visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 19
Pronoms i adverbis indefinits, i els adjectius relacionats

Versió de la unitat 19 en Microsoft Word 97/2000/XP

Els pronoms i adverbis indefinits es refereixen a persones, coses o llocs no especificats i es poden dividir en quatre categories, segons continguin every, some, any o no. A més, hi ha adjectius el sentit dels quals està relacionat amb el dels pronoms indefinits i, per tant, inclourem aquests adjectius en aquesta unitat.

Vegem ara una llista d'aquests mots:

Download MP3
Mots que contenen every Adjectius i pronoms relacionats
everyone (everybody) — tothom
everythingtot, totes les coses
everywhere per tot arreu
everycada
each (of) — cada, cadascun (de)
all (of) — tot el (i variants)
both (of) — ambdós (de), tots dos
Mots que contenen some Adjectius i pronoms relacionats
someone (somebody) — algú
somethinguna cosa, alguna cosa
somewherealgun lloc
some (of) — alguns -unes (de)
one (of) — un (de)
otheraltre -a
anotherun altre, una altra
half (of)— mig, la meitat
Mots que contenen any Adjectius i pronoms relacionats
anyone (anybody) — qualsevol persona, ningú
anythingqualsevol cosa, res
anywherequalsevol lloc, enlloc
any (of) — qualsevol (de), cap de
either (of) —qualsevol dels dos, cap dels dos
Mots que contenen no Adjectius i pronoms relacionats
no one (nobody) — ningú (sentit negatiu)
nothingno res
none (of) — cap de (sentit negatiu)
nowhereenlloc
nocap (negació)
none cap de (negació)
neither (of) — cap dels dos (negació)

Observacions:

— Els pronoms personals terminats amb els sufixos -one o -body són sempre sinònims. A més, quan es tracta de la possessió cal fer servir el genitiu saxó:

Download MP3
1) L'abric d'algú és allà fora a la gespa.
Someone's (Somebody's) coat is lying out on the lawn.

2) No era culpa de ningú.
It was nobody's (no one's) fault.

3) Enamorar-se per primera vegada és un punt d'inflexió en la vida de tothom.
Falling in love for the first time is a turning point in everyone's (everybody's) life.

— Existeixen també adverbis indefinits terminats en -place (everyplace, someplace, etc.), però no es fan servir gaire.

— Els adjectius es col·loquen després de tots els pronoms indefinits: everything available (tot el que és disponible), someone interesting (algú interessant), nothing important (res d'important), etc.

L'adverbi else

L'adverbi else es col·loca després dels pronoms i adverbis indefinits amb el sentit de altre o més (n'oferirem exemples en les seccions pertinents). A més, en el cas de les persones, el mot else accepta la forma del genitiu saxó; p.e., somebody else's money (els diners d'algú altre). Vegem ara una llista dels pronoms i adverbis indefinits que es combinen amb else i llurs equivalències en català:

Download MP3
Traducció de l'adverbi else
everyone/everybody else (totes les altres persones)
everything else (totes les altres coses)
everywhere else (tots els altres llocs)
someone/somebody else (una altra persona, un altre)
something else (una altra cosa)
somewhere else (un altre lloc)
anyone/anybody else (qualsevol altra persona, ningú més)
anything else (qualsevol altra cosa, res més)
anywhere else (qualsevol altre lloc, enlloc més)
no one / nobody else ([no] ningú més)
nothing else ([no] res més)
nowhere else (enlloc més)

Download MP3
Fixa-t'hi:
L'adverbi else també pot modificar els adverbis i pronoms interrogatius; p.e., who else? (qui més?), what else? (què més?), where else? (on més), etc.

Mots que contenen every

everyone (everybody)

El pronom everyone/everybody correspon als pronoms catalans tothom i cadascú; recordem que aquests mots regeixen verbs en singular. Exemples:

Download MP3
1) Tothom, alguna vegada, estima algú.
Everybody loves somebody some time.

2) Hem enviat mails a tothom.
We've sent e-mails to everyone.

3) El vot de tothom/cadascú compta.
Everyone's vote counts.

4) Tots els altres ja se n'han anat a casa.
Everybody else has already gone home.

everything

El pronom everything significa totes les coses, gir que normalment s'expressa en català amb el pronom tot. Ara bé, cal tenir en compte que el pronom tot va sempre acompanyat del pronom feble ho quan fa de complement directe. En aquest cas es tradueix en anglès per everything quan el sentit és general i no hi ha antecedent, i per it all quan es refereix a coses o accions determinades, de les quals ja s'han parlat. Exemples:

Download MP3
1) Tot és possible.
Everything is possible.

2) Gràcies per tot.
Thanks for everything.

3) Els ho ha contat tot.
He's told them everything.

4) No hi ha vi? Te l'has begut tot?
Isn't there any more wine? Have you drunk it all (tot el vi)?

5) Va rebre una herència però ho va perdre tot en el joc.
He received an inheritance but he lost it all gambling (no ... he lost everything).

6) No deixis les claus a la Laia; ho perd tot.
Don't lend Laia the keys; she loses everything (no ... she loses it all).

7) S'ho creu tot.
(tot el que algú li va dir) He believes it all.
(en general; tot el que li diu tothom) He believes everything.

8) S'ho va arriscar tot en una sola tirada dels daus.
(una quantitat de diners) He risked it all on a single throw of the dice.
(la seva felicitat, la seva vida, etc.) He risked everything on a single throw...

everywhere

L'adverbi everywhere se sol traduir en català per per tot arreu (o pertot arreu). Exemples:

Download MP3
1)L'he buscat per tot arreu.
I've looked everywhere for it.
2) Trobes locutoris pertot arreu.
You find phone shops everywhere.

Adjectius i pronoms relacionats amb every

each, all i both

El adjectius each, all i both es tradueixen en català per cada, tot (i variants) i tots dos (i variants), respectivament; exemples: each boy, all the boys i both boys (cada noi, tots els nois i tots dos nois). En el cas dels pronoms objectes us, you i them és obligatori l'ús de la construcció «each/all/both + of + us/you/them», cas en què aquests adjectius fan de pronoms. Exemples:

Download MP3
1) (Cada alumne / Tots els alumnes / Tots dos alumnes) va/van anar-hi.
(Each student / All the students / Both students) went there.

2) (Cada dia / Tots dos dies) va/van ser diferents.
(Each day / Both days) was/were different.

3) (Tots els llums / Tots dos llums) eren encesos.
(All the lights / Both lights) were on.

4) Han contestat (cada pregunta / totes les preguntes / totes dues preguntes).
They've answered (each question / all the questions / both questions).

5) Dóna un llapis a (cada noia / totes les noies / totes dues noies).
Give a pencil to (each girl / all the girls / both girls).

6) Cadascun de nosaltres està d'acord. (Tots / Tots dos) estem d'acord.
Each of us agree. (All of us / Both of us) agree.

7) Tots (nosaltres tenim / vosaltres teniu / ells tenen) bona salut.
(All of us / All of you / All of them) are healthy.

A més, cal esmentar una construcció alternativa: «we/you/they + each/all/both + verb». Exemples:

Download MP3
8) (Cadascun / Tots / Tots dos) té/tenen prou diners.
They (each / all / both) have enough money.

Quan els adjectius all i both modifiquen el complement directe o complement indirecte del verb es poden emprar dues construccions:
«verb + pronom + all/both» o bé «verb + all/both + of + pronom»

Exemples:

Download MP3
9) Ella us estima (tots / tots dos).
She loves you all/both (= She loves all/both of you).

10) Ens va donar (a tots / a tots dos) una copa de plata.
They gave us all/both (= They gave all/both of us) a silver cup.

every i each

Quan fan d'adjectius, tant every com each es tradueixen en català per cada. La diferència és que every s'aplica a qualsevol membre d'un grup considerat no com a individu sinó com a representant del grup, mentre que each s'aplica a cada membre d'un grup considerat com a individu, concret i autònom. Finalment, només each es pot fer servir com a pronom. Exemples:

Download MP3
1) Passa cada dia.
It happens every day.

2) La gent escolta cada paraula que diu.
People listen to every word he says.

3) La universitat tenia telèfons particulars per a cada alumne.
The university had private phones for each student.

4) Cada un (o Cadascun) de nosaltres veu el món amb ulls diferents.
Each of us sees (We each see) the world through different eyes.

all

A grans trets, quan fa d'adjectiu, all es limita a modificar noms plurals i noms singulars no comptables. Exemples:

Download MP3
1) Em van presentar a tots els convidats [nom plural].
They introduced me to all the guests.

2) El color blanc reflecteix tots els raigs de l'espectre combinats [nom plural].
The color white reflects all the rays of the spectrum combined.

3) Tota la neu s'ha fos [nom singular no comptable].
All the snow has melted.

4)Tots nosaltres vam estar d'acord [pronom plural].
All of us (We all) agreed.

5) No tindràs temps per a veure'ls tots [pronom plural].
You won't have time to see all of them (them all).

Quant als noms comptables singulars, en lloc de dir «all the + nom», l'anglès utilitza el gir «the whole + nom». El mot whole vol dir sencer, enter, i es pronuncia /hól/, amb la w muda. Exemples:

Download MP3
6) No crec que ens diguin tota la veritat (la veritat sencera).
I don't think they're telling us the whole truth (no all the truth).

7) T'has descuidat tot un paràgraf (un paràgraf sencer)!
You've left out a whole paragraph (no all a paragraph)!

8) Tota la ciutat (La ciutat entera) li va donar la benvinguda.
The whole city (no All the city) welcomed him.

Dit això, cal esmentar també que, quan es tracta dels períodes day, morning, afternoon, evening i night, s'usen amb més o menys la mateixa freqüència els girs «all + període» (sense article) i «the whole + període». Exemples:

Download MP3
9) Vaig passar tot el matí netejant.
I spent (all morning / the whole morning) cleaning.

10) Esperava tota la nit en va.
She waited (all night / the whole night) in vain.

Però si el període en qüestió és modificat per un article indefinit, només es pot fer servir el gir amb whole; tota una tarda = a whole afternoon (no all an afternoon).

both

La paraula both vol dir tots dos i se sol usar en afirmacions (en expressions no afirmatives, per a voler dir cap dels dos es fa servir either). Observem que l'anglès no permet l'expressió all two. Exemples:

Download MP3
1) Tots dos ens n'anirem d'hora.
We are both (Both of us are) leaving early.

2) Totes dues germanes anaven vestides de blanc.
Both sisters wore white.

3) Ahir a la nit els vaig veure tots dos.
I saw them both (both of them) last night.

Mots que contenen some

Observem primer que els mots que contenen somesomeone (algú), something (alguna cosa) i somewhere (algun lloc)—, com també l'adjectiu some (algun -a; una mica de), no se solen utilitzar en frases negatives ni interrogatives, on l'anglès generalment prefereix l'adjectiu any i els mots que el contenen. Ara bé, pel que fa a les interrogacions, si el qui pregunta anticipa o desitja que la resposta sigui afirmativa —com és, per exemple, el cas de certes ofertes—, l'ús de some i els seus compostos serveix per a donar precisament aquest matís. Fornirem exemples d'aquests casos en els següents apartats.

someone/somebody

El pronom someone/somebody vol dir algú. Exemples:

Download MP3
1) Algú t'ha deixat aquest paquet.
Someone has left this package for you.

2) Ahir vaig conèixer algú que treballa a TV3.
I met somebody yesterday who works at TV3.

3) Dec beure (Dec estar bevent) el cafè d'un altre.
I must be drinking someone else's coffee.

4) No hauries primer de demanar-ho a algú?
Shouldn't you ask someone first? (el qui pregunta pensa que sí).

5) Viu algú en aquest pis?
Is someone living in this flat? (hi ha indicis que sí).
Is anyone living in this flat? (es pregunta simplement per a saber-ho).

something

El pronom something significa alguna cosa. Exemples:

Download MP3
1) Passa alguna cosa amb el meu ordinador.
There's something the matter with my computer.

2) Alguna cosa em diu que és cert.
Something tells me it's true.

3) No et quedis aquí parat; fes alguna cosa!
Don't just stand there, do something!

4) Vull dir-te una cosa molt important.
I want to tell you something very important.

5) Vols alguna cosa per a beure?
Would you like something to drink? (el qui demana vol o anticipa una resposta afirmativa).

somewhere

L'adverbi somewhere se sol traduir en anglès per algun lloc. Exemples:

Download MP3
1) Aquest estiu m'agradaria anar a algun lloc on no hàgim estat mai.
This summer I'd like to go somewhere we've never been.

2) Diu en algun lloc de la Bíblia que hem d'honrar els pares.
The Bible says somewhere that we must honor our parents.

3) Potser ho diu en algun lloc, però jo no ho puc trobar.
Maybe it says somewhere, but I can't find it.

4) Anem en un altre lloc.
Let's go somewhere else.

5) Hi ha algun lloc on puc deixar la maleta?
Is there somewhere I can leave my suitcase? (dit a la recepció d'un hotel, on és probable que hi hagi lloc).
Is there anywhere I can leave my suitcase? (dit en un restaurant, on no és tan probable que hi hagi lloc).

Adjectius i pronoms relacionats amb some

Observem primer que tots els adjectius que tenen sentits afins al de some poden usar-se com a pronoms.

some

L'adjectiu anglès some tradueix molts mots i expressions catalanes: algun i variants), uns, unes, uns quants, unes quantes i una mica de. Quan s'empra en preguntes implica que el qui parla espera o desitja una resposta positiva. Exemples:

Download MP3
1) Per a alguna gent, ja és massa tard.
For some people, it is already too late.

2) Trobarem alguna manera de contactar amb ells.
We'll find some way to get in touch with them.

3) Hi ha uns homes esperant-te al despatx.
There are some men waiting for you in the office.

4) Els he explicat alguns aspectes de la feina que haurem de fer.
I've explained to them some aspects of the work we'll have to do.

5) Vols una mica de vi? (Sí, oi?)
Would you like some wine? (anticipa resposta positiva)

6) Tens aigua? Doncs, dóna-me'n una mica.
Do you have any water? Then give me some.

one

L'adjectiu cardinal i pronom one es tradueix en català per un una o, a vegades, algun -a. Notem que s'usa sovint en combinació amb l'adjectiu i pronom other (altre -a).

Download MP3
1)Un germà és alt i l'altre és baixet.
One brother is tall and the other is short.

2) Un tocava el tambor i l'altre la flauta travessera.
One played the drum and the other, the flute.

3) Una de les potes de la taula és més llarga que les altres.
One of the table legs is longer than the others.

Un altre ús important del pronom one(s) és com a substitut d'un nom comptable quan aquest té antecedent —o quan l'antecedent se sobreentén— i va després d'un adjectiu. Exemples:

Download MP3
4) Si et falta una jaqueta pots agafar la blava.
If you need a jacket you can take the blue one.

5) Voldria una lliura d'olives, si us plau. —De quines? —De les grosses.
"I'd like a pound of olives, please." "Which ones?" "The big ones."

other

L'adjectiu other i els pronoms other i others se solen traduir en català per altre -a i altres. Cal tenir en compte que el pronom other té plural, però l'adjectiu other, com tots els adjectius anglesos, no pluralitza mai. Exemples:

Download MP3
1) Els altres nois encara no han acabat els deures.
The other [adj.] boys still haven't finished their homework.

2) Els altres ja han vist aquesta pel·lícula.
The others [pron.] have already seen this movie.

Recordem també que les locucions «alguns/uns + altres» (i variants) es tradueixen en anglès per some others, mentre que «algun/un altre» (i variants) es tradueixen per another (vegeu la secció següent). Exemples:

Download MP3
3) Aquestes llaunes de tonyina han caducat; n'haurem de comprar unes altres.
These cans of tuna have expired; we'll have to buy some others.

4) Aquest jersei és encara una mica moll; dóna-me'n un altre.
This sweater is still damp; give me another.

Finalment esmentem el gir several others i el seu sinònim a few others que es tradueixen en català per uns quants més, unes quantes més (ex. 8).

Més exemples:

Download MP3
5)Deixa'm veure l'altre costat.
Let me see the other side.

6) Les autoritats temen que pot haver-hi altres (o més) morts.
The authorities fear that there may be other deaths.

7) Per alguna raó o altra, no podia posar-me còmode.
For some reason or other, I just couldn't get comfortable.

8) El nostre despatx i uns quants més van ser saquejats.
Our office and several others were ransacked.

another

L'adjectiu i pronom another té un únic sentit en anglès: un altre, una altra. Recordem que no s'usa mai en plural, cas en què es diu some others (uns altres, unes altres; vegeu la secció anterior). Exemples:

Download MP3
1) Begué un glop de whisky, després un altre i després un tercer.
He drank a shot of whisky, then another, and then a third.

2) Aquesta camisa no és neta; dóna-me'n una altra, si et plau.
This shirt isn't clean; please give me another.

half (of)

L'adjectiu half (/hæf/) correspon en català a mig, mitja, i el pronom half a meitat. Pel que fa a l'adjectiu, se sol intercalar l'article indefinit entre half i un nom comptable. Exemples:

Download MP3
half an hour = mitja hora
half a dozen = mitja dotzena
half a chicken = mig pollastre
half a bottle of wine = mitja ampolla de vi
Ull viu!
El gir català «núm. + mesura + i mig/mitja» es tradueix en anglès per «núm. + and a half + mesura»; exemples:

— dues hores i mitja = two and a half hours (no: two hours and a half)
tres quilos i mig = three and a half kilos (no: three kilos and a half)

Excepció: Quan la quantitat és singular, la construcció és an hour and a half, a kilo and a half, etc.

Ara bé, quan es fa servir half com a pronom, a diferència del català, no s'hi anteposa l'article i l'ús de la preposició of és opcional; és a dir, on el català diu, per exemple, la meitat de la meva vida, l'anglès diu half my life (o half of my life). Més exemples:

Download MP3
1) La meitat dels homes van marxar d'hora.
Half (of) the men (no The half of the men) left early.

2) La meitat de les butaques eren buides.
Half (of) the seats (no The half of the seats) were empty.

Mots que contenen any

Els mots en anglès que contenen any es poden traduir de tres maneres en català, depenent del tipus de frase. En donarem ara exemples amb els mots anyone, anything i anywhere, però la mateixa distribució val per a tots els mots que contenen any.

A) Quan es tracta d'una pregunta, els mots anyone, anything i anywhere es tradueixen per algú, alguna cosa o res, i algun lloc, respectivament.

B) Quan es tracta d'una negació, els mots anyone, anything i anywhere es tradueixen per ningú, no res i enlloc, respectivament. Observem que, en aquest cas, anyone i anything no poden fer de subjecte.

Download MP3
Fixa-t'hi:
Quan el pronom indefinit fa de complement directe, hi ha la possibilitat d'expressar la mateixa idea amb un verb afirmatiu i un pronom indefinit negatiu; p.e.:
I haven't seen anyone = I've seen no one (No he vist ningú).

C) Quan indica diferents persones o coses, qualssevol que siguin, anyone, anything i anywhere es tradueixen per qualsevol persona, qualsevol cosa i qualsevol lloc, respectivament.

Download MP3
Fixa-t'hi:
El gir «article indefinit + nom + qualsevol» es tradueix per «not just + mot que conté any». Exemples:
No ballaria amb una persona qualsevol.
She wouldn't dance with just anybody.
No acceptaria una feina qualsevol.
I won't take just any job.

anyone (anybody)

Download MP3
Preguntes
1) Algú ha vist els meus pantalons?
Has anybody seen my trousers?

2) Algú més va dir alguna cosa?
Did anyone else say anything?

Negacions
3) No vull que ningú se n'adoni.
I don't want anyone to find out about it.

4) No es fia de ningú.
He doesn't trust anybody (o He trusts no one).

"No importa qui"
5) Qualsevol podia veure que passaria això.
Anyone could see that this would happen.

6) Qualsevol persona que sàpiga l'espanyol hauria de poder entendre aquest text.
Anyone who knows Spanish should be able to understand this text.

anything

Download MP3
Preguntes
1)Et pots recordar de res més?
Can you remember anything else?

2) Va trobar (alguna cosa / res) útil?
Did he find anything useful?

Negacions
3) No he après res de nou.
I haven't learned anything new.

4) Des d'aleshores no n'han sabut res més.
Since then they haven't heard anything else about it.

"No importa què"
5) Qualsevol cosa pot passar en aquest bar.
Anything can happen in this bar.

6) —Què vols per sopar? —Qualsevol cosa em va bé.
"What do you want for dinner?" "Anything's fine with me".

anywhere

Download MP3
Preguntes
1) Has vist la meva camisa verda per aquí?
Have you seen my green shirt around anywhere?

2) T'han portat (a cap altre lloc / enlloc més)?
Have they taken you anywhere else?

Negacions
3) No vàrem anar enlloc / No vam anar (a cap altre lloc / enlloc més).
We didn't go anywhere / We didn't go anywhere else.

4) La ciutat és única; no n'hi ha cap altra de semblant enlloc.
The city is unique; there is no other like it anywhere.

"No importa on"
5) Estaria content d'anar a qualsevol lloc amb tu.
I'd be happy to go anywhere with you.

6) La Rachel pot dormir a qualsevol lloc.
Rachel can sleep anywhere.

Adjectius i pronoms relacionats amb any

any

L'adjectiu any es fa servir principalment en preguntes i negacions. Es tradueix, o no es tradueix, segons els criteris següents:

— No sol traduir-se quan modifica noms no comptables. Exemples:

Download MP3
1) Teniu informació sobre viatjar als Andes?
Do you have any information about travel in the Andes?

2) No sentim pressió (No ens sentim pressionats).
We don't feel any pressure.

3) No teníem problemes passant per la duana.
We didn't have any trouble getting through customs.

4) Hi ha aigua en aquella llauna?
Is there any water in that can?

5) No em van fer cas.
They didn't pay any attention to me.

— Davant de noms plurals, any o bé no es tradueix o bé es tradueix pel gir «cap + nom singular». Exemples:

Download MP3
6) Tens fotos (o Tens cap foto) de la teva àvia?
Do you have any photos of your grandmother?
7) No té amics (o No té cap amic) a Barcelona.
She doesn't have any friends in Barcelona.

Download MP3
Fixa-t'hi:
El mot any també pot fer de pronom; exemples:

No vull que ho sàpiga cap dels meus amics.
I don't want any of my friends to know.
M'ha ofert (una mica de llet / unes quantes galetes), però no en volia.
He offered me some (milk/cookies), but I didn't want any.

— A grans trets, any no es fa servir davant de noms comptables singulars; per exemple, per dir No tinc [cap] cotxe, diem I don't have a car, no I don't have any car, i per dir No necessito cap brúixola diem I don't need a compass. Més exemples:

Download MP3
8) No hem fet cap canvi (No hem fet canvis).
We haven't made any changes.
9) Teniu cap ou? (Teniu ous?)
Do you have any eggs?

Ara bé, dit això hi ha un grup de noms comptables singulars que es modifiquen sovint per any; són choice, doubt, idea, problem, reason i way. Com que s'usen amb molta freqüència, en donarem un exemple de cada:

Download MP3
10) No tenim (opcions / cap opció).
We don't have any choice.

11) No tinc cap dubte sobre qui guanyarà.
I don't have any doubt (o doubts) about who will win.

12) Tens cap idea de qui és?
Do you have any idea who he is?

13) No veig cap problema.
I don't see any problem.

14) Hi ha cap raó per què hauríem de quedar-nos?
Is there any reason why we should stay?

15) No tenim cap manera de verificar les dades.
We don't have any way to verify the data.

Finalment, observem que l'adjectiu any també es tradueix per qualsevol. Exemples:

Download MP3
16) Qualsevol ximplet pot veure que estem ocupats.
Any fool can see we're busy.

17) A qualsevol via, en qualsevol moment, els conductors poden trobar-se amb el radar.
On any road at any time drivers might run into radar.

18) No beuré un vi qualsevol.
He won't drink just any wine.

either

L'adjectiu either es tradueix en català per cap (dels dos) o qualsevol (dels dos); els seus usos són iguals que els de any, però sempre es refereix a dos. Exemples:

Download MP3
1) Recomanaries cap d'aquests dos productes als teus amics?
Would you recommend either product to your friends?

2) No vam votar cap dels dos candidats.
We didn't vote for either candidate.

3) Ho pots fer de qualsevol de les dues maneres.
You can do it either way.

4) Podia haver guanyat qualsevol dels dos equips.
Either team could have won.


Download MP3
Fixa-t'hi:
El mot either també pot fer de pronom; exemples:

Feia anys que no parlava amb cap dels dos.
She hadn't spoken to either of them for years.
Totes dues noies volien casar-se amb ell, però no volia casar-se amb cap (de les dues).
Both girls wanted to marry him, but he didn't want to marry either.

Mots que contenen no

Els pronoms indefinits negatius anglesos són no one (nobody), nothing i none i es tradueixen en català per ningú, res i cap, respectivament. L'adverbi nowhere es tradueix per enlloc. Els pronoms se solen usar com a subjectes (o com a predicats nominals), ja que l'anglès sol emprar els pronoms no afirmatius (anyone i anything) com a complements de locucions negatives (vegeu l'apartat anterior). Recordem que els mots que contenen any, gairebé mai no s'usen com a subjecte d'una oració negativa.

no one (nobody)

Els pronoms sinònims no one i nobody es tradueixen en català per ningú. Exemples:

Download MP3
1) Ningú no va venir.
No one came (no Anyone didn't come).

2) Ningú no sap on hem amagat el pastís.
Nobody knows (no Anybody doesn't know) where we've hidden the cake.

3) Ningú no volia tenir res a veure amb mi.
Nobody wanted (no Anybody didn't want) to have anything to do with me.

4) Ningú no és perfecte.
No one is (no Anybody isn't) perfect.

nothing

El pronom nothing es tradueix en català per (no) res. Exemples:

Download MP3
1) Nothing matters to him (no Anything doesn't matter to him).
Res no li importa.

2) I lit the fuse but nothing happened (no ...anything didn't happen).
He encès la metxa però no ha passat res.

3) We tried everything but nothing worked (no ...anything didn't work).
Ho vam provar tot, però res no va funcionar.

4) Res no pesa tant com un secret.
Nothing is as hard to keep (no Anything isn't as hard...) as a secret.

none (of)

El pronom none se sol anar acompanyat de la preposició of, i així es tradueix en català per cap de. Cal no confondre el pronom none i l'adjectiu no, tots dos traduïts en català per cap (vegeu, més avall, l'apartat de no). A més, observem que el pronom none accepta el verb tant en plural com en singular. Exemples:

Download MP3
1) Cap dels meus amics no va estar d'acord.
None of my friends agreed.

2) Cap dels pacients no ha patit efectes secundaris.
None of the patients has/have suffered side effects.

3) No es considerava greus cap dels casos.
None of the cases was/were considered serious.

nowhere

L'adverbi nowhere es tradueix en català per cap lloc o enlloc. Exemples:

Download MP3
1) Vam arribar tard i no hi havia cap lloc per a seure.
We arrived late and there was nowhere to sit.

2) No es veia en Carles enlloc.
Carles was nowhere to be seen.

3) —On aneu de vacances, aquest any? —Enlloc, estem escurats.
"Where are you going on vacation this year?" "Nowhere, we're broke."

Adjectius i pronoms relacionats amb no

no

L'adjectiu negatiu no pot modificar noms comptables, cas en què es pot traduir en català per cap, i noms no comptables, cas en què no se sol traduir. Se sol modificar el subjecte de la frase, ja que l'anglès normalment empra l'adjectiu no afirmatiu any per a modificar els complements de locucions negatives (vegeu, més amunt, l'apartat de any). Exemples:

Download MP3
1) Cap home no pot resistir un bon àpat.
No man can resist a good meal.

2) En Marcus veia coses que cap nen no hauria de veure.
Marcus saw things no child should see.

3) No vam veure cap girafa.
We saw no giraffes = We didn't see any giraffes.

4) No es va servir alcohol.
No alcohol was served.

neither

L'adjectiu neither només modifica noms comptables singulars i se sol traduir per cap dels dos. Generalment modifica el subjecte, ja que se sol fer servir either amb un verb negatiu quan es modifica un complement. Exemples:

Download MP3
1) Cap dels dos equips no té avantatge.
Neither team has an advantage.

2) Cap de les dues dones no ha decidit com fer servir els diners.
Neither woman has decided how to use the money.

3) No he llegit cap dels dos llibres.
I've read neither book (però més usual: I haven't read either book).

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Tota la resta és secundari.
2) Gràcies per tot.
3) Cadascun d'ells ho faria diferentment.
4) No puc preocupar-me dels problemes de tots els altres.
5) Treballa, menja i dorm; tota la resta és vici (vice).
6) Vaig haver de refer-ho tot [tot el que havia fet].
7) Val més que fem servir el cotxe d'algú altre.
8) L'he buscat per tot arreu.
9) No vull viure enlloc més.
10) Tota la seva [d'ella] família va assistir al casament.
11) Cap dels alumnes no va estar-hi d'acord.
12) Ningú no s'ho creu.
13) Aquesta jaqueta deu ser d'un altre.
14) Qualsevol pot equivocar-se.
15) No hi ha ningú més que sàpiga fer anar (run) la màquina.
16) Vull l'altre.
17) Encara (still) no ho hem fet tot.
18) Unes noies busquen feina i altres volen estudiar.
19) Qualsevol altre hauria dit alguna cosa.
20) Tots dos us equivoqueu.
21) Algú deu estimar-te.
22) No he parlat amb ningú més.
23) Hauran de trobar algú altre.
24) Vols alguna cosa per a tapar-te els peus?
25) Tot s'hauria de construir de fusta.
26) No podem dinar en un altre lloc?
27) Cap cotxe no va parar per ajudar-nos.
28) No teníem temps per a netejar tota la casa.
29) Abans ho compartíem tot.
30) No volia parlar amb ningú.
31) Sé que està passant alguna cosa.
32) La meitat dels diners són per als treballadors.
33) No parlen cap de les dues llengües.
34) Encara (yet) no hem vist totes les diapositives (slides).
35) Algú ens ha robat el cotxe.
36) És fàcil gastar-se els diners d'algú altre.
37) A cap dels nostres amics li van agradar els discursos.
38) Res no és nou; res no ha canviat.
39) Algú ha vist les meves ulleres?
40) Podem pagar el cotxe sense l'ajut de ningú més.
41) Qualsevol cosa per a (with) mi ja em va (is) (fine).
42) Tothom té els seus límits.
43) He menjat mitja poma.
44) No m'agrada cap dels dos.
45) Cap professor no li va fer cas (pay attention).
46) Cap dels dos no va dormir bé.
47) No diguis res més.
48) Hi havia sang per tot arreu.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil