visca.com | Índex

Pronunciació anglesa simplificada
de Lou Hevly

La vocal E

La vocal E es pronuncia /iï/ (en mots monosíl·labs) o /i/ (en altres casos) quan es troba davant de consonant més vocal, i /è/ quan no s'hi troba. (Recordem que els mots pet i pet es pronuncien igual.) A més, sona /é/ o /è/—casos que s'han d'aprendre amb la pràctica— en la combinació «er+vocal» i /ə/ davant de la «r+consonant» o r final de mot. Exemples:

(15) Versió MP3
Per una llista més completa cliqueu els enllaços de la columna Lletres.
E
Lletres Pron. Paraules Pron.
E + 2 cons.
E + cons. final de mot
/è/ bettermillor
getaconseguir
membermembre
redvermell
steppas, esgraó
telldir
testexam
/bè·ter/
/guèt/
/mèm·ber/
/rèd/
/stèp/
/tèl/
/tèst/
E+cons.+vocal /iï/ arenaamfiteatre
cedarcedre
ego — ego
sceneescena
/a·rí·na/
/sí·der/
/í·go/
/siïn/
ER+vocal /ér/ hereaquí
materialmaterial
periodperíode
seriessèrie
/hér/
/me··ri·el/
/pé·ri·ed/
/sé·ris/
/èr/ thereallà
verymolt
whereon
/ðèr/
/vè·ri/
/wèr/
ER+cons.
ER final de mot
/ər/ certainsegur, cert
herella
personpersona
termtermini, terme
/sər·ten/
/hər/
/pər·sən/
/tərm/

(16) Versió MP3
Excepcions estranyes
Lletres Pron. Paraules Pron.
E + 2 cons. /é/ prettybonic /pré·ti/
E+cons.+vocal /è/ crepe — crep /crèp/
ER + vocal /ər/ wereeres, estaves, etc. /wər/

Excepcions normals de la pronúncia de la vocal E

Donarem ara una llista de les excepcions normals de la pronúncia de la vocal E ordenats per importància.

Recorda:
La E es pronuncia /è/ davant de consonant més vocal en un gran nombre de mots manllevats de francès, com ara second, metal i desert. Per a més informació, vegeu l'Apèndix 1.

1) La E és muda al final de mot després de consonant. Exemples:

(17) Versió MP3
Paraules Pron. Paraula Pron.
namenom
thoseaquells -es
/neim/
/ðóuz/
timetemps
useús
/taim/
/ius/

2) El grup ERR es pronuncia /èr/. Exemples:

(18) Versió MP3
Paraules Pron. Paraula Pron.
berrybaia
cherrycirera
/bè·ri/
/txé·ri/
terrorterror /tè·rer/

3) La combinació EVE se sol pronunciar /è/, però a vegades es pronuncia /iï/. Exemples:

(19) Versió MP3
Lletres Pron. Paraules Pron.
EVE /èv/ cleverllest
elevenonze
evermai
everycada
levelnivell
nevermai no
sevenset
severaluns quants
/clè·ver/
/lè·vel/
/e··ven/
/nè·ver/
/è·ver/
/sè·ven/
/è·vri/
/sè·vrel/
/iïv/ evevigília
evenfins i tot
feverfebre
/iïv/
/í·ven/
/fí·ver/

contacte / email


visca.com | Índex