visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 17
Adjectius i adverbis quantitatius. Els comparatius i superlatius

Versió de la unitat 17 en Microsoft Word 97/2000/XP

En anglès, la forma de l'adjectiu o l'adverbi quantitatius canvia depenent de si modifica un nom plural, un nom singular o un verb, o un adjectiu o un adverbi. Vegem ara una taula que mostra la correspondència entre els adjectius i adverbis quantitatius anglesos i catalans.

Download MP3
  nom plural nom sing. / verb adj./adv.
massa too many too much too
molt(s) many / a lot of a lot (of) very
prou enough enough enough
bastant(s)

quite a few

quite a little

quite
uns quants

a few

* *
una mica *

a little

a little
poc(s)

few

little

*
gaire(s) many much very
tan(t) com as many... as as much... as as... as
tan(t) que so many... that so much... that so... that

Fixa-t'hi:
Encara que les locucions conjuntives catalanes tan(t) com i tan(t) que no són expressions quantitatives, la seva sintaxi s'hi assembla molt i, per això, s'inclouen en aquesta unitat.

Ull viu!
Els mots many i few completen expressions quantitatives plurals; mai no s'empren amb expressions singulars ni amb verbs. Semblantment, els mots much i little completen expressions quantitatives singulars i van amb verbs; mai no s'empren amb plurals.

Fixa-t'hi:
L'anglès no té cap paraula que correspongui a l'adverbi poc quan aquest modifica un adjectiu o un adverbi; cal traduir el gir «poc + adj./adv.» com si fos «no gaire + adj./adv.».

Exemples de la correspondència entre els adjectius i adverbis quantitatius anglesos i catalans

massa

Download MP3
nom plural massa gossos = too many dogs
nom singular / verb massa vi = too much wine
treballo massa = I work too much
adjectiu/adverbi massa difícil = too difficult
massa d'hora = too early

molt (i variants)

Download MP3
nom plural molts ous = many eggs o a lot of eggs
nom singular / verb molta carn = a lot of meat
treballo molt = I work a lot
adjectiu/adverbi molt bonic = very/really beautiful
molt tard = very/really late

prou

Download MP3
nom plural prou vots = enough votes
nom singular / verb prou neu = enough snow
estudio prou = I study enough
adjectiu/adverbi prou dolç = sweet enough (no enough sweet)
prou sovint = often enough (no enough often)

bastant, uns quants, una mica i poc (i variants)

Agrupem aquests adjectius i adverbis quantitatius perquè participen dels tres contextos en què s'usen few i little en lloc de many i much. Recordem també que l'anglès no té cap paraula que correspongui a l'adverbi poc quan aquest modifica un adjectiu o un adverbi.

Download MP3
nom plural
bastants bolets
uns quants bolets
pocs bolets
quite a few mushrooms
a few mushrooms
few mushrooms
nom singular / verb
Bec bastanta aigua.
Treballa bastant.

Bec una mica d'aigua.
Treballa una mica.

Bec poca aigua.
Treballa poc.
I drink quite a little water.
He works quite a little.

I drink a little water.
He works a little.

I drink little water.
He works little.

Download MP3
Fixa-t'hi:
El gir quite a little també es pot expressar quite a lot (of) o bé quite a bit (of); totes tres maneres de dir són completament iguals. Exemples:

— Bec bastanta aigua = I drink quite a lot/bit of water.
— Treballa bastant = He works quite a lot/bit.


Download MP3
adjectiu/adverbi
bastant fred; bastant sovint
una mica fred; una mica d'hora
poc fred; poc sovint
quite cold; quite often
a little cold; a little early
not very cold; not very often

Download MP3
Fixat-hi: Quan l'adjectiu poc és modificat per l'adverbi molt, aquest es tradueix per very; exemples:

molt pocs gats, molt poc vi, nedo molt poc.
very few cats, very little wine, I swim very little.

gaire(s)

Download MP3
nom plural Tens gaires amics? = Do you have many friends?
No tinc gaires amics = I don't have many friends.
nom singular / verb Menges gaire pa? = Do you eat much bread?
No menjo gaire pa = I don't eat much bread.
Peses gaire? = Do you weigh much?
No peso gaire = I don't weigh much.
adjectiu/adverbi Fa gaire fred? = Is it very cold?
No fa gaire fred = It's not very cold.
Toca gaire bé? = Does he play very well?
No toca gaire bé = He doesn't play very well.

tan(t)... com (i variants)

Download MP3
nom plural tants partits com = as many games/matches as
nom singular / verb tant petroli com = as much oil as
costa tant com = cost as much as
adjectiu/adverbi tan gran com un cavall = as big as a horse
tan aviat com possible = as soon as possible

tant... que (i variants)

Download MP3
nom plural tantes coses que = so many things that
nom singular / verb tant soroll que = so much noise that
va canviar tant que = it changed so much that
adjectiu/adverbi tan important que = so important that
tan lentament que = so slowly that

Traducció a l'anglès de cap i gens

cap

L'adjectiu cap se sol traduir a l'anglès de tres maneres: quan el nom modificat per cap fa de subjecte es tradueix per no; en altres casos, si el nom que modifica té sentit plural, es tradueix per any i el nom se sol escriure en plural; finalment, si té sentit singular, se sol traduir per l'article a/an. Exemples:

Download MP3
El nom modificat per cap fa de subjecte
1) Cap jugador no pot guanyar un partit tot sol.
No player can win a match alone.

2) Cap dona no hi va estar d'acord.
No women agreed (les dones considerades com a conjunt).
No woman agreed (les dones considerades una per una).


Download MP3
Ull viu!
Quan el pronom cap fa de nucli del subjecte es tradueix en anglès per none; exemple:

Cap de les dones no hi van estar d'acord.
None of the women agreed.


Download MP3
El nom modificat per cap fa de complement
1) No hem trobat cap bolet (=No hem trobat bolets).
We haven't found any mushrooms (no ... any mushroom).

2) Teniu cap pregunta? (=Teniu preguntes?).
Do you have any questions? (no ... any question?)

3) No tinc cap cotxe (no vol dir No tinc cotxes).
I don't have a car (no I don't have any car).

4) No necessitem cap brúixola (no vol dir No necessitem brúixoles).
We don't need a compass (no We don't need any compass).

gens

L'adverbi gens es tradueix en anglès pel gir at all. Observem que, quan es fa servir davant de noms, la construcció «gens de + nom» se sol traduir per «any + nom + at all». Exemples:

Download MP3
1) No tenim gens de pa.
We don't have any bread at all.

2) No m'interessa gens.
It doesn't interest me at all.

3) No és gens fort.
He isn't strong at all (o He isn't at all strong).

Excepció: Hi ha un grup de noms comptables singulars que es modifiquen sovint per any; són choice, doubt, idea, problem, reason i way. Per a exemples de l'ús d'aquests, vegeu la unitat 19, l'apartat Adjectius i pronoms relacionats amb any.

Adjectius i adverbis comparatius i superlatius

Els adjectius i adverbis anglesos formen el comparatiu i el superlatiu de dues maneres; els monosil·làbics i els bisil·làbics terminats en -y els fan afegint-hi els sufixos -er i -est, respectivament. Tot altre adjectiu i adverbi forma el comparatiu amb el gir «more + adj./adv.» i el superlatiu amb el gir «most + adj./adv.». Exemples:

Comparatius i superlatius dels adjectius i adverbis

Download MP3
Els monosil·làbics i els bisil·làbics terminats en -y
lent, més lent, el més lent slow, slower, slowest
content, més content, el més content happy, happier, happiest
d'hora, més d'hora, al més d'hora early, earlier, earliest
Tot altre adjectiu i adverbi
recent, més recent, el més recent
  recent, more recent, most recent
bonica, més bonica, la més bonica
  beautiful, more beautiful, most beautiful
àmpliament, més àmpliament, al més àmpliament
  widely, more widely, most widely

Ull viu!
Com es veu en el cas de l'adverbi widely, no es poden utilitzar els sufixos -er i -est amb els adverbis derivats d'adjectius, encara que siguin bisíl·labics terminats en -y. Així s'escriuen more/most slowly i more/most simply, no pas slowlier i slowliest, simplier i simpliest.

Ara bé, hi ha un grup d'adjectius bisil·làbics que poden utilitzar totes dues formes. No és gaire important de memoritzar-los, ja que les formes amb more i most sempre són correctes, però tot i això donarem una llista dels més importants:

Download MP3
Adjectius bisil·làbics que tenen l'opció d'utilitzar dues formes
clever(llest, espavilat)
handsome(atractiu)
mature(madur)
narrow(estret)
simple(simple, senzill)
common(comú)
cruel(cruel)
quiet(quiet)
remote(remot)
stupid(estúpid)

Exemples de comparacions d'adjectius i d'adverbis:

Download MP3
1) La vostra casa és més gran que la nostra.
Your house is bigger than ours.

2) Qui té la casa més gran de la vila?
Who has the biggest house in the town?

3) Tu tens una posició més important que ell.
You have a more important position than he does (o ... than him).

4) La cosa més important és mantenir baixa la veu.
The most important thing is to keep your voice down.

5) En Marc corre més ràpid que en Lluís.
Marc runs faster than Lluís.

6) La Sílvia és la corredora més ràpida de l'equip.
Silvia is the fastest runner on the team.

Modificació de comparatius

Quan en català es modifica un comparatiu fent servir els adverbis molt o una mica, l'anglès tradueix el primer per a lot, much o far i el segon per a little o slightly. Exemples:

Download MP3
1) És molt més fort que tu.
He is (much / a lot / far) stronger than you.

2) És molt més difícil del que havia pensat.
It's (much / a lot / far) more difficult than I had thought.

3) Ets una mica més pràctic que jo.
You are (a little / slightly) more practical than I am (o than me).


Ull viu!
Expressions catalanes del tipus «nombre + nom + més» es tradueixen en anglès per «nombre + more + nom»; e.g., tres dies més = three more days.

Canvis morfològics

Cal dir que quan als adjectius (i als adverbis) els afegim les desinències -er i -est, hi ha canvis ortogràfics:
Download MP3

— Es dobla la consonant final d'un adjectiu agut si va precedida d'una sola vocal:
big, bigger, (the) biggestgran, més gran, (el) més gran
fat, fatter, (the) fattestgras, més gras, (el) més gras

— Si l'adjectiu termina en «consonant + y», la y és substituïda per una -i:
funny, funnier, (the) funniestdivertit, més divertit, (el) més divertit
sly, slier, (the) sliestmurri, més murri, (el) més murri

— Si l'adjectiu termina en -e muda, aquesta lletra se suprimeix abans de la desinència:
safe, safer, (the) safestsegur, més segur, (el) més segur
wide, wider, (the) widestample, més ample, (el) més ample

Formes especials

Hi ha un grup d'adjectius/adverbis comparatius i superlatius que presenten dificultats especials a l'hora de ser traduïts a l'anglès. A vegades és perquè l'anglès té dues formes on el català en té una, o perquè les construcions angleses són estranyes al català, o perquè l'anglès tradueix de dues maneres l'adjectiu/adverbi català depenent de l'element que modifica. Per tant, dedicarem aquesta secció a la traducció, en anglès, dels següents adjectius/adverbis:

Download MP3
bo bona/bé, millor/més bé, (el) millor/més bé good/well, better, best
dolent -a/malament, pitjor, (el) pitjor bad/badly, worse, worst
molts -es, més, (el) més many, more, most
pocs poques, menys, (el) menys few, fewer, fewest
poc -a, menys, (el) menys little, less, least
lluny, més lluny, el més lluny far, farther/further, farthest/furthest

bo bona/bé, millor, (el) millor — good/well, better, best

Download MP3
1) En Joan toca millor que en Robert.
Joan plays better than Robert.

2) En Toni és el millor músic que conec.
Toni is the best musician I know.

3) Cerquen una vida millor.
They are looking for a better life.

4) Els millors tomàquets vénen de Reus.
The best tomatoes come from Reus.

5) El que funciona millor per a tu no funciona gens bé per a mi.
What works best for you doesn't work at all for me.

dolent -a/malament, pitjor, (el) pitjorbad/badly, worse, worst

Download MP3
1) El menjar és pitjor que el servei.
The food is worse than the service.

2) Ahir es trobava pitjor.
He felt worse yesterday.

3) Era la pitjor tempesta de l'any.
It was the worst storm of the year.

4) El pitjor vídeo va guanyar el premi.
The worst video won the prize.

5) La humitat és el pitjor enemic de la fusta.
Humidity is the worst enemy of wood.

molts -es, més, (el) mésmany, more, most

Download MP3
1) Tinc més problemes que tu.
I have more problems than you.

2) Tinc més temps que tu.
I have more time than you.

3) Estudio més que tu.
I study more than you.

4) Sóc el qui té més problemes.
I have the most problems.

5) Sóc el qui té més temps.
I have the most time.

6) Sóc el qui estudia més.
I study the most.

pocs poques, menys, (el) menysfew, fewer, fewest

Download MP3
1) Tinc menys amics que tu.
I have fewer friends than you.
2) Sóc el qui té menys amics.
I have the fewest friends.

poc -a, menys, el menyslittle, less, least

Download MP3
1) Menjo menys carn que tu.
I eat less meat than you.

2) Menjo menys que tu.
I eat less than you.

3) Sóc el qui menja menys carn.
I eat the least meat.

4) Sóc el qui menja menys.
I eat the least.

lluny, més lluny, el més llunyfar, farther/further, farthest/furthest

Download MP3
1) Sabadell és més lluny que Terrassa.
Sabadell is farther/further than Terrassa.

2) Quin país del món és el més lluny de Catalunya?
Which country in the world is the farthest/furthest from Catalonia?


Ull viu!
S'utilitza farther i farthest sols quan es fa referència a distàncies físiques, literals o metafòriques. Els mots further i furthest també tenen aquests significats, però a més poden voler dir addicional o més.

Comparatius de proporcionalitat

Els comparatius de proporcionalitat en anglès es construeixen amb els girs «the + comparatiu... the + comparatiu» i es tradueixen en català per les locucions «com més/menys... més/menys». Exemples:

Download MP3
1) Com més llibres llegeixes, més et confons.
The more books you read, the more confused you get.

2) Com més hi penso, menys m'agrada.
The more I think about it, the less I like it.

3) Com més calor fa, més a poc a poc vaig.
The hotter it is, the slower I go.

4) Com més saps, menys penses que saps.
The more you know, the less you think you know.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) En Joan fa molt poques faltes.
2) No hi havia gaire gent.
3) No tenen gaires diners.
4) Com més parles menys aprens.
5) M'agrada molt fregar plats.
6) La meva sogra ve massa sovint.
7) La llei és poc clara.
8) No m'agrada gens planxar.
9) La fusta no pesa tant com el marbre.
10) En aquest país tenim menys oportunitats que vosaltres.
11) Sibèria és el país més fred del món.
12) Quina és la ciutat més gran dels Estats Units?
13) Fa temps que beu massa vi.
14) La qualitat no és gaire bona.
15) Feia tant vent que no volíem sortir.
16) Gastes massa diners.
17) Ella porta (wear wore worn) els cabells molt més curts que abans.
18) Et trobo bastant a faltar.
19) Vam passar bastant temps a Califòrnia.
20) Hi ha prou totxos per a construir la seva casa.
21) Van prou beguts per a cantar tota la nit.
22) No sóc prou alt per a tocar el sostre.
23) Molt poca gent és prou lliure per a gaudir plenament de la vida.
24) És massa tard per a avisar-los.
25) El ganivet no és prou afilat.
26) No en vull gaires. No en volia gaire.
27) No estudien tant com vosaltres.
28) És tan agradable que tothom l'estima molt.
29) Aquesta sala és la que té més llum.
30) En Joan és el qui estudia menys.
31) No llegim tant com els nostres pares.
32) No vull cap abric.
33) No tinc cap cotxe.
34) No he vist cap resultat positiu.
35) Tenim pocs amics als quals no agradi divertir-se.
36) Com més treballo més guanyo.
37) No tenim gens de sucre.
38) Era tan lluny que vam decidir no anar-hi.
39) Va cridar tant que em vaig posar nerviós.
40) Aquest gos lladra (to bark) massa.
41) Això no passa gaire sovint.
42) La vida és massa dura.
43) Van esperar uns quants dies més abans de collir (to pick) la fruita.
44) Té tants diners que no sap com gastar-los.
45) No cridis tant.
46) El Pere és més gras que en Pau, però no és tan gras com en Marc.
47) És el pitjor programa que he vist mai.
48) El mal és pitjor que l'estupidesa.
49) Quin és l'alumne més radical de la classe?
50) Volem anar més lluny que els altres.
51) No en vull tants!
52) Aquestes frases eren més difícils que les altres.
53) Com més fosc el color, més dolça la cirera.
54) Ronca [ell] més que tu.
55) Has canviat bastant.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil