visca.com

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

INDÈX
Presentació
Diferències entre els dialectes americans i britànics
La pronunciació figuradaExcepcions normals i excepcions estranyes
Unitat 1 — Les vocals
Regles generals sobre la pronunciació de les cinc vocals
Les combinacions «vocal + r» i «vocal + rr»
Unitat 2 — Els dígrafs
Unitat 3 — Les consonants
La vocal A
La vocal E
La vocal I
La vocal O
La vocal U
AI i AY sonen /ei/; AIR sona /èr/
AU i AW sonen /ò/
EA i EE sonen /iï/, EAR i EER sonen /ér/ i EAR+consonant sona /ər/
EI i EY sonen /i/ i /ei/
EU, EW, UE i UI= /iu/ o /uu/; EUR sona /iʊr/
Pronunciació dels grups GUE, QUE, GUI i QUI
IE sona /iï/
OA i OE sonen /óu/; OAL sona /ól/ i OAR sona /ór/
OI i OY sonen /oi/
OO sona /uu/ o /ʊ/ i OOR sona /ór/
OU sona /au/; OUR sona /aur/ o /ór/
OUGH i AUGH sona /ò/
OW sona /au/ i /óu/
La B sona /b/
La C sona /k/ i /s/ i el grup CH sona /tx/, /k/ i /ʃ/
La D sona /d/
La F sona /f/
La G sona /g/ i /tj/
La H sona /h/
La J sona /tj/
La K sona /k/
La L sona /l/
La M sona /m/
La N sona /n/
La P sona /p/ i el grup PH sona /f/
La Q sona /kw/
La R sona /r/
La S sona /s/ i /z/ i el grup SH sona /ʃ/
La T sona /t/ i el grup TH sona /θ/ o //
La V sona /v/
La W i el grup WH sonen /w/
La X sona /ks/
La Y sona /i/, /é/ i /ai/
La Z sona /z/
Apèndix 1

contacte / email


visca.com