visca.com | Índex

La T sona /t/ i el grup TH sona /θ/ o /ð/

La T sol sonar /t/ (però vegeu l'apartat següent, de la TH). Exemples:

(131) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
aboutde, sobre
cityciutat
lastúltim; durar
/e·baut/
/sé·ti/
/læst/
littlepetit
talkparlar
telldir
/lé·tel/
/tòk/
/tèl/

Excepcions normals de la pronúncia de la T

1) El dígraf TI es pronuncia /ʃ/ quan és àton i va davant una vocal feble, però no quan es troba després de s, cas en què sona /tx/. Exemples:

(132) Versió MP3
El dígraf TI sona /ʃ/ o /tx/
Lloc = So Paraules Pron.
davant de vocal feble = /ʃ/ ambitiousambiciós
cautiouscautelós
initialinicial
nationnació
patientpacient
positionposició
potentialpotencial
/æm·béʃ·es/
/kò·ʃes/
/é··ʃel/
/nei·ʃen/
/pei·ʃent/
/pe··ʃen/
/pe·tèn·ʃel/
davant de vocal feble
i després de la s = /tx/
celestialcelestial
Christiancristià
questionpregunta
suggestionsuggeriment
/se·lès·txel/
/krés·txen/
/kwès·txen/
/seg·tjès·txen/

2) La T del grup «TU més a, e i o» sona /tx/, i la terminació -ture sona /txər/. Exemples:

(133) Versió MP3
Lloc = So Paraules Pron.
TU davant de a, e i o = /tx/ actualreal; corrent
situationsituació
statueestàtua
ritualritual
virtuousvirtuós
/æk·txu·el/
/sé·txu·ei·ʃen/
/stæ·txu/
/ré·txu·el/
/vər·txu·es/
TU en la terminació -ture = /txər/ futurefutur
naturenatura
culturecultura
picturequadre, foto
/fiu·txer/
/nei·txer/
/kʌl·txer/
/pék·txer/

3) La T és muda entre s i m i en les terminacions -stle i -sten. Exemples:

(134) Versió MP3
Paraules Pron. Paraules Pron.
castlecastell
ChristmasNadal
fastenlligar
/kæ·sel/
/krés·mes/
/fæ·sen/
investmentinversió
listenescoltar
whistlexiular
/én·vès·ment/
/lé·sen/
/wé·sel/

(135) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la T és muda
Paraules Pron. Paraules Pron.
chestnutcastanya
mortgagehipoteca
oftensovint
/txès·nʌt/
/mór·guètx/
/ò·fen/
righteousexemplar
softenestovar
/rai·txes/
/sò·fen/

Per regla general el grup TH sona /θ/ (és a dir, com la z castellana) i només sona /ð/ (és a dir, com la d de cada) en casos especials. Concretament, sona /θ/ quan és inicial o final, com també en qualsevol mot d'arrel llatina. Exemples:

(136) Versió MP3
En posició inicial o final TH sona /θ/
Paraules Pron. Paraules Pron.
bothtots dos
healthsalut
northnord
southsud
thankagrair
/bóuθ/
/hèlθ/
/nórθ/
/sauθ/
/θænk/
thingcosa
thoughtpensament
threetres
througha través de
withamb
/θinc/
/θòt/
/θriï/
/θru/
/wéθ/

(137) Versió MP3
En paraules d'arrel llatina TH sona /θ/
Paraules Pron. Paraules Pron.
athleteatleta
authorautor
catholiccatòlic
/æθ·lit/
/ò·θer/
/kæθ·lék/
ethnicètnic -a
methodmètode
sympathysimpatia
/èθ·nék/
/mè·θed/
/sém·pe·θi/

En canvi, el grup TH sona /ð/ en els mots germànics, quan es troba a l'interior del mot. Exemples:

(138) Versió MP3
En paraules germànics, a l'interior del mot TH sona /ð/
Paraules Pron. Paraules Pron.
brothergermà
fatherpare
mothermare
neithercap dels dos
/brʌ·θer/
/fò·θer/
/mʌ·θer/
/ní·θer/
otheraltre -a
ratherbastant
togetherjunts
whethersi
/ʌ·θer/
/ræ·θer/
/te·guè·θer/
/wè·θer/

A més, el TH sona /ð/ en un grup important de paraules, generalment pronominals i adverbials. Exemples:

(139) Versió MP3
En certs mots pronominals i adverbials TH sona /ð/
Paraules Pron. Paraules Pron.
thanque
thatque
theel i var.
theirseu i var.
themels, les
thenaleshores
/ðæn/
/ðæt/
/ðə/
/ðèr/
/ðèm/
/ðèn/
thereallà
theseaquests
theyells, elles
thisaquest
thoseaquells
thoughtot i que
/ðèr/
/ðiïz/
/ðei/
/ðés/
/ðóuz/
/ðóu/

(140) Versió MP3
Excepcions estranyes en què la TH sona /t/
Paraules Pron. Paraules Pron.
EstherEst(h)er
ThailandTailàndia
ThamesTàmesi
/ès·ter/
/tai·lend/
/tèmz/
ThomasTomàs
thymefarigola
/tò·mes/
/taim/

Finalment, el TH és muda en el mot asthma /æz·me/ (asma).

contacte / email


visca.com | Índex