visca.com | Pronunciació

Diferències entre els dialectes americans i britànics

Índex
Pronunciació de la R
Pronunciació de la A curta
Pronunciació de la O llarga
Pronunciació de la O curta
Pronunciació dels dígrafs au i aw; de la lletra a davant els dígrafs ll, ld, lt i lk; i dels grups ough i ought
Explicació de la nostra pronunciació figurada.

Hi ha dos dialectes principals en anglès: el primer, anomenat Received Pronunciation (ací abreujat en RP), és el variant estàndard d'Anglaterra i el segon, que s'anomena General American English (ací abreujat en GA), és el dialecte parlat per la majoria dels ciutadans dels Estats Units. En el cas que hi hagi una diferència entre els dos dialectes recomanem que es faci servir el més senzill, el que té menys excepcions per memoritzar, o bé el que s'assembla més al català. Concretament hi ha dos casos en què el GA és més senzill, dos casos en què la seva pronúncia s'assembla més a la del català i dos casos en què l'RP ès mès senzill i més a prop del català.

Dos casos en què el GA és més senzill que l'RP

1— La pronuncició de la consonant r

En el GA, la r sempre es pronuncia igual i no és mai muda. En canvi, en líRP, es pronuncia solament quan precedeix un so vocàlic, sia del mateix mot o del següent. En altres contextos es pronuncia com una vocal neutra o bé fa que la vocal que la precedeix tingui doble llargada. Vegem-ne ara uns quants exemples:

la R Versió MP3
Pronunciació de la R
MOT RP GA SIGNIFICAT MOT RP GA SIGNIFICAT
air /èè/ /èr/ aire fire /faiə/ /fai·ər/ foc
bare /bèè/ /bèr/ nu, no adornat form /fɔːm/ /fórm/ forma
bird /bəəd/ /bərd/ ocell hour /auə/ /au·ər/ hora
court /kɔːt/ /kórt/ pista, jutjat score /skɔː/ /skór/ puntuació
cure /kiʊə/ /kiʊr/ cura sure /ʃʊə/ /ʃʊr/ segur
far /faa/ /far/ lluny terms /təəms/ /tərms/ termes
farm /faam/ /farm/ granja tour /tʊə/ /tʊr/ gir
fear /féə/ /fér/ por turn /təən/ /tərn/ girar

A més, atès que la r es pronuncia només davant una vocal, moltes paraules escrites amb r final tenen dues pronúncies segons el so amb què van seguides; p.e., la r del mot here es pronuncia en la frase Here I am /héə rai æm/, ja que va seguida del pronom I, una vocal; en canvi, no es pronuncia en l'expressió Here they are /héə ðei aa/, perquè el mot here va seguida d'una consonant.

2— La pronuncició de la a curta

La a curta del GA es pronuncia gairebé sempre /æ/, mentre que en líRP sona /æ/ excepte quan va seguida dels dígrafs ff, th i ss finals de mot, o bé ft, sk, sp, st i, a vegades, n seguida díuna altra consonant. Exemples:

la A curta Versió MP3
Pronunciació de la A curta
PARAULA PRONÚNCIA RP PRONÚNCIA GA SIGNIFICAT
staff /staaf/ /stæf/ plantilla
path /paaθ/ /pæθ/ camí, sender
class /klaas/ /klæs/ classe
daft /daaft/ /dæft/ boig
task /taask/ /tæsk/ tasca
grasp /graasp/ /græsp/ agafar
last /laast/ /læst/ últim
dance /daans/ /dæns/ ballar

Dos casos en què el GA és més a prop del català que l'RP

1— Les pronúncies de la vocal o

Pel que fa a la semblança d'aquests dos dialectes anglesos al català, la diferència més important és que els dos sons principals de la vocal o —la o llarga i la o curta— es pronuncien /óu/ i /ò/ en el GA, mentre que els sons corresponents en l'RP són /əʊ/ i /ɒ/. Exemples:

— la o llarga

la O llarga Versió MP3
Pronunciació de la O llarga
PARAULA PRONÚNICIA RP PRONÚNICIA GA SIGNIFICAT
owe /əʊ/ /óu/ deure (p.e., diners)
go /gəʊ/ /góu/ anar
note /nəʊt/ /nóut/ nota
boat /bəʊt/ /bóut/ barca
show /ʃəʊ/ /ʃóu/ mostrar
though /ðəʊ/ /ðóu/ malgrat

la o curta:

la O curta Versió MP3
Pronunciació de la O curta
PARAULA PRONÚNICIA RP PRONÚNICIA GA SIGNIFICAT
loss /lɒs/ /lòs/ pèrdua
quality /qüɒ·lé·ti/ /qüò·lə·ti/ qualitat
cough /kɒf/ /kòf/ tos
knowledge /nɒ·létx/ /nò·létx/ coneixement
wash /wɒʃ/ /wòʃ/ rentar

Finalment, en el GA es pronuncien /ò/ els dígrafs au i aw; la lletra a davant els dígrafs ll, ld, lt i lk; i els grups ough i augh en els mots bought, brought, fought, ought, sought, thought, caught i taught. En l'RP, sonen /ɔː/. Exemples:

els digrafs i grups Versió MP3
Pronunciació dels dígrafs au i aw; de la lletra a davant els dígrafs ll, ld, lt i lk; i dels grups ough i ought
PARAULA PRONÚNICIA RP PRONÚNICIA GA SIGNIFICAT
sauce /sɔːs/ /sòs/ salsa
law /lɔː/ /lò/ llei
all /ɔːl/ /òl/ tot
bald /bɔːld/ /bòld/ calb
salt /sɔːlt/ /sòlt/ sal
walk /wɔːk/ /wòk/ caminar
bought /bɔːt/ /bòt/ comprat
caught /kɔːt/ /kòt/ agafat

Dos casos en què l'RP és més senzill que el GA

1— Les pronúncies de la u llarga

En anglès, la U llarga es pronuncia /iu/ excepte quan es troba després de les consonants j, l, r, i s, cas en què sona /uu/. A més, en el GA es pronuncia /uu/ després de les consonants d, n i t. Així els mots June (juny) i fuse (fusible) es pronuncien /tjuun/ i /fiuz/, respectivament, en tots dos dialectes, però les paraules duty (deure, obligació), new (nou, recent) i Tuesday (dimarts) es pronuncien en líRP /diu⋅ti/, /niu/ i /tius⋅dei/ i en el GA /duu⋅ti/, /nuu/ i /tuus⋅dei/.

Recomanem en aquest cas la pronúncia britànica, primer perquè presenta menys excepcions per memoritzar (quatre consonants en lloc de set). A més, pronunciar /iu/ quan hauria de ser /uu/ no és una falta gaire important, mentre que pronunciar /uu/ quan hauria de ser /iu/ pot causar confusions. Per exemple, si l'alumne s'equivoca, pronunciant el mot jewel (joia) /tjiu·əl/ en lloc de /tjuu·əl/, no és una errada greu; en canvi, si es pronuncia el mot feud /fuud/ i no /fiud/, pot causar confusions importants, ja que /fuud/ és la pronúncia del mot food (menjar, aliment).

2 — La pronúncia de la t intervocàlica

En el GA es pronuncia la t intervocalica com si fos una d anglesa, no distingint parelles com writer i rider (pronunciats /rai⋅dər/) o metal i medal (pronunciats /mè⋅dəl/). A part de les confusions que això pot ocasionar, cal recordar que la d anglesa és un so estrany al català, de pronúncia una mica difícil, i, com que aquest cas és una excepció, si no es pronuncia amb perfecció, sona particularment xocant. Per tant, recomanem que líalumne pronuciï /t/ les t

contacte / email


visca.com | Pronunciació