An Idiom a Day

wreak havoc

865) wreak havocfer estralls (ex.: Parkinson's is wreaking havoc with my memory = La mal·ltia de Parkinson em fa estralls a la memòria).
ORIGEN: 1926. El verb wreak vol dir fer mal o causar destrucció i el nom havoc significa estralls, destrucció.
COMENTARI: Per a un exemple de l'ús de havoc en l'obra «Julius Caesar» de Shakespeare, vegeu to let slip.
SINÒNIMS: També es diu play havoc with. A més, hi ha dues expressions sinònimes: create chaos (lit.: crear caos) i lay waste to (lit.: abatre o arrasar quelcom).
NOTA LÈXICA: Donem ara un cop d'ull al verb remember (recordar).
— Si recordem alguna cosa o ens recordem de fer quelcom, en anglès emprem remember (to); exemples: I always remember our anniversary (Sempre recordo el nostre aniversari de casament); Did you remember to turn out the lights? (T'has recordat de tancar els llums?).
— Si es tracta de fer venir a la memòria d'algú alguna cosa, utilitzem el verb remind; exs.: They reminded me that I was supposed to call Mònica (M'han recordat que havia de trucar a la Mònica); You remind me of my sister (Em recordes la meva germana).
— Si recordem d'haver fet una acció, fem servir la construcció «remember + gerundi»: ex.: I don't remember meeting them (No recordo haver-los conegut).