visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement

Anglès fàcil — Suplement de la unitat 22
Verbs pronominals

Introducció

El català posseeix una classe de verbs, anomenats verbs pronominals, que porten un pronom incorporat. En són exemples, quedar-se, que coexisteix amb la forma simple quedar, i adonar-se, que no té cap forma no pronominal corresponent. Oferim ara un esquema sobre com es tradueixen els verbs pronominals en anglès:

I — Verbs pronominals que no tenen forma simple

Els verbs que són sempre pronominals se solen traduir en anglès per verbs simples.

Exemples: empassar-se = swallow
— El nadó es va empassar un botó.
The baby swallowed a button.

II — Verbs pronominals que coexisteixen amb una forma simple

La forma pronominal dels verbs que tenen també una forma simple es tradueixen de maneres diverses:

A) En la majoria dels casos, l'anglès tradueix la forma pronominal per un verb que no té res a veure amb el verb que tradueix la forma simple.

Exemple: negar = deny i negar-se =refuse
Nega que sigui perillós; es nega a escoltar-me.
He denies that it is dangerous; he refuses to listen to me.

B) Això no obstant, hi ha tres casos en què el verb pronominal es tradueix en anglès pel mateix verb que el verb simple.

1) «Ergative verbs» (Verbs per als quals el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva.)
Exemple: fondre i fondre's = melt
El sol fon la neu; la neu es fon.
The sun melts the snow; the snow melts.

2) Verbs reflexius (Descriuen accions que hom sol fer per si mateix)
Exemple: rentar i rentar-se = wash
Rentem la roba; la Joana es renta.
We wash the clothes; Joana is washing.

3) Altres verbs
Exemple: amagar i amagar-se = hide hid hidden
Li amaga el whisky; s'amaga sempre que la veu.
She hides his whisky; he hides whenever he sees her.

C) Finalment cal esmentar un cas especial: quan el verb pronominal català descriu un canvi d'estat o de condició —és a dir, quan té el sentit semblant al del verb esdevenir—, l'anglès el tradueix per tres construccions que contenen el verb get got gotten:

1) El verb get sol:
Exemple: fer-se = get
S'ha fet ric.
He has gotten rich.

2) El gir «get + adjectiu»:
Exemple: enfadar-se = get angry
Es va enfadar.
He got angry.

3) El gir «get + participi»:
Exemple: avorrir-se = get bored
M'estic avorrint.
I'm getting bored.

Nota: En ares de la brevetat, donarem només les tres formes dels verbs irregulars anglesos quan tals verbs són o bé poc coneguts —ex.: shrink shrank shrunk, (encongir[-se])— o fàcils de confondre's: exs.: lie lay lain (jeure, ajeure's) i lay laid laid (ajeure).


I — Verbs pronominals que no tenen forma simple

Els verbs pronominals que no tenen forma simple solen traduir-se en anglès per verbs simples. Vegem ara una llista dels més importants:

Verbs pronominals que no tenen forma no pronominal
abstenir-se (de)abstain/refrain (from)
adonar-se (de)realize, notice
agenollar-sekneel knelt knelt
assemblar-se (a)look (like); look alike
atrafegar-sework hard
atrevir-se (a)dare
avenir-se (a)agree (to)
avenir-se (amb)get along (with)
burlar-se (de)mock
empassar-seswallow
emportar-se — (take) away
esforçar-se (en/a) — (make) an effort
penedir-se (de)regret
queixar-se (de)complain (about)
refiar-se (de)rely (on)
vanar-se (de)boast (about)

Exemples:

1) El metge li va dir que hauria d'abstenir-se del cafè.
The doctor told him he should abstain from (drinking) coffee.

2) Com que els veig cada dia, no m'adono de com creixen, aquests nens.
Since I see them every day, I don't realize how these children are growing.

3) La congregació s'agenollà i resà.
The congregation knelt and prayed.

4) S'assembla a en Carles.
He looks like Carles o He and Carles look alike.

5) No t'atrafeguis tant.
Don't work so hard.

6) No m'atreveixo a dir-li-ho.
I don't dare to tell him.

7b) Tots volien tenir raó i no podien avenir-se.
They all wanted to have their own way and couldn't agree.
b) Aquells dos germans no s'han avingut mai.
Those two brothers have never gotten along.

8) No els deixis que se't burlin.
Don't let them mock you.

9) No s'ha empassat la píndola.
He hasn't swallowed the pill.

10) Quan ella em va deixar s'emportà tots els mobles.
When she left me she took (away) all the furniture.

11) No s'esforçarà mai si li ho fas tot.
He'll never make an effort if you do everything for him.

12) Em penedeixo del que et vaig dir.
I regret what I said to you.

13) Queixar-se del temps és inútil.
Complaining about the weather is useless.

14) M'estimo més no refiar-me d'ells.
I'd rather not rely on them.

15) Es vanava del seu fill.
He was boasting about his son.


II — Verbs pronominals que també tenen una forma simple

Classifiquem en tres grups els verbs pronominals catalans que tenen també una forma simple, segons la manera en què es tradueixen en anglès: A) es tradueixen per verbs ben diferents;
B) es tradueixen pel mateix verb;
C) la forma pronominal es tradueix per una construcció amb get.

A) Les formes simple i pronominal es tradueixen per verbs ben diferents

Pel que fa als verbs pronominals que tenen també una forma simple, en la majoria dels casos l'anglès tradueix la forma pronominal d'una manera completament diferent de la forma simple. En alguns casos, de les dues formes, simple i pronominal, l'una es fa servir molt més que l'altra; en altres casos, les dues formes es fan servir amb més o menys la mateixa freqüència. Per exemple, els verbs acomiadar (rescindir un contracte de treball) i acomiadar-se (prendre comiat) són tots dos d'ús freqüent; en canvi, l'ús del verb acudir-se (oferir-se sobtosament una idea) és molt més usual que el de la versió simple, acudir (anar a un indret on hom ha estat cridat).

En aquest apartat estudiarem primer el grup de verbs que tenen més o menys la mateixa freqüència d'ús, donant exemples tant de la forma simple com de la forma pronominal. Després mirarem els verbs que solen utilitzar la forma pronominal, donant-ne també exemples. Finalment, deixarem per a un altre dia l'estudi dels verbs que no solen aparèixer en forma pronominal.

Verbs que fan servir les formes simple i pronominal amb més o menys la mateixa freqüència

abaixarlower, pull down
Abaixa la persiana, si et plau; s'han abaixat els pantalons.
Lower the blinds, please; they've pulled down their pants.

abaixar-sedecrease, go down.
S'han abaixat els preus.
Prices have decreased/gone down.

acabar1 finish 2 end
1) He acabat els deures.
I've finished my homework.
2) El llibre acaba aquí.
The book ends here.

acabar-se1 end, be over 2 run out
1) S'ha acabat la reunió.
The meeting is over / The meeting has ended.
2) S'ha acabat el vi; se'ns ha acabat el vi.
The wine has run out; we've run out of wine.

acomiadarlay off (lay laid laid)
Han acomiadat set treballadors.
They have laid off seven workers.

acomiadar-se (de)say goodbye (to)
Ahir el jugador es va acomiadar dels aficionats.
The player said goodbye to his fans yesterday.

acostarbring over/nearer, bring together
Acosta'm els gots, si et plau.
Bring me over the glasses, please.

acostar-se (a) approach
El tren s'acostava a la plataforma sis.
The train was approaching platform six.

afegiradd, attach
Hi ha res que vulguis afegir?
Is there anything you want to add?

afegir-se (a)join
Es volen afegir a l'excursió.
They want to join the hike.

ajeurelay laid laid
Van ajeure el malalt al llit.
They laid the sick man on the bed.

ajeure's — lie down (lie lay lain)
Ajeu-te a la sorra.
Lie down on the sand.

animar — encourage
M'han animat a fer l'examen.
They have encouraged me to take the exam.

animar-se1 brighten up, liven up 2 resolve
1) S'ha animat quan ha vist entrar la Marta.
He brightened up when he saw Marta come in.
2) Es va animar a visitar l'obra exposada.
He resolved to visit the exhibit.

apujar1 raise 2 turn up
1) Cada any apugen més les tarifes telefòniques.
Every year they raise the phone rates more.
2) No apugis tant el volum!
Don't turn the volume up so loud!

apujar-seincrease, go up
Els preus s'han apujat.
Prices have increased/gone up.

apuntar (a) — 1 note down, take down 2 aim (at)
1) Has apuntat la meva adreça?
Have you noted/taken down my address?
2) Em va apuntar una pistola.
She aimed a pistol at me.

apuntar-sesign up
Vull apuntar-me a classes de ball de saló.
I want to sign up for ballroom dancing classes.

deixar1 leave left left2 lend lent lent 3 let let let
1) Ha deixat el cotxe al garatge.
He has left his car in the garage.
2) M'ha deixat vint euros.
He has lent me twenty euros.
3) No em deixen fer el que vull.
They don't let me do what I want.

deixar-seforget forgot forgotten
M'he deixat el passaport.
I've forgotten my passport.

divertir — entertain
El pallasso va divertir molt els nens.
The clown really entertained the children.

divertir-sehave a good time, have fun
Us vau divertir al ball?
Did you have a good time (o have fun) at the dance?

embolicarwrap
M'està ajudant a embolicar els regals.
He's helping me wrap the presents.

embolicar-seget tangled
El fil de pescar s'ha embolicat amb les branques.
The fishing line has gotten tangled in the branches.

emocionar — thrill
M'emociona molt aquesta cançó.
This song really thrills me.

emocionar-se — be moved, be thrilled
Molta gent s'emociona quan escolta el Virolai.
Many people are moved/thrilled when they listen to the Virolai.

encarregar commision, charge
Li van encarregar de presidir la comissió.
They comissioned him to chair the commitee.

encarregar-se (de)take care (of)
No pateixis, jo mateix me n'encarregaré.
Don't worry, I'll take care of it myself.

encendrelight lit lit
No encenguis la metxa fins que t'ho digui.
Don't light the fuse until I tell you.

encendre'scatch on fire
Es va encendre el paller.
The barn caught on fire.

entendreunderstand understood understood
No entenc l'alemany.
I don't understand German.

entendre'sget along
La meva mare i la dona no s'entenen.
My mother and wife don't get along.

fixar 1 set set set 2 establish
1) Han fixat la data del casament.
They've set the date for the wedding.
2) Encara no volen fixar el calendari.
They don't want to establish a schedule yet.

fixar-se (en)observe, pay attention (to), notice
Fixeu-vos en els seus moviments.
Observe his movements.

negar — deny
Va negar-los el permís; va negar que fos el seu amant.
He denied them the permit; he denied he was her lover.

negar-serefuse
Em nego a veure'ls!
I refuse to see them!

passar1 pass 2 spend spent spent 3 happen
1) Ahir vam passar per casa seva.
We passed by his house yesterday.
2) Quant temps hi vau passar?
How long did you spend there?
3) Què va passar?
What happened?

passar-se1 be rude 2 go bad (menjar)
1) T'has passat i els has ofès.
You have been rude and offended them.
2) Aquests préssecs s'han passat.
These peaches have gone bad.

preguntarask; ask for
1) He demanat a la Marta si vol venir.
I have asked Marta if she wants to come.
2) He demanat a la Marta una mica d'ajut.
I have asked Marta for a little help.

preguntar-sewonder
Em pregunto on se n'han anat.
I wonder where they've gone.

preocuparbe concerned about
El preocupa molt la sort que pugui tenir el seu fill.
He is really concerned about the luck his son might have.

preocupar-se (per)worry (about)
Es preocupa pel seu fill.
She is worried about her son.

presentar — introduce
Els vaig presentar al meu marit.
I introduced them to my husband.

presentar-se1 show up 2 (en una elecció) be a candidate (for)
1) En presentar-se la guàrdia civil, tothom va fugir.
When the guardia civil showed up, everybody fled.
2) Va dir que no volia presentar-se.
He said he didn't want to be a candidate.

quedar1 be left, have left 2 agree to meet
1) Queden tres pomes; ens queden tres pomes.
There are three apples left; we have three apples left.
2) Vam quedar a les tres.
We agreed to meet at three.

quedar-sestay
No em puc quedar aquí gaire estona.
I can't stay here long.

refredar — cool, chill
A Noruega vam refredar el cava al porxo.
In Norway we cooled the champagne on the porch.

refredar-se1 cool off, get cold 2 catch a cold
1) Vull que la sopa es refredi; no vull que la sopa es refredi.
I want the soup to cool off; I don't want the soup to get cold.
2) T'has refredat?
Have you caught a cold?

rendiryield, produce
Avui dia les inversions no rendeixen gaire.
Nowadays investments don't yield much.

rendir-se (a)surrender (to)
Ell s'ha rendit a la seva (d'ella) gràcia.
He has surrendered to her charms.

saltarjump
Ha saltat al llac.
He jumped in the lake.

saltar-seskip
T'has saltat una pàgina.
You've skipped a page.

trobarfind found found
Has trobat el que buscaves?
Have you found what you were looking for?

trobar-se1 meet, run into 2 feel felt felt
1) Avui m'he trobat amb el Pere al centre.
I met (o I ran into) Pere in the center of town today.
2) Com et trobes?
How do you feel?

Verbs que fan servir la forma pronominal més que la forma simple

acudir-seoccur
No se m'havia acudit mai que aquests terrenys no fossin públics.
It had never occurred to me that those lands weren't public.

adormir-sefall asleep
S'ha adormit i ha començat a roncar a mig discurs de l'alcalde.
He fell asleep and started snoring in the middle of the mayor's speech.

afanyar-sehurry (up)
Afanyem-nos!
Let's hurry!

alegrar-sebe pleased, be happy
M'alegro de veure't.
I'm pleased/happy to see you.

anar-se'n1 leave left left 2 go went gone 3 move
NOTE: A grans trets, anar-se'n es tradueix per go si diem on anem, per leave si no ho diem i per move si canviem de casa o de ciutat.
1) Me'n vaig!
I'm leaving (I'm off!).
2) Me'n vaig a casa.
I'm going home.
3) Se n'han anat (a viure) a Reus.
They've moved to Reus.

assabentar-se (de)find out (about)
Encara no s'ha assabentat dels nostres plans.
He still hasn't found out about our plans.

asseure'ssit down (sit sat sat)
S'ha assegut a la cadira del pare.
He sat down in Father's chair.

barallar-sefight fought fought
Tot el dia es barallen.
They fight all day.

comportar-sebehave
Si no us comporteu, us tirarem al llac.
If you don't behave, we'll throw you in the lake.

desmaiar-sefaint
Els homes autèntics no es desmaien mai.
Real men never faint.

descuidar-se forget forgot forgotten
M'he descuidat les claus.
I've forgotten my keys.

dutxar-setake a shower, have a shower, shower
Es va dutxar a les sis.
He took/had a shower at six o He showered at six.

enamorar-se (de)fall in love (with).
No vull enamorar-me d'ella.
I don't want to fall in love with her.

equivocar-semake a mistake
Quan s'equivoca no ho vol admetre.
When he makes a mistake he doesn't want to admit it.

escapar-seescape
Els presos estan planejant la manera d'escapar-se.
The prisoners are planning a way to escape.

fiar-se (de)trust
No es fia del seu cap.
He doesn't trust his boss.

jubilar-seretire
Vull jubilar-me a cinquanta anys.
I want to retire at fifty.

precipitar-sebe hasty
No et precipitis.
Don't be hasty.

B) Les formes pronominal i no pronominal es tradueixen en anglès pel mateix verb.

Podem destacar tres tipus de verbs pronominals que es tradueixen en anglès pel mateix verb que tradueix la forma simple:
B1) verbs «ergatius»
B2) verbs reflexius
B3) altres verbs

B1) «Verbs ergatius»

L'anglès entén per «verb ergatiu» un verb que es distingeix pel fet que el complement directe de la versió transitiva pot esdevenir el subjecte de la versió intransitiva. En català, la versió transitiva es tradueix per un verb simple, i la versió intransitiva pel verb pronominal corresponent. Exemples:

a) The sun melted the snow (snow fa de complement directe del verb transitiu melt, que es tradueix per fondre). El sol va fondre la neu.
b) The snow melted (snow fa de subjecte del verb intransitiu melt, que es tradueix per fondre's).
La neu es va fondre.

Vegem ara una llista dels «verbs ergatius» més importants (una llista més completa es trobarà al final d'aquest capítol):

Els verbs «ergatius» anglesos més importants
afluixar(-se)loosen, weaken
allargar(-se)lengthen
buidar(-se)empty
congelar(-se)freeze froze frozen
cremar(-se)burn
despertar(-se) — (wake woke woken) up
eixugar(-se)dry
encongir(-se)shrink shrank shrunk
entrenar(-se)train
fondre('s)melt
moure('s) — move
obrir(-se)open
omplir(-se)fill
rebentar(-se)burst burst burst
tancar(-se)close
trencar(-se)break broke broken

Més exemples:

1) Afluixa't el cinturó. El cordatge de la raqueta s'ha afluixat. S'ha afluixat el ritme.
Loosen your belt. The racket strings have loosened. The intensity has weakened.

2) Cal allargar les mànigues. Les ombres es van allargar.
It's necessary to lengthen the sleeves. The shadows lengthened.

3) Hem buidat el dipòsit. Al final l'estany es va buidar.
We have emptied the tank. The pond eventually emptied.

4) Volen congelar la carn / els sous. M'he congelat els dits. L'oli s'ha congelat.
They want to freeze the meat / wages. My fingers have frozen. The oil has frozen.

5) El ciri crema bé. No cremeu els diaris. Aquesta zona es va cremar fa un any.
The candle is burning well. Don't burn the newspapers. This area burned a year ago.

6) Desperta'm d'aquí a vint minuts. Ja s'ha despertat?
Wake me up in half an hour. Has she woken up yet?

7) Eixuguem primer els gots. ¿Encara no s'ha eixugat, la roba?
Let's dry the glasses first. Haven't the clothes dried yet?

8) L'aigua calenta encongeix la roba de cotó. Els meus jerseis s'han encongit.
Hot water shrinks cotton clothes. My sweaters have shrunk.

9) Qui entrena els nous mestres? S'entrena tres dies a la setmana.
Who trains the new teachers? He trains three days a week.

10) Primer cal fondre la mantega. La mantega s'ha fos.
First you have to melt the butter. The butter has melted.

11) El vent mou les branques dels arbres. Les branques dels arbres es mouen al vent.
The wind moves the branches of the trees. The branches of the trees move in the wind.

12) No obris la porta. La porta s'ha obert tota sola.
Don't open the door. The door opened by itself.

13) Vam omplir totes les garrafes. Aquest safareig s'omple molt a poc a poc.
We filled all the jugs. This sink fills very slowly.

14) Van rebentar els globus. Els globus es van rebentar.
They burst the balloons. The balloons burst.

15) Has tancat el calaix? S'ha tancat.
Have you closed the drawer? It has closed.

16) No trenquis res més. Dos vidres s'han trencat.
Don't break anything else. Two window panes have broken.


B2) Verbs reflexius

Els verbs reflexius són versions pronominals de verbs transitius que descriuen accions que hom sol fer per a un mateix. Tant el verb transitiu com la versió pronominal es tradueixen pel mateix verb en anglès. Heus ací una llista dels més importants:

Verbs reflexius
afaitar-(se)shave
banyar(-se)bathe
pentinar(-se)comb one's hair
rentar(-se)wash
vestir(-se)dress

Exemples:

1) Qui t'ha afaitat? No m'afaito. No m'afaito jo mateix.
Who has shaved you? I don't shave. I don't shave myself.

2) Cada dia banyem els nens. Ella es banya a les deu. No puc banyar-me jo mateix.
We bathe the children every day. She bathes at ten o'clock. I can't bathe myself.

3) Encara no he pentinat el nen. Pentina't i renta't les dents.

I haven't combed the boy's hair yet. Comb your hair and brush your teeth.

4) Ahir vam rentar el cotxe. Ara es renten. L'avi ja no pot rentar-se.
We washed the car yesterday. They're washing now. Grandfather can no longer wash himself.

5) L'han de vestir. S'ha vestit a corre-cuita. ¿Ja sap vestir-se, el Joanet?
They have to dress him. He has dressed in a hurry. Does Joanet know how to dress himself yet?


B3) Altres verbs

Finalment, oferim una altra taula amb verbs catalans que tenen una forma regular i una forma pronominal i que es tradueixen en anglès pel mateix verb:

Altres verbs pronominal/no pronominal que es tradueixen igual
adaptar(-se)adapt
amagar(-se)hide, hid, hidden
beure('s) — (drink) up
creure('s)believe
menjar(-se) — (eat) up
morir(-se)die
oblidar(-se) (de) — (forget forgot forgotten) about
oferir(-se)offer
recordar(-se) (de)remember

Exemples:

1) On has amagat els diners? El detectiu s'amagà darrere la porta.
Where have you hidden the money? The detective hid behind the door.

2) Vols beure aigua o vi? Aquests golafres s'han begut tota la sidra.
Do you want to drink water or wine? Those gluttons have drunk (up) all the cider.

3) No crec el que diuen. Tothom s'ho creu.
I don't believe what they say. Everybody believes it.

4) No menja gaire. S'ha menjat un pa sencer.
He doesn't eat much. He ate (up) a whole loaf of bread.

5) Tots hem de morir. Es morirà aviat.
We all have to die. He's going to die soon.

6) He oblidat el seu nom. No us oblideu dels pobres.
I've forgotten his name. Don't forget about the poor.

7) Li van oferir set mil euros. S'han ofert per a portar-nos-hi amb cotxe.
They offered him seven thousand euros. They've offered to drive us there.

8) Recordo el dia que ens vam conèixer. No et recordes de mi?
I remember the day we met. Don't you remember me?


C) La forma pronominal es tradueix per get (més adjectiu o participi)

Hi ha un grup de verbs pronominals catalans que descriuen un canvi d'estat o de condició i que es tradueixen pel verb get got gotten o girs que el contenen. En aquests casos, el verb get vol dir esdevenir, «passar d'un estat a un altre, adquirir un nou estat, una nova qualitat, un nou caràcter». Podem destacar-ne tres casos:

C1 — El verb pronominal es tradueix per get/got/gotten
Exemple: fer-se fosc significa esdevenir fosc = get dark;

C2 — El verb pronominal es tradueix pel gir «get + adjectiu»
Exemple: mullar-se significa esdevenir moll = get wet;

C3 — El verb pronominal es tradueix pel gir «get + participi»
Exemple: cansar-se significa esdevenir cansat = get tired, etc.

Observem que quan els verbs pronominals dels grups C2 i C3 van modificats per adverbis de grau, en anglès és l'adjectiu o participi que es modifica, no pas el verb, i així cal traduir i col·locar correctament l'adverbi. Exemples:

M'he mullat molt (= He esdevingut molt moll).
I've gotten really/very wet (no I got wet a lot).

No es van cansar gaire (=No van esdevenir gaire cansats).
They didn't get really/very tired (no They didn't get tired much).


C1) El verb pronominal es tradueix per get

Vet aquí els tres verbs pronominals catalans que, davant d'adjectius, se solen traduir per get:

fer-se

1) S'ha fet rica; s'ha fet gran.
She's gotten rich; she's gotten old.

2) Es fa tard; es fa fosc.
It's getting late; it's getting dark.

posar-se

3) Quan la veig sempre em poso molt nerviós.
When I see her I always get really nervous.

4) Es va posar gelós.
He got jealous.

tornar-se

5) S'ha tornat més amable amb nosaltres.
He has gotten friendlier toward us.

6) La situació s'està tornant complicada.
The situation is getting complicated.


C2) El verb pronominal es tradueix pel gir «get + adjectiu»

Vet aquí una llista de verbs pronominals que destaquen canvis d'estat o de condició i que es tradueixen en anglès pel gir «get + adjectiu» (p.e., envellir-se = esdevenir vell = get old):

Verbs que es tradueixen pel gir «get + adjectiu»
agreujar-seget serious
aprimar-seget thin
emborratxar-seget drunk
emmalaltir-seget sick
empipar-se, enfadar-seget angry
engreixar-seget fat
envellir-seget old
enyorar-seget homesick
impacientar-seget impatient
marejar-seget seasick/carsick/airsick
mullar-se — get wet
preparar-seget ready

1) La crisi s'agreuja.
The crisis is getting serious.

2) T'has aprimat molt.
You've gotten much thinner.

3) S'emborratxà una vegada quan tenia setze anys.
He got drunk once when he was sixteen.

4) Si et dic la veritat, em promets de no empipar-te/enfadar-te?
If I tell you the truth, do you promise not to get angry?

5) Si no fas exercici t'engreixaràs.
If you don't excercise you will get fat.

6) Em canso d'envellir-me (o de fer-me vell).
I'm getting tired of getting old.

7) No m'he enyorat mai.
I've never gotten homesick.

8) No t'impacientis.
Don't get impatient.

9a) Molta gent es mareja quan viatja per mar.
Many people get seasick when they travel by sea.
b) El nostre gos es mareja al cotxe.
Our dog gets carsick.
c) T'has marejat mai en un avió?
Have you ever gotten airsick?

10) La roba estesa s'ha mullat.
The clothes on the line have gotten wet.

11) Es preparen per al partit de diumenge.
They are getting ready for Sunday's match.

NOTA: El gir anglès «get + adjectiu» no es tradueix sempre per verbs pronominals catalans. Vegem ara uns quants exemples:
get bettermillorar
get busycomençar a treballar
get coldcomençar a fer fred
get hotcomençar a fer calor
get hungrycomençar a tenir gana
get sickemmalaltir
get thirstycomençar a tenir set
get wellmillorar (de salut)

C3) El verb pronominal es tradueix pel gir «get + participi»

Hi ha un grup de verbs transitius catalans les versions pronominals dels quals es tradueixen en anglès per get got gotten més el participi del verb que tradueix el verb simple. Exemples:

verb simple traducció verb pronominal traducció
amoïnar worry amoïnar-se get worried
atabalar upset upset upset atabalar-se get upset
avorrir bore avorrir-se get bored
cansar tire (out) cansar-se get tired
confondre confuse confondre's get confused
espantar scare espantar-se get scared
fer mal hurt hurt hurt fer-se mal get hurt
perdre lose lost lost perdre's get lost

1) Això no m'amoïna. S'amoïna quan la seva filla arriba tard a casa.
This doesn't worry me. He gets worried when his daughter gets home late.

2) Les notícies l'han atabalat. S'atabala molt fàcilment.
The news has upset her. She gets upset very easily.

3) T'estic avorrint? No m'avorreixo mai quan estic amb tu!
Am I boring you? I never get bored when I'm with you!

4) Pensar massa em cansa. Es va cansar de la seva feina.
Thinking too much tires me out. He got tired of his job.

5) Les instruccions m'han confós. Aquest és el punt on m'he confós.
The instructions confused me. This is the point where I got confused.

6) Els trons espanten els gossos. No t'espantis.
Thunder scares dogs. Don't get scared.

7) Això no fa mal a ningú. Es va fer mal quan l'arbre li va caure a sobre.
This doesn't hurt anyone. He got hurt when the tree fell on him.

8) He perdut les claus i després hem perdut el tren. No em vull perdre.
I lost the keys and then we missed the train. I don't want to get lost.


Finalment esmentem dos verbs especials:

casar-se (amb)

Si s'esmenta la persona amb qui un o una es casa, casar-se sol traduir-se pel verb transitiu marry (la preposició amb no es tradueix). En canvi, quan no s'esmenta amb qui un o una es vol casar, casar-se es tradueix per get married. Exemples:

9) Vull casar-me amb tu.
I want to marry you.

10) Volien casar-se.
They wanted to get married.

acostumar-se (a)

No es pot traduir en anglès el verb acostumar quan vol dir fer habitualment una acció —cal fer servir els adverbis usually, generally, etc. (normalment)— però la forma pronominal, acostumar-se, es tradueix per get used to. Exemples:

11) Acostumo a llevar-me a les sis.
I usually get up at six.

12) Encara no s'ha acostumat a la pluja.
He hasn't gotten used to the rain yet.

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) M'estic cansant d'aquesta gent.

2) No m'agraden els homes que s'emborratxen.

3) Sempre em perdo quan condueixo per Barcelona.

4) Aquest grup s'ha fet famós.

5) No et posis nerviós.

6) Ara es renta.

7) Aquests nens no es comporten gaire bé.

8) M'avorreixo fàcilment.

9) No es cansen mai, l'un de l'altre.

10) Per què es va enfadar?

11) Pots refiar-te d'ell.

12) No em fio de tu.

13) No em penedeixo de res.

14) No m'atreveixo a fer-ho a la feina.

15) De què et queixes?

16) Encara no he acabat.

17) El llibre acaba amb un capítol violent.

18) El conte s'ha acabat.

19) No et deixis el paraigua.

20) Ell es nega a dir res.

21) Em pregunto què volen.

22) Ja s'ha jubilat el teu pare?

23) No et moguis d'aquí.

24) Ja s'ha eixugat la pintura?

25) Tres noies es van oferir a casar-se amb ell.

26) Començo a tenir gana.

27) Ella es va confondre perquè s'assemblen.


Heus aquí una llista més completa dels verbs ergatius més importants:

Verbs «ergatius» anglesos

abaixar(-se) (llums)dim
afeblir(-se) weaken
afluixar(-se)loosen
allargar(-se)lengthen
augmentar(-se)increase
buidar(-se)empty
congelar(-se)freeze froze frozen
cremar(-se)burn
curar(-se)heal
desglaçar(-se)thaw
despertar(-se)wake up, woke up, woken up
disminuir(-se)decrease
enneugar(-se)choke
eixugar(-se)dry
enrogir(-se)redden
entrenar(-se)train
escongir(-se)shrink shrank shrunk
esquerdar(-se)crack
estripar(-se)tear tore torn
fondre('s)melt
negar(-se)drown
ofegar(-se)choke
obrir(-se)open
omplir(-se)fill
parar(-se)stop
rebentar(-se)burst burst burst
rovellar(-se)rust
tancar(-se)close
trencar(-se)break broke broken
torçar(-se)bend bent bent
vessar(-se)spill

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil | Anglès fàcil suplement