visca.com | Índex

La W i el grup WH sonen /w/

La consonant W i el grup WH sonen generalment /w/, com la u catalana en el mot peuet. A més, cal recordar que quan aquest so és inicial es pronuncia com el so inicial del mot castellà «huevo» (/uevo/), sense cap deix del so /g/ (per exemple, whisky es pronuncia /wés·ki/, no pas /gués·ki/). Exemples:

(142) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
alwayssempre
betweenentre
forwardendavant
sweatsuor
sweetdolç
/òl·weiz/
/be·twiïn/
/fór·werd/
/swèt/
/swiït/
tweetpiulada
wenosaltres
whatquè
whichquin -a
withamb
/twiït/
/wiï/
/wʌt/
/wétx/
/wéθ/

Excepcions normals de la pronúncia de la W i del WH

1) El WH es pronuncia /h/ en el grup who. Exemples:

(143) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
whoqui
wholesencer -a
/huu/
/hól/
whosede qui
whoreprostituta
/huuz/
/hór/

2) La W és sempre muda davant de la r. Exemples:

(144) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
LawrenceLawrence
wrapembolicar
wreckruïna
wrenchclau (tecn.)
/lò·rens/
/ræp/
/rèk/
/rèntx/
wrinklearruga
wristcanell
writeescriure
wrongequivocat
/rin·kel/
/rést/
/rait/
/ròng/

(145) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la W és muda
Paraules Pron. Paraules Pron.
answerresposta
swordespasa
/æn·ser/
/sórd/
towardcap a /twórd/

Finalment recordem que la w és una semivocal i que es combina amb altres vocals per a formar sons vocàlics i diftongs. Concretament, aw sona /ò/, ew i eu sonen /iu/ (o /uu/ després de j, l, r i s) i ow sona /au/ o /óu/.

contacte / email


visca.com | Índex