visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 21
Conjuncions

Versió de la unitat 21 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta unitat estudiarem tres grups de conjuncions catalanes amb les seves equivalències en anglès:

Download MP3
Conjuncions simples
iand
mentrewhile, as
per tantso, therefore
perquèbecause, for; so that
peròbut, yet
oor
quanwhen
siif, whether
sinóbut (rather)
Conjuncions correlatives
no (ni)... nineither... nor
no solament... sinó tambénot only... but also
o... o (bé)either... or
tant si... comwhether... or
tant... comboth... and
Conjuncions de subordinació
abans quebefore
com quesince, as, as long as
des que — (ever) since
després queafter
encara queeven though; even if
fins queuntil
mentre quewhereas
sempre queas long as, whenever
sinó que — but (rather)
tot i queeven though

A més, en acabar dedicarem un apartat a l'ús de la conjunció de subordinació completiva, o copulativa, that, que es tradueix per que.

Conjuncions simples

i — and

Els usos més importants de la conjunció i (and) són faddició, simultaneïtat i successió. Exemples:

Download MP3
1) En Jon, la Dolors i en Noè vindran a sopar.
Jon, Dolors and Noè are coming to dinner.

2) El carrer era llarg i estret.
The street was long and narrow.

3) Ella reia i plorava alhora.
She was laughing and crying at once.

4) Hi vam arribar d'hora i havíem d'esperar els altres.
We got there early and had to wait for the others.

mentre — while, as; as long as

Quan la conjunció mentre significa durant el temps en què, es tradueix per dues conjuncions angleses, as i while. La diferència és que s'usa while si l'acció principal és de llarga durada i as quan és breu; a més, as tradueix mentre quan aquest és sinònim de a mesura que. Exemples:

Download MP3
1) Mentre jo vivia a Tortosa, la meva germana estudiava a Tarragona.
While I was living in Tortosa, my sister was studying in Tarragona.

2) Mentre vosaltres discutiu, nosaltres fem tota la feina!
While you guys are arguing, we do all the work!

3) Mentre ella obria la porta, sentia les rates escapant-se corrent.
As she was opening the door, she could hear the rats scurrying away.

3) Mentre es fa fosc, els colors de Montserrat canvien.
As it gets dark, the colors of Montserrat change.

per tant — so, therefore

Download MP3
1) Estava avorrit; per tant, vaig marxar.
I was bored, so I left.

2) Jo he rentat els plats; per tant, tu no has de fer-ho.
I've washed the dishes so you don't have to.

3) Donem, per tant, el nostre suport a l'ajuntament.
We therefore give our support to the city government.

perquè — because, for; so (that)

Quan la conjunció perquè s'expressa causa, es tradueix en anglès per because o, menys sovint, for. En canvi, quan expressa la finalitat, és a dir, quan equival a per tal que, es tradueix per so (that). Exemples:

Download MP3
1) Venim aquí perquè ens agrada la música (causa).
We come here because we like the music.

2) Em donen diners perquè els necessito (causa).
They give me money because I need it.

3) Abaixaran les tarifes perquè més gent s’apunti als cursos (finalitat).
They are going to lower prices so that more people will sign up for the courses.

4) Vaig portar el mapa perquè no ens perdéssim (finalitat).
I took the map so that we wouldn’t get lost.

5) No vaig poder quedar-m’hi gaire, car les regles ho prohibien (causa).
I couldn’t stay there long, for the rules forbade it.

però — but, (yet)

La conjunció però es tradueix gairebé sempre per but o, en estil una mica arcaic, yet. Ara bé, quan apareix com a incís, amb sentit adversatiu, es tradueix en anglès pels adverbis however o though. Exemples:

Download MP3
1) És un bon noi però estudia poc.
He's a good boy, but he doesn't study much.

2) M'agrades, però no t'estimo.
I like you, but I don't love you.

3) Encara no som casats, però podem fer veure que ho som.
We aren't married yet, but we can pretend we are.

4) Era un amo sever però just.
He was a stern yet fair master.

5) Ell va dir que vindria, creient, però, que es tractava d'un altre dia.
He said he'd come, believing, however, that it was another day.

o — or

Download MP3
1) Convidaré la Mònica o la Pilar.
I'll ask Monica or Pilar.

2) Pots dormir al sofà o pots anar a un hotel.
You can sleep on the couch or you can go to a hotel.

3) Ho vull tenir tot arreglat d'aquí a dos o tres dies.
I want to have everything settled in two or three days.

4) Amb pluja o sense, hi has d'anar.
Rain or no rain, you've got to go there.

quan — when

Download MP3
1) Vaig aprendre a muntar a cavall quan era petit.
I learned to ride when I was a child.

2) És inquietant quan hi penses.
It's disturbing when you think about it.

3) Tornaré a casa a la primavera, quan es fongui la neu.
I'll be home in the spring, when the snow melts.

4) Va dir que sí quan hauria d'haver dit que no.
She said yes when she should have said no.

5) Quan fa mal temps a les Dakotes, fa mal temps de debò!
When the weather is bad in the Dakotas, it's really bad!

si — if, whether

(Més informació)

Quan la conjunció catalana si es fa servir per a introduir oracions que expressen dubte o interrogació se sol traduir en anglès per if o whether. En alguns d'aquests casos, l'ús d'aquests mots és opcional, tot i que whether s'usa més quan es parla de dues possibilitats. Exemples:

Download MP3

1) Li vaig demanar si tenia cotxe.
I asked him whether/if he had a car.

2) Dubto molt que t'hagin explicat la història sencera.
I really doubt whether/if they told you the whole story.

3) Em pregunto si ella té cap germana.
I wonder whether/if she's got any sisters.

4) Li vaig demanar si li agradaria veure una pe lícula.
I asked her whether/if she'd like to see a film.

5) No sé si hauríem d'anar al teatre o quedar-nos a casa.
I don't know whether we should go to the theater or stay in.

6) Hauríem de descobrir si obren o no diumenge.
We should find out whether or not they open on Sunday.

Dit això, hi ha dos casos importants en què és obligatori l'ús de whether: després de preposicions i davant d'infinitius. Exemples:

Download MP3
7) Tot depèn de si m'estimes.
It all depends on whether (no on if) you love me.

8) Parlàvem de si als cavalls els agrada o no la pluja.
We were talking about whether (no about if) horses like the rain or not.

9) No sabíem si riure o plorar.
We didn't know whether (no know if) to laugh or cry.

sinó — but (rather)

(Vegeu també més avall la conjunció correlativa no solament... sinó.)

Download MP3

1) No va ser una ordre, sinó una suggeriment.
It wasn't an order, but rather a suggestion.

2) No vaig marxar perquè estava enfadat, sinó perquè estava avorrit.
I didn't leave because I was angry, but rather because I was bored.

3) No tenia sinó una oportunitat.
He didn't have but one chance.

Conjuncions correlatives

no (ni)... ni — neither... nor (amb verb negatiu: either... or)

Download MP3
1) No treballa ni estudia.
He neither works nor studies.

2) No vull ni vi ni cervesa.
I want neither beer nor wine (I don't want either beer or wine).

3) Ni va somriure ni va parlar ni em va mirar.
He neither smiled nor spoke nor looked at me.

4) Ni la pluja ni el fred ni la neu no aturaran la nostra festa major d'hivern.
Neither rain nor cold nor snow will hold up our winter festival.

no solament..., sinó (també) — not only..., but also

En aquest cas, l'anglès pot emprar, a més de l'adverbi also, que va directament després del mot but, els seus sinònims too i as well, que es col·loquen en posició final. Exemples:

Download MP3
1) No és solament legal, sinó també necessari.
It's not only legal, but also necessary (o ...but necessary too o ... but necessary as well).

2) Aquestes dades es refereixen no solament als maltractaments físics, sinó també als psicològics.
These data refer not only to physical abuse, but psychological abuse as well.

3) No sols beu massa, sinó que intenta amagar-ho.
He not only drinks too much, but he tries to hide it.

o... o bé — either... or

Observem que el català no sempre expressa la primera conjunció de la parella; o sigui en lloc de dir, per exemple, És o blanc o negre, se sol dir És blanc o negre. L'anglès és molt més propens a incloure totes dues formes: It's either white or black.

Download MP3
1) O no m'ho va dir o no me'n recordo.
Either he didn't tell me or I've forgotten.

2) Decideix-te: o l'un o l'altre.
Make up your mind: one or the other.

3) Hem d'avançar, quedar-nos on som o retirar-nos.
We must either go forward, stay where we are or retreat.

tant si... com — whether... or

Download MP3
1) Ens casarem tant si us agrada com no.
We're getting married whether you like it or not.

2) Tant si troba feina com si no, es traslladarà a Oregon.
Whether or not he finds a job, he's moving to Oregon.

3) Haureu de pagar el preu complet, tant si marxeu ara com si us quedeu fins al matí.
You'll have to pay the full price whether you leave now or stay until morning.

tant... com — both... and

Download MP3
1) Tant la meva mare com la teva van néixer a Califòrnia.
Both my mother and yours were born in California.

2) Era una obra mestra, tant per l'estil com pel contingut.
It was a masterpiece, both for style and content.

Conjuncions de subordinació

abans que — before

Download MP3
1) Sabien nedar abans que poguessin caminar.
They knew how to swim before they could walk.

2) Aturem aquesta guerra abans que comenci.
Let's stop this war before it begins.

3) Estàs xop! Entra abans que agafis un constipat.
You're all wet! Go inside before you catch a cold.

com que — since, as, as long as

Download MP3
Ull viu!
La conjunció as, que en l'exemples que are veurem té sentit causal, també té sentit temporal, quan es tradueix en català per mentre. De manera que podria haver-hi ambigüitats, sobretot si el verb és en un temps continu. A fi d'evitar tals ambigüitats substituïm as per since quan el sentit és causal, i substituïm as per while quan el sentit és temporal. Exemples:

Frase ambigua: As I was passing by your house...
Com que passava per casa vostra... = Since I was passing by...
Mentre passava per casa vostra... = While I was passing by...


Download MP3
1) Com que no arribaves, me n'he anat.
As/Since you didn't show up, I left.

2) Com que havíem fet els deures, l'examen no presentà cap dificultat especial.
As/Since we'd done our homework, the test presented no special difficulties.

3) Com que no t'interessa, no t'ho explicaré.
As/Since you're not interested, I won't tell you about it.

4) Com que, de tota manera, és inevitable, no val la pena queixar-se'n.
As/Since it's inevitable anyway, it's not worth complaining about.

5) ¿Ja que l'has agafat, per què no te'l menges?
(As long as / Since) you've picked it, why don't you eat it?

des que — (ever) since

Ull viu!
La conjunció de subordinació since té dos valors: causal, traduït en català per com que o ja que, i temporal, traduït per des que. Quan es considera que podria haver-hi dubtes, es pot remarcar el valor temporal anteposant al mot since l'adverbi ever.


Download MP3
1) Sóc militant del sindicat des que vaig començar a treballar.
I've been an active union member ever since I started working.

2) Des que viu al nucli urbà té problemes per a dormir.
Ever since he has lived in the center of town, he has had trouble sleeping.

3) Són amics des que anaven a l'escola primària.
They've been friends ever since they went to grade school.

4) S'ha engreixat molt des que es va casar.
He's gained a lot of weight since he got married.

després que — after

Download MP3

1) Els vaig veure després que vaig arribar-hi.
I saw them after I got there.

2) No vull marxar fins després que hagin tornat.
I don't want to leave until after they've come back.

3) Després que va començar el foc, tots els obrers van marxar ràpidament per les sortides.
After the fire started, all the workers moved quickly through the exits.

4) Va haver d'abandonar la cursa després que el seu cotxe patís una avaria.
He had to drop out of the race after his car broke down.

encara que — even though; even if

Quan encara que va davant un verb en mode indicatiu, equivalant a la locució adverbial tot i que, es tradueix en anglès per even though o els seus sinònims, although i though. En canvi, quan introdueix una subordinada en mode subjuntiu —cas en què no és substituïble per tot i que— es tradueix per even if. Exemples:

Download MP3
1) Encara que (Tot i que) plou, sortirem.
Even though it's raining, we're going out.

2) Encara que plogui, sortirem.
Even if it rains, we will go out.

3) Encara que plogués, sortirem.
Even if it rained, we would go out.

4) Encara que (Tot i que) t'estimo, no els mentiré.
Even though I love you, I won't lie to them.

5) Ho faré encara que em diguin que no ho faci.
I'll do it even if they tell me not to.

6) Encara que deixés de fumar, els seus pulmons no es guaririen.
Even if he quit smoking, his lungs wouldn't heal.

fins que — until

Download MP3
1) Ens quedarem aquí fins que vinguin els altres.
We'll stay here until the others come.

2) No vol marxar fins que arribem a un accord.
He doesn't want to leave until we reach an agreement.

3) Penso esperar fins que estigui de rebaixes.
I'm planning to wait until it's on sale.

4) Caminarem fins que es faci fosc.
We're going to walk until it gets dark.

mentre que — whereas

Download MP3
1) La teva família és garrepa, mentre que la meva és simplement prudent.
Your family is stingy, whereas mine is simply prudent.

2) Jo em llevo d'hora, mentre que tu dorms fins tard.
I get up early, whereas you sleep in.

3) A la meitat dels subjectes van donar corticoides, mentre que els altres reberen un placebo.
Half the subjects were given corticosteroides, whereas the others received a placebo.

sempre que — as long as, whenever

Quan sempre que té sentit condicional es tradueix en anglès per as long as, però quan té sentit temporal es tradueix per whenever. Exemples:

Download MP3
1) Hi anirem demà, sempre que no plogui (condicional).
We'll go there tomorrow, as long as it doesn't rain.

2) T'acompanyaré sempre que no portis el gos (condicional).
I'll come with you as long as you don't bring your dog.

3) Us trucaré sempre que tingui temps (temporal).
I'll call you whenever I have time.

4) Sempre que fan alguna cosa a la Sagrada Família hi anem (temporal).
Whenever they put on anything at the Sagrada Família, we go.

5) Em perdo sempre que condueixo per Barcelona (temporal).
I get lost whenever I drive in Barcelona.

sinó que — but (rather)

La conjunció sinó que es tradueix en anglès per but rather quan el sentit és adversatiu (p.e., No se la va menjar, sinó que la va tirar a terra = He didn't eat it, but rather threw it on the ground). En canvi, sinó que no se sol traduir quan el sentit és simplement a més a més (p.e., No solament ho va dir, sinó que ho va fer = He not only said it, he did it).

Download MP3
1) No demanava una resposta, sinó que expressava la seva sorpresa.
He wasn't asking for an answer, but rather expressing his surprise.

2) No lluitaven contra els adversaris, sinó que els convencien amb paraules dolces.
They didn't struggle against their opponents, but rather won them over with sweet words.

3) No solament ens va criticar, sinó que ens va insultar.
He not only criticized us, he insulted us.

tot i que — even though (although, though)

Download MP3
1) Tot i que els tomàquets tenen bon aspecte, no tenen gens de gust.
Even though the tomatoes look good, they have no taste at all.

2) Tot i que treballa de valent, la seva dona el renya.
Even though he works hard, his wife nags him.

3) Tot i que intentava fer-me riure, sabia que estava molt trist.
Even though he was trying to make me laugh, I knew that he was miserable.

La conjunció that

La conjunció that es tradueix en català per que. Introdueix oracions que poden excercir diverses funcions gramaticals, com ara de subjecte, de complement directe, etc. Observem que, en certs contextos, el mot that se sol ometre; mirarem aquests casos en cada un dels apartats següents.

— Quan fa de subjecte

Encara que en molts casos es pot ometre la conjunció that quan la subordinada que introdueix fa de subjecte, recomanem que s'hi posi sempre, ja que en certes expressions, com la de l'exemple 3, l'omissió no queda bé. Exemples:

Download MP3
1) És estrany que no n'hagin dit res.
It's funny that they haven't said anything about it.

2) Em sembla que la teva solució és pitjor que el problema.
It seems to me that your solution is worse than the problem.

3) No és just que un home cobri més que una dona per la mateixa feina.
It isn't fair that a man be paid more than a woman for the same work.

4) És veritat que hi ha uns problemes greus.
It's true that there are some serious problems.

5) És important que l'informe sigui exacte.
It's important that the report be accurate.

6) No és sorprenent que s'hagin perdut.
It's not surprising that they got lost.

— Quan fa de predicat nominal

La conjunció that no se sol ometre davant una oració que fa de predicat nominal. Exemples:

Download MP3
1) La seva creença era que menjar porc produiria una malaltia.
Their belief was that eating pork would produce a disease.

2) La meva opinió és que hauríem d'oblidar això.
My feeling is that we should forget about it.

3) La seva idea és que els científics haurien d'implicar-se en la política.
His idea is that scientists should become involved in politics.

4) El fet és que a ningú no li agrada res.
The fact is that nobody likes anything.

5) El problema és que no tinc ni cinc.
The problem is that I'm broke.

— Quan fa de complement directe

Pel que fa a l'omissió de la conjunció that quan introdueix una oració que fa de comple-ment directe, hem de dir que, a grans trets, com més comú és el verb en qüestió i més col·loquial el context, més probable és que that s'ometi.

Download MP3
Exemples de verbs molt comuns per als quals és millor ometre that
1) Va dir que estava cansat.
He said he was tired.

2) Suposo que aniré a dormir.
I guess I'll go to bed.

3) He sentit dir que us traslladareu a Edimburg.
I heard you're moving to Edinburgh.

4) Sabia que perdrien.
I knew they would lose.


Download MP3
Exemples de verbs poc comuns per als quals és millor no ometre that
5) L'informe declara que certes reformes socials equivocades han trencat la vida familiar.
The paper alleges that misguided social reforms have disrupted family life.

6) En Toni va percebre clarament que el tractaven d'una manera injusta.
Toni clearly perceived that he was being treated unfairly.

— Quan fa de complement d'un adjectiu o d'un nom

La presència de la conjunció that és generalment facultativa quan introdueix una subordinada que fa de complement d'un adjectiu, però no se sol ometre quan introdueix una subordinada que fa de complement del nom. Exemples:

Download MP3
1) Estic molt content que hagis vingut.
I'm really happy (that) you've come.

2) Era clar que els caldria un guia.
It was obvious (that) they would need a guide.

3) La por que els enemics atacarien els va fer fugir.
The fear that the enemy would attack made them flee.

4) El fet que el llibre sigui en català ha fet pujar les vendes.
The fact that the book is in Catalan has helped sales.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Aquest tipus (kind) d'adjectiu no determina, sinó qualifica.
2) Mentre ell girava la clau al pany, va sentir una explosió.
3) Em puc quedar a Barcelona després que hagi acabat el festival?
4) Mentre hi ha vida, hi ha esperança.
5) Mentre ell dormia [Mentre estava dormint], algú li va robar el rellotge.
6) El trànsit era terrible, per tant, vam agafar el tren.
7) T'ajudo perquè t'estimo.
8) T'ajudo perquè m'estimis.
9) No vull interrompre quan parlin [estiguin parlant] les dones.
10) He llegit el llibre però no he vist la pel·lícula.
11) Van discutir (argue) sobre si hi havia prou diners.
12) Rentarem els plats sempre que (whenever) sigui necessari.
13) No sols hem de demanar, sinó també lloar i donar gràcies.
14) Tant si ens ajuden com no, acabarem el projecte a l'hora.
15) Els veurem abans que marxin.
16) Com que era l'hivern, els dies eren curts.
17) Des que som veïns, la veig [a ella] cada divendres.
18) Encara que correguéssim, perdríem el tren.
19) Ho farem encara que ens costi mil euros.
20) Espera't fins que torni.
21) Hi anirem demà, sempre que no plogui.
22) Com podem explicar el cas perquè la gent l'entengui?
23) Va dir que ho tindria a punt abans que marxéssim.
24) No els agrada que sortim després de les onze.
25) No li ho direm fins que vinguin els altres.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil