visca.com | Anglès fàcil

ANGLÈS FÀCIL — UNITAT 5
El plural, els infinitius, els àpats, i uns verbs problemàtics

Versió de la Unitat 5 en Microsoft Word 97/2000/XP

La gran majoria dels substantius anglesos formen el plural d'una manera regular, la qual analitzarem en l'apartat Plurals regulars. Pel que fa als que formen el plural d'una manera irregular, hi ha cinc categories principals, les quals estudiarem en l'apartat Plurals irregulars. A més, el tercer apartat dedicarem als Substantius invariables.

Al final de la unitat afegirem tres mini-apartats: Infinitius, Els àpats i Verbs problemàtics.

Plurals regulars

Depenent de com acaba el nom, el plural afegeix -s o -es i es pronuncia /əz/, /z/ o /s/. A més, si el nom termina en «consonant+y», la y se substitueix per i i escrivim -es.

Fixa-t'hi:
Aquestes normes són exactament les mateixes que les que determinen la formació de la forma -s dels verbs.

A) El nom acaba amb un so sibilant

Si el nom acaba amb un so sibilant —és a dir, amb els sons /s/, /z/, /tx/, /tj/, /ʃ/ (el so de la xeix) o /ks/—, escrivim -es, que es pronuncia /əz/, afegint-hi una síl·laba. S'escriu una -s simple si el nom ja termina en e. Exemples:

Download MP3
SO NOM PLURAL PRONUNCIACIÓ
/s/ kiss (petó)
dance (ball)
kisses
dances
/ké·səz/
/dæn·səz/
/z/ cause (causa)
sneeze (esternut)
causes
sneezes
/kò·zəz/
/sní·zəz/
/tx/ watch (rellotge) watches /uò·txəz/
/tj/ change (canvi) changes /txein·tjəz/
/ʃ/ ash (cendra) ashes /æ·ʃəz/
/ks/ mix (barreja) mixes /mék·səz/

B) El nom acaba amb un so sord no sibilant

Si el nom acaba amb un so sord no sibilant —és a dir, amb els sons /k/, /f/, /p/ o /t/—, la terminació es pronuncia /s/ i s'escriu s. Exemples:

Download MP3
SO NOM PLURAL PRONUNCIACIÓ
/k/ check (xec) checks /txèks/
/f/ cliff (penya-segat) cliffs /kléfs/
/p/ stop (parada) stops /stòps/
/t/ chat (conversació) chats /txæts/

C) El nom acaba amb un so sonor no sibilant

Si el nom acaba amb un so sonor no sibilant —és a dir, amb els sons /b/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /r/ o /v/, o bé amb un so vocal—, s'escriu amb s final, que es pronuncia /z/. (Recordem que en aquest cas la pronúncia /s/ és tolerable.) Exemples:

Download MP3
SO NOM PLURAL PRONUNCIACIÓ
/b/ job (feina) jobs /tjòbz/
/d/ bed (llit) beds /bèdz/
/g/ hug (abraçada) hugs /hʌgz/
/l/ call (trucada, crit) calls /kòlz/
/m/ ham (pernil) hams /hæmz/
/n/ plan (pla, propòsit) plans /plænz/
/r/ hour (hora) hours /au·ərz/
/v/ wave (onada) waves /weivz/
/óu/ snow (neu) snows /snóuz/

D) El nom termina en consonant+y

Si el nom termina en consonant+y, la y se substitueix per i i s'hi afegeix -es; en canvi, si el nom termina en vocal+y, tal substitució no es fa. Exemples:

Download MP3
Noms terminats en consonant+y PLURAL PRONUNCIACIÓ
try (intent)
reply (resposta)
tries
replies
/traiz/
/re⋅plàiz/
Noms terminats en vocal+y PLURAL PRONUNCIACIÓ
play (jugada)
journey (viatge)
plays
journeys
/pleiz/
/tjər·niz/

Fixa-t'hi:
El català fa servir el plural de la forma masculina per a referir-se a parelles o a grups parentals; així el pare i la mare s'anomenen pares, el germà i la germana s'anomenen germans, etc. En canvi, en anglès, els pares s'anomenen parents (no pas fathers, que només es refereixen a un grup d'homes), els germans s'anomenen brothers and sisters, etc.

Download MP3
CATALÀ ANGLÈS
pares parents
avis, néts grandparents, grandchildren
fills children; sons and daughters
germans brothers and sisters; siblings
oncles aunt and uncle
nebots nephews and nieces
sogres mother and father-in-law; in-laws
cunyats brother and sister-in-law
parents relatives

Exemples de l'ús dels plurals de les parelles o dels grups parentals

Download MP3
1) Cada diumenge visitem els oncles.
Every Sunday we visit our aunt and uncle.

2) Tinc tres germans.
I have three brothers and sisters (o three siblings).

3) La meva besàvia va tenir dotze fills.
My great-grandmother had twelve children.

4) Els meus sogres són de Torà.
My in-laws are from Torà.

5) Els meus néts són pillets consentits.
My grandchildren are spoiled brats.

6) Els nostres nebots es diuen Pau i Paula.
Our nephew and niece are named Pau and Paula.

Plurals irregulars

Hi ha cinc classes de noms que formen el plural d'una manera irregular; a més, hi ha una sisena classe de mots en què el plural pot ser idèntic al singular.

1) La -f se substitueix per -ves

Hi ha tretze noms que sempre es pluralitzen substituint la -f final per -ves. Observem que hi ha altres noms terminats en -f per als quals aquest canvi és opcional; p.e., el plural de scarf (bufanda) es pot escriure scarfs o scarves.

Recorda:
El símbol /ʃ/ representa la xeix i el símbol /θ/ la z castellana. A més, el so representat pel símbol /ʊ/ es produeix pronunciant una vocal neutra amb la boca en la posició per a fer una u. O sigui, com eux en el mot francès «deux». Per més detalls, vegeu la Pronunciació figurada.

Download MP3
Plurals sempre irregulars terminats en -f
singular plural   singular plural
calf (vedell, panxell)
elf (follet [esperit])
half (meitat)
knife (ganivet)
leaf (fulla)
life (vida)
loaf (barra de pa)
calves /kævz/
elves /èlvz/
halves /hævz/
knives /naivz/
leaves /liivz/
lives /laivz/
loaves /lóuvz/
  self (si mateix)
sheaf (garba)
shelf (prestatge)
thief (lladre)
wife (muller)
wolf (llop)
selves /sèlvz/
sheaves /ʃiivz/
shelves /ʃèlvz/
thieves /θiivz/
wives /waivz/
wolves /wʊlvz/

2) Noms terminats en -o es pluralitzen afegint -es

Hi ha set noms, terminats en -o, que sempre es pluralitzen afegint -es. Observem que hi ha altres noms terminats en -o per als quals aquest canvi és opcional; p.e., el plural de zero (zero) es pot escriure zeros o zeroes.

Download MP3
Plurals sempre irregulars terminats en -o
echo (eco)
embargo (embargament)
hero (heroi)
potato (patata)
tomato (tomàquet)
torpedo (torpedo)
veto (veto)
echoes /è·kóz/
embargoes /əm·bar·góz/
heroes /·róz/
potatoes /pə·tèi·tóz/
tomatoes /tə·mèi·tóz/
torpedoes /tór·pii·dóz/
vetoes /vii·tóz/

3) Noms que canvien la vocal

Hi ha set noms que canvien de vocal quan formen els plurals. Observem que la paraula per denominar la dona és particularment problemàtica: per a formar el plural, la a es canvia en e, però no canvia de pronúnica; en canvi, la vocal que no canvia, la o, sí que canvia de pronúnica i sona e tancada.

Download MP3
Plurals que canvien de vocal
singular plural   singular plural
foot /fʊt/ (peu)
goose (oca)
louse (poll)
man (home)
feet
geese
lice
men
  mouse (ratolí)
tooth (dent)
woman /wʊ·mən/ (dona)
mice
teeth
women /wé·mən/

4) Noms que es pluralitzen afegint -en

Hi ha dos noms que formen el plural amb la terminació -en:

child /txai·əld/ (nen), children /txél·drən/
ox (bou), oxen

5) Substantius manllevats del llatí i del grec

L'anglès compta amb uns quants substantius manllevats d'altres llengües —sobretot del llatí i del grec— que formen el plural segons les normes de l'idioma original. Heus ací una llista dels més importants:

Download MP3
Noms manllevats del llatí i del grec
singular plural
analysis (anàlisi)
crisis (crisi)
parenthesis (parèntesi)
thesis (tesi)
analyses /ə··lə·siz/
crises /krai·siz/
parentheses /pə·rèn·θə·siz/
theses /θi·siz/

6) Noms amb el singular i el plural idèntics

Hi ha noms anglesos en què el plural pot ser idèntic al singular, sobretot en el cas de peixos, de certs animals que tendeixen a ser gregaris i dels gentilicis acabats en -ese:

Download MP3
Plurals que tenen el singular i el plural igual
antelope (antílop, antílops)
bison (bisó, bisons)
cod (bacallà, bacallans)
deer (cérvol, cérvols)
fish (peix, peixos)
flounder (palaia, palaies)
grouse (gall fer, galls fers)
herring (arengada, arengades)
quail (guatlla, guatlles)
reindeer (ren, rens)
salmon (salmó, salmons)
sheep (xai, xais)
shrimp (gamba, gambes)
trout (truita, truites)

Download MP3
Plurals de gentilicis que tenen el singular i el plural idèntics
one Japanese, three Japaneseun japonès, tres japonesos
one Lebanese, several Lebaneseun libanès, uns quants libanesos
one Chinese, three Chineseun xinès, tres xinesos
one Viennese, a few Vienneseun vienès, uns quants vienesos

Substantius invariables

Com s'esdevé en català, en anglès hi ha noms que solen usar-se només en singular, i d'altres que solen usar-se només en plural. Generalment hi ha una correspondència entre els dos idiomes, però també hi ha excepcions.

— Noms singulars invariables

Download MP3
Noms anglesos singulars que són invariables
billiards — billar
furniture — moble(s)
garbage — escombraries
haircabell(s)
homework — deures
measles — xarampió
moneydiners
news — notícia (-es)
rubbishescombraries
spaghetti — espaguetis
spinach — espinacs

Observacions:

— Es tradueix una notícia per a news item o a piece of news. Ara bé, normalment s'usa news amb el determinant some. Exemples:

Download MP3
1) He vist una notícia sobre Mèjic.
I've seen a news item (o I've seen some news) about Mexico.

2) Avui he sentit una notícia molt interessant
Today I've heard some very interesting news.

— La paraula hair es pot emprar en plural (cabell o cabells) solament quan és modificada per un article o un numeral; en canvi, quan parlem dels cabells en el sentit de cabellera s'usa sempre en el singular. Exemples:

Download MP3
3) He trobat dos cabells en la meva sopa.
I've found two hairs in my soup.

4) Els seus cabells són molt arrissats.
His hair is really curly.


Download MP3
Més exemples de l'ús dels singulars invariables
5) Els meus mobles són molt valuosos.
My furniture is very valuable.

6) Els deures d'avui són molt difícils.
Today's homework is really hard.

7) Els diners són importants.
Money is important.

8) Les notícies són bones.
The news is good.

9) M'agrada jugar a billar.
I like to play billiards.

10) Van fer espaguetis per sopar.
They made spaghetti for dinner.

11) Vas tenir el xarampió fa dos anys.
You had the measles two years ago.

12) En Pau va baixar les escombraries.
Pau took down the garbage/rubbish.

13) Els espinacs tenen un alt valor nutritiu.
Spinach has high nutritional value.

— Noms plurals invariables

Download MP3
Noms anglesos que són plurals invariables
arms — armes (també vol dir braços)
ashescendra
clothes — roba
customs — duana (també vol dir costums)
pajamas (br. pyjamas) — pijama
peoplegent
police /pə·lis/ — policia

Download MP3
Exemples de l'ús dels plurals invariables
1) La meva roba és molt vella.
My clothes are very old.

2) La gent és tanoca.
People are silly.

3) La policia és aquí!
The police are here!

Infinitius

Fins ara, quan hem parlat de l'infinitiu anglès, ens hem referit al mot que hi ha en els diccionaris. Ara volem fer referència al to infinitive (l'infinitiu to), que és format per l'infinitiu precedit de la partícula to. L'ús més important del to infinitive és com a complement verbal: en anglès, la majoria dels verbs que accepten complements verbals exigeixen aquesta forma. Exemples:

Download MP3
1) Vull menjar patates.
I want to eat potatoes.

2) M'agrada esquiar.
I like to ski.

3) Vam intentar amagar el gos.
We tried to hide the dog.

4) Hem decidit d'anar-hi.
We have decided to go there.

5) Necessito veure un metge.
I need to see a doctor.

6) Pensem marxar demà a la nit.
We plan to leave tomorrow night.

Els àpats

Els mots catalans esmorzar, dinar, berenar i sopar són noms i verbs alhora, els quals, en anglès, es tradueixen de manera diferent:

esmorzar — n. breakfast v. have breakfast
dinar — n. lunch v. have lunch
berenar — n. (a) snack v. have a snack (En anglès es pot berenar, have a snack, a qualsevol hora.)
sopar — n. dinner v. have dinner

Download MP3
Exemples de l'ús dels noms i dels verbs pel que fa als àpats
1) Ens va donar un bon esmorzar.
She gave us a good breakfast.

2) Ara estic fent el sopar.
Now I'm making dinner.

3) Menja arròs i verdura per a dinar.
He has rice and vegetables for lunch.

4) Què vols per a berenar?
What do you want for a snack?

5) Ahir vam sopar a les deu.
We had dinner at ten last night.

6) Ara estan dinant.
Now they are having lunch.

7) Hem esmorzat aquí moltes vegades.
We have had breakfast here many times.

8) No berenem mai.
We never have snacks.

Verbs problemàtics

Hi ha alguns verbs anglesos que tenen més d'un sentit en català i, com es podria esperar, verbs catalans que tenen més d'un sentit en anglès. D'aquestes dues classes veurem tres verbs anglesos i cinc verbs catalans.

Verbs anglesos que tenen més d'un sentit en català

Download MP3
know knew known
conèixer [tenir coneixença; generalment es fa servir en el present]
He knows my sister (Coneix la meva germana).
saber
I know your name (Sé el teu nom).
leave left left
deixar [en tots els sentits excepte permetre i prestar]
I've left the keys on the table (He deixat les claus a la taula).
marxar:
They left at seven-thirty (Van marxar a dos quarts de vuit).
meet met met
conèixer [fer coneixença; generalment es fa servir en el passat]
I met Maria last night (Ahir a la nit vaig conèixer la Maria).
trobar-se (reunir)
We meet every Thursday (Ens trobem cada dijous).

Verbs catalans que tenen més d'un sentit en anglès

conèixer
know knew known [tenir coneixença; en present]
Et conec i em coneixes (I know you and you know me).
meet met met [fer coneixença; en passat]
Ens vam conèixer a Vic (We met in Vic).
deixar
leave left left [en tots els sentits excepte permetre i prestar]
He deixat el cotxe a la biblioteca (I have left the car at the library).
lend lent lent [prestar]
Li he deixat deu euros (I have lent her ten euros).
let let let [permetre]
El mestre ens va deixar marxar abans (The teacher let us leave early).
ensenyar
show showed shown [mostrar]
Vull ensenyar-te unes fotos (I want to show you some photos).
teach taught /tòt/ taught /tòt/ [instruir]
Ens ensenya rus (He teaches us Russian).
passar
happen [ocórrer, esdevenir-se]
Han passat moltes coses estranyes (Many strange things have happened).
pass [moure('s) d'un lloc a un altre]
Passa'm la sal (Pass me the salt); Vam passar per Núria (We passed by/through Núria).
spend spent spent [temps]
Vam passar tres dies a la Costa Brava (We spent three days on the Costa Brava).
trobar-se
meet met met [reunir-se]
Ens trobem a casa meva (We meet at my house).
feel felt felt [sentir-se]
Em trobo bé (I feel fine).

Exercicis

EXERCICIS INTERACTIUS

Escriu les oracions següents en anglès:

1) Conec els seus germans (d'ella).
2) Ella vol triar tres homes.
3) El cinturó (belt) costa tretze euros i les sabates (shoes / ʃuuz/) en costen trenta.
4) Hem tallat les patates i els tomàquets.
5) Vull conduir.
6) Vaig trobar-me amb el president.
7) Les dones es troben bé (fine).
8) Els homes i les dones volen tenir fills.
9) Tinc el pijama.
10) Volen esmorzar.
11) Han deixat els ganivets a la cuina (in the kitchen).
12) Els diners eren aquí.
13) Conec els teus (your) oncles [són matrimoni].
14) Un espia (spy) viu dues vides.
15) Conec la Maria. La vaig conèixer fa una setmana (one week ago).
16) Ella m'ha deixat les (her) claus. Les he deixat a la taula.

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil