visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

Pronúncia dels grups GUE, QUE, GUI i QUI

El grup GUE es pronuncia /guè/ al principi de mot i /g/ al final de mot. El grup QUE es pronuncia de maneres diferents, depenent de les lletres que el segueix, però es pronuncia /k/ al final de mot. Exemples:

(59) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
GUE /guè/ guessendevinar
guestconvidat
/guès/
/guèst/
/g/
(El g final de mot es
pronuncia com la g de gos)
fatiguefatiga
leaguelliga
plagueplaga
roguebergant
vaguevague
tonguellengua
/fe·tíg/
/líg/
/pleig/
/róug/
/veig/
/tʌnc/
QUE /kwè/ conquestconquesta
questionpregunta
requestsol·licitud
/kòn·kwést/
/kwès·txen/
/re·kwèst/
/kwi/ queasyamb nàusea
queenreina
squeakgrinyolar
squealesgarip
/kwí·zi/
/kwiïn/
/skwiïk/
/skwiïl/
/kwé/ queerestrany /kwér/
/kwə/ eloquenteloqüent
frequentfreqüent
/è·lo·kwənt/
/frí·kwent/
/k/ chequexec
grotesquegrotesca
mosquemesquita
mystiquemística
physiquefísic
techniquetècnica
/txèk/
/gro·tèsk/
/mòsk/
/més·tík/
/fé·zík/
/tèk·ník/

Quan formen part de la síl·laba tònica, els grups GUI i QUI es pronuncia /gai/ i /kwai/, respectivament, davant de consonant més vocal; sonen /gué/ i /kwé/, respectivament, en altres casos. Exemples:

(60) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
GUI /gai/ guideguia /gaid/
/gué/ guiltculpabilitat
penguinpinguï
/guélt/
/pèn·guén/
QUI /kwai/ quietquiet
quitebastant
requireexigir
/kwai·et/
/kwait/
/re·kwai·er/
/kwé/ liquidlíquid
quickràpid
quincecodonyer
quitdeixar de
squidcalamar
/lé·kwéd/
/kwék/
/kwéns/
/kwét/
/skwéd/

(61) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
GUI /gué/ GuineaGuinea /gué·ni/
QUI /ki/ mosquitomosquit
tequilatequila
/me·skí·to/
/te··la/

contacte / email


visca.com | Índex