visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 3
Els verbs be i have; pronoms complements; numerals

Versió de la Unitat 3 en Microsoft Word 97/2000/XP

El verb be (ser o estar)

El verb be és l'únic verb anglès que té més de cinc formes, concretament vuit:

— Infinitiu: be.
— Formes de present: am /æm/, is i are /ar/.
— Gerundi: being.
— Formes del simple past: was /wʌz/ i were /wər/.
— Participi: been /bén/.

A diferència dels altres verbs, el verb be no usa l'infinitiu en el present, sinó que té tres formes especials, am, are i is. Observem que l'anglès fa servir el mateix verb per a traduir ser i estar; p.e., sóc alt i estic cansat es tradueixen per I am tall i I am tired.

Download MP3
TEMPS DEL PRESENT SIMPLE DEL VERB BE
pers. singular plural
I am (sóc, estic) we are (som, estem)
you are (ets, estàs) you are (sou, esteu)
he is (ell és, està)
she is (ella és, està)
it is (una cosa és, està)
they are (ells i elles són, estan)

Download MP3
Exemples: present d'indicatiu de ser i estar = present simple del verb be
1) Estem contents que sou aquí.
We are happy that you are here.

2) És alta i prima. Les claus són aquí.
She is tall and thin. The keys are here.

3) Estic enfadat perquè el cafè és fred.
I am angry because the coffee is cold.

4) Són de viatge.
They are on a trip.

5) És difícil. Està tort (un pal).
It is difficult. It is bent.

6) Està ennuvolat.
It is cloudy.

7) Les eines són a la cuina.
The tools are in the kitchen.

8) En Joan està moix.
Joan is blue.

El verb be és l'únic que té dues formes del simple past: was /wʌz/ i were /wər/. Les persones que en temps de present fan servir arewe, you i they— volen were; les altres —I, he, she i it— volen was.

Fixa-t'hi:
L'anglès no distingeix entre els sentits de estar i ser, ni tampoc entre els temps de pretèrit perifràstic i imperfet. Per tant, les expressions vaig ser, vaig estar, era i estava es tradueixen totes per I was; vas ser, vas estar, eres i estaves es tradueixen totes per you were, etc.

Download MP3
TEMPS DE PAST SIMPLE DEL VERB BE
pers. singular plural
I was (vaig ser/estar, era, estava) we were (vam ser/estar, érem, estàvem)
you were (vas ser/estar, eres, estaves) you were (vau ser/estar, éreu, estàveu)
he, she i it was (va ser/estar, era, estava) they were (van ser/estar, eren, estaven)

Download MP3
Exemples: pretèrit perifràstic i imperfet de ser i estar = past simple de be
9) Eren de Mallorca; estaven al restaurant.
They were from Mallorca; they were in the restaurant.

10) El teatre era ple i les portes eren tancades.
The theatre was full and the doors were closed.

11) Va ser un error; jo vaig ser-hi.
It was a mistake; I was there.

12) Tota la tarda van estar a casa.
They were at home all afternoon.


Download MP3
Exemples: pretèrit indefinit de ser i estar = present perfect de be
13) Hi he estat dos cops.
I have been there twice.

14) Han estat malalts.
They have been ill.

15) Els lladres han estat detinguts.
The thieves have been arrested.

16) Hem estat treballant.
We have been working.

El verb have had had (haver o tenir)

Com ja hem vist en la unitat I, de la mateixa manera que el verb català haver es fa servir com a auxiliar en el temps de pretèrit indefinit, el verb anglès have had had s'usa com a auxiliar en el temps de present perfect. A més, cal saber que el verb anglès també tradueix el verb tenir, fet que a vegades causa confusions, sobretot en els temps compostos. Exemples:

Download MP3
Exemples dels verbs haver i tenir traduïts pel verb have
1) Han tingut un bon viatge.
They have had a good trip.

2) He tingut una decepció.
I have had a disappointment.

3) Ha tingut molts problemes; va dir que havia tingut molts problemes.
He has had a lot of problems; he said he had had a lot of problems.

Pronoms personals que es fan servir com a complement

Heus ací els pronoms personals anglesos que fan de complement, amb les seves equivalències en català:

Download MP3
PRONOMS QUE S'USEN COM A COMPLEMENT
pers. singular plural
me /mii/ (me, m', em, 'm) us (nos, ens, 'ns)
you /iu/ te, t', et, 't,
vos,
lo, l', el, 'l, la
you /iu/ vos, us,
els, les
him (lo, l', el, 'l, li)
her (la, l', li)
it (lo, l', el, 'l, la, ho)
them (los, els, 'ls, les)

Download MP3
Exemples de l'ús dels pronoms personals anglesos com a complement
em veuen = they see me
et veuen = they see you
el veuen (a ell) = they see him
la veuen (a ella) = they see her
el/la veuen (objecte) = they see it
ens veuen = they see us
us veuen = they see you
el/la veuen (a vostè) = they see you
els/les veuen (pers. i obj.) = they see them
els/les veuen (a vostès) = they see you

Download MP3
1) Ens van ajudar.
They helped us.

2) Us estem mirant.
We are watching you.

3) L'hem canviat.
We have changed it.

4) Ahir els vam comprar.
We bought them yesterday.

Observem que, com és el cas dels pronoms que es fan servir com a subjecte, l'anglès no distingeix entre les persones tu, vós, vostè, vosaltres i vostès, traduint-les totes per you. Exemples:

Download MP3
T'estimo; us estimo (a vosaltres, a vós); l'estimo (a vostè); els/les estimo (a vostès).
I love you.

A més és important de recordar que aquests pronoms de complement també s'usen després d'una preposició:

Download MP3
Exemples de l'ús dels pronoms complements després d'una preposició
1) Van venir amb nosaltres.
They came with us.

2) Estava darrere d'ella.
He was behind her.

3) Vull ser un jugador com ell.
I want to be a player like him.

4) Era davant d'ell.
He was in front of him.

5) Això és per a ells.
This is for them.

6) Un d'ells va saltar.
One of them jumped.

El pronom it

El català fa servir els pronoms el, la i ho per a representar objectes i abstraccions quan fan de complement, i l'anglès els tradueix tots tres pel pronom it. Exemples:

Download MP3
1) He vist el rellotge i el vull comprar.
I have seen the watch and I want to buy it.

2) La cadira és molt pesada i no la puc aixecar.
The chair is very heavy and I cannot lift it.

3) Ho vaig fer.
I did it.

En canvi, el català no sol utilitzar cap pronom per a substituir objectes i abstraccions que fan de subjecte, omissió que no s'esdevé en anglès, ja que les oracions angleses gairebé sempre han de tenir un subjecte. Per tant, també en aquest context, l'anglès ha de fer servir el pronom it. Exemples:

Download MP3
4) El pa? És a la cuina.
The bread? It is in the kitchen.
5) És difícil.
It is difficult.

A més, el pronom neutre anglès it s'utilitza en tres contextos en què, si bé és necessari sintàcticament, no afegeix cap matís al sentit de la frase. Anomenarem aquests tres contextos «it anticipatori», «it impersonal» i «it identificador».

A) it anticipatori

Quan el subjecte d'una frase és una clàusula infinitiva o una clàusula relativa, l'anglès no sol col⋅locar-lo davant el verb, sinó després, i posa el pronom it al principi de la frase com a subjecte anticipatori. Exemples:

Download MP3
1) It's dangerous to be so trusting.
És perillós de ser tan confiat.

2) It's important to read the instructions carefully.
És important (de) llegir curosament les instruccions.

3) It was lucky that we met.
Va ser una sort que ens coneguéssim.


Ull viu!
És important de recordar que el it anticipatori no s'usa quan el subjecte de la frase és un substantiu desplaçat a la dreta; exemple:
És interessant, aquest llibre.
This book is interesting no It's interesting, this book.

B) it impersonal

El pronom neutre it s'usa com a subjecte en algunes expressions que es refereixen a temps horari, a temps meteorològic i a distàncies. Exemples:

Download MP3
Temps horari
1) Són dos quarts de tres. És més tard del que penses.
It's two-thirty. It's later than you think.

2) Quin dia som, avui? Dijous. Quina dia és? És tres de maig.
What day's today? It's Thursday. What's the date? It's May 3rd o It's the 3rd of May.


Download MP3
Temps meteorològic
3) Fa sol. Fa boira. Fa vent. Fa calor/una mica de calor/fresca/una mica de fred/fred.
It's sunny. It's foggy. It's windy. It's hot/warm/cool/chilly/cold.

4) Fa bon temps. Estem a quaranta graus sota zero.
It's nice (out). It's 40 degrees below zero (o It's minus forty [out]).


Download MP3
Distàncies
5) Hi ha quatre mil vuit-cents quilòmetres entre Nova York i Los Angeles.
It's forty-eight hundred kilometres from New York to LA.

C) it identificatori

L'anglès fa servir el pronom neutre it com a subjecte quan identifiquem les persones. Això pot semblar estrany, ja que es fa servir it fins i tot quan el complement és plural. Exemples:

Download MP3
Respostes a la pregunta Qui hi ha? (Who is there? o Who is it?)
1) Sóc en Tomàs. Sóc jo. Som l'Ignasi i l'Anna. Som nosaltres.
It's Tomàs. It's me. It's Ignasi and Anna. It's us.

2) És la Joana. És ella. Són en Josep i en Carles. Són ells.
It's Joana. It's her. It's Josep and Carles. It's them.

Numerals

Recorda:
El símbol "θ" representa la z castellana.

Dividim en tres seccions aquest apartat sobre els numerals: numerals cardinals, numerals ordinals i dates.

1) Numerals cardinals

Download MP3
0 zero
1-20 one /wʌn/, two /tuu/, three, four /fór/, five, six, seven, eight /eit/, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty
21-29 twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine
30... 90 thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety
100, 101... one/a hundred; one/a hundred one...
200, 201... two hundred, two hundred one...
1000, 1001... one/a thousand; one/a thousand one...
1,000,000 one/a million...
1,000,000,000 one/a billion...
1,000,000,000,000 one/a trillion...

Observacions:

— Escrivim four i fourteen (amb ou), però forty (amb o).

— Escrivim five (amb v), però fifteen i fifty (amb f).

— Els nombres del 13 al 19 s'haurien de pronunciar aguts, fent rima amb el nom castellà «Martín», i els numerals 30, 40, 50, etc. es pronuncien amb l'accent a la primera síl⋅laba. S'eviten així confusions entre els parells 13 /θər·tín/ i 30 /θər·ti/, 14 /for·tín/ i 40 /fór·ti/, etc.

— A diferència del català, l'anglès no utilitza el guionet entre un número i el mot hundred: p.e., en català escrivim dos-cents, tres-cents, etc., mentre que en anglès és two hundred, three hundred, etc.

— El número anglès billion representa mil milions —és a dir, un miliard— i no bilió, que fa referència a un milió de milions. Al bilió català li correspon trillion en anglès. Així tres mil milions s'expressa com a three billion, no pas three thousand million.

— Els nombres grans es llegeixen exactament igual en anglès que en català, excepte que l'anglès no pluralitza els mots hundred, thousand, million, billion, etc. Exemple:

Download MP3
433.951.602 (433,951,602)
català: quatre cents trenta-tres milions, nou cents cinquanta-un mil, sis-cents dos
català: four hundred thirty-three million, nine hundred fifty-one thousand, six hundred two

— Separació de xifres

A diferència del català, l'anglès fa servir la coma per a separar les xifres més grans de 9999. Per exemple, en català es col·loca un punt després del primer zero en la xifra deu mil —10.000—, mentre que en anglès s'hi col·loca una coma: 10,000. A més, en català el signe que separa els decimals és la coma, mentre que en anglès és el punt; ex.: 29,99 euros (29.99 euros). Finalment, és opcional la separació amb comma les xifres de quatre dígits; exs.: 8000 o 8,000 (8.000). Més exemples:

£12.546,55 (£12,546.55) 123.456.789,50 (123,456,789.50)

2) Numerals ordinals

Download MP3
primer, segon, tercer, quart, cinquè first, second, third, fourth, fifth
sisè, setè, vuitè, novè, desè sixth, seventh, eighth /eitθ/, ninth /nainθ/, tenth
onzè, dotzè, tretzè, catorzè, quinzè eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth
setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth /twèn·ti·əθ/
vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tersè, vint-i-quatrè, vint-i-cinquè... twenty-first, twenty-second, twenty-third, twenty-fourth, twenty-fifth...
trentè, quarantè, cinquantè, seixantè, setantè, vuitantè, norantè thirtieth /θər·ti·əθ/, fortieth /fór·ti·əθ/, fiftieth /féf·ti·əθ/, sixtieth /séks·ti·əθ/, seventieth /sè·vən·ti·əθ/, eightieth /ei·ti·əθ/, ninetieth /nain·ti·əθ/
centè, milè, milionè hundredth, thousandth, millionth

3) Dates

Pel que fa a la sintaxi de les dates, val a dir que l'anglès fa servir els nombres ordinals, no pas els cardinals. A més, els anys es pronuncien per parells de xifres; p.e., 1714 (seventeen fourteen), 1066 (ten sixty-six), etc.

Pel que fa a les dates compreses entre els anys de 2000 i 2009, en anglès es pronuncien com les xifres: two thousand one, two thousand two, etc. En canvi, el més probable és que la majoria d'angloparlants pronunciïn la resta dels anys del segle vint-i-u «twenty+número» —p.e., twenty ten, twenty eleven... twenty twenty, etc.

Observem que la sintaxi nord-americana és diferent de la sintaxi catalana i britànica. Exemples:

— català: el 28 de desembre de 1949
pronunciació: el vint-i-vuit de desembre, mil nou-cents quaranta-nou
— anglès britànic: 28 December 1949 (o the 28th of December, 1949; la coma és opcional)
pronunciació: the twenty-eighth of December, nineteen forty-nine
— anglès nord-americà: December 28, 1949
pronunciació: December twenty-eighth, nineteen forty-nine

Cal tenir en compte que, quan la data s'expressa completament en xifres, en català i en anglès britànic l'ordre és dia-mes-any —ex.: 28-12-49—, mentre que en l'idioma de Hemingway el dia i el mes són al revés: mes-dia-any, ex.: 12-28-49.

Quan es tracta d'un dia del mes en què som o d'un mes determinat, el català pot anomenar-lo el dia tal; p.e.: Ens veurem el dia vint. En anglès cal fer servir el gir «the+ordinal», ometent el mot dia: I'll see you on the twentieth.

Finalment, com potser es podia haver intuït, l'anglès no tradueix literalment expressions catalanes que usen la forma som per a expressar el dia; cal dir today is... o una cosa semblant. Exemples:

Download MP3
1) Avui som dijous.
Today is Thursday.

2) Avui som el dos de maig.
Today is the second of May o Today is May second.

3) Quin dia som?
What day is today? o What is today's date?

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

1) Són a la platja (at the beach).
2) Estava trist (sad).
3) Hem estat ocupats (busy).
4) És calent (hot); és fred (cold).
5) Heu tingut prou temps (enough time).
6) Em van seguir.
7) T'estic mirant.
8) Els hem canviat.
9) Vaig ballar amb (with) ella.
10) Ens ajudeu i (and) us ajudem.
11) Començo les classes el 13 de setembre.
12) Estan planificant un viatge (a trip).
13) Les veiem cada dia (every day).
14) Sembla fàcil (easy).
15) Els ha trencat.
16) La necessito (a ella).
17) El vull (el llibre).

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil