos, i així l'anglès la tradueix dient I had two dogs (com si fos Vaig tenir dos gossos). Més exemples:

1) Estava trist perquè la Cristina no hi era (no Estava estant trist ni no estava sent-hi).
He was sad because Cristina wasn't there.

2) Volia dir-te una cosa (no Estava volent...).
I wanted to tell you something.

3) Semblava incapaç de defensar-se (no Estava semblant...).
She seemed incapable of defending herself.

4) Necessitava dues coses fonamentals: temps i diners (no Estava necessitant...).
He needed two fundamental things: time and money.

5) Ens devia més de deu mil euros (no Ens estava devent...).
He owed us more than ten thousand euros.

6) Jo no sabia a qui estimava ella (no estava sabent ni estava estimant).
I didn't know who she loved.

7) Temia que plouria (no Estava tement...)
I was afraid (o I feared) it would rain.

NOTA: Recordem que l'imperfet del verb poder es tradueix en anglès per l'auxiliar modal could; ex.: Podia fer-ho quan era jove (I could do it when I was young).


L'imperfet traduït per la forma used to o la forma would

L'imperfet català es tradueix en anglès per la forma used to en dos casos i, en el segon d'aquests, es pot traduir també per la forma would.


A) Abans sí, ara no

El gir «abans + temps imperfet», que s'usa per a parlar d'accions i estats que s'esdevenien o existien en el passat però ara no, es tradueix en anglès per la locució «used to + simple infinitive». Per exemple, Abans treballava aquí s'expressa en anglès He used to work here. Observem que la traducció literal, Before he (worked / was working) here vol dir Abans que treballés aquí. Més exemples:

1) Abans era prima.
She used to be thin.

2) Abans hi havia camps de blat aquí.
There used to be wheat fields here.

3) Abans fumava, però ara no.
I used to smoke, but not now.

Negacions i preguntes se solen construir fent servir l'auxiliar did. Exemples:

4) Abans no parlava tant.
He didn't use to talk so much.

5) Abans sortia amb la Marta?
Did he use to go out with Marta?

6) Abans no hi havia una taverna aquí?
Didn't there use to be a tavern here?


B) Accions rutinàries en el passat

Quan l'imperfet català es fa servir per a parlar d'accions rutinàries en el passat —és a dir, quan equival al gir «imperfet de soler + infinitiu»— es tradueix en anglès o bé per la forma used to (vegeu l'apartat anterior) o bé per «would + simple infinitive» (la forma would). Exemples:

1) Quan era jove nedava (= solia nedar) molt.
When I was young I used to (o I would) swim a lot.

2) Quan estudiava a Vic dinava (= solia dinar) a les tres.
When I was studying in Vic I used to (o I would) have lunch at three.

3) Quan vivia a Mèxic, bebia (=solia beure) tequila sempre que podia.
When I lived in Mexico, I used to (o I would) drink tequila whenever I could.

Observacions:

— Quan es reconten una sèrie d'accions rutinàries en el passat, l'anglès generalment vol la forma would, ja que és el relat resulta menys feixuc. Exemple:

El diumenge en Joan solia llevar-se d'hora. Caminava fins al poble on els seus amics l'esperaven. Esmorzaven plegats al bar i després anava amb moto a la cala, on nedava i prenia el sol fins a l'hora de dinar.
On Sundays Joan used to get up early. He'd walk as far as the town where his friends would be waiting for him. They'd have breakfast together in the bar and then he'd ride his motorbike to the cove, where he would swim and sun-bathe until it was time for lunch.

— Com que la forma would sovint es fa servir per a remarcar el condicional, quan s'empra en sentit pretèrit ha d'anar acompanyat d'una expressió de temps que indica quan ocorria l'acció en qüestió. Exemples contrastats:

He would help me.
M'ajudaria.

When I was little he would (o he used to) help me.
Quan era petit m'ajudava (o solia ajudar-me).


Les locucions be used to i get used to

Malgrat la coincidència de formes, les locucions be used to i get used to no tenen res a veure amb la forma used to que tradueix l'imperfet català. La primera, be used to, es tradueix en català per «estar acostumat -da a» i la segona, per «acostumar-se a». Observem també que en aquestes locucions el mot to fa de preposició i, si va seguit d'infinitiu, aquest es tradueix en anglès per gerundi. Exemples:

1) I'm used to the noise; it no longer bothers me.
Estic acostumat al soroll; ja no em molesta.

2) I'm used to working at night.
Estic acostumat a treballar de nit.

3) They weren't used to driving in the snow.
No estaven acostumats a conduir per la neu.

4) I'm getting used to the rain.
M'estic acostumant a la pluja.

5) I'm getting used to speaking in Catalan.
M'estic acostumant a parlar en català.

6) I still haven't gotten used to having dinner so late.
Encara no m'he acostumat a sopar tan tard.

7) I'm still not used to it, but I'll get used to it.
Encara no hi estic acostumat, però m'hi acostumaré.

Observem de passada que el verb català acostumar no té traducció directa en anglès quan vol dir "fer habitualment tal acció" o "esdevenir-se habitualment alguna cosa". En aquests casos cal fer servir una perífrasi. Exemples:

8) Acostumen a arribar a les nou.
They usually arrive at nine.

9) Acostuma a ploure pel novembre.
It usually rains in November.Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS


1) No m'agradaven gaire.
2) Miraven els quadres.
3) Quan ella era petita pensava que els professors vivien a l'escola.
4) Què volies dir?
5) Encara no m'he acostumat a viure sol.
6) Abans es feien de plom.
7) Estic acostumat a caminar molt.
8) Quan era petit em donaven caramels.
9) Se'm va acostar (come up to) mentre jo esperava al semàfor.
10) No m'ho creia.
11) Abans no sentia res per a ella.
12) No podia acostumar_me a menjar amb els dits.
13) L'escoltava però no el sentia dir això.
14) No recordava que havia de fer el dinar.
15) Marxàvem quan de sobte vam sentir una noia xisclar.
16) No entenia res.
17) Està acostumat [ell] a veure morir gent.
18) Què deies?
19) Quan estudiava a l'universitat dinava a Burger King.
20) Abans no hi havia tants robatoris.
21) Sempre vestia molt elegantment.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement