visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 1
Pronoms personals, auxiliars; formes i temps verbals

Versió de la UNITAT 1 en Microsoft Word 97/2000/XP

En aquesta unitat aprendrem:

— els pronoms personals que es fan servir com a subjecte.
— els verbs auxiliars be (estar) i have (haver).
— les cinc formes verbals anglesos.
— quatre temps verbals catalans i els temps que hi corresponen en anglès.

Fixa-t'hi:
Un cop dominats aquests quatre temes, per cada verb que aprenguis, podràs expressar correctament trenta-dues oracions. Déu n'hi do!

I — Els pronoms personals que es fan servir com a subjecte

Download MP3
persona singular plural
I /ai/ (jo) we /wii/ (nosaltres)
you /iu/ (tu, vós, vostè) you /iu/ (vosaltres, vostès)
he /hii/ (ell)
she /ʃii/ (ella)
it (es refereix a coses)
they /ðei/ (ells, elles)

Recorda:
El símbol /ʃ/ representa la xeix (el so de les lletres ix en el mot eix) i el símbol /ð/ representa el so de la d en el mot cada. Per a més detalls, vegeu Pronunciació figurada.

Observem que l'anglès no distingeix entre tu i vosaltres, ni té equivalents per als pronoms vós, vostè i vostès; tots cinc pronoms catalans es tradueixen en anglès per you. Exemple:

Download MP3
Ets aquí. Sou aquí. És aquí (vostè). Són aquí (vostès).
You are here.

II — Els verbs auxiliars be (estar) i have (haver)

Per a formar dos dels temps verbals que farem servir en aquesta unitat ens falten dos auxiliars: be, que es tradueix en català per estar (i, com veurem en la unitat 3, per ser), i have, que es tradueix per haver (i, com veurem en la unitat 3, per tenir).

En aquesta unitat, només hem de saber les tres formes del present del verb beam, are i is— i les dues formes del present del verb have: have i has. A més, tots els pronoms anglesos es poden contraure amb aquests auxiliars; en la taula següent donarem aquestes contraccions entre parèntesis.

Download MP3
BE
pers. singular plural
estic = I am (I'm) estem = we are (we're)
estàs = you are (you're) esteu = you are (you're)
està = he is, she is i it is (he's, she's, it's) estan = they are (they're)
Download MP3
HAVE
pers. singular plural
he = I have (I've) hem = we have (we've)
has = you have (you've) heu = you have (you've)
ha = he has, she has i it has (he's, she's, it's) han = they have (they've)

Observacions:

— Com és el cas del francès, en anglès la presència del subjecte és gairebé sempre imprescindible.

— Les contraccions de la tercera persona singular de be i have són iguals: he's, she's i it's.


III — Les cinc formes verbals

Mentre que els verbs catalans tenen més de quaranta formes, els verbs anglesos només en tenen cinc. Aquestes formes són: l'infinitiu, la forma -s, el gerundi, la forma del simple past i el participi. Val a dir que l'anglès té en comú amb el català tres d'aquestes formes —l'infinitiu, el gerundi i el participi—, i que dues són únicament pròpies de l'anglès (la forma -s i la del simple past).

Un verb regular anglès forma el simple past i el participi afegint -ed a l'infinitiu; en canvi, les formes del simple past i del participi dels verbs irregulars són imprevisibles i s'han de memoritzar.

Vegem ara exemples de les cinc formes verbals d'un verb regular, play (jugar), i d'un verb irregular, drink drank drunk (beure):

Download MP3
FORMA VERB REGULAR VERB IRREGULAR
infinitiu play jugar drink beure
forma -s plays drinks
gerundi playing jugant drinking bevent
simple past played drank
participi played jugat drunk begut

IV — Quatre temps verbals

Ara veurem la relació entre quatre temps verbals catalans i els quatre temps anglesos corresponent. Explicarem breument com es formen aquests temps i en donarem exemples per a totes les persones.

— El temps de present d'indicatiu correspon al present simple.

En el temps de present d'indicatiu, el català té sis formes verbals distintes, una per a cada persona. En canvi, en el temps de present simple, l'anglès fa servir l'infinitiu del verb per a totes les persones excepte la tercera del singular (he, she i it), que vol la forma -s.

Download MP3
present d'indicatiu present simple
  verb regular verb irregular
jugo bec I play I drink
jugues beus you play you drink
juga beu he, she, it plays he, she, it drinks
juguem bevem we play we drink
jugueu beveu you play you drink
juguen beuen they play they drink

Ull viu!
La simplicitat de les formes del present en anglès fa que sovint s'oblida de la forma -s. Recordem que en el present, qualsevol subjecte singular, a part de I i you, exigeix la forma -s: the tree grows (l'arbre creix), the meeting ends (la reunió s'acaba), etc.

— El "temps" de present continu correspon al present continuous.

Per a produir el "temps" de present continu, el català conjuga el verb estar i hi afegeix el gerundi; en anglès, per a produir el temps de present continuous, es conjuga l'auxiliar be i s'hi afegeix el gerundi.

Download MP3
present continu present continuous
  verb regular verb irregular
estic jugant estic bevent I am playing I am drinking
estàs jugant estàs bevent you are playing you are drinking
està jugant està bevent he, she, it is playing he, she, it is drinking
estem jugant estem bevent we are playing we are drinking
esteu jugant esteu bevent you are playing you are drinking
estan jugant estan bevent they are playing they are drinking

— El temps de pretèrit perifràstic correspon al past simple.

El català produeix el temps de pretèrit perifràstic conjugant el verb anar i afegint-hi l'infinitiu. L'anglès produeix el temps de past simple fent servir una forma única, la del simple past. Recordem que, en el cas dels verbs regulars, aquesta forma s'obté afegint la desinència -ed a l'infinitiu i, en el cas dels verbs irregulars, és la segona de les tres formes que es memoritzen quan s'aprèn el verb (p.e., drink drank drunk).

Download MP3
pretèrit perifràstic past simple
  verb regular verb irregular
vaig jugar vaig beure I played I drank
vas jugar vas beure you played you drank
va jugar va beure he, she, it played he, she, it drank
vam jugar vam beure we played we drank
vau jugar vau beure you played you drank
van jugar van beure they played they drank

— El temps de pretèrit indefinit correspon al present perfect.

El català produeix el temps de pretèrit indefinit conjugant el verb haver i afegint-hi el participi. L'anglès produeix el present perfect conjugant l'auxiliar have i afegint-hi el participi. Recordem que, en el cas dels verbs regulars, el participi s'obté afegint la desinència -ed a l'infinitiu i, en el cas dels verbs irregulars, és la tercera de les tres formes que es memoritzen quan s'aprèn el verb (p.e., drink drank drunk).

Download MP3
pretèrit indefinit present perfect
  verb regular verb irregular
he jugat he begut I have played I have drunk
has jugat has begut you have played you have drunk
ha jugat ha begut he, she, it has played he, she, it has drunk
hem jugat hem begut we have played we have drunk
heu jugat heu begut you have played you have drunk
han jugat han begut they have played they have drunk

Fixa-t'hi:
Si coneixes l'infinitiu d'un verb regular anglès, ja saps compondre trenta-dues oracions. Això sí que és aprendre l'anglès!

Per exemple, el verb trucar vol dir call (pronunciat /còl/). Per tant:

Download MP3
present indicatiu — present simple
truco
I call
truques
you call
(ell, ella, una cosa) truca
(he, she, it) calls
truquem
we call
truqueu
you call
truquen
they call
present continu — present continuous
estic trucant
I am calling
estàs trucant
you are calling
(ell, ella, una cosa) està trucant
(he, she, it) is calling
estem trucant
we are calling
esteu trucant
you are calling
estan trucant
they are calling
pretèrit perifràstic — past simple
vaig trucar
I called
vas trucar
you called
(ell, ella, una cosa) va trucar
(he, she, it) called
vam trucar
we called
vau trucar
you called
van trucar
they called
pretèrit indefinit — present perfect
he trucat
I have called
has trucat
you have called
(ell, ella, una cosa) ha trucat
(he, she, it) has called
hem trucat
we have called
heu trucat
you have called
han trucat
they have called

Fixa-t'hi:
De la mateixa manera, quan saps l'infinitiu, el simple past i el participi d'un verb irregular anglès, pots compondre trenta-dues oracions.

Per example, el verb menjar correspon a eat ate eaten. Per tant:

Download MP3
present indicatiu — present simple
menjo
I eat
menges
you eat
(ell, ella, una cosa) menja
(he, she, it) eats
mengem
we eat
mengeu
you eat
mengen
they eat
present continu — present continuous
estic menjant
I am eating
estàs menjant
you are eating
(ell, ella, una cosa) està menjant
(he, she, it) is eating
estem menjant
we are eating
esteu menjant
you are eating
estan menjant
they are eating
pretèrit perifràstic — past simple
vaig menjar
I ate
vas menjar
you ate
(ell, ella, una cosa) va menjar
(he, she, it) ate
vam menjar
we ate
vau menjar
you ate
van menjar
they ate
pretèrit indefinit — present perfect
he menjat
I have eaten
has menjat
you have eaten
(ell, ella, una cosa) ha menjat
(he, she, it) has eaten
hem menjat
we have eaten
heu menjat
you have eaten
han menjat
they have eaten

Vet ací una llista d'alguns verbs importants, regulars i irregulars, seguits d'uns exemples del seu ús en els temps que acabem d'aprendre (per a una explicació dels símbols fonètics, vegeu la Pronunciació figurada).

Download MP3
Verbs regulars
believe (creure)
count (comptar)
finish (acabar)
follow (seguir)
help (ajudar)
learn (aprendre)
need (necessitar)
paint (pintar)
pull /pəl/ (tibar)
remember (recordar)
smile (somriure)
start (començar)
stay (quedar-se)
use (fer servir)
walk /wòk/ (caminar)
work /wərk/ (treballar)

Download MP3
Verbs irregulars
break broke broken (trencar)
buy bought /bòt/ bought /bòt/ (comprar)
come /kʌm/ came come /kʌm/ (venir)
do /duu/ did done /dʌn/ (fer [accions])
find found found (trobar)
give /guév/ gave given /guéven/ (donar)
go /góu/ went gone /gòn/ (anar)
make made made (fer [coses])
meet met met (trobar-se, conèixer)
pay paid paid (pagar)
sell sold sold (vendre)
send sent sent (enviar)
sing sang sung (cantar)
sleep slept slept (dormir)
speak spoke spoken (parlar)
think thought /θòt/ thought /θòt/ (pensar)

Exemples

Recorda:
Quan el pronom neutre català ho representa un substantiu no determinat se sol traduir en anglès per it.

Download MP3
1) S'ho creuen.
They believe it.
2) Estem comptant.
We are counting.
3) Vam seguir.
We followed.
4) Heu ajudat.
You have helped.
5) Aprenc.
I learn.
6) Està somrient (ella).
She is smiling.
7) Van començar.
They started.
8) S'han quedat.
They have stayed.
9) Estàs caminant.
You are walking.
10) Ha treballat(ell).
He has worked.
11) Ho trenquem.
We break it.
12) Ho estic comprant.
I am buying it.
13) Van venir.
They came.
14) Ho heu fet.
You have done it.
15) Hi va (ella).
She goes (there).
16) Ho estàs fent.
You are making it.
17) Vam pagar.
We paid.
18) Ho hem venut.
We have sold it.
19) Estan dormint.
They are sleeping.
20) He parlat.
I have spoken.

Fixa-t'hi:
Si et prens la molèstia d'aprendre els trenta-sis verbs presentats en aquesta unitat, sabràs expressar més de mil (1152) oracions en anglès!

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Escriu les oracions següents en anglès:

1) Juguen.
2) Ell va beure cervesa (beer).
3) Estem trucant.
4) Han menjat.
5) Creiem les notícies (the news).
6) Heu comptat els pèsols (the peas).
7) Van acabar.
8) Estan seguint els turistes (the tourists).
9) Han ajudat la cambrera (the waitress).
10) Estic aprenent.
11) Necessiteu ajut (help).
12) Van pintar la tanca (the fence).
13) Estan tibant la corda (the rope).
14) Recordem el passat (the past).
15) Esteu somrient.
16) Han començat.
17) Es van quedar aquí (here).
18) Fem servir les eines (the tools).
19) Estàs caminant.
20) Treballo cada dia (every day).
21) Ell va trencar un plat (a plate).
22) Ella compra vi (wine).
23) Ahir (yesterday) van venir [comencem amb el subjecte].
24) Estàs fent [acció] la feina (the work).
25) Troben bolets (mushrooms).
26) Vam donar dolços (sweets/candy) a la nena (to the little girl).
27) Han anat a (to) Tàrrega.
28) Estan fent [cosa] una pizza.
29) Es van trobar a Vic (in Vic).
30) Hem pagat el lloguer (the rent).
31) Venen cotxes (cars).
32) Han enviat les cartes (the letters).
33) Vau cantar.
34) He dormit.
35) Ella parla anglès (English).

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil