visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 2
Com s'escriuen les formes verbals

Versió de la UNITAT 2 en Microsoft Word 97/2000/XP

En la unitat anterior hem après a construir quatre temps verbals:

FORMA VERB REGULAR VERB IRREGULAR
infinitiu forma que el diccionari dóna
«forma -s» s'afegeix -s o -es a l'infinitiu
gerundi s'afegeix -ing a l'infinitiu
«simple past» s'afegeix -ed a l'infinitiu formes que el diccionari dóna
participi

Recordem que es tracta de temps, que no volem confondre amb les cinc formes verbals angleses: infinitiu, «forma -s», gerundi, «simple past» i participi. Resumim ara la manera com s'escriuen aquestes formes:

Ara bé, de la mateixa manera que, en català, hem de fer certes modificacions si volem escriure correctament els plurals —per exemple, el plural de noia maca no s'escriu noias macas, sinó noies maques—, en anglès també haurem d'aprendre algunes normes pel que fa a l'estructura de les formes verbals. Començarem amb la forma -s.

Recorda:
En la pronunciació figurada, el símbol /ə/ representa la vocal neutra, el símbol /æ/ es pronuncia com una e superoberta, el símbol /ʌ/ com el so que fem quan dubtem, vocalitzant sense formar cap lletra, i el símbol /z/, tot i que apareix al final de mot, es pronuncia sonor, com la z del mot zoo. A més, en casos d'ambigüitat, subratllarem la síl·laba tònica. Per a més detalls, vegeu Pronunciació figurada.

A més, quan en la pronunciació figurada apareix una a o una e en una síl⋅laba àtona, tal vocal es pronuncia neutra, com es fa en el català oriental. Volem fer servir, sempre que sigui possible, lletres conegudes per tothom i esperem que aquest fet no dificulti la lectura als qui parlen dialectes del català que no disposen del so de la vocal neutra.

Formació de la «forma -s»

Depenent de com acaba l'infinitiu, la forma -s s'escriu -s o -es i es pronuncia /əz/, /z/ o /s/. A més, si l'infinitiu termina en «consonant+y», la y se substitueix per i i escrivim -es. Finalment, hi ha quatre verbs en els quals la forma -s s'escriu o es pronuncia d'una manera excepcional.

Fixa-t'hi:
En alguns d'aquests casos, la s final de mot es pronuncia /z/, com la s del mot català rosa. Com que en català la s no se sol pronunciar sonora al final de mot, pot sorgir algun problema a l'hora de produir aquest so en aquesta posició, cas en què la pronúncia /s/ és tolerable.

Pel que fa a la formació i pronunciació de la forma -s, hi ha cinc possibilitats. Vegem-les ara amb algunes remarques pertinents.

1) L'infinitiu acaba amb un so sibilant

Si l'infinitiu acaba amb un so sibilant —és a dir, amb els sons /s/, /z/, /tx/, /tj/, /ʃ/ (el so de la xeix) o /ks/—, s'afegeix una síl⋅laba, -es, que es pronuncia /əz/. S'escriu una -s simple si l'infinitiu ja termina en e. Exemples:

Download MP3
SO VERB FORMA -S PRONUNCIACIÓ
/s/ kiss (besar)
dance (ballar)
kisses
dances
/ké·səz/
/dæn·səz/
/z/ cause (causar)
sneeze (esternudar)
causes
sneezes
/kò·zəz/
/sní·zəz/
/tx/ watch (mirar) watches /uò·txəz/
/tj/ change (canviar) changes /txein·tjəz/
/ʃ/ finish (acabar) finishes /·neix·əz/
/ks/ mix (barrejar) mixes /mék·səz/

Recorda:
De la mateixa manera que el català afegeix una síl·laba per a pronunciar el plural de mots acabats amb els sons /s/ (gos — gossos), /tx/ (despatx — despatxos), /ʃ/ (eix — eixos) i /cs/ (reflex — reflexos), l'anglès afegeix una síl·laba per a pronunciar la forma -s dels verbs.

2) L'infinitiu acaba amb un so sord no sibilant

Si l'infinitiu acaba amb un so sord no sibilant —és a dir, amb els sons /k/, /f/, /p/ o /t/—, s'escriu s i es pronuncia /s/. Exemples:

Download MP3
SO VERB FORMA -S PRONUNCIACIÓ
/k/ check (comprovar) checks /txèks/
/f/ loaf (gandulejar) loafs /lóufs/
/p/ stop (parar) stops /stòps/
/t/ chat (xerrar) chats /txæts/

3) L'infinitiu acaba amb un so sonor no sibilant

Si l'infinitiu acaba amb un so sonor no sibilant —és a dir, amb els sons /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /r/ o /v/, o bé amb un so vocal—, s'escriu s i es pronuncia /z/. (Recordem que en aquest cas la pronúncia /s/ és tolerable.) Exemples:

Download MP3
SO VERB FORMA -S PRONUNCIACIÓ
/b/ rob (atracar) robs /ròbz/
/d/ fold (plegar) folds /fóldz/
/g/ hug (abraçar) hugs /hʌgz/
/l/ call (trucar, cridar) calls /kòlz/
/m/ seem (semblar) seems /siimz/
/n/ plan (planificar) plans /plænz/
/r/ stir (remenar) stirs /stərz/
/v/ live (viure) lives /lévz/
/óu/ snow (nevar) snows /snóuz/

4) L'infinitiu termina en consonant+y

Si l'infinitiu termina en consonant+y, la y se substitueix per i i s'hi afegeix -es; en canvi, si l'infinitiu termina en vocal+y, tal substitució no es fa. Exemples:

Download MP3
Verbs terminats en consonant+y FORMA -S PRONUNCIACIÓ
try (intentar)
reply (respondre)
tries
replies
/traiz/
/rə⋅plàiz/
Verbs terminats en vocal+y FORMA -S PRONUNCIACIÓ
play (jugar)
obey (obeir)
plays
obeys
/pleiz/
/o⋅bèiz/

5) Quatre verbs tenen una forma -s excepcional

Hi ha quatre verbs en els quals la forma -s s'escriu o es pronuncia excepcionalment:

Download MP3
VERB FORMA -S PRONUNCIACIÓ
have had had (tenir, haver) has /hæz/
do did done (fer) does /dʌz/
go went gone (anar) goes /góuz/
say said said (dir) says /sèz/

II — Formació del gerundi

Per a la majoria dels verbs, el gerundi s'escriu afegint -ing —que es pronuncia sempre /inc/, com el final del mot català tinc— a l'infinitiu; en són exemples tots els verbs de la primera unitat. Ara bé, en tres casos hi ha canvis ortogràfics que ara estudiarem.

1) Es dobla la consonant final

Si l'infinitiu termina en «consonant+vocal+consonant» i l'accent cau a l'última síl·laba, la consonant final es dobla:

Download MP3
VERB GERUNDI PRONUNCIACIÓ
rob (atracar) robbing /rò·binc/
drag (arrossegar) dragging /dræ·guinc/
plan (planificar) planning /plæ·ninc/
drop (deixar caure) dropping /drò·pinc/
chat (xerrar) chatting /txæ·tinc/
begin began begun (començar) beginning /bə·gué·ninc/
admit (admetre) admitting /əd··tinc/

La consonant final no es dobla si va precedida de dues vocals (p.e., el gerundi de rain (ploure) és raining /rei·ninc/) ni si l'accent no cau al final de mot (p.e., el gerundi de open és opening /óu·pə·ninc/).

Ull viu!
Encara que el verb tingui l'accent a la penúltima síl⋅laba, l'anglès britànic dobla la l final si l'infinitiu termina en «consonant + vocal + l» (p.e.: travelling, labelling).

2) A final de mot, ie se substitueix per y

Si l'infinitiu termina en ie, aquest grup se substitueix per y davant la terminació -ing:

Download MP3
VERB GERUNDI PRONUNCIACIÓ
tie (lligar) tying /tainc/ o /tai·inc/
lie (mentir) lying /lainc/ o /lai·inc/
die (morir[-se]) dying /dainc/ o /dai·inc/

Val a dir que qualsevol infinitiu terminat en -y forma el gerundi d'una manera regular; p.e., study (estudiar) studying, reply (respondre) replying, play (jugar) playing, etc.

3) La e final de mot se suprimeix

Si l'infinitiu termina en -e muda, aquesta lletra se suprimeix abans de -ing:

Download MP3
VERB GERUNDI PRONUNCIACIÓ
close (tancar) closing /klóu·zinc/
come came come (venir) coming /·minc/

En canvi, si l'infinitiu termina en -ee o -oe, la e no se suprimeix:

Download MP3
VERB GERUNDI PRONUNCIACIÓ
agree (estar d'acord) agreeing /ə·tu>grí·inc/
canoe (practicar piragüisme) canoeing /kə··inc/

III — Formació de la forma -ed

Per als verbs regulars, les formes de simple past i participi es formen afegint -ed a l'infinitiu; en són exemples tots els verbs regulars de la primera unitat. Depenent de com acaba l'infinitiu, la forma de simple past es pronuncia /əd/, /d/ o /t/. A més, si l'infinitiu termina en «consonant+y», la y se substitueix per i.

Fixa-t'hi:
En alguns d'aquests casos, la d final de mot es pronuncia /d/, semblant a la lletra inicial del mot català dona. Com que en català la d no es pronuncia /d/ al final de mot, no és fàcil realitzar aquest so en aquesta posició, cas en què la pronúncia /t/ és tolerable.

Pel que fa a la realització i pronunciació de la forma -ed hi ha cinc possibilitats. Vegem-les ara amb algunes remarques pertinents.

1) L'infinitiu acaba amb els sons /t/ o /d/

Si l'infinitiu acaba amb els sons /t/ o /d/, es pronuncia com a «vocal neutra+d», /əd/ (en l'RP, /wd/), afegint-hi una síl·laba. Exemples:

Download MP3
7
SO VERB FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
/t/ count (comptar)
vote (votar)
counted
voted
/caun·təd/
/vóu·təd/
/d/ fold (plegar)
concede (concedir)
folded
conceded
/fól·dəd/
/kən··dəd/

2) L'infinitiu acaba amb un so sord

Si l'infinitiu acaba amb un so sord (excepte /t/) —és a dir, amb els sons /k/, /f/, /p/ /s/, /tx/, /ʃ/ (el so de la xeix) o /ks/—, la pronúncia és /t/. Exemples:

Download MP3
SO VERB FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
/k/ smoke (fumar) smoked /smóukt/
/f/ loaf (gandulejar) loafed /lóuft/
/p/ jump (saltar) jumped /tjʌmt/
/s/ kiss (besar)
dance (ballar)
kissed
danced
/kést/
/dænst/
/tx/ watch (mirar) watched /uòtxt/
/ʃ/ finish (acabar) finished /·neixt/
/ks/ mix (barrejar) mixed /mékst/

3) L'infinitiu acaba amb un so sonor

Si l'infinitiu acaba amb un so sonor (excepte /d/) —és a dir, amb els sons /b/, /g/, /l/, /m/, /n/, /r/, /v/, /z/ o /tj/ o bé amb un so vocal—, la pronúncia és /d/. Exemples:

Download MP3
SO VERB FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
/b/ rob (atracar) robbed /robd/
/g/ hug (abraçar) hugged /hʌgd/
/l/ call (trucar, cridar) called /kòld/
/m/ seem (semblar) seemed /siimd/
/n/ plan (planificar) planned /plænd/
/r/ stir (remenar) stirred /stərd/
/v/ live (viure) lived /lévd/
/z/ use (fer servir)
sneeze (esternudar)
used
sneezed
/iuzd/
/snízd/
/tj/ judge (jutjar) judged /tjʌtjd/
/óu/ snow (nevar) snowed /snóud/

4) L'infinitiu termina en consonant+y

Si l'infinitiu termina en consonant+y, la y se substitueix per i davant -ed; en canvi, si l'infinitiu termina en vocal+y, tal substitució no es fa. Exemples:

Download MP3
8
Verbs terminats en consonant+y FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
try (intentar)
reply (respondre)
tried
replied
/traid/
/rə·plàid/
Verbs terminats en vocal+y FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
play (jugar)
obey (obeir)
played
obeyed
/pleid/
/o·bèid/

5) Es dobla la consonant final

Si l'infinitiu termina en «consonant+vocal+consonant» i l'accent cau a l'última síl·laba, la consonant final es dobla:

Download MP3
VERB FORMA -ED PRONUNCIACIÓ
rob (atracar) robbed /ròbd/
drag (arrossegar) dragged /drægd/
plan (planificar) planned /plænd/
drop (deixar caure) dropped /dròpt/
chat (xerrar) chatted /txæ·təd/
admit (admetre) admitted /ad··təd/

La consonant final no es doble si va precedida de dues vocals (p.e., la forma -ed de rain (ploure) és rained /reind/) ni si l'accent no cau al final de mot (p.e., la forma -ed de open és opened /óu·pənd/).

Ull viu!
Encara que el verb sigui pla (tingui l'accent en la penúltima síl⋅laba), l'anglès britànic dobla la l final si l'infinitiu termina en «consonant + vocal + l» (p.e.: travelled, labelled).

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Empleneu els camps del formulari de la pàgina següent. Els infinitius aguts s'assenyalen subratllant la síl·laba tònica.

INFINITIU FORMA -S FORMA -ING FORMA -ED
agreeestar d'acord      
ask — demanar      
boil — bullir      
change — canviar      
clean — netejar      
close — tancar      
createcrear      
cry — plorar      
fill — omplir      
fold — plegar      
follow — seguir      
happen — ocórrer      
jump — saltar      
kill — matar      
lift — aixecar      
live /lév/ — viure      
love /lʌv/ — estimar      
move /muuv/ — moure      
open — obrir      
plan — planificar      
point — assenyalar      
preferpreferir      
protectprotegir      
seem — semblar      
smell — olorar      
smoke — fumar      
stop — parar      
study — estudiar      
talk /tòk/ — parlar      
tie — lligar      
visit — visitar      
want /wʌnt/ — voler      
wash — rentar      
watch — mirar      

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil